Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2007-02-13

Sammanträde 2007-02-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

Rum för gruppmöten för majoriteten Arenavägen 41, 18 tr
Rum för gruppmöten för oppositio Läs mer...nen Arenavägen 41, 13 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2007-01-23

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll, balanslista (utsänds)

6 Information från lokala handikapprådet

7 Ersättning till församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser. (utsänds) Återremiss

8 Verksamhetsberättelse med bokslutskommentarer för år 2006 (utsänds)

9 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (171 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 23 februari 2007.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 23 januari 2007.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes från Magnus Jarnling (mp) och ordföranden anmälde en övrig fråga från Lotta Gravenius (fp).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Beslut från Länsstyrelsen i Sthlms län 2007-01-18 ang utseende av nya gravrättsinnehavare till gravplats på Spånga kyrkogård. (Dnr 41-880/04).

2) Skrivelse från S:t Johannes församling 2007-01-31 ang ersättning för förvaltning av allmän begravningsplats (Dnr 22-144/07).

3) Skrivelse från Adolf Frediks församling 2007-01-29 ang ersättning för förvaltning av allmän begravningsplats (Dnr 22-166/07).


§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2007-02-05.

§6 Information från det lokala handikapprådet

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte

2007-02-12.

§7 Ersättningar till församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser 2007. Återremitterat ärende 2007-01-23

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna i detta ärende redovisad fördelning av driftbidrag till stadens församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser 2007.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-31

Dnr 21-006/07.

Nämnden återremitterade frågan om ersättning till förvaltningar som förvaltar allmänna begravningsplatser till förvaltningen vid sitt sammanträde 2007-01-23.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna i detta ärende redovisad fördelning av driftbidrag till stadens församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser 2007.

§8 Verksamhetsberättelse med bokslutskommentar för år 2006

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att
  1. godkänna verksamhetsberättelsen och överlämna den till kom­munfullmäktige och till nämndens revisorer.
  2. avsluta resultatenheterna Spånga kyrkogård, Bromma kyrkogård den 2006-12-31 och överföra deras resultat till 2007 budget.
  3. begära hos kommunfullmäktige att inte förbrukade investeringsmedel för Maskininvesteringar om 3,0 Mkr, för Planering av ny begravningsplats i norra Stockholm om 5,0 Mkr och för Förprojektering avseende upprustning av Skogskrematoriet om 1,0 Mkr överförs 2007 års investeringsprogram..
  4. förklara denna paragraf omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-17,

Dnr 21-176/07.

Ärendet har beretts inom förvaltningschefens stab i samarbete med hela förvaltningsledningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna verksamhetsberättelsen och överlämna den till kommunfullmäktige och till nämndens revisor

2. avsluta resultatenheterna Spånga kyrkogård, Bromma kyrkogård den 2006-12-31 och överföra deras resultat till 2007 budget

3. begära hos kommunfullmäktige att inte förbrukade investeringsmedel för Maskininvesteringar om 3,0 Mkr, för Planering av ny begravningsplats i norra Stockholm om 5,0 Mkr och för Förprojektering avseende upprustning av Skogskrematoriet om 1,0 Mkr överförs 2007 års investeringsprogram

4. förklara denna paragraf omedelbart justerad.


§9 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Förvaltningschef Mats Larsson informerade:

· En ny medarbetare presenterades, Anna Hegethorn. Anna är anställd som marknads- och kommunikationsansvarig.

· Påmindes om anmälan till utbildningshalvdag 6 mars 2007 för kyrkogårdsnämnden.

· Verksamhetscontroller Roland Palm informerade att Dresdenkommittén kommer att under kvällen den 13 januari 2007 hålla en manifestation på Skogskyrkogården Förvaltningen har inte blivit tillfrågade om tillstånd från Polismyndigheten. Roland Palm har under dagen kontaktat Tillståndsenheten vid Polismyndigheten. Lagen ger ingen rätt att hindra sådana sammankomster eftersom begravningsplatser är en allmän plats. Förvaltningen har tidigare överklagat ärendet till Regeringsrätten och väntar beslut i frågan.

§10 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att


1. godkänna informationen

Magnus Jarnling (mp) ställde frågan kring de förväntade nya regler som skall tas hänsyn till vid upphandlingar. Direktiv kommer från Kommunfullmäktige som under sitt möte återremitterade delar av upphandlingsförfarandet. Förvaltningen återkommer till nämnden vid nästa sammanträde med en plan för upphandling/konkurrensutsättning..

Lotta Gravenius (fp) informerade om den tilltänkta begravningsplatsen vid Järvafältet. Beslut har fattats av Stadsbyggnadsnämnden där motorcrossklubben har fått ytterligare dispens att behålla motorcrossbanan 10 år. Beslut saknas ännu från Miljöförvaltningen. Nämnden önskade en karta över området.

Lotta Gravenius (fp) framförde också att det är kallt i väntrummet vid Hoppets kapell vid Skogskyrkogården och att vattenfontänen inte fungerar.