Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Kyrkogårdsnämnden, Kristallen 2017-06-14

Kyrkogårdsnämnden, Kristallen 2017-06-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 3D

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2017-05-10

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Anmälan av ordförandebeslut: Uppförande av ny miljö- och garagebyggnad vid ekonomibyggnad 15C på Norra begravningsplatsen i Solna - (utsänds)

9 Yttrande över revisionskontorets årsrapport över kyrkogårdsnämndens verksamhet 2016 (utsänds)

10 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022, svar på remiss (utsänds)

11 Förslag till riktlinjer och klausul avseende meddelarskydd och allmänhetens insyn vid stadens upphandlingar. KS 104-2088, svar på remiss (utsänds)

12 Ny bebyggelse intill Sandsborgskyrkogården. Detaljplan Enskede, S-Dp 2013-16992, svar på remiss (utsänds)

13 Förvaltningschefens information:

* Nya krematoriet * Metallåtervinning efter kremation * "Goda exempelmässan" * Nationaldagsfirande på Rinkeby Torg * Deltagande i NFKK-konferens i Köpenhamn

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Uppförande av ny miljö- och garagebyggnad vid ekonomibyggnad 15C på Norra begravningsplatsen -­ anmälan av ordförandebeslut

§9 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för kyrkogårdsnämndens verksamhet 2016

§10 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022, svar på remiss

§11 Förslag till riktlinjer och klausul avseende meddelarfrihet och meddelarskydd och allmänhetens insyn vid stadens upphandlingar, KS 104-2088 2016, svar på remiss

§12 Ny bebyggelse intill Strandkyrkogården. Detaljplan Enskede S-Dp 2013-16992, svar på remiss

§13 Förvaltningschefens information