Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2009-02-10

Sammanträde 2009-02-10

Datum
Klockan
15.30
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

Rum för gruppmöten för majoriteten Arenavägen 41, 18 tr 14.30-15.30
Rum för gruppmöten f Läs mer...ör oppositionen Arenavägen 41, 13 tr 14.30-15.30

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2008-12-09

3 Avdelningschef Christer Knutås informerar om kyrkogårdsförvaltningens nya skyltprogram

4 Anmälan av övriga frågor.

5 Inkomna protokoll och skrivelser

6 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

7 Information från handikapprådet (muntligt)

8 Ekonomisk årsredovisning för kyrkogårdsnämnden 2008 (utsänds)

9 Revidering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning (utsänds)

10 Uppförande nytt krematorium på Skogskyrkogården - Genomförandebeslut (utsänds)

OBS ! Bilaga 1 Teknisk förstudie utsändes ej. Bilaga 2 Kulturhistorisk konsekvensbeskrivning utsändes ej. Nämnden har tidigare tagit del av bilagorna vid särskilda föredragningar.
Nämndledamot som ändock vill ha bilagorna kan kontakta nämndsekreterare alt. förvaltningschef

11 Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad (utsänds)

12 Balanslista (utsänds)

13 Förvaltningschefens information:

- Statliga begravningsutredningen
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (190 kb)

§1 Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar §8 och §10 för omedelbar justering. Ordföranden och Lilian Falkbäck justerar övriga §§ i dagens protokoll den 23 februari 2009

3. Madeleine Kock (M)är tjänstgörande ersättare för Bo Sundin (M) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 9 december 2008.

§3 Avdelningschef Christer Knutås informerar om kyrkogårdsförvaltningens nya skyltprogram

Christer Knutås informerade om förvaltningens skyltprogram och visade upp prototyper av nya skyltar. Programmet kommer under 2009 att införas på Skogskyrkogården.

§4 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling(MP), Svante Haggren(S) och Åsa Ekelund(M).

§5 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Beslut från länsstyrelsen 2008-12-10 angående överklagande av ett vägrat tillstånd till uppsättning av en gravordning på gravplats på Skogskyrkogården (Dnr 46-190/06). Beslut: länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

2) Beslut från länsstyrelsen 2008-12-15 ang prövning av tvist mellan efterlevande i fråga om gravsättning av aska. (Dnr 40-458/07).

3) Avtal Svenska kyrkan i Sollentuna och Stockholms kyrkogårdsförvaltning angående tillgång till ceremoniplatser för Hinduer och Sikher på Strandkyrkogården. (Dnr 24-15/09). (utsänds)

4) Yttrande över ny översiktsplan för Stockholm till Stadsbyggnadskontoret. (utsänds)

5) Anmälan av inkomna protokollsutdrag från KF/KS.

§6 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2009-01-29.

§7 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte 2009-02-09. Rådet ställer sig bakom kommunstyrelsens handikappråds svar på remissen om projekt Navet. "Det är viktigt att också de funktionshindrade som arbetar i staden kan använda systemet".

§8 Årsredovisning för kyrkogårdsnämnden år 2008

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att
 1. godkänna årsredovisningen och överlämna den till kommunfullmäktige och till nämndens revisor

 2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-01-27, Dnr 21-94/09.

Ärendet har beretts inom förvaltningschefens stab på underlag från förvaltningens samtliga avdelningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

 1. godkänna årsredovisningen och överlämna den till kommunfullmäktige och till nämndens revisor.

 2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

§9 Revidering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. bordlägga ärendet .

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-02-03,

Dnr 04-13/2009.

