Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2011-04-13

Sammanträde 2011-04-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

Från kl 15.00 finns lokaler bokade för nämndens gruppmöten.
Rum för gruppmöten för major Läs mer...iteten Arenavägen 41, 18 tr från kl. 15.00
Rum för gruppmöten för oppositionen Arenavägen 41,13 tr från kl. 15.00

Nämnden träffar handikapprådet för dialog mellan 16.00 - 16.30. För kännedom utsändes aktuell åtgärdslista för handikappanpassning av utemiljöer och fastigheter.

Därefter inleds nämndens sammanträde kl 16.30.

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2011-02-14

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014, kyrkogårdsnämnden (utsänds)

8 Nytt kylhus/bisättningslokal på norra begravningsplatsen, Solna (utsänds)

10 Förvaltningschefens information: Aktuell händelse vid Råcksta krematorium

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (182 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 26 april 2011.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 14 februari 2011.

§3 Anmälan övriga frågor

Svante Haggren (S), Carin Beije (MP), Magnus Jarnling (MP) och Bo Johnsson (S).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Beslut från Länsstyrelsen 2011-02-23 om överklagande av kyrkogårdsförvaltningens i Stockholms stad att inte förlänga gravrätt med ytterligare åtta år. (Dnr 41-439/2010) (utsänds)

2) Beslut från Länsstyrelsen 2011-03-01 om prövning av tvist mellan efterlevande om gravsättning av aska efter avliden. (Dnr 40-945/2010) (läggs i mapp)

3) Beslut från Länsstyrelsen enligt 4 kap om kulturminnen mm till fasadrenovering av Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården, Stockholms kommun (Dnr 32-1480/2010) (läggs i mapp)

4) Anmälan ny entreprenör av markskötsel vid Brännkyrka kyrkogård. (Dnr 23-1376/2010) (utsänds)

5) Anmälan av inkomna protokollsutdrag från KF/KS kansli (läggs i mapp).

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2011-04-04.

§6 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte

2011-04-13. Rådet var mycket positivt inställda till begravningsceremonier via internet, inte minst ur tillgänglighetssynpunkt. I övrigt hade rådet inga synpunkter på dagens ärenden. Antecknades till protokollet att handikapprådet och nämnden haft sitt årliga dialogmöte denna dag 2011-04-13.

§7 Nytt kylhus/bisättningslokal på Norra begravningsplatsen, Solna

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen för en nybyggnation av kylhus/bisättningslokal för förvaring av kistor med stoft på Norra begravningsplatsen i Solna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-25,

Dnr 32-567/2011. Detta ärende har handlagts inom tekniska avdelningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen för en nybyggnation av kylhus/bisättningslokal för förvaring av kistor med stoft på Norra begravningsplatsen i Solna.

Särskilt uttalande lämnades av Magnus Jarnling m fl (MP) samt Mirja Räihä Järvinen m fl (S) som ansluter sig till de särskilda uttalande enligt följande:

”Miljöpartiet anser att begravningsverksamheten bör kännetecknas av förändringar som är väl genomtänkta. Att ta ställning till förvaltningens förslag i ärendet ”fortsätta planeringen” för en byggnation av ett kylhus på Norra begravningsplatsen känns besvärande eftersom inget om en ny stor investering av ett kylhus nämndes i förvaltningens verksamhetsplan/budget vid nämndens sammanträde i januari 2011. Bland mycket annat känns frågan kring säkerheten av hanteringen med kistor med stoft viktig och svår – medias bevakning efter händelserna vid Bromma och Råcksta samt personalens psykiska arbetsmiljö måste tas på stort allvar”.

