Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2011-11-10

Sammanträde 2011-11-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2011-09-26

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

6 A Anmälan månadsrapport, oktober 2011 (utsänds)

7 Information från handikapprådet (muntligt)

8 Förverkande av gravrätter förbesiktigade 2010 (utsänds)

9 Evenemangsstrategi för Stockholms stad, svar på remiss (utsänds)

10 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015, svar på remiss (utsänds)

11 Program för kvalitetsutveckling, svar på remiss (utsänds)

12 Förvaltningschefens information

* Förändringar i begravningslagen.
* Ostadiga gravstenar.
* Händelsen vid Råcksta krematorium i januari månad.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (180 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 24 november 2011,

3. Georg Lagerberg (FP) är tjänstgörande ersättare för Lotta Gravenius (FP) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 26 september 2011.

§3 Anmälan övriga frågor

Madeleine Kock (M) och Magnus Jarnling (MP).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Beslut från länsstyrelsen 2011-09-22 ang tillstånd enligt 4 kap lagen om kulturminnen till nya skyltar på Norra begravningsplatsen, Solna kommun, Dnr 30-911/2011 (läggs i mapp)

2) Beslut från länsstyrelsen 2011-10-03 ang prövning av tvist mellan efterlevande om gravsättning efter avliden, Dnr 40-945/2011. (läggs i mapp)

3) Från länsstyrelsen om överklagande av beslut avseende uppsättning av gravordning Dnr 46-1327/201. (läggs i mapp)

4) Synpunkter till Stockholms stadsbyggnadskontor på förslag till detaljplan för Förbifart Stockholm Hjulstamotet (S-Dp 2009-20807-54), Dnr 30-875/2009. (utsänds)

5) Från Judiska församlingen i Stockholm som påkallar en omförhandling vad gäller avtal mellan Stockholms kyrkogårdsförvaltning och Judiska församlingen om nyanläggning av gravkvarter, Dnr 24-1259/2007. (utsänds)

6) Inkomna protokollsutdrag från kommunfullmäktige. (läggs i mapp)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2011-10-26.

§6 Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-02,

Dnr 04-1258/2011 delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

§6 A Anmälan av månadsrapport, oktober 2011

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen anmäler månadsrapport oktober 2011, Dnr 21-1540/2011.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

§7 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte

2011-10-08. Rådet hade denna dag gjort ett studiebesök på Norra begravningsplatsen. I övrigt hade handikapprådet inga synpunkter på de ärenden som nämnden har att behandla denna dag.

§8 Förverkande av gravrätter förbesiktigade 2010

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

  1. förklara gravrätterna till 1156 gravplatser på stadens begravningsplatser förverkade enligt 7 kap § 33 begravningslagen
  2. ny upplåtelse av förverkade gravrätter får ske först fem år efter förverkandet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-31,

Dnr 45-1035/2010. Ärendet har beretts inom begravnings- och serviceavdelningen i samarbete med begravningsadministrativa enheten vid administrativa avdelningen.

Pär Westin redovisade rutiner för hantering av vanvårdade gravplatser. (PM utdelades)

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. förklara gravrätterna till 1156 gravplatser på stadens begravningsplatser förverkade enligt 7 kap § 33 begravningslagen

2. ny upplåtelse av förverkade gravrätter får ske först fem år efter förverkandet.

§9 Evenemangsstrategi för Stockholms stad, svar på remiss

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-18,

Dnr 09-1226/2011. Kyrkogårdsförvaltningen konstaterar att remissen berör frågor som är utanför nämndens kärnverksamhet. Världsarvet Skogskyrkogården är dock ett turistmål för en hel del utländska besökare.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

§10 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015, svar på remiss

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-18,

Dnr 09-1225/2011. Kyrkogårdsförvaltningen är i huvudsak positiv till det remitterade förslaget. Förvaltningen ser särskilt positivt på att stadens grafiska profil förväntas användas konsekvent av stadens förvaltningar och bolag för att stärka stadens varumärke.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

§11 Program för kvalitetsutveckling, svar på remiss

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-18,

Dnr 01-1149/2011. Förvaltningen anser det är bra med ett sammanhållet kvalitetssystem i staden men ser svårigheter med att systemet inte fångar in kärnverksamheten och därmed finns risk för att trovärdigheten för systemet minskar. Begreppsvärlden är så omfångsrik att den i sig kan utgöra hinder för ett kvalificerat kvalitetsarbete.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

§12 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

· Mats Larsson informerade om förändringar i begravningslagen i lagrådsremiss från regeringen. Ändringarna innebär att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering ska halveras från dagens två månader till en månad. Det tydliggörs att länsstyrelsen ansvar för tillsynen över begravningsverksamheten. Begravningsavgiften för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan görs fristående från kyrkoavgiften. De ändringar som gäller begravningsavgiften föreslås träda i kraft 1 januari 2013. Övriga ändringar föreslås träda i kraft 1 mars 2012.

· Pär Westin informerade att förvaltningen kontinuerligt ser över säkerheten på våra allmänna begravningsplatser. Med anledning av den tragiska dödsolyckan i Bollebygd påskyndas även inspektionen av mindre gravstenar som tidigare ansetts ofarliga. Förvaltningen kontrollerar att stenen är säker och det är gravrättsinnehavaren som ska åtgärda bristerna. Ostadiga stenar som är en säkerhetsrisk läggs ned. Förvaltningen underrättar gravrättsinnehavaren med skyltning och även med ett brev om gravstenen är ostadig.

· Mats Larsson informerade om händelsen vid Råcksta krematorium i januari månad 2011 som nu fått sin förklaring.

§13 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Madeleine Kock (M) informerade om att Hedvig Eleonoras nya askgravlund invigdes den 8 oktober 2011.

Madeleine Kock (M) undrar om våra Buxbom plantor på begravningsplatserna drabbats av Buxbom sjukan? Pär Westin svarar att den inte drabbat oss men att den förekommer i Stockholmsregionen.

Magnus Jarnling (MP) I Malmö har man infört en policy att anställda som lyssnar på musik mm under arbetstid får bara använda en hörsnäcka/hörlur. Detta har införts av säkerhetsskäl för att man alltid ska vara nåbar om någon besökare eller anställd påkallar uppmärksamhet eller hjälp.

Mats Larsson svarar att detta hittills inte varit något problem i Stockholm men håller med i sak. Frågan ska tas upp på arbetsplatsträffar.