I syfte att tydliggöra ansvar och skapa tydligare och effektivare rutiner kring förvaltningens beslutsärenden har förvaltningen sett över gällande delegationsförteckning. Vissa förtydliganden har gjorts och strukturen är anpassad till gällande organisation.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

 1. delegera förtecknade ärenden och ärendegrupper i bilaga 3 till förvaltningschefen

 2. förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera de ärenden och ärendegrupper som anges i bilaga 3 till annan anställd

 3. denna delegationsordning ersätter den delegationsordning som kyrkogårdsnämnden beslutade om 2006-02-14

§10 Uppförande av ett nytt krematorium på Skogskyrkogården - Genomförandebeslut

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens förslag till genomförande för arbetet med den fortsatta moderniseringen av krematoriet på Skogskyrkogården och fullföljande av projektet Skogskrematoriet II

2. hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens förslag till genomförande för arbetet med den fortsatta moderniseringen av krematorium på Skogkyrkogården och med en investeringssumma på 129,2 Mkr

3. att därutöver anföra

”Skogskyrkogården utgör ett av länets tre världsarv och finns upptagen på UNESCO:s världsarvslista. Arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz har med stor skicklighet i sin utformning av byggnadsverk och naturlandskap utgått från att leda de sörjandes uppmärksamhet mot naturen för att ge stöd och kraft i livets svåra stunder.

Skogskrematoriet uppfördes 1940. Knappast någon byggnad har rönt en så stor internationell uppmärksamhet som Skogskrematoriet med sina kapell.

Utformningen av den nya krematoriebyggnaden i såväl yttre som inre miljö blir därför förpliktande.

Med hänsyn till allt detta bör den nya byggnaden utformas på ett sådant sätt, att den inte stör varken befintligt Skogskrematorium eller den natur och miljö som finns runtomkring. Den nya byggnaden skall samspela med omgivningen på ett harmoniskt sätt inte bara till arkitektur utan även i val av material och utformning, ljusinsläpp m.m.

Den inre miljön bör präglas av ljus, luftighet, estetik, och rymd . Den vackra naturen utanför bör tas tillvara från fönster där dimensionering och riktning av dem är betydelsefull.

Med tanke på att Stockholm är en mångkulturell stad med många trosinriktningar och nationaliteter måste hänsyn tas till neutralitet avseende val av utsmyckningar. Frid, stillhet och möjlighet till avskildhet för väntande sörjande skall vidare prägla byggnadens utformning, så att begravningssällskap och sörjande har möjlighet att dra sig undan men samtidigt ges tillfälle till att ta del av utsikten mot naturen. Visningsrum bör planeras i byggnaden.

Arbetsmiljön skall vara tekniskt optimalt utformad i syfte att logistiken kan underlätta all hantering och flyttning av kistor från mottagande för vidaretransport till ugnar och från ugnar till urnförvaring. De personalutrymmen som planeras bör följa samma riktlinjer som ovan avseende den inre miljön.

Det skall finnas möjlighet för kyrkogårdsnämnden att kalla till extra sammanträde för att få information om hur genomförandet av projektet fortlöper”.

4. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-01-21,

Dnr 38-1269/2007.

Den tekniska delen i Skogskrematoriet har under årtionden genomgått ett flertal teknikuppgraderingar. Nuvarande ugnar och teknik har tjänat ut. En erforderlig teknisk förnyelse av befintligt krematorium och som även kan möta framtida krav skulle innebära så stora ingrepp i Asplunds byggnad att det vore oförenligt med dess stora antikvariska och arkitektoniska värde.

Förvaltningens förslag är därför att bygga ett helt nytt krematorium vid sidan av det befintliga. Det nuvarande krematoriet avlastas därmed krematoriefunktionen och kommer att koncentrera på de ceremoniella och sakrala funktionerna. Detta möjliggör ett framtida återställande av Asplunds krematorium så långt det är tekniskt genomförbart.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens förslag till genomförande för arbetet med den fortsatta moderniseringen av krematoriet på Skogskyrkogården och fullföljande av projektarbetet Skogskrematoriet II

 2. hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens förslag till genomförande för arbetet med den fortsatta moderniseringen av krematorium på Skogskyrkogården och med en investeringssumma på 129,2 Mkr

 3. förklara paragrafen omedelbart justerad.

