Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2023-02-21

Sammanträde 2023-02-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

9 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län, Beslut om ändring av avgift för livsmedelskontroll Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 25409-22

10 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län, Beslut om ändring av avgift för livsmedelskontroll Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 25398-22

11 Nya inslag i stadsmiljön: laddstolpar, leveransboxar och elsparkcyklar Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2022/1143

12 Deltagande i projekt Fossilfritt 2030 nr 2, ERUF

13 Ny kärnkraft i Sverige - ett första steg Remiss från Kommunstyrelsen, KS 2023/66

14 Hållbara kontor Webbutbildning och vägledande material för stadens kontor

15 Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald: Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm

16 Detaljplan för Centrala Telefonplan, del av fastigheten Västberga 1:1 m.fl. Remiss från stadsbyggnadskontoret S-Dp 2013-050

17 Detaljplan för Karlsvik strand, fastighet Farsta 2:1 Remiss från stadsbyggnadskontoret S-Dp 2012-13613

18 Upphandling av stöd för förvaltning och utveckling inom it

Dnr: 2022-24228


Sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

OJ

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§9 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län, Beslut om ändring av avgift för livsmedelskontroll Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 25409-22

§10 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län, Beslut om ändring av avgift för livsmedelskontroll Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 25398-22

§11 Nya inslag i stadsmiljön: laddstolpar, leveransboxar och elsparkcyklar Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2022/1143

§12 Deltagande i projekt Fossilfritt 2030 nr 2, ERUF

§13 Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg Remiss från Kommunstyrelsen, KS 2023/66

§14 Hållbara kontor Webbutbildning och vägledande material för stadens kontor

§15 Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald: Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm

§16 Detaljplan för Centrala Telefonplan, del av fastigheten Västberga 1:1 m.fl. Remiss från stadsbyggnadskontoret S-Dp 2013-05016

§17 Detaljplan för Karlsvik strand, fastighet Farsta 2:1 Remiss från stadsbyggnadskontoret S-Dp 2012-13613

§18 Upphandling av stöd för förvaltning och utveckling inom it

§19 Beslut om arvode för nämndutbildningar i samband med ny mandatperiod för miljö- och hälsoskyddsnämnden

§20 Beslut om arvode för deltagande i Mälarens vattenvårdsförbund utbildning

§21 Beslut om arvode för Sveriges miljökommuners vårmöte den 26-27 april 2023 i Stockholm