Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2007-06-12

Sammanträde 2007-06-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Lilla Kollegiesalen

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2008-05-13

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser.

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (Dukas).

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Yttrande över revision av kyrkogårdsnämndens verksamhet 2007 (utsänds)

(bordlagt ärende 08-05-13)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar på skrivelse beträffande hanteringen vid kistbegravningar (utsänds)

9 Modernisering av Skogskrematoriet (utsänds)

10 Svar på remiss om kontaktcenter Stockholms - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad (utsänds)

11 Svar på remiss avseende förslag till gemensam IT-service för Stockholms stad (utsänds)

12 Svar på remiss om plansamråd om förslag till detaljplan för rumänsk ortodox kyrka vid Ålgrytevägen i stadsdelen Bredäng (utsänds)

13 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (169 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 21 juni 2007.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 15 maj 2007.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling (mp) och Yvonne Fernell-Ingelström (m).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Från Stadsbyggnadskontoret 2007-05-15 ang inbjudan om samråd – Karolinska och Norra station, fördjupning av två översiktsplaner (Dnr 09-249/05)

2) Beslut från Länsstyrelsen 2007-05-22 ang bidrag till kulturmiljövård, Stockholms eldbegängelseförenings gravmonument på Norra begravningsplatsen, Sthlms kommun (Dnr 22-1163/06) (Dnr 22-1163/06)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2007-06-01.

§6 Information från det lokala handikapprådet

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2007-06-11

§7 Informationssäkerhet

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att
 1. godkänna Stockholms stads policy och riktlinjer för informationssäkerhet och enligt dessa för kyrkgårdsförvaltningen utarbetade informationssäkerhetsinstruktioner och rutiner

 2. uppdra åt förvaltningen att vid behov löpande revidera informationssäkerhetsinstruktionen

 3. godkänna förvaltningens interna policy för Internet och E-post.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-06-04.

Dnr 055-837/07

Kommunfullmäktige beslutade om en ny Policy och riktlinjer för Stockholms stad

2005-06-13 och utgav anvisningar och instruktioner utfärdat av stadsdirektören 2005-11-30.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

 1. godkänna Stockholms stads policy och riktlinjer för informationssäkerhet och enligt dessa för kyrkgårdsförvaltningen utarbetade informationssäkerhetsinstruktioner och rutiner

 2. uppdra åt förvaltningen att vid behov löpande revidera informationssäkerhetsinstruktionen

 3. godkänna förvaltningens interna policy för Internet och E-post.

§8 Upphandling av markskötsel på Södra delen av Skogskyrkogården

 1. åter upphandla driften av södra delen av Skogskyrkogården på entreprenad när nuvarande entreprenad går ut.

 2. uppdra åt kyrkogårdsförvaltningen att påbörja upphandling enligt ett förfrågningsunderlag med motsvarande krav på skötselnivå och omfattning som nuvarande entreprenad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-06-04

Dnr 23-838/07.

Förvaltningen föreslår att driften av södra delen åter upphandlas på entreprenad när den nuvarande entreprenaden går ut 2008-03-31.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

§9 Yttrande över revision av kyrkogårdsnämndens verksamhet 2006

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas Årsrapport 2006 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-22,

Dnr 21-735/07.

Revisorerna har i skrivelse 29 mars 2007 till kyrkogårdsnämnden överlämnat slutrapport avseende granskning av nämndens verksamhet under 2006.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas Årsrapport 2006 till Kommunstyrelsen.

§10 Förvaltningschefens information

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Förvaltningschef Mats Larsson informerade:

· Stockholm var i år värd för SKKF rikskonferens som var mycket uppskattad med cirka 300 besökare. Samtidigt fyllde förbundet 125 år. Nämndens ordförande Yvonne Fernell-Ingelström uppvaktade förbundet med ett löfte att förvaltningen skulle bidra med medel för underhåll av Eldbegängelsemonumentet vid Norra begravningsplatsen.