§11 Projekt Navet – effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss om projekt Navet – effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad.

Särskilt uttalande från Yvonne Fernell-Ingelström (M) m fl samt Lotta Gravenius(FP):

”Kyrkogårdsnämnden är liksom kontoret positiv till ett stadsgemensamt e-arkiv. Nämnden vill dock påpeka vikten av att detta arbete följer kommersiell standard, vilket i det långa loppet ger bättre förutsättningar för systemutveckling, support och datamigrering”.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-01-02,

Dnr 09-1630/2008..

Kyrkogårdsnämnden har fått en remiss av kommunstyrelsen som handlar om genomförande av projekt ”Navet” som syftar till en effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss om projekt Navet – effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad.

§12 Anmälan av balanslista

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att
 1. godkänna balanslistan.

§13 Förvaltningschefens information

I anslutning till § 10 informerade Christer Knutås att första steget i en arkitekttävling för Skogskrematoriet påbörjas direkt efter nämndens beslut.

Mats Larsson presenterade förvaltningens nya medarbetare Karin Söderling som ersätter Roland Palm i förvaltningsledningen.

Mats Larsson informerade översiktligt om arbetet i den statliga begravningsutredningen där han representerar Stockholms stad som sakkunnig.

Förvaltningen delade ut inbjudan till SKKF:s rikskonferens 11-12 maj i Stockholm. Samtliga i nämnden inbjuds att medverka vid konferensen. Anmälan skall senast ske till nämndsekreteraren vid nämndens sammanträde i april.

Studieresa till Oslo planeras till den 15-16 juni. Kontakt tas med Oslo för att se om tiden passar dem. I så fall kommer nämndens sammanträde i juni att genomföras på plats i Oslo.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

§14 Övrigt

Ärende för beredning

Kyrkogårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag, i samband med pågående skyltprogram, att undersöka möjligheten att arkitekten Sigurd Lewerenz insatser för skapandet av Världsarvet Skogskyrkogården, särskilt Uppståndelsekapellet och naturutformningen kring Almhöjden, kan ihågkommas och uppmärksammas genom namngivning av plats, väg eller annat.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. ge förvaltningen ett ärende för beredning att undersöka möjligheten att arkitekten Sigurd Lewerenz insatser för skapandet av Världsarvet Skogskyrkogården kan ihågkommas och uppmärksammas genom namngivning av plats, väg eller annat.

Fråga från Magnus Jarnling (MP) om det finns församlingar till vilka nämnden ger ekonomiskt bidrag som vill återlämna ansvaret för begravningsverksamheten till nämnden. Göran Höglund svarade att inga sådana diskussioner pågår med berörda församlingar. Däremot förs diskussioner med den enskilda huvudmannen Katolska församlingen .

Fråga från Magnus Jarnling (MP) om arbetet med nya Citybanan innebär risk för att den kulturhistoriska miljön på vid exempelvis Gustaf Vasa kolumbarium kan skadas. Göran Höglund svarar att Gustaf Vasa kolumbarium och viktiga kulturminnesmärken i anslutning till Maria Magdalena kyrka kan vara i riskzonen. Dialog pågår med församlingarna.

Svante Haggren (S) efterlyste möjlighet till studiebesök på stadens begravningsplatser. Mats Larsson svarade att om nämndens Osloresa i juni förskjuts framåt i tiden kommer studiebesök istället att genomföras på våra egna begravningsplatser .

Åsa Ekelund(M) frågade om förvaltningens syn på växtlighet på våra begravningsplatser särskilt utifrån erfarenheter från Spånga kyrkogård. Pär Westin informerade om förvaltningens arbete med ”gröna frågor” som syftar till att samtliga begravningsplatser skall vara vackra och rofyllda. Byte av växter som inte passar in i begravningsplatsens karaktär eller av annan anledning bör bytas ut sker successivt.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.