Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Norra begravningsplatsen, kv 15 C

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2015-04-13

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Tertialrapport Tertial 1 2015 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

9 Hanteringsordning för stadens synnerligen värdefulla byggnader. -Remissvar (utsänds) (bilagan utsänds endast till nämnden, övriga kan rekvirera)

10 Begäran om rättegångsfullmakt (utsänds).

11 Förvaltningschefens information:

- Begravningsclearing SOU 2015:26

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Tertialrapport Tertial 1 2015 för kyrkogårdsnämnden

§10 Begäran om rättegångsfullmakt

§11 Förvaltningschefens information