Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-06-15

Sammanträde 2015-06-15

Datum
Klockan
14:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2015:8 av Madeleine Sjöstedt (FP) om Rådet för mänskliga rättigheter. RIX

Dnr 107-273/2015 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2015:11 av Joakim Larsson (M) om kvarteret Plankan. RIX

Dnr 107-409/2015 (framställd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2015:12 av Bo Sundin (M) om ökat antal olagliga bosättningar i ytterstaden. RVI

Dnr 107-410/2015 (framställd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2015:16 av Cecilia Brinck (M) om kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. RIX

Dnr 107-443/2015 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2015:20 av Maria Danielsson (SD) om tiggeriförbud. RVI

Dnr 107-497/2015 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2015:24 av Erik Slottner (KD) om fattiga EU-medborgare. RVI

Dnr 107-620/2015 (Framställd 20/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2015:25 av Anna König Jerlmyr (M) om Region Gotlands brev om Bromma flygplats betydelse. RI

Dnr 107-694/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr. 2015:26 av Sofia Modigh (KD) om Östersundsmodellen, en modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi inom äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-777/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2015:27 av Martin Westmont (SD) om hur man kan förbättra tryggheten i Stockholms stad. RI

Dnr 107-803/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2015:29 av Karin Ernlund (C) om arbetet med bilfria gator eller Open Streets. RVII

Dnr 107-884/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2015:30 av Karin Ernlund (C) om arbetet med att inrätta nya naturreservat. RII

Dnr 107-885/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2015:31 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om konsekvenserna på arbetsmarknaden för Stockholms unga. RIII

Dnr 107-888/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2015:32 av Anna König Jerlmyr (M) om vita jobbmodellen i Stockholms stad. RI

Dnr 107-889/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2015:33 av Andrea Ström (M) om strategin mot våldsbejakande extremism. RVI

Dnr 107-890/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2015:34 av Andrea Ström (M) om ekonomiskt bistånd. RVI

Dnr 107-891/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2015:35 av Dennis Wedin (M) angående hemtjänstens kvalitet. RVIII

Dnr 107-892/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2015:36 av Lars Jilmstad (M) om ytterstadssatsningar. RIX

Dnr 107-893/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2015:37 av Joakim Larsson (M) om hotad tunnelbana. RI

Dnr 107-895/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2015:38 av Isabel Smedberg Palmqvist (FP) om en kommission för social hållbarhet. RIII

Dnr 107-897/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2015:39 av Lotta Edholm (FP) om barnomsorg på obekväm arbetstid. RIV

Dnr 107-898/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

22 Nr 2015:40 av Margareta Haglund (SD) om Stockholms stads inställning till stom-linje 4 som spårväg. RVII

23 Nr 2015:41 av Joar Forssell (FP) om effekterna för stockholmarna av den rödgröna regeringens minskade stöd till solcellsel. RV

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

30 Utl. 2015:53. Överförande av Funktionshindersombudsmannen och handläggarstöd för kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från socialnämnden till kommunstyrelsen

31 Utl. 2015:55. Kajstrategi för Stockholms Hamnar

Strategi för Stockholms Hamn AB:s egna kajer
Minioritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 30 mars 2015
Dnr 319-392/2014

32 Utl. 2015:56. Överenskommelse om tilläggsavtal till avtal med SLL/SL om avflyttning m.m. från tomträtten till fastigheten Akka 4

Hemställan från exploateringsnämnden
Dnr 123-711/2015

33 Utl. 2015:57. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2014, som inte behandlats av kommunstyrelsen

34 Utl. 2015:58. Ändring i reglementen för kommunsstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och överförmyndarnämnden

35 Utl. 2015:59. Elhandel inom kommunkoncernen Stockholms stad

Elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad
Dnr 133-783/2015

36 Utl. 2015:60. Ny maxtaxa inom förskolor och fritidshem

Rotel I+II

37 Utl. 2015:61. Evenemangsplats Kungsträdgården (ny driftsorganisation, ändrad taxa, ändring av Kulturnämndens reglemente)

