Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2011-05-17

Sammanträde 2011-05-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Norra begravningsplatsen, kv 15 C (se bif karta)

Innan sammanträdet genomförs studiebesök på Norra begravningsplatsen. Samling Solna Kyrkv Läs mer...äg, Grind 3, Kl. 14.00. Ingen förhandsanmälan behövs.
Studiebesöket inleds med besök i Grindstugan. Därefter vandring i ursprungskvarteren, förbi katolska kvarteren och vidare upp till Lindhagens kulle och minneslunden. Där tittar vi på klockan och om tid finns går vi eventuellt ned till det "romska" kvarteret. Studiebesöket varar mellan kl 14.00 - 15.30.

OBS! ny tid för gruppmöten kl 15.30. Lokaler är bokade för nämndens gruppmöten i lokalen kv. 15 C.
Därefter börjar nämndens sammanträde kl 16.00.

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2011-04-13

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Tertialrapport 1 kyrkogårdsnämnden (utsänds)

8 Anmälan av kundundersökning riktad till begravningsbyråerna (utsänds) (bilagan utsänds endast till nämndens ledamöter och ersättare)

9 Förvaltningschefens information: Aktuellt läge ny begravningsplats på Järvafältet - Karin Söderling , Aktuellt läge nytt krematorium på Skogskyrkogården - Christer Knutås

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (181 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 30 maj 2011

3. Georg Lagerberg (FP) är tjänstgörande ersättare för Mirja Räihä Järvinen (S) till § 7 vid dagens sammanträde. Svante Haggren (S) kommer under § 7 och är tjänstgörande ersättare för Mirja Räihä Järvinen (S) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 13 april 2011.

§3 Anmälan övriga frågor

Lotta Gravenius (FP) och Magnus Jarnling (MP).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Beslut från Länsstyrelsen 2011-04-04 angående överklagande av beslut om borttagande av stenar på Hässelby begravningsplats (Dnr 49-107/2011).

2) Kyrkogårdsnämnden taxa 2011 (utsänds). Lotta Gravenius (FP) framförde att hon önskade en särskild rapportering om taxan till nästa sammanträde 14 juni 2011.

3) Från Miljöförvaltningen angående underrättelse enligt 10 kap miljöbalken, Granholmstoppen, Järvafältet (Dnr 30-875/2009) (utsänds).

4) Anmälan av inkomna protokollsutdrag från KF kansli (läggs i mapp).

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2011-05-04.

§6 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte

2011-05-17. Rådet framförde önskemål om att de vill träffa nämndens presidium till hösten. Rådet hade denna dag besökt Norra begravningsplatsen. Handikapprådet hade för övrigt inga synpunkter på de ärenden som nämnden har att behandla denna dag.

§7 Tertialrapport 1 Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens redovisning av Tertialrapport 1 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. begära 2,3 Mkr av kommunstyrelsen för tillgänglighetsåtgärder enligt förvaltningens redovisning

3. indikatorn för sjukfrånvaro ändras till 4,4%

4. indikatorn för medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transporter höjs till 85%

5. ge förvaltningen i uppdrag att i kommande årsredovisningar visa och kommentera på vad sätt maskinparken förändras i avseende på buller och andra miljöinsatser

6. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-05,

Dnr 21-694/2011. Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens mål och ekonomiska resultat. Kyrkogårdsnämnden kan i tertialrapport 1 för 2011 göra bedömningen att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning av Tertialrapport 1 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. begära 2,3 Mkr av kommunstyrelsen för tillgänglighetsåtgärder enligt förvaltningens redovisning

3. indikatorn för sjukfrånvaro ändras till 4,4%

4. indikatorn för medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transporter höjs till 85%

5. ge förvaltningen i uppdrag att i kommande årsredovisningar visa och kommentera på vad sätt maskinparken förändras i avseende på buller- och andra miljöinsatser

6. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande lämnades av Bo Johnsson m fl (S) enligt följande:

”Ett antal mål uppfylls inte helt. Då är det särskilt viktigt att nämnden arbetar med dem under resten av året. Ett av målen är att nämnden upprätthåller bra städning och renhållning. Förvaltningen påpekar under punkten att nämnden upprätthåller god skötsel. Men vi måste påpeka att personalen anser att de måste fuska eftersom budgeten för området inte har utökats de senaste åren och det finns inte heller några planer att göra det under den kommande treårsperioden”.

§8 Anmälan av kundundersökning riktad till begravningsbyråerna

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens redovisning och lägga ärendet till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-02,

Dnr 09-694/2011. Som ett led i kyrkogårdsförvaltningens arbete med att förbättra och utveckla sina tjänster och sitt samarbete med begravningsbyråerna har man genomfört en kundenkät där centrala kvalitetsaspekter bedömts av respektive kontor. Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB (USK) anlitades för enkätutformning, insamling och rapportering.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning och lägga ärendet till handlingarna.

§9 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

· Karin Söderling redovisade aktuellt läge om den nya begravningsplatsen på Järvafälet.

· Christer Knutås redovisade aktuellt läge för nytt krematorium på Skogskyrkogården. Ny generalentreprenör för Skogskrematoriet är nu tilldelad och det blev Skanska. Beräknad byggstart är 1 juni 2011.

· Mats Larsson informerade inför SKKF-konferensen 23-24 maj 2011 på Lidingö.

· Ordföranden Annette Lundquist Larsson informerade att kungaparet har besökt Skogskyrkogården. Besöket föranleddes av att världsarvet Drottningholm firar sitt 20-års jubileum som världsarv. Kungaparet guidades av kyrkogårdsförvaltningens förre tekniske direktör Börje Olsson, nämndens ordförande Annette Lundquist Larsson och förvaltningschef Mats Larsson.

§10 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Lotta Gravenius (FP) frågar varför drickfontänen i Heliga Korsets kapell på Skogskyrkogården inte fungerar. Christer Knutås kontrollerar saken och återkommer i frågan.

Magnus Jarnling (MP) frågar om förvaltningen fortfarande erbjuder lördagsbegravningar som man idag gör i Göteborg. Mats Larsson svarar att förvaltningen under 2010 har erbjudit begravningsceremonier vissa lördagar men att efterfrågan inte var stor. Däremot förekommer urngravsättningar på lördagar.

Magnus Jarnling (MP) undrar hur det går för den nya entreprenören på Brännkyrka begravningsplats. Pär Westin svarar att förvaltningen kontinuerligt följer upp och att det hittills har fungerat bra. Nämnden kommer att få en rapportering till nästa nämndsammanträde.