§8 Underlag för budget 2010 med inriktning 2013 och 2014 för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förslaget till underlag till budget för 2012 med inriktning för 2013 och 2014 och överlämna det till kommunstyrelsen

2. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-25,

Dnr 21-566/2011. I detta ärende redovisas nämndens underlag till budget för 2012 med inriktning för 2013 och 2014. Nämndens övergripande planering och behov beskrivs utifrån ”Vision 2030 – ”ett Stockholm i världsklass.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förslaget till underlag till budget för 2012 med inriktning för 2013 och 2014 och överlämna det till kommunstyrelsen

2. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Särskilt uttalande lämnades av Magnus Jarnling m fl (MP) samt Mirja Räihä Järvinen m fl (S) som ansluter sig till de särskilda uttalande enligt följande:

”Miljöpartiet uttrycker även år 2011 oro för det stora underhållsbehov som föreligger. Vi önskar att förvaltningen planerar så att andra verksamheters eventuella

kostnadseffektiviseringar kan utnyttjas för underhållsåtgärder under årets senare del.

Miljöpartiet önskar att förvaltningen hade redovisat en analys av hur förändringarna i skatteunderlaget kan kompensera behovet av att höja begravningsavgiften under planeringsperioden med anledning av de kraftigt ökade kapitaltjänstkostnaderna. Vi anser det önskvärt att överväga om inte gravrättsinnehavare på olika sätt skall stimuleras till att utnyttja förvaltningens serviceverksamhet. Miljöpartiet tror att omfattningen av skötseluppdragen kan försvåra planeringen och även påverka nettobudgeten”.

§9 Begravningsceremonier via internet, svar på ärende för beredning

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen

2. ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden efter att beslut om ansökan enligt lagen om allmän kameraövervakning fattats av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-25,

Dnr 30-1549/2010. Kyrkogårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2010-12-15 att överlämna en skrivelse för beredning. Förvaltningen fick i uppdrag att utreda hur man med digital teknik kan åstadkomma videokonferenssändningar vid begravningsceremonier.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen

2. ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden efter att beslut om ansökan enligt lagen om allmän kameraövervakning fattats av Länsstyrelsen i Stockholms län.

§10 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

· Mats Larsson informerade om den saknade kistan vid Råcksta krematorium (PM utdelades).

· Nämnden inbjöds till SSIB års- och vårkonferens 18 april 2011 (Stockholmsregionens samarbetsorgan i begravningsfrågor). Anmälan görs direkt till Ewa Dahl.

· Sista dagen att anmäla sig till SKKF:s årliga rikskonferens på Lidingö 23-24 maj 2011 är 2011-04-13.

§11 Övriga frågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Svante Haggren (S) ställer frågan på vilket sätt det vinnande bidraget för ”Stockholmsporten” påverkar planeringen för den nya begravningsplatsen Järva. Karin Söderling återkommer vid nämndens nästa sammanträde med en redovisning av aktuellt planeringsläge för Järva begravningsplats och också om information om ”Stockholmsporten.

Svante Haggren (S) undrar vilka som får begravas på begravningsplatser i innerstaden. Göran Höglund svarar att det får vem som helst. De är allmänna begravningsplatser. Eftersom det saknas mark är det svårt att anordna kist- och urngravar.

Bo Johnsson (S) frågar om gravskötseluppdragen om det ökat eller minskat. Göran Höglund svarade att antalet sköteluppdrag har ökat 2011.

Magnus Jarnling (MP) tar upp frågan om de skyltar som anger hundförbud om att ta med sig hundar in på begravningsplatserna och vad som egentligen gäller. Mats Larsson svarar att det är de lokala ordningsföreskrifterna som Stockholm och Solna kommun har antagit som gäller, dvs att hundar inte får vistas på begravningsplatser och kyrkogårdar. Magnus Jarnling önskar att förvaltningen ser över skyltningen både vad avser hundförbud och minneslundar så att dessa blir enhetliga och tydliga.

Carin Beije (MP) önskade en redovisning av förvaltningen om miljöanpassade maskiner som våra kyrkogårdsarbetare idag använder. Carin Beije återkommer till förvaltningen med uppdraget.Tillhör ärende

Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1.

2.