Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2012-12-11

Sammanträde 2012-12-11

Datum
Klockan
14:00
Plats
Stadshuset, Lilla Kollegiesalen, ingång från receptionen Ragnar Östbergs plan
Bilagor till föredragningslista
Internkontrollplan[1].pdf (67 kb)

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2012-11-20

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser - förelåg inga

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

8 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

9 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok (utsänds)

10 Nytt IT-program för Stockholm stad (utsänds)

11 Upphandling av skötselentreprenad på södra delen av Skogskyrkogården, Sekretess, utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare.

12 System för internkontroll (utsänds)

13 Förverkande av gravrätter förbesiktigade 2011 (utsänds)

14 Trädgårdsredskap för barn på begravningsplatsen, svar på ärende för beredning från Magnus Jarnling (MP) (utsänds)

15 Förslag till sammanträdestider år 2013 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

17 Förvaltningschefens information:

* Ekonomisk uppföljning: nya krematoriet på Skogskyrkogården.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (179 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 21 december 2012,

3. Svante Haggren (S) är tjänstgörande ersättare för Mirja Räihä Järvinen (S) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 6 november 2012.

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2012-12-03.

§6 Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-12-04, Dnr 04-96/2012, delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte

2012-12-10. Rådet hade inga synpunkter på de ärenden nämnden hade att behandla denna dag. Mats Larsson informerade att nämndens presidium hade träffat rådets vice ordförande den 28 november 2012 för synpunkter på verksamhetsplanering inför 2013.

§8 Anmälan av ändrings- och tilläggsarbeten – nya krematoriet på Skogskyrkogården

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar anmälan av ändrings- och tilläggsarbeten avseende nya krematoriet på Skogskyrkogården.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

§9 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen om införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt e-dok.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-12-11,

Dnr 05-1578/2012. Kyrkogårdsnämnden har fått en remiss om införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok. Förvaltningen ser positivt på ett koncerngemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen om införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt e-Dok.

§10 Nytt IT-program för Stockholms stad

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-12-11,

Dnr 05-1445/2012. Förvaltningen ställer sig bakom förslaget till nytt IT-program för Stockholms stad 2013-2018. Förvaltningen ser positivt på ett gemensamt styrdokument för IT-utvecklingen i Stockholms stad.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen om nytt IT-program för Stockholms stad 2013-2018.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Upphandling av skötselentreprenad på södra delen av Skogskyrkogården

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. ge Samhall AB uppdraget som utförare av driftsentreprenaden på södra delen av Skogskyrkogården under perioden 2013-04-01—2016-03-31 med möjlighet till förlängning av avtalet med ett år

2. ärendet omedelbart justeras.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-12-04,

Dnr 23-1490-/2012. Ärendet har beretts inom begravnings- och serviceavdelningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. ge Samhall AB uppdraget som utförare av driftsentreprenaden på södra delen av Skogskyrkogården under perioden 2013-04-01 –

2016-03-31

2. ärendet omedelbart justeras.

§12 System för internkontroll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-11-29,

Dnr 21-1779/2012. I ärendet redovisas förslag till system för internkontroll för kyrkogårdsnämnden. Stadens revisorer har påpekat att nuvarande system från år 2007 behöver uppdateras.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förslag till system för internkontroll.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§13 Förverkande av gravrätter förbesiktigade 2011

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

  1. förverka gravrätterna till 502 gravplatser på stadens begravningsplatser, förverkade enligt 7 kap § 33 begravningslagen
  2. ny upplåtelse av förverkade gravrätter får ske först fem år efter förverkandet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-11-29,

Dnr 45-1237/2011. Ärendet har beretts inom begravnings- och serviceavdelningen i samarbete med begravningsadministrativa enheten vid administrativa avdelningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. förverka gravrätterna till 502 gravplatser på stadens begravningsplatser förverkande enligt 7 kap § 33 begravningslagen.

2. ny upplåtelse av förverkade gravrätter får ske först fem år efter förverkandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§14 Trädgårdsredskap för barn på begravningsplatsen, svar på ärende för beredning från Magnus Jarnling (MP)

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens redovisning.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-11-26,

Dnr 30-1027/2012. Detta ärende har tagits fram inom begravnings- och serviceavdelningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§15 Förslag till sammanträdestider år 2013 för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider för år 2013.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-11-29,

Dnr 03-1778/2012. Sammanträdestiderna är bl a föreslagna utifrån kommunstyrelsens krav på nämnden att inom viss tid avge verksamhetsplan, flerårsbudget, tertialrapporter respektive årsredovisning. Nämnden sammanträder om inte annat angives på Arenavägen 41 i Globenområdet.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider för år 2013.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Verksamhetsplan kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna föreliggande verksamhetsplan för 2013 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. besluta om omslutningsändring om 5,6 Mkr

3. besluta om ersättningar till församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser i enlighet med detta tjänsteutlåtande

4. omedelbart justera ärendet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-11-27

Dnr 21-1777/2012.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna föreliggande verksamhetsplan för år 2013 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. besluta om omslutningsändring om 5,6 Mkr

3. besluta om ersättningar till församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser i enlighet med detta utlåtande

4. omedelbart justera ärendet.

Elisabet Stålhem (M) och Svante Haggren (S) anmäler jäv gällande ”bidrag till församlingar” (sid 20) och deltog inte i beslutet.

