Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-09-29

Sammanträde 2014-09-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2014:12 av Torun Boucher (V) om behovet av tydliga rutiner för hemtjänst vid stamrenovering av lägenheter. RV

Dnr 329-649/2014 (framställd 26/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2014:13 av Abebe Hailu (S) om busshållplats vid Järva närsjukhus. RII

Dnr 314-650/2014 (framställd 26/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya beslutsärenden (exkl. motioner)

10 Utl. 2014:95. Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2013 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2014:2)

Rotel I

11 Utl. 2014:90. Ändringar i reglemente för överförmyndarnämnden

12 Utl. 2014:91. Uppdatering av finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad

Rotel I IV

13 Utl. 2014:92. SISAB:s (Skolfastigheter i Stockholm AB) förvärv av samtliga aktier i Datja Fastighets AB innehållande fastigheterna Centauren 1, Ormbäraren 3 och Taffelberget 7, som tillsammans utgör Campus Konradsberg

Rotel I V

14 Utl. 2014:93. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom Årstastråket detaljplan 1 i Årsta

Rotel V VII

15 Utl. 2014:94. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2013 och kvartal 4 år 2013, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2013 och kvartal 4 år 2013
Dnr 327-67/2014, 327-406/2014, 325-1799/2013, 325-939/2014
Bordlagda motioner

Bordlagda motioner

16 Utl. 2013:105. Promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen. Motion (2012:64) av Tomas Rudin (S). RI

17 Utl. 2013:106. Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö. Motion (2012:50) av Roger Mogert (S). RI

18 Utl. 2013:115. Anslag av resurser så att Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby Gård. Motion (2012:60) av Kaj Nordquist (S). RV

Dnr 336-1610/2012 (bordlagd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Utl. 2013:117. Handlingsplan mot barnfattigdom. Motion (2012:33) av Roger Mogert (S). RVII

20 Utl. 2013:118. Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj. Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S). RI

Dnr 329-384/2013 (bordlagd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Utl. 2013:125. Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Motion (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP). RVII

22 Utl. 2013:156. Rinkeby - en by i världsklass. Motion (2012:58) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RV

23 Utl. 2013:157. Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen. Motion (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

24 Utl. 2013:158. Skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad. Motion (2012:69) av Ann Mari Engel (V). RVIII

25 Utl. 2013:159. Upprustning och belysning av "Kristallvertikalaccent", Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergelfontänen. Motion (2012:59) av Tomas Rudin (S). RVIII

26 Utl. 2013:160. Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan. Motion (2012:75) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP). RIV

27 Utl. 2013:165. Kontroll och uppföljning av båtuppläggningsplatser inom Stockholms stad - Miljödiplomering av båtklubbar.

28 Utl. 2013:166. Sanering av Vinterviken, Hägersten. Motion (2013:33) av Malte Sigemalm (S). RVI

29 Utl. 2013:167. Återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten. Motion (2012:53) av Katarina Luhr och Mats Lindqvist (båda MP). RVI

30 Utl. 2013:170. Hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar. Motion (2012:67) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

31 Utl. 2013:171. Staden måste se till att alla hemlösa får tak över huvudet. Motion (2012:72) av Roger Mogert (S). RVII

32 Utl. 2013:172. Borttagande av instrumenthyran i kulturskolan - gör kulturskolan mer tillgänglig för alla barn! Motion (2013:35) av Ann Mari Engel (V). RVIII

33 Utl. 2013:173. Vårbergstoppen - Stockholms nya amfiteater. Motion (2013:15) av Salar Rashid (S). RVIII

34 Utl. 2013:174. En sponsringspolicy för Stockholms stads bolag. Motion (2013:24) av Åsa Jernberg (MP). RI

35 Utl. 2013:180. Uppkallande av en plats som minner om ambassadör Harald Edelstam. Motion (2012:71) av Kaj Nordquist (S). RIII

36 Utl. 2013:181. Reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Motion (2012:62) av Maria Hannäs (V). RIII

37 Utl. 2013:183. Kläder för hemtjänstpersonal. Motion (2012:55) av Mirja Räihä (S). RV

38 Utl. 2013:184. Stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg. Motion (2012:39) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

39 Utl. 2013:185. Biståndsbedömning, är den rättvis? Motion (2012:26) av Mirja Räihä (S). RV

40 Utl. 2013:191. 20 procent av Stockholms stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020. Motion (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl. (MP). RI VI

41 Utl. 2013:192. Bro till Årsta Holmar. Motion (2012:70) av Mikael Magnusson (S). RII

42 Utl. 2013:189. Satsningar på ungas fritid. Motion (2013:20) av Emilia Bjuggren (S). RI

43 Utl. 2013:194. Internetaccess i stadens parker. Motion (2012:30) av Tomas Rudin m.fl. (S). RI

44 Utl. 2014:6. Stockholms stad ska stödja kravet om Right2Water. Motion (2013:47) av Maria Östberg Svanelind (S). RI

45 Utl. 2014:7. Flaggning i Stockholms stad på Internationella kvinnodagen. Motion (2013:34) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V). RI

46 Utl. 2014:8. Ett "Demokratins torg" på Ragnar Östbergs Plan. Motion (2013:30) av Mats Berglund (MP). RI

47 Utl. 2014:9. Meddelarfrihet i världsklass. Motion (2013:46) av Mirja Räihä och Maria Östberg Svanelind (båda S). RI

48 Utl. 2014:20. Möjligheterna att anlägga en vertikal park i city. Motion (2013:51) av Tomas Rudin (S). RIII

49 Utl. 2014:30. Inventering av förskolebarns möjligheter till utelek. Motion (2013:48) av Rana Carlstedt (S). RIV

50 Utl. 2014:45. Stockholm - En stad i världsklass för dyslektiker. Motion (2013:39) av Kaj Nordquist (S). RI

51 Utl. 2014:46. Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män. Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

52 Utl. 2014:47. Stabilare förutsättningar för kvinnojourerna. Motion (2012:68) av Eivor Karlsson (MP). RVII

53 Utl. 2014:48. Långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad. Motion (2013:10) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

54 Utl. 2014:49. Ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter. Motion (2013:18) av Emilia Bjuggren (S). RVII

§2 Ändring i föredragningsordningen

§5 Anmälan av ny ersättare

§8 Återtagande av interpellation nr 2014:12 Dnr 329-649/2014

§9 Återtagande av interpellation nr 2014:13 Dnr 314-650/2014

§10 Valärenden, fyllnadsval Valärende i kommunfullmäktige 2014-09-29

§11 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2013 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2014:2) (utl. 2014:95)

§12 Ändringar i reglemente för överförmyndarnämnden (utl. 2014:90)

§13 Uppdatering av finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad (utl. 2014:91)

§14 SISAB:s (Skolfastigheter i Stockholm AB) förvärv av samtliga aktier i Datja Fastighets AB innehållande fastigheterna Centauren 1, Ormbäraren 3 och Taffelberget 7, som tillsammans utgör Campus Konradsberg. Genomförandebeslut (utl. 2014:92). Dnr 023-837/2014

§15 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom Årstastråket detaljplan 1 i Årsta. Inriktningsbeslut (utl. 2014:93) Dnr 023-721/2014

§16 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2013 och kvartal 4 år 2013, äldreomsorg

§17 Bordläggning av ärenden