Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2005-05-12

Sammanträde 2005-05-12

Datum
Klockan
11:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

Till Marknämndens ledamöter och ersättare m fl

Information om ändrad tid för marknämnde Läs mer...ns sammanträde den 12 maj m m

Marknämndens presidium har beslutat dels inställa planerat seminarium den 12-13 maj och hålla detta i höst dels senarelägga planerat nämnd-sammanträde den 12 maj till kl 15.00. Lokalen blir Drätselnämndens sessionssal i Stadshuset. OBS Lokalen!!!

I föredragningslistan till nämndsammanträdet den 12 maj föreslås två ytterligare nämndsammanträden under våren, nämligen 31 maj kl 15.30 och 23 juni kl 15.00. Förslag har framförts att tidigarelägga sammanträdet den 23 juni till kl 09.00 på dagen.Hans Engstrand
nämndsekreterare

1 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare

3 Anmälan av kommunstyrelsens förslag till budget 2005 för marknämnden samt redovisning av de nya nämndernas organisationsutformning och förändrat gränssnitt mot stadsdelsnämnderna

4 Eventuella ärenden för beredning och eventuell information från kontoret

5 Anmälan av personalrepresentanter

6 Sammanträdesdagar för nämnden våren 2005 (Förslag: 31 maj kl 15.30 och 23 juni kl 15.00 i Stadshuset)

7 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

8 Anmälan av inkomna skrivelser

9 Anmälan av kommunstyrelsens tillsättning av förvaltningschef

10 Anmälan av tillsättning av avdelningschefer (E)

11 Verksamhetsplan 1 maj – 31 december 2005 samt underlag till budget 2006 – 2008 (E)

12 Delegationsordning för markkontoret samt instruktion för attest och utanordning (E)

13 Revisionsberättelse 2004 för gatu- och fastighetsnämnden (E)

14 Stockholm – en friluftsstad sommar som vinter remiss av skrivelse från Cecilia Obermüller (mp) och Viviann Gunnarsson (mp). Återremiss (S)

15 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom kv Kantjärnet i Högdalen med Essebyggen Service Claes Johansson AB. Ändring av genomförandebeslut (Y)

16 Detaljplan för fastigheten Perstorp 3 m m i stadsdelen Farsta. Remiss och redovisning av grönkompensation (Y)

17 Detaljplan för område vid kv Smådalarö i stadsdelen Farsta. Remiss av och redovisning av grönkompensation (Y)

18 Markanvisning för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Svedmyra 1:1 i stadsdelen Stureby till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut (Y)

19 Markanvisning för förskola inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Bagarmossen till Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut (Y)

20 Upplåtelse av fastigheten Rostugnen 6 (fd kv Lyftkranen) i Ulvsunda Industriområde till Sand och Grus AB Jehander för grusterminal med betongstation samt tillskott av medel för slutsanering av kv Lyftkranen (Y)

21 Redovisning av parkering. Skrivelse från Anna Wersäll (m) (Y)

22 Ändrad detaljplan för del av Sågverksgatan m m i stadsdelen Stureby. Remiss av planförslag (Y)

23 Bostadsutställning Tensta Bo. Avtal med Stockholms Byggmästareförening angående genomförandet (S)

24 Markanvisning för bostadsändamål inom kv Tre Vapen (Gärdesskolan) på Östermalm till Ikano Fastighets AB. Inriktningsbeslut samt planbeställning. Bordlagt GFN den 26 april 2005 nr 21 (I)

25 Nya bostäder i Hökarängen och norra Farsta. Remiss av programförslag. Markanvisning vid kv Sötmandeln till Järntorget AB, vid kv Mjölsäcken till Primula AB, vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska Bostäder och invid kv Taburetten till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut.

