Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2011-02-14

Sammanträde 2011-02-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

Från kl 15.00 finns lokaler bokade för nämndens gruppmöten.
Rum för gruppmöten för major Läs mer...iteten Arenavägen 41, 18 tr från kl. 15.00
Rum för gruppmöten för oppositionen Arenavägen 41,13 tr från kl. 15.00

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2011-01-18

4 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

5 Information från handikapprådet (muntligt)

6 Årsredovisning för kyrkogårdsnämnden 2010 (utsänds) (bilagor utsändes endast till nämnden)

7 A Rätt att fatta beslut om arvodering av ledamot i handikapprådet

7 Bullernivån på kyrkogårdarna, svar på ärende för beredning (utsänds)

8 Roland Palm informerar i frågor kring begravningslagen

9 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (182 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 25 februari 2011

3. Madeleine Kock (M) är tjänstgörande ersättare för Naémi Karlsson (M) och Yvonne Riddervik är tjänstgörande ersättare för Elisabet Stålhem (M) från § 9 vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 18 januari 2011.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling (MP).

§4 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2011-02-03.

§5 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2011-02-14.

§6 Årsredovisning 2010 för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna årsredovisningen för 2010 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. begära ombudgetering av investeringsmedel med 20,1 Mkr

3. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-02-01,

Dnr 21-128/2011. Stadens nämnder ska årligen till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens ekonomi och verksamhet. Kyrkogårdsnämnden kan i årsredovisningen för 2010 konstatera att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak har uppnåtts. Bokslutet visar på ett överskott om 1,6 Mkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna årsredovisningen för 2010 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. begära ombudgetering av investeringsmedel med 20,1 Mkr

3. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Särskilt uttalande lämnades av Mirja Räihä Järvinen m fl (S) enligt följande:

”Vi anser att det är beklagligt att avtalet med entreprenören för Brännkyrka kyrkogård inte kan upprätthålla tillräckligt hög kvalitet. Vi vill påpeka att om nämnden upphandlar delar av sin verksamhet, så skall en sådan upphandling vägledas av ett behov att förbättra verksamheten.

I detta fall utgår upphandlingarna från ideologi och inte från ett behov av kvalitetsförbättring och effektivisering.

Vi anser att det är viktigt att förvaltningen och nämnden framöver granskar varje kommande upphandling än mer noggrant så att nämnden vid upphandlingar kan garantera en bra service för Stockholmarna.”

§7 Bullernivån på kyrkogårdarna, svar på ärende för beredning

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-01-28,

Dnr 30-1068/2010. Kyrkogårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2010-09-28 att överlämna en skrivelse till förvaltningen för beredning angående bullernivån på kyrkogårdarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen.

§7 A Rätt att fatta beslut om arvodering av ledamot i handikapprådet vid deltagande i utbildning

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. ett tillägg till delegationsordningen (KN 2009-04-14), som innebär att förvaltningschefen ges rätt att fatta beslut om arvodering av ledamot i handikapprådet vid deltagande i utbildning

2. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-02-01,

Dnr 04-246/2011. Förvaltningschefen föreslås ges delegation att fatta beslut om arvodering av ledamot i handikapprådet som deltar i utbildning. Prövning sker i varje enskilt fall och arvodet föreslås vara detsamma som sammanträdesarvodet i handikapprådet.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. ett tillägg till delegationsordningen (KN 2009-04-14), som innebär att förvaltningschefen ges rätt att fatta beslut om arvodering av ledamot i handikapprådet vid deltagande i utbildning

2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Roland Palm informerar i frågor kring begravningslagen

Roland Palm informerade i frågor kring begravningsverksamheten, lagar och regler för denna.

§9 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) inbjuder den 23-24 maj 2011 till rikskonferens på Lidingö. Temat är konsten att samverka. Inbjudan skickas ut till nämndens ledmöter och ersättare. Anmälan om deltagande görs till Ewa Dahl vid nämndens sammanträde 2011-04-13. Då fattas också formellt beslut om deltagande vid konferensen. Förvaltningen samordnar sedan anmälningarna och insänder dem till SKKF.

· Frågan med digitalsända begravningsceremonier har blivit uppmärksammad av media med anledning av den skrivelse som Yvonne Fernell-Ingelström m fl (M) lade vid kyrkogårdsnämndens sammanträde i december 2010. Förvaltningen återkommer med ett ärende till nämndens sammanträde 2011-04-13 som ska ge svar på de frågor som tas upp i skrivelsen. Mats Larsson poängterade att ännu är inga politiska beslut fattade om att införa digitalsända begravningsceremonier som ett komplement för de som av olika skäl inte kan närvara vid begravningsceremoni.

§10 Övriga frågor

Kyrkogårdsnämnden beslutar att


1. överlämna följande skrivelse för beredning från Magnus Jarnling (MP) där förvaltningen får i uppdrag att redovisa resultaten av arbetet kring bullerproblematiken i samråd med bl a trafikkontoret enligt följande:

”Miljöpartiet önskar att förvaltningen redovisar resultaten av arbetet, som nämndes i verksamhetsplanen för år 2010, kring att bullerproblematiken skulle lyftas i samråd med bl a trafikkontoret”.