Gemensamt förslag från kulturnämnden och trafiknämnden samt redovisning av
uppdrag i budget 2015
Dnr 130-629/2015

Rotel I+III

38 Utl. 2015:62. Ändring av taxa år 2015 för vuxenverksamhet på prioriterade ungdomstider

Förslag från idrottsnämnden
Dnr 146-736/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I+IX

39 Utl. 2015:63. Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter

40 Utl. 2015:64. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Älvsjöstaden kv. 2 (tidigare kv. Kabelverket 2 och 7)

Genomförandebeslut

Option för nyproduktion Sandaletten kv. 12 i Älvsjö
Kompletterande inriktningsbeslut
Dnr 112-693/2015

41 Utl. 2015:65. Fusion av dotterbolagen Fastighets AB Pendlaren 1 och Hemmahamnen Bostad AB med moderbolaget AB Familjebostäder

Rotel II

42 Utl. 2015:66. Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015

Hemställan från kulturnämnden
Dnr 145-626/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2015:67. Detaljplan för Telefonfabriken 1 m.fl. (Tellusgatan/Mobilgatan) i stadsdelarna Midsommarkransen, Västberga, Hägerstensåsen (300 lgh, 15 stadsradhus, 1 förskola, 1 el- nätstation) Dp 2010-02062-54

Rotel III

44 Utl. 2015:54. Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) (FINSAM)

Förslag från arbetsmarknadsnämnden
Dnr 111-184/2015

Rotel V

45 Utl. 2015:68. Projekt muddring för strandbad i Fagersjöviken avbryts

Hemställan från exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
Dnr 135-555/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Utl. 2015:69. Ändring av VA-taxan, avgifter för allmänna vattentjänster

Förslag från Stockholm Vatten AB
Dnr 133-822/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel VII

47 Utl. 2015:70. Byte av bro för Västberga allé över Stambanan och ny gång- och cykelbro över Åbyvägen

Genomförandebeslut
Dnr 124-720/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 8 och 11 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20150615.pdf (243 kb)

§3 Interpellation om ökat antal olagliga bosättningar i ytterstaden (nr 2015:12)

§4 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 16, 20, 24 - 27, 29 - 39 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20150615.pdf (197 kb)

§5 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. (2015:40) av Margareta Haglund (SD) om Stockholms stads inställning till stom-linje 4 som spårväg. RVII
Dnr 107-906/2015
2. (2015:41) av Joar Forssell (FP) om effekterna för stockholmarna av den rödgröna regeringens minskade stöd till solcellsel. RV
Dnr 107-932/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20150615.pdf (197 kb)

§6 Ändring i föredragningsordningen

§7 Ny interpellation

Följande interpellation anmäls:

1. (2015:42) av Maria Danielsson (SD) om gräddfilen för återvändande jihadister, eller "strategin mot vålds-bejakande extremism". RVI
Dnr 107-1028/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20150615.pdf (200 kb)

§10 Anmälan av ny ledamot och ersättare

Anmälan av ny ledamot och ersättare

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 9 juni 2015 att utse ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2018 anmäls.

Dan Kareliusson (SD) har utsetts till ny ledamot efter Jacob Hagnell (SD).

Bengt Herke (SD) har utsetts till ny ersättare.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20150615.pdf (243 kb)

§11 Närvaro

Närvaro antecknas enligt bilaga 3.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20150615.pdf (243 kb)

§13 Valärende, fyllnadsval Valärende i kommunfullmäktige 2015-06-15

§14 Överförande av Funktionshindersombudsmannen och handläggarstöd för kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från socialnämnden till kommunstyrelsen (Utl. 2015:53)

§15 Kajstrategi för Stockholms Hamnar (Utl. 2015:55)

Strategi för Stockholms Hamn AB:s egna kajer
Minioritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 30 mars 2015
Dnr 319-392/2014