Delvis bordlagt GFN den 26 april 2005 nr 29 (avseende markanvisning för bostäder vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska Bostäder) (Y)

26 Ändrad detaljplan för del av kv Tvärslån m m i Högdalen. Remiss. Bordlagt GFN den 26 april 2005 nr 35 (Y)

27 Ändrad detaljplan för områden vid Runda Vägen, delar av fastigheterna Alvik 1:1 och Äppelviken 1:7 i stadsdelarna Alvik och Äppelviken. Remiss. Bordlagt GFN den 26 april 2005 nr 39 (Y)

28 Upprustning av Kaknäs skjutbanor och Fanjunkarbostaden. Genomförandebeslut. Bordlagt GFN 5 april 2005 nr 30 och 26 april 2005 nr 64 (I)

29 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 i Ulvsunda (Lillsjönäsvägen) till Seniorgården AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt GFN 5 april 2005 nr 34 och 26 april 2005 nr 66 (Y)

30 Begäran om ändring av detaljplan för kv Lunarian m m i Hässelby Villastad, Pl 6205 A och protest mot vägbygget Näckrosbrinken samt ny exploatering. Skrivelse från Nätverket Rädda Badberget. Bordlagt GFN 5 april 2005 nr 58 och 26 april 2005 nr 75 (Y)

31 Ändrad detaljplan för områden vid Gustav III:s väg – delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund. Remiss av programförslag. Bordlagt GFN 5 april 2005 nr 59 och 26 april 2005 nr 76 (Y)

Mötesinformation

 

Justerat: 2005-05-26

Leif Rönngren Sten Nordin


Närvarande:


Ledamöter


Leif Rönngren (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande

Hasan Dölek (s)

Ulf Fridebäck (fp)

Berthold Gustavsson (m)

Karin Hanqvist (s)

Martina Lind (fp)

Johanna Nilsson (s)

Åsa Romson (mp)

Anna Wersäll (m)

 

Ersättare


Marianne Ahlgren (fp)

Barry Andersson (s)

Helena Bonnier (m)

Maurice Forslund (kd), tjänstgörande

Per Hallerby (fp)

Kenneth Nilsson (s), tjänstgörande

Ewa Schenström (m)

Ann-Marie Strömberg (v), tjänstgörande

Jan Tigerström (m)

Personalföreträdare


Bert Eriksson, §§ 1-13

 

Tjänstemän

Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarråds-sekreteraren från roteln Petra Nieto.

Ordföranden Leif Rönngren (s) hälsade samtliga välkomna till marknämndens första sammanträde.

§1 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i marknämnden

Dnr

Till protokollet antecknades att kommunfullmäktige den 18 april 2005, § 16, förrättat val av ordförande och vice ordförande samt ledamöter och ersättare i bl a mark-nämnden år 2005. Valet redovisas i bilaga A till detta protokoll.

§2 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 14 juni i Stadshuset.

§3 Anmälan av kommunstyrelsens förslag till budget 2005 för marknämnden samt redovisning av de nya nämndernas organisationsutformning och förändrat gränssnitt mot stadsdelsnämnderna

Dnr

Markkontoret hade den 25 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets anmälan av kommunstyrelsens förslag till budget för perioden 1 maj – 31 december 2005 m m.

Beslut

Marknämnden beslöt att låta ärendet utgå.

§4 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till marknämnden enligt följande:

1 P-normer av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v).

2 Verksamheten i Stockholms Tennishall (Janne Lundqvist-hallen) av tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v).

Beslut

Marknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till markkontoret för beredning.

§5 Anmälan av personalrepresentanter

Dnr

Till protokollet antecknades att SKTF utsett Bert Eriksson till ordinarie personalföreträdare i marknämnden och Björn Bergebo till ersättare.

§6 Sammanträdesdagar för nämnden våren 2005

Beslut

Marknämnden beslöt att hålla sammanträden under våren 2005 enligt följande:

31 maj kl 15.30 och 23 juni kl 09.00.

§7 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr 2005-010-01389

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 25 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden utfärdar rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning enligt följande:

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Förordnande av rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

Fullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt vice stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Anne Rundquist att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 3 maj 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 12 maj 2005.

Beslut

Marknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels låta förtroendevalda som så önskar delta i seminarium om olika förhållningssätt när det gäller nybyggnad i äldre miljöer den 23 maj 2005 på Stockholms stadsmuseum efter anmälan till nämndsekretariatet.

§9 Anmälan av kommunstyrelsens tillsättning av tillförordnad förvaltningschef vid markkontoret

Dnr

Till protokollet antecknades att kommunstyrelsen den 26 januari 2005, § 30, förordnat Göran Långsved som tillförordnad förvaltningschef vid markkontoret fr o m 2005-01-31 tills ny förvaltningschef kan tillträda.