· Vid en ceremoni den 25 maj för anhöriga avtäcktes minnesmonumentet vid Galärvarvskyrkogården för att hedra de omkomna i den nedskjutna DC 3:an. Närvarande var ledning från Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Från kyrkogårdsnämnden närvarade Yvonne Fernell-Ingelström och förvaltningschef Mats Larsson samt kyrkogårdsförvaltningens tidigare tekniska direktör Börje Olsson.

· Redogjordes för en ”bussundersökning” som USK har gjort under våren 2007 som bl a innehöll två frågor som berör förvaltningens ansvarsområde. (bilaga utdelades)

· Javier Beltran från förvaltningen informerade om pågående arbete med kulturhistorisk inventering .

§10 Övrigt

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. överlämna skrivelse från Yvonne Fernell-Ingelström m fl (m) och Lotta Gravenius m fl (fp) där förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur exemplet med minnesmärke/sten fungerar i Helsingfors.

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström och Lotta Gravenius m fl (fp) överlämnade en skrivelse (se bilaga) angående att på några av kyrkogårdarna i Helsingfors finns ett minnesmärke/sten, avsedd för anhöriga vars avlidna finns på annan plats i landet, Europa eller världen. Syftet med minnesmärket är att anhöriga kan gå dit och lägga en blomma och tänka på de sina när man saknar möjlighet att besöka en fysisk gravplats just på den kyrkogård, som ligger nära den anhöriges bostad. Vi lever i dag i ett digitaliserat samhälle där kontakter mellan människor är vanligare digitalt än fysiskt och där kontakterna saknar begränsningar i tid och rum. Det torde vara naturligt för många att använda sig av denna form av att tänka på sina avlidna anhöriga i samband med olika högtider trots att man inte har gravplatsen i sin närhet.

Mot bakgrund av detta får förvaltningen i uppdrag att undersöka hur exemplet med minnesmärke/sten fungerar i Helsingfors för att därefter, på Skogskyrkogården som första plats införa en minnessten med detta syfte. Därefter kan lämpligen göras en utvärdering om möjligheten att införa liknande arrangemang på fler av våra kyrkogårdar och göra tanken bekant till allmänheten.

Kyrkogårdsnämnden beslutar att överlämna följande uppdrag till förvaltningen för beredning från Magnus Jarnling (mp) och Lilian Falkbäck

m fl (s).

 1. redovisa erfarenheter kring anläggningskostnader, troliga driftskostnader m m för de tre gemensamma askgravplatser som anlagts på Skogskyrkogården och Galärvarvskyrkogården

 2. redovisa förslag för utbyggnad på ytterligare gemensamma askgravplatser

 3. redovisa och kommentera Stockholms kyrkogårdsnämnds sätt att debitera gravsättningen jämfört med t ex Kungsholmens församling

 4. ge synpunkter kring en eventuell ändring/komplettering av begravningslagen beträffande gemensamma askgravplatser eller askgravlundar.

Kyrkogårdsnämnden beslutar att överlämna följande uppdrag till förvaltningen för beredning från Magnus Jarnling (mp) och Lilian Falkbäckm fl (s)

Nämnden önskar en presentation av frystorkningstekniken av avlidna. Enligt media har nuvarande ansvarigt statsråd uttalat sig positivt för en ändring i begravningslagen. Tidigare ansvarigt stadsråd har uttryckt tveksamheter och hänvisat till ”kommersiellt utspel”.

Mot bakgrund av detta önskar nämnden förvaltningens syn i frågan.

Berith Öhrnberg (m) påpekade att askgravplatsen vid Galärvarvskyrkogården är mycket snyggt gjord.

Ordföranden tackade avslutningsvis förvaltningen för det välplanerade studiebesöket som genomförts under eftermiddagen i Tallumpaviljongen samt på Skogskrematoriet tillsammans med nämndens förtroendevalda revisorer och tjänstemän. Ordföranden önskade nämnd och förvaltning en trevlig sommar och semester.

Förvaltningschef Mats Larsson tackade och önskade nämnden detsamma.