§16 Överenskommelse om tilläggsavtal till avtal med SLL/SL om avflyttning m.m. från tomträtten till fastigheten Akka 4 (Utl. 2015:56)

Hemställan från exploateringsnämnden
Dnr 123-711/2015

§17 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2014, som inte behandlats av kommunstyrelsen (Utl. 2015:57)

§18 Ändring i reglementen för kommunsstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och överförmyndarnämnden (Utl. 2015:58)

§19 Elhandel inom kommunkoncernen Stockholms stad (Utl. 2015:59)

Elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad
Dnr 133-783/2015

§20 Ny maxtaxa inom förskolor och fritidshem (Utl. 2015:60)

§21 Evenemangsplats Kungsträdgården (ny driftsorganisation, ändrad taxa, ändring av kulturnämndens reglemente) (Utl. 2015:61)

§22 Ändring av taxa år 2015 för vuxenverksamhet på prioriterade ungdomstider (Utl. 2015:62)

Förslag från idrottsnämnden
Dnr 146-736/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20150615.pdf (202 kb)

§23 Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter (Utl. 2015:63)

§24 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Älvsjöstaden kv. 2 (tidigare kv. Kabelverket 2 och 7)

Genomförandebeslut

Option för nyproduktion Sandaletten kv. 12 i Älvsjö (Utl. 2015:64)
Kompletterande inriktningsbeslut
Dnr 112-693/2015

§25 Fusion av dotterbolagen Fastighets AB Pendlaren 1 och Hemmahamnen Bostad AB med moderbolaget AB Familjebostäder (Utl. 2015:65)

§26 Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015 (Utl. 2015:66)

Hemställan från kulturnämnden
Dnr 145-626/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20150615.pdf (200 kb)

§27 Detaljplan för Telefonfabriken 1 m.fl. (Tellusgatan/Mobilgatan) i stadsdelarna Midsommarkransen, Västberga, Hägerstensåsen (300 lgh, 15 stadsradhus, 1 förskola, 1 elnätstation) Dp 2010-02062- 54 (Utl. 2015:67)

§28 Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) (FINSAM) (Utl. 2015:54)

Förslag från arbetsmarknadsnämnden
Dnr 111-184/2015

§29 Projekt muddring för strandbad i Fagersjöviken avbryts (Utl. 2015:68)

Hemställan från exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
Dnr 135-555/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20150615.pdf (200 kb)

§30 Ändring av VA-taxan, avgifter för allmänna Vattentjänster (Utl. 2015:69)

Förslag från Stockholm Vatten AB
Dnr 133-822/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20150615.pdf (202 kb)

§31 Byte av bro för Västberga allé över Stambanan och ny gång- och cykelbro över Åbyvägen (Utl. 2015:70)

Genomförandebeslut
Dnr 124-720/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20150615.pdf (204 kb)

§32 Återtagande av motion

§33 Nya motioner

Under tiden den 26 maj - 15 juni 2015 väcktes följande motioner:

1. (2015:44) av Maria Danielsson och Martin Westmont (SD) om upprättandet av riktlinjer om vårdad klädsel i Rådssalen under kommunfullmäktigesammanträden
Dnr 106-974/2015
2. (2015:45) av Isabel Smedberg Palmqvist (FP) om ett ungdomsundantag i biståndsnormen
Dnr 106-1027/2015
3. (2015:46) av Bo Sundin (M) om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
Dnr 106-1030/2015
4. (2015:47) av Lars Jilmstad (M) om laddstolpar
Dnr 106-1031/2015
5. (2015:48) av Henrik Sjölander (M) om utvecklingen av Brunkebergstorg
Dnr 106-1032/2015
6. (2015:49) av Henrik Sjölander (M) om att samla stadens fastighetsägaransvar
Dnr 106-1033/2105
7. (2015:50) av Lotta Edholm och Björn Ljung (båda FP) om en samlad utvecklingsstrategi för City för att stoppa ogenomtänkta förändringar
Dnr 106-1068/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20150615.pdf (201 kb)