§10 Anmälan av tillsättning av avdelningschefer

Dnr

Markkontoret hade den 21 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lämnar anmälan av tillsättning av avdelningschefer vid markkontoret utan erinran.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Verksamhetsplan 1 maj – 31 december 2005 samt underlag till budget 2006 – 2008

Dnr

Markkontoret hade den 22 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner verksamhetsplan 2005 för perioden maj – december 2005 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2 Nämnden godkänner föreslagna inriktningsmål och generella
åtaganden.

3 Nämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2005.

4 Nämnden godkänner underlag till budget för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.§12 Delegationsordning för markkontoret samt instruktion för attest och utanordning

Dnr

Markkontoret hade den 21 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner förslag till delegationsordning för markkontoret.

2 Nämnden godkänner förslag till instruktion för attest och utanordning för verksamheter inom markkontoret.

3 Nämnden utser Göran Långsved som utanordnare samt beslutar att befogenheterna för honom ska gälla tills vidare.

4 Nämnden uppdrar åt ordföranden att, efter samråd med vice ordföranden, på nämndens vägnar fatta beslut i brådskande ärenden under nämndens jul- och sommaruppehåll och att anmäla dessa beslut vid nämndens följande sammanträde.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§13 Revisionsberättelse 2004 för gatu- och fastighetsnämnden

Dnr

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 2 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att, som yttrande över årsrapport avseende revisionen av gatu- och fastighetsnämndens verksamhet år 2004, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Leif Rönngren (s), vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp), Johanna Nilsson (s), Karin Hanqvist (s), Hasan Dölek (s) och Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd), Kenneth Nilsson (s) och Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga A.

§14 Stockholm – en friluftsstad sommar som vinter. Remiss av skrivelse från Cecilia Obermüller (mp) och Viviann Gunnarsson (mp). Återremiss

Dnr Gfk 2004-000-03950

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 20 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med markkontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) enligt bilaga B.

§15 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom kv Kantjärnet i Högdalen med Essebyggen Service Claes Johansson AB. Ändring av genomförandebeslut

Dnr Gfk 2004-512-02581

Markkontoret hade den 21 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner en ändring av gatu- och fastighetsnämndens genom- förandebeslut från 2005-02-15 så att Essebyggen Service Claes Johansson AB kan bygga bostadsrätter i stället för hyresrätter i kv Kantjärnet i Högdalen.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att göra erforderliga ändringar i avtal m m.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Nämndens beslut är inte relaterat till tomträttsavgälderna utan till det faktum att Essebyggen Service Claes Johansson AB redan har tomträtt på den mark som ska markanvisas. Markanvisning kan därför inte göras till någon annan för bebyggelse. Dessutom är det så att områdets bostadsbestånd till övervägande del består av hyresrätter. Inom ramen för kommunfullmäktiges mål om 20.000 bostäder före utgången av 2006 ingår både bostads- och hyresrätter. Dessa bostadsrätter kommer att kunna ingå som en del i detta mål.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) enligt bilaga C2.

§16 Detaljplan för fastigheten Perstorp 3 m m i stadsdelen Farsta. Remiss och redovisning av grönkompensation

Dnr

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande den 2 maj 2005 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads­- nämnden som svar på förslag till detaljplan för fastigheten Perstorp 3 m m i stadsdelen Farsta, S-Dp 2004-05435-54.

2 Nämnden godkänner redovisningen av grönkompensation enligt nämnduppdrag den 23 mars 2004.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads­- nämnden som svar på förslag till detaljplan för fastigheten Perstorp 3 m m i stadsdelen Farsta, S-Dp 2004-05435-54.

2 Nämnden godkänner redovisningen av grönkompensation enligt nämnduppdrag den 23 mars 2004.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§17 Detaljplan för område vid kv Smådalarö i stadsdelen Farsta. Remiss och redovisning av grönkompensation

Dnr

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande den 2 maj 2005 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för område vid kv Smådalarö i stadsdelen Farsta, S-Dp 2004-04432-54.

