Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-03-30

Sammanträde 2015-03-30

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2015:5 av Erik Slottner (KD) om majoritetens slutsatser av expertgruppens rapport om Nya Slussen. RI

Dnr 107-228/2015 (framställd 16/2)

3 Nr 2015:7 av Johanna Sjö (M) om jäv. RI

Dnr 107-268/2015 (framställd 16/2)

4 Nr 2015:8 av Madeleine Sjöstedt (FP) om Rådet för mänskliga rättigheter. RIX

Dnr 107-273/2015 (framställd 16/2)

5 Nr 2015:9 av Rasmus Jonlund (FP) om Kulanpremien och Kulanwebben som resurs för kulturupplevelser i förskola och skola. RII

Dnr 107-296/2015 (framställd 9/3)

6 Nr 2015:10 av Joakim Larsson (M) om Platschefen. RIX

Dnr 107-408/2015 (framställd 9/3)

7 Nr 2015:11 av Joakim Larsson (M) om kvarteret Plankan. RIX

Dnr 107-409/2015 (framställd 9/3)

8 Nr 2015:12 av Bo Sundin (M) om ökat antal olagliga bosättningar i ytterstaden. RVI

Dnr 107-410/2015 (framställd 9/3)

Nya interpellationer

9 Nr 2015:13 av Cecilia Brinck (M) om åtgärder för att säkra tryggheten i skolan. RIV

10 Nr 2015:14 av Cecilia Brinck (M) om Stockholm Business Alliance. RI

11 Nr 2015:15 av Cecilia Brinck (M) om den så kallade vita jobb- modellen. RI

12 Nr 2015:16 av Cecilia Brinck (M) om kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. RIX

13 Nr 2015:17 av Lotta Edholm (FP) om hur staden kan uppvakta regeringen när det gäller att flytta statliga myndigheter från innerstad till ytterstad. RI

14 Nr 2015:18 av Ann-Katrin Åslund (FP) om stadens arbete med att flytta förvaltningar från innerstad till ytterstad. RI

15 Nr 2015:19 av Martin Westmont (SD) om arbetsmiljön för nattarbetare i Stockholms stad. RVII

16 Nr 2015:20 av Maria Danielsson (SD) om tiggeriförbud. RVI

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

23 Utl. 2015:24. Kajstrategi för Stockholms Hamnar

Strategi för Stockholms Hamn AB:s egna kajer
Dnr 319-392/2014

24 Utl. 2015:26. Överenskommelse om exploatering med försäljning samt tomträtt, för bostäder, förskola samt sopsugsterminal inom fastigheten Södra Hammarbyhamnen 1:3 i Södra Hammarbyhamnen kv. Lugnet 3 med NCC Boende AB samt AB Stockholmshem

25 Utl. 2015:27. Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (Kristinebergs strand och Hornsbergs strand undantas från badförbud)

Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd om utredning av bryggbad vid
Kristinebergs och Hornsbergs strand
Dnr 328-1835/2013

26 Utl. 2015:28. Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 (Kista Gård 2) till Peab Bostad AB

Rotel I+IX

27 Utl. 2015:29. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Magelungens strand

28 Utl. 2051:30. Instruktion för kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott

Rotel II

29 Utl. 2015:32. Inrättande av kulturmiljöutskott under kulturnämnden

Rotel VII

30 Utl. 2015:33. Mobila matförsäljningsställen

Avgift och ramtid för nyttoparkeringstillstånd C
Utvärdering av försök och förslag till reglering
Förslag från trafiknämnden
Dnr 314-1743/2014

Nya motioner

31 Utl. 2015:25. Försäljning av AB Stokab

Motion (2003:32) av Jan Björklund m.fl. (FP). RI
Dnr 023-3823/2003

32 Utl. 2015:31. En central plats uppkallad efter Yngve Larsson

Motion (2014:7) av Ulf Fridebäck (FP). RII
Dnr 312-754/2014

§2 Bordlagda interpellationer

§3 Interpellation om jäv (nr 2015:7)

