Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2009-10-27

Sammanträde 2009-10-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Norra begravningsplatsen, konferensrummet i huvudbyggnaden kvarter 15C

Kyrkogårdsnämndens sammanträde föregås av jubileumsfirande i Norra Kapellet kl. 13.00 till Läs mer...sammans med SKKF, (se särskild inbjudan). Samtliga i nämnden är förhandsanmälda till denna aktivitet !

Vid eventuellt förhinder att delta i jubileumsfirandet kontakta Mats Larsson genom tfn 076 1230101 alternativt mats.larsson@kyf.stockholm.se

Karta över Norra Begravningsplatsen utsändes. Observera cirka 10-15 minuters promenad från huvudentré grind 3 till Norra Kapellet och huvudbyggnad kvarter 15 C

Rum för gruppmöten för majoriteten och oppositionen finns bokade från kl 15.00

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2009-05-12

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Svar på remiss om införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter (utsänds)

8 Komplettering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning (utsänds)

9 Redovisning av arbetsrutiner för förnyelse av gravrätter (utsänds)

10 Förverkande av gravrätter förbesiktigade 2008

11 Förvaltningschefens information:

* Presentation av tävlingsbidrag till nytt krematorium på Skogskyrkogården.
* Inför Allhelgonahelgen
* Kvalitetsmässan i Göteborg 17-19 november
* Besök på nyöppnade besökscentret Grindstugan, Norra Begravningsplatsen, grind 3 ! (Efter sammanträdets slut.)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (181 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 9 november 2009.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 15 september 2009.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Yvonne Fernell-Ingelström (M), Svante Haggren (S) Lotta Gravenius (FP) och Magnus Jarnling (MP).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Beslut 2009-09-10 från länsstyrelsen angående prövning av tvist mellan efterlevande i fråga om kremering och gravsättning (Dnr 40-904/09)

2) Beslut 2009-09-18 från länsstyrelsen angående tillstånd enligt 4 kap lagen om kulturminnen till att anlägga en kompletterande tillgänglighetsanpassad smyckningsplats på Skogskyrkogården (Dnr 31-866/09)

3) Från Stadsledningskontoret angående riktlinjer om mutor och representation (Dnr 01-1117/09) (utsänds)

4) Från Arbetsmiljöverket 2009-10-12 angående resultat av inspektion efter olycka vid Råcksta begravningsplats.(Dnr 19-1117/09) (utsänds)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2009-10-15.

§6 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2009-10-26. Rådet hade inga synpunkter på nämndens ärenden denna dag. Efter sammanträdet gjordes ett studiebesök till besökscentret Grindstugan där inspekterades den nya handikapprampen. Rådet var nöjda med rampen.

§7 Svar på remiss om införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

2. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-10-09,

Dnr 01-967/2009.

Kyrkogårdsnämnden har av kommunstyrelsen fått en remiss med förslag till införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

2. paragrafen begärs omedelbart justerad.

§8 Komplettering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna föreslagen komplettering av delegationsordningen antagen av nämnden 2009-04-14.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-09-16,

Dnr 04-13/2007.

Förvaltningen föreslår i detta ärende att avgränsat till projektet ”Modernisering av krematoriet på Skogskyrkogården” skall förvaltningschefen kunna fatta beslut på nämndens vägnar om anskaffning enligt punkt 2.10 inom projektets totala investeringsram omfattande investeringsutgifter om 129,2 miljoner kronor.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna föreslagen komplettering av delegationsordningen antagen av nämnden 2009-04-14.

§9 Redovisning av arbetsrutiner för förnyelse av gravrätter

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen av arbetsrutiner för förnyelse av pågående gravrätter.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-09-07,

Dnr 30-1029/2009.

Kyrkogårdsnämnden har vid sammanträde den 15 september gett förvaltningen ett ärende för beredning angående att se över rutinerna för handläggning av förlängning av gravrätt i syfte att förhindra att misstag sker i samband med brevväxling mellan gravrättsinnehavare och förvaltning.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen av arbetsrutiner för förnyelse av pågående gravrätter.

§10 A Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. överlämna följande skrivelse för beredning från Yvonne Fernell-Ingelström (M), Lotta Gravenius (FP) och Magnus Jarnling (MP) där förvaltningen får i uppdrag att efter behovsinventering undersöka möjligheterna för kistgravlundar på någon eller några av stadens gravplatser i Stockholm enligt följande:

”I samband med storstadskonferensen under oktober 2009 i Malmö besöktes

bl a Östra kyrkogården i Malmö. Ett gravskick som visades var kistgravlund. I korthet innebär detta, att kistan saknar utmärkt och namnsatt grav utan finns inom ett avgränsat grönområde. Namn på dem som vilar på den definierade platsen finns uppsamlade på en central plats med konstnärlig utsmyckning i likhet med namn vid askgravplatser. På denna plats sker även utsmyckning i form av blommor mm. Detta innebär, att man kan kistgravsättas utan att behöva teckna skötselavtal för graven alternativt sköta den själv. Kistgravlund kan vara ett sätt att öka valfriheten för Stockholms invånare. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att efter behovsinventering undersöka möjligheten för liknande kistgravlundar på någon eller några av våra gravplatser”

2. överlämna följande skrivelse för beredning från Yvonne Fernell-Ingelström (M), Lotta Gravenius (FP) och Magnus Jarnling (MP) där förvaltningen får i uppdrag att överväga möjligheten använda sk kristallblock vid uppförande av en eller flera platser för gemensamma askgravplatser enligt följande:

”I samband med den Nordiska konferensen under september 2009 fanns kristallblock kallade ”Spirit” av Mats Jonasson Design i Målerås utställda på mässan. Kristallblocken är placerade på Limhamns kyrkgård där den utgör en av Malmös askgravplatser. Kristallblocken är belysta kvälls- och nattetid och namnen på dem som vilar på platsen är ingraverade i blocken. Nämnden önskar, att förvaltningen överväger att använda kristallblock vid uppförande av en eller flera platser för gemensamma askgravplatser. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag, att försöka hitta lämplig plats för liknande konstruktion på någon eller några av våra gravplatser i Stockholm”

3. överlämna följande skrivelse för beredning från Magnus Jarnling (MP) och Lilian Falkbäck (S) där förvaltningen får i uppdrag att bland annat redovisa begreppet underhållsskuld enligt följande:

Miljöpartiet gjorde vid behandlingen av verksamhetsplanen för 2009 ett särskilt uttalande med anledning av att budgeten för underhållsåtgärder minskades. Bl a saknade vi en särskild redovisning av de åtgärder som ur tillgänglighetssypunkt skulle utföras år 2009. Nämnden behandlade i april budgetunderlaget för 2010-2012 och beslutade att uppdaterade underhållsplaner skulle ”komma till rätta med underhållskulden”. I september beslutade nämnden gällande underhållsplanen att budgeten var ansträngd och att endast akuta underhållsinsatser kunde utföras under resterande del av 2009. Miljöpartiet önskar att förvaltningen redovisar begreppet underhållsskuld. Vi önskar en redovisning av åtgärder och kostnader för underhåll och tillgängliggörande av byggnader, mark, murar, trappor, kulturhistoriskt värdefulla gravöverbyggnader, mm. Att vara begravningsverksamhet i världsklass är en stor utmaning.

Madeleine Kock (M) framförde synpunkter på att skyltningen på Norra begravningsplatsen. Mats Larsson svarade att förvaltningen är väl medvetna om problemet. Förvaltningen har sedan tidigare nämndens uppdrag att se över skyltningen på våra begravningsplatser. Skogskyrkogården har prioriterats i det arbetet. Norra Begravningsplatsen står på tur.

Madeleine Kock (M) frågar hur förvaltningen har tänkt sig nu när katolska kvarteret på Norra begravningsplatsen är nästan fullbelagd. Pär Westin svarar att man tittar på nya platser inne på katolska kvarteret för eventuell förtätning av platser. Vid katolska kvarteret, Skogskyrkogården finns platser att tillgå.

Svante Haggren (S) informerade nämnden om att han och Magnus Jarnling (MP) närvarade vid en kistgravsättning på Skogskyrkogården och att detta hade skötts utmärkt av personalen. De uppmanande nämndens ledamöter om att närvara vid kistgravsättningar där anhöriga ej medverkar. Vill man medverka, kontakta Pär Westin.

Lotta Gravenius (FP) vill att förvaltningen kontaktar Spånga församling för att överta/köpa den s k ”Tiondeboden” som står utanför Spånga kyrka. Spånga församling är intresserad att sälja/överlåta boden till förvaltningen. Förvaltningen avvaktar ett initiativ från Spånga församling i frågan..

Magnus Jarnling ställde frågan om hur förvaltningens personal använder varselkläder. Pär Westin svarar att varselkläder alltid används i form av västar för den personal som är ute i ”trafiken”. Vidare används profilkläder av samtlig personal med förvaltningens logga på som ger en ökad trygghet för våra besökare.

§10 Förverkande av gravrätter förbesiktigade 2009

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. förklara gravrätterna till 405 gravplatser på stadens begravningsplatser förverkade enligt 7 kap

2. ny upplåtelse av förverkade gravrätter får ske först 2015-01-01.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-10-19,

Dnr 45-1432/2008.

Ärendet har beretts inom begravnings- och serviceavdelningen i samarbete med begravningsadministrativa enheten vid administrativa avdelningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. förklara gravrätterna till 405 gravplatser på stadens begravningsplatser förverkade enligt 7 kap § 33 begravningslagen

2. ny upplåtelse av förverkade gravrätter får ske först 2015-01-01.

§11 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

· Christer Knutås visade de fem olika tävlingsbidragen om nytt Skogskrematorium. De fem olika tävlingsbidragen finns utställda på Arkitekturmuseet, Stadsmuseet och Tekniska Nämndhuset. Juryns arbete leds av stadsarkitekt Per Kallstenius och från förvaltningen deltar Mats Larsson och Christer Knutås. De vinnande förslaget presenteras av borgarrådet Joakim Larsson vid en prisceremoni den 18 december kl 10.00 vid Skogskyrkogården.

· Anna Hegethorn, informerade nämnden om de förberedelser som gjorts inför Allhelgonahelgen. Vi bjuder på konserter, öppnar upp kapellen för ljuständning. Förvaltningen har i år utökat öppettiderna. För att ytterligare öka tryggneten för våra besökare har förvaltningen sett över säkerheten i form av belysning, trafik och brandsäkerhet. Antalet besökare kommer i år att räknas på Skogskyrkogården. Vi erbjuder hjälp att söka efter gravsatta med söktjänsten www.hittagraven.se och bemannar alla de begravningsplatser förvaltningen ansvarar för. Under www.stockholm.se/allhelgona . hittar man enkelt all information kring Alla Helgons Dag.

· Nämnden beslutade att anmäla Magnus Jarnling (MP) och Thomas Erlandsson (FP) till kvalitetsmässan i Göteborg 17-19 november 2009.

· Efter mötet hälsade Mats Larsson nämnden välkomna att besöka nyöppnade besökscentret Grindstugan vid grind 3 på Norra Begravningsplatsen.