2 Nämnden godkänner redovisningen av grönkompensation enligt nämnduppdrag den 25 januari 2005.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Markanvisning för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Svedmyra 1:1 i stadsdelen Stureby till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut

Dnr

Markkontoret hade den 20 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Svedmyra 1:1 till AB Familjebostäder.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Markanvisning för förskola inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Bagarmossen till Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut

Dnr

Markkontoret kontoret hade den 2 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för förskola inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 till SISAB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Upplåtelse av fastigheten Rostugnen 6 (fd kv Lyftkranen) i Ulvsunda Industriområde till Sand och Grus AB Jehander för grusterminal med betongstation samt tillskott av medel för slutsanering av kv Lyftkranen

Dnr

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2005 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden ger kontoret i uppdrag att upplåta fastigheten Rostugnen 6 med arrende till Sand och Grus AB Jehander.

2 Nämnden godkänner reviderat genomförandebeslut med utökning av utgifterna för LIP-projektet – sanering av förorenad mark i Stockholm - med 19 mnkr.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att bygga ut en gång- och cykelväg längs vattnet mellan kv Lyftkranen och Ulvsundasjön (0,6 mnkr).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Nämnden tar i detta läge inte ställning till frågan om studentbostadspråmarna, utan kommer att göra det när den frågan kommer upp i särskilt ärende.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) enligt kontorets förslag.

§21 Redovisning av parkering. Skrivelse från Anna Wersäll (m)

Dnr Gfk 2005-340-01180

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 19 april 2005 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Anna Wersäll (m).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Marknämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Anna Wersäll (m).

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§22 Ändrad detaljplan för del av Sågverksgatan m m i stadsdelen Stureby. Remiss

Dnr

Markkontoret hade daterat den 2 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av Sågverksgatan m m i stadsdelen Stureby, S-Dp 2004-04668-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 Bostadsutställning Tensta Bo. Avtal med Stockholms Byggmästareförening angående genomförandet

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av markkontoret, att låta ärendet utgå.

§24 Markanvisning för bostadsändamål inom kv Tre Vapen (Gärdesskolan) på Östermalm till Ikano Fastighets AB. Inriktningsbeslut samt planbeställning

Dnr Gfk 2004-411-04028

Bordlagt GFN den 26 april 2005 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inklusive lokaler för skola och kommersiell verksamhet inom del av kvarteret Tre Vapen (Gärdesskolan) till Ikano Fastighets AB.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

4 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Ärendet hade överförts till marknämnden.

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Åsa Romson (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättarna Ann-Marie Strömberg (v) och Maurice Forslund (kd), att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att ärendet ska remitteras till berörd stadsdelsnämnd samt utbildningsnämnden för synpunkter. Nämnden poängterar även att det är av yttersta vikt att konsekvenserna för skolbarnen belyses och utreds vidare i det fortsatta planarbetet.

§25 Nya bostäder i Hökarängen och norra Farsta. Remiss av programförslag. Markanvisning vid kv Sötmandeln till Järntorget AB, vid kv Mjölsäcken till Primula Byggnads AB, vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska Bostäder och invid kv Taburetten till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

Dnr Gfk 2005-512-00711

Delvis bordlagt 26 april 2005 nr 29 (avseende markanvisning för bostäder vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska Bostäder)

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för nya bostäder i Hökarängen och norra Farsta, S-Dnr 2004-05813-53.

2 Nämnden anvisar mark för bostäder vid kv Sötmandeln i Hökarängen till Järntorgen AB i två år.

3 Nämnden anvisar mark för bostäder invid kv Mjölsäcken till Primula Byggnads AB i två år.

4 Nämnden anvisar mark vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska

Bostäder i två år.

5 Nämnden anvisar mark vid kv Taburetten till AB Stockholmshem i två år.

6 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningarna enligt sedvanliga villkor (inriktningsbeslut).

Den bordlagda delen av ärendet – beslutsmening 4 – hade överförts till marknämnden.

Beslut

Marknämnden beslöt att ånyo bordlägga den bordlagda delen av ärendet - beslutsmening 4.

§26 Ändrad detaljplan för del av kv Tvärslån m m i Högdalen. Remiss

Dnr Gfk 2005-411-00801

Bordlagt GFN den 26 april 2005 nr 35

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på planremiss för ändrad detaljplan för del av kv Tvärslån m m i Högdalen, S-Dp 2005-02091-54.

