Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2006-02-14

Sammanträde 2006-02-14

Datum
Klockan
16.00
Plats
Gamla Biblioteket, Tekniska nämndhuset

Ordförande: Viviann Gunnarsson

3 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd

4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Förvaltningsövergripande ärenden

5 En Miljöförvaltning i tiden

Redovisning av miljöförvaltningens förslag till verksamhetsutveckling
Dnr 2004-005532-111
(Utsändes senare)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsberättelse för år 2005 med personalberättelse och bokslutskommentarer

7 Resa utom Europa för medverkan vid konferens i Mexiko

Dnr 2006-000406-105
(Utsändes)

Miljöövervakningsärenden

8 Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter för kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Remiss från Naturvårdsverket
Dnr 2006-000026-217
(Utsändes)

9 Kunskap för biologisk mångfald – inventera mera eller återvinn kunskapen?

SOU 2005:94
Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2005-007267-217
(Utsändes)
Omedelbar justering

Hälsoskyddsärenden

10 Yttrande till Miljödomstolen angående överklagande av länsstyrelsens beslut att lämna klagomål på buller från port på Styrmansgatan utan ytterligare åtgärder

Dnr 2002-004915-350
(Utsändes)

11 Ansökan om utdömande av vite, bullerstörningar i bostad från Restaurang Söderhörnan, Rosenlundsgatan 28 A

Dnr 2004-006133-350
Dnr 2004-006594-350
Dnr 2004-006591-350
(Myndighetsutövningsärende, utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Livsmedels- och djurskyddsärenden

13 Reviderade riktlinjer för utbetalning av bidrag till utomstående organisationer som arbetar med att vårda och rehabilitera skadade fåglar och vilt, eller omhändertar övergivna husdjur

Plan- och miljöärenden

14 Plan för utredning av skydd av natur- och friluftsområden

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2005-007027-217
(Utsändes)

15 Motion (2005:65) av Åsa Romson m.fl. (mp) angående Nationalstadsparken - ta vara på Stockholms pärla

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr2005-006824-217
(Utsändes)
Omedelbar justering

16 Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad

Remiss från Trafiknämnden
Dnr 2005-007269-211
(Utsändes)

17 Förslag till detaljplan för område vid Farsta IP i stadsdelen Farsta Strand

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-000084-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Förslag till detaljplan för del av kv Kaffebalen mm i stadsdelen Hökarängen

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2005-007193-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Detaljplan för Botaniska huset, del i fastigheten Norra Djurgården 1:1 i stadsdelen Norra Djurgården

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-000074-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Framställning om fortsatt medgivande från miljösynpunkt till motorsportverksamhet vid Barkarby motorstadion från Järva Motorklubb

Dnr 2000-000352-379
(Utsändes)

21 Stockholm Ström – en utredning om Stor—Stockholms framtida stam- och regionnät

Dnr 2005-0071-217
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Förvaltningschefens information

22 Förvaltningschefens information

- Utfall av prövning i domstolar m.m. (dukas)
- Anmälan till utbildningsdag för nämnden (muntlig information)
- Handlingsprogram för buller
(muntlig information)

Övrigt

23 Kommunfullmäktiges val av ledamöter, den 5 december 2005, § 23

Mötesinformation

Justerat:

Viviann Gunnarsson Jakob Forssmed

Närvarande:

Ordförande Viviann Gunnarsson (mp)

Vice ordförande Jakob Forssmed (kd)

Ledamöter: Jan Valeskog (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Per Aldeborg (s)
Ulla Jöhnk (s)
Gunnar Björkman (s)
Joakim Larsson (m)
Johan Steenhoff Eriksen (m)
Lennart Jansson (m)
Anna Starbrink (fp)
Erik Wassén (fp)

Ersättare:
Kristoffer Hernbäck (s)
Eva Ölundh (s)
Abdul Katumba (s)
Stellan F Hamrin (v) tjg
Joakim Pihlstrand Trulp (mp)
Lena Bring (m)
Torbjörn Erbe (m)
Gustav Åkerblom (fp)
Susanne Hagbard (fp)
Rasmus Rasmusson (kd)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Rolf Brattström (v) samt ersättarna Mervi Mäkinen Andersson (s), Carina Paulsson (s) och Ulf Linder (m).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Carl-Lennart Åstedt.

Dessutom var miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Jakob Forssmed. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 22 februari 2006.

