Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2018-06-20

Sammanträde 2018-06-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 3D, Kristallen

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2018-05-14

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds senare per mejl)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport över kyrkogårdsnämndens verksamhet 2017 (utsänds)

9 Komplettering av delegationsordning (utsänds)

10 Fossilbränslefri organisation 2030, svar på remiss (utsänds)

11 Förslag till detaljplan för kv Kyrkbyn, Bromma (Dnr 2017-05152), svar på remiss (utsänds)

12 Program för Spångadalen i stadsdelen Bromsten (Dp 2016-02436), svar på remiss (utsänds)

13 Ny bebyggelse intill Sandsborgskyrkogården. Detaljplan Enskede S-Dp 2013-16992 (utsänds)

14 Förvaltningschefens information:

* Invigning av minnesplats Skogskyrkogården * Anmälan till Nordisk världsarvskonferens i Danmark 10-13 september * Anmälan till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefers konferens i Gävle 3-5 september. * Nationaldagsfirande Rinkeby torg.

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för kyrkogårdsnämndens verksamhet 2017

§9 Komplettering av delegationsordning

§11 Förslag till detaljplan för kv Kyrkbyn 4, Bromma (Dnr 2017-05152), svar på remiss

§12 Program för Spångadalen i stadsdelen Bromsten (Dp-2016-02436), svar på remiss

§13 Ny bebyggelse intill Sandsborgskyrkogården, detaljplan Enskede S-Dp 2013-16992

§14 Förvaltningschefens information