Ärendet hade överförts till marknämnden och trafiknämnden.

Beslut

Marknämnden beslöt för sin del enligt gatu- och fastighetskontorets förslag.

§27 Ändrad detaljplan för områden vid Runda Vägen, delar av fastigheterna Alvik 1:1 och Äppelviken 1:7 i stadsdelarna Alvik och Äppelviken. Remiss

Dnr Gfk 2005-512-00381

Bordlagt GFN den 26 april 2005 nr 39

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på planförslag för ändrad detaljplan inom delar av fastigheterna Alvik 1:1 och Äppelviken 1:7 i stadsdelarna Alvik och Äppelviken, S-Dp 2004-07261-54.

Ärendet hade överförts till marknämnden och trafiknämnden.

Beslut

Marknämnden beslöt för sin del att bordlägga ärendet.

§28 Upprustning av Kaknäs skjutbanor och Fanjunkarbostaden. Genomförandebeslut

Dnr Gfk 2005-410-00721

Bordlagt GFN 5 april 2005 nr 30 och 26 april 2005 nr 64

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Atrium KB av den 21 april 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisat förslag till upprustning av Kaknäs skjutbanor och uppdrar åt kontoret att genomföra beslutade arbeten.

2 Nämnden godkänner i utlåtandet redovisat förslag till upplåtelse av ”Fanjunkarbostaden” och uppdrar åt kontoret att genomföra beslutet.

Ärendet hade överförts till marknämnden och trafiknämnden.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att bifalla kontorets förslag samt att anföra följande:

Marknämnden delar kontorets uppfattning att platsen för de tidigare skjutbanorna och Fanjunkarbostaden inte är lämplig för hästverksamhet. Det är emellertid olyckligt om den uppskattade verksamheten med turridning och vagnkörning (C.W Häståkeri) tvingas till nedläggning. Det är önskvärt att denna verksamhet bereds annan plats. Ansvaret för detta åvilar dock i första hand Djurgårdsförvaltningen som ansvarar för uppsägningen av tidigare kontrakt för verksamheten.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§29 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 i Ulvsunda (Lillsjönäsvägen) till Seniorgården AB. Inriktningsbeslut

Dnr Gfk 2005-411-00155

Bordlagt GFN 5 april 2005 nr 34 och 26 april 2005 nr 66

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 till Seniorgården AB (inriktningsbeslut).

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att i samråd med berörda organ utarbeta förslag till gemensamt kompensationsprogram för detta projekt och LIDL-butik vid Lindstigen.

Ärendet hade överförts till marknämnden.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§30 Begäran om ändring av detaljplan för kv Lunarian m m i Hässelby Villastad, Pl 6205 A och protest mot vägbygget Näckrosbrinken samt ny exploatering. Skrivelse från Nätverket Rädda Badberget.

Dnr Gfk 2005-511-00530

Bordlagt 5 april 2005 nr 58 och 26 april 2005 nr 75

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Ulf Grabb och Eva-Mia Westergren den 23 februari 2005, Michael Buczek den 23 februari 2005, Rickard Berthold den 4 mars 2005, Annika Lundgren den 11 mars 2005, Elinor Skogsfors den 11 mars 2005, Lena Skogholm den 12 mars 2005, signaturen Skip den 7 mars 2005, Johnas Liljegren den 4 mars 2005, Liselotte Isacsson den 3 mars 2005, Beatrice Sablone Fransson den 3 mars 2005 och Eva-Mia Westergren den 4 april 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på Nätverkets skrivelse samt ger kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden i samband med genomförandebeslut.

Ärendet hade överförts till marknämnden och trafiknämnden.

Beslut

Marknämnden beslöt att för sin del bordlägga ärendet.

§31 Ändrad detaljplan för områden vid Gustav III:s väg – delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund. Remiss av programförslag

Dnr Gfk 2005-512-00381

Bordlagt GFN 5 april 2005 nr 59 och 26 april 2005 nr 76

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Olovslunds Trädgårdsstadsförening den 29 mars 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ändrad detaljplan inom delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund, Dp 2004-0262-54.

Ärendet hade överförts till marknämnden och trafiknämnden.

Beslut

Marknämnden beslöt att för sin del bordlägga ärendet.