§2 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 24 januari 2006 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

Ordföranden återupptog frågan om justering av protokollet från den 13 december 2005. Ersättaren Gustav Åkerblom (fp) vidhöll uppfattningen att delegationsbeslutet till vilket en skrivelse inkommit var felaktigt och yrkade att beslutet skulle ändras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt dock på ordförandens förslag att överlämna till förvaltningen att till nästa sammanträde utreda om beslut i ärendet fattats av stadsbyggnadsnämnden och i vilken mån det finns utrymme för rättelse.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 29

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 30

Beslut om anmälningar om misstänkta brott, bilaga 31

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 32

Beslut om utlämnande av allmän handling, bilaga 33

Beslut om yttrande till kammarrätten i ärenden om utlämnade av allmän handling, bilaga 34

Beslut om avvisning av överklaganden som kommit in för sent, bilaga 35

Beslut i personalärenden, bilaga 36

Beslut om yttrande över remisser från länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, bilaga 37

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 38

Beslut om tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna till viss djurhållning inom område med detaljplan, bilaga 39

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 40

Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 41

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 42

Beslut om tillstånd till livsmedelshantering och saluhållande på annat ställe än livsmedelslokal, bilaga 43

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 44

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 45

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 46

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 47

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 48

Beslut om yttranden i ärenden enligt ordningslagen, bilaga 49

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 50.

§5 En Miljöförvaltning i tiden - Redovisning av miljöförvaltningens förslag till verksamhetsutveckling

Dnr 2004-005532-111

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 30 januari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§6 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsberättelse för år 2005 med personalberättelse och bokslutskommentarer

Dnr 2006-000044-102

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. godkänna verksamhetsberättelsen för år 2005 med personalberättelse och bokslutskommentarer och överlämna det till kommunfullmäktige

 2. begära ombudgetering med 2,5 mnkr avseende arbetsmiljöåtgärder och lokalanpassningar i förvaltningens nya lokaler i Tekniska nämndhuset.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 24 januari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna verksamhetsberättelsen för år 2005 med personalberättelse och bokslutskommentarer och överlämna det till kommunfullmäktige

 2. begära ombudgetering med 2,5 mnkr avseende arbetsmiljöåtgärder och lokalanpassningar i förvaltningens nya lokaler i Tekniska nämndhuset.

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att överlämna förvaltningens förslag utan eget ställningstagande.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar Björkman (s) samt tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v).

”Vi ställer oss bakom nämndens verksamhetsberättelse och ser positivt på att informationen utökas med jämförelser med Malmö och Göteborg. Detta arbete bör fortsätta.

Vi ser allvarligt på att de av nämnden beslutade målen inom ett antal tillsynsområden inte nåtts. Det handlar bl. a. om livsmedelstillsynen där resurserna för 2005 förstärkts i budget för att stegvis uppnå livsmedelsverkets målnivå men där förvaltningen inte använt detta tillskott fullt ut. Vidare noterar vi att redovisningen av radonarbetet är vag.

Vi noterar också att det finns förseningar inom flera andra områden liksom vad gäller särskilda insatser för mångfald på grund av flyttning och verksamhetsutvecklingsprojektet. Därför bör nu arbetet koncentreras på att uppfylla givna mål inom 2006 års budget och verksamhetsplan samt hämta in eftersläpningarna.

Vi noterar även att uppräkningen vad gäller det internationella arbetet är bristfällig då extra vikt lagts vid detta arbete under 2005.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§8 Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter för kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Remiss från Naturvårdsverket

Dnr 2006-000026-217

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 30 januari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna remissvaret på reviderade föreskrifter för kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft

 2. översända remissvaret till Naturvårdsverket.

§9 Kunskap för biologisk mångfald – inventera mera eller återvinn kunskapen? SOU 2005:94

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2005-007267-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. i huvudsak tillstyrka betänkandet.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 30 januari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. i huvudsak tillstyrka betänkandet.

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. lämna remissen utan eget ställningstagande.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§10 Yttrande till miljödomstolen angående överklagande av länsstyrelsens beslut att lämna klagomål på buller från port på Styrmansgatan utan ytterligare åtgärder

Remiss från miljödomstolen

Dnr 2002-004915-350

Skr

"Beslut enligt denna paragraf läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204)."

§11 Ansökan om utdömande av vite, bullerstörningar i bostad från Restaurang Söderhörnan, Rosenlundsgatan 28 A

Dnr 2004-006133-350

Dnr 2004-006594-350

Dnr 2004-006591-350

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 30 januari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. ansöka hos miljödomstolen om utdömande av det försuttna vitet mot Grimman AB, org. nr. 556647-9399 enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsbeslut den 16 augusti 2005

 2. uppdra till handläggaren eller den tjänsteman hon sätter i sitt ställe att med biträde av förvaltningsjurist fullgöra ansökningen.

Som stöd för beslutet åberopas 20 kap. 2 § punkt 8 miljöbalken.

§12 Kosmetiska och hygieniska produkter – riktad tillsyn 2005

Rapport från Miljöförvaltningen

Dnr 2006-000250-379

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 30 januari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna rapporten

 2. överlämna rapporten till stadsdelsförvaltningarnas konsumenthandläggare för kännedom

 3. överlämna rapporten till konsumentnämnden för kännedom

 4. överlämna ärendet och rapporten till Läkemedelsverket för kännedom.

§13 Reviderade riktlinjer för utbetalning av bidrag till utomstående organisationer som arbetar med att vårda och rehabilitera skadade fåglar och vilt, eller omhändertar övergivna