Reservation anfördes av Bo Johnsson m fl (S) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt följande:

att delvis bifalla förvaltningens tjänsteutlåtande samt att därutöver anföra följande:

”Förvaltningen har haft att förhålla sig till den borgerliga majoritetens av kommunfullmäktige godtagna budgeten. Utifrån den förutsättningen är förvaltningens förslag genomarbetat. Socialdemokraterna föreslog en höjning av begravningsavgiften till 2011 års nivå vilket skulle innebära en 9 mkr i en förstärkt budgetram. Därigenom möjliggörs såväl en bättre kvalité som ett kraftigt ökat antal feriearbeten. Men man kan även skapa nya arbetstillfällen och förvaltningen kan även anställa nya medarbetare efter dem slutar av olika anledningar. Att vara del i att få människor i arbete så räcker det inte att ta emot människor från FAS 3 och erbjuda praktikplatser, det kräver också att man i alla fall bibehåller permanenta arbetsplatser och kanske till och med skapar ett antal till.

Om socialdemokraternas budget varit underlag för förvaltningens förslag skulle således verksamhetsplanen kunnat förstärkas på en rad områden.

Pris- och lönekompensation ska inrymmas inom budgetramen vilket innebär att det blir mycket svårt för förvaltningen att öka eller ens bibehålla den kvalité och service man erbjuder idag. Dessutom är det så att flera löneavtal tecknas under 2012 och det innebär höjda löner för alla medarbetare. Då räcker inte den förstärkningen i budgeten, förstärkningen som i princip är lika med noll.

Vi Socialdemokrater föreslår att Begravnings- och serviceavdelningen förstärks med 4 mkr utöver det som föreslås i verksamhetsplan. Vidare föreslår vi att Tekniska avdelningen får en ökad budgetram 2013. Vi har ju sett att budget för 2012 höll inte.

Skogskyrkogårdens status som världsarv är viktig för Stockholm. Vi har svårt att se den statusen kan upprätthållas med budgeten. Det vore inte bra för Stockholm i världsklass om den statusen togs bort. Andra verksamheter, t ex Sveaborg i Helsingfors, har ständigt pågående upprustningsarbete enbart för att behålla den en gång vunna statusen.

När det gäller alla upphandlingar enligt aktivitetsplan så motsätter vi oss detta. Det är viktigt att begravningsverksamheten samt drift och underhåll håller hög kvalitet. Vi har sett, när det gäller Brännkyrka, att upphandlingen inte har inneburit att kvaliteten bibehålls. Att ta fram aktivitetsplaner för upphandlingar handlar inte om att effektivisera verksamheten eller att se till att stockholmarna får tjänster av hög kvalitet. Snarare handlar det om ideologi, vilket inte gagnar verksamheter inom nämndens verksamhetsområde.

Förvaltningen har höga ambitioner när det gäller personalpolitik. Men om man ska nå en hög ambitionsnivå avseende sjukfrånvaron kan man inte blunda för att sjuktalen är kopplade till bemanningen. Desto färre anställda det finns, desto svårare är det att alla anställda kan få friskvård”.

Reservation anfördes av Magnus Jarnling (MP) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt följande:

Kyrkogårdsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2013, att fastställa en verksamhetsplan utarbetad efter Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige samt att därutöver anföra:

“Möjligheten att bedriva verksamheten försvåras alltmer pga att många års ökade kostnader ej kompenserats av fullmäktige.

I Miljöpartiets förslag till budget föreslås att begravningsavgiften höjs till 8 öre. Förvaltningens två driftavdelningar behöver nyanställa medarbetare för att upphandla arbeten som åtgärdar eftersatt underhåll av byggnader, gravvårdar, murar, trappor, m.m.

Innerstadsförsamlingarna med allmänna begravningsplatser ska erhålla högre ersättningar från kyrkogårdsnämnden för att kunna renovera kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar och gravvårdar.

Stadens begravningsplatser ska i högre grad vara rofyllda. Detta ska vara vägledande vid maskininvesteringar. Ett aktivt arbete för att minska biltrafiken till och från begravningsplatserna ska genomföras tillsammans med stadens trafik- och renhållningsnämnd och SL. Bullermätningar ska genomföras och möjligheter att minska bullret utredas.

Betydande delar av flera begravningsplatser rymmer naturmiljöer av parkliknande karaktär, en grönyteresurs i en alltmera bebyggd stad. Med Miljöpartiets budgetförslag kan dessa miljöer bevaras och utvecklas.

Med vårt budgetförslag kan förvaltningen öka sina handledningsresurser och åtgärda andra svårigheter för att öka antalet feriearbetande ungdomar.

Förvaltningens arbete med energieffektivisering ska fortsätta för byggnader och belysning. Staden ska vara ledande i att utveckla miljöhänsynen vid drift av krematorier. Avfallet ska i högre grad sorteras och återvinnas i lokala återvinningsstationer.

Skötselavtalen måste utvecklas för att skapa arbetsuppgifter för tillsvidareanställd personal och för säsongsanställda kyrkogårdsarbetare.

Stadens övergripande vision att vara en stad på väg mot världsklass kan säkrast åtgärdas i omsorgen av stadens världsarv Skogskyrkogården. Kostnaderna för ansvaret av världsarvsfrågorna ligger klart utanför kyrkogårdsnämndens egentliga uppdrag och finansieringen ska inte ske via begravningsavgiften. Utifrån de förutsättningar som kommunfullmäktiges beslut medger anser vi att förvaltningens plan är väl genomarbetad”.

§17 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· Mats Larsson informerade om ekonomisk uppföljning avseende nya krematoriet på Skogskyrkogården.

· Mats Larsson anmälde månadsrapport för november 2012 (dukades).

§18 Övriga frågor

Förelåg inga.

Ordföranden avslutade mötet och tackade nämnd och förvaltning för verksamhetsåret och önskade en God Jul och ett Gott Nytt år och tillönskades detsamma av vice ordföranden och förvaltningschefen.