§4 Bordlagda interpellationer

§5 Interpellation om Kulanpremien och Kulanwebben som resurs för kulturupplevelser i förskola och skola (nr 2015:9)

§6 Bordlagda interpellationer

§7 Nya interpellationer

§8 Ändring i föredragningsordningen

§9 Nya interpellationer

§10 Bordlagda interpellationer

§11 Interpellation om hur staden kan uppvakta regeringen när det gäller att flytta statliga myndigheter från innerstad till ytterstad (nr 2015:17)

§12 Bordlagda interpellationer

§14 Anmälan av skrivelser

Skrivelser som har inkommit till kommunfullmäktige och delgetts berörda organ anmäls, bilaga 4.

§15 Anmälan av ny ledamot och ersättare

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 24 mars 2015 att utse ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2018 anmäls.

Mariana Moreira Duarte (MP) har utsetts till ledamot efter Annika Hjelm (MP).

Jessica Jormtun (MP) har utsetts till ersättare efter Mariana Moreira Duarte (MP).

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20150330.pdf (246 kb)

§16 Närvaro

Närvaro antecknas enligt----------------------------------bilaga 5.

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20150330.pdf (249 kb)

§17 Justering

Förste vice ordföranden Margareta Björk (M) och Daniel Helldén (MP) justerar dagens protokoll tillsammans med ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S). Justering sker den 7 april 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20150330.pdf (246 kb)

§18 Valärende, fyllnadsval Valärende i kommunfullmäktige 2015-03-30

§19 Kajstrategi för Stockholms Hamnar (utl. 2015:24) Strategi för Stockholms Hamn AB:s egna kajer

§20 Överenskommelse om exploatering med försäljning samt tomträtt, för bostäder, förskola samt sopsugsterminal inom fastigheten Södra Hammarbyhamnen 1:3 i Södra Hammarbyhamnen kv. Lugnet 3 med NCC Boende AB samt AB Stockholmshem (utl. 2015:26)

§21 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (Kristinebergs strand och Hornsbergs strand undantas från badförbud) (utl. 2015:27; skrivelse 5)

Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd om utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs strand
Dnr 328-1835/2013

§22 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 (Kista Gård 2) till Peab Bostad AB (utl.2015:28)

§23 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Magelungens strand (utl. 2015:29)

§24 Instruktion för kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott (utl. 2015:30)

§25 Inrättande av kulturmiljöutskott under kulturnämnden (utl. 2015:32)

§26 Mobila matförsäljningsställen (utl. 2015:33)

Avgift och ramtid för nyttoparkeringstillstånd C
Utvärdering av försök och förslag till reglering
Förslag från trafiknämnden
Dnr 314-1743/2014

§27 Motion om försäljning av AB Stokab (utl. 2015:25)

§28 Motion om en central plats uppkallad efter Yngve Larsson (utl. 2015:32)

§29 Interpellation om stadens arbete med att flytta förvaltningar från innerstad till ytterstad (nr 2015:18)

§30 Interpellation om arbetsmiljön för nattarbetare i Stockholms stad (nr 2015:19)

§31 Nya motioner

Under tiden den 10 mars - 30 mars 2015 väcktes följande motioner:

1. (2015:12) av Maria Danielsson (SD) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsförskrifter.
Dnr 106-524/2015.

2. (2015:13) av Lotta Edholm (FP) om att ta fram strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden.
Dnr 106-534/2015.

3. (2015:14) av Jan Jönsson (FP) om ett breddat utbud av feriejobb.
Dnr 106-535/2015.

4. (2015:15) av Joakim Larsson (M) om fiskmarknad vid Slussen.
Dnr 106-539/2015.

5. (2015:16) av Joakim Larsson och Henrik Sjölander (båda M) om försäljning av Stockholms stads saluhallar
Dnr 106-541/2015.

6. (2015:17) av Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund (båda FP) om att det ska bli lättare att få plats på servicehus.
Dnr 106-582/2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20150330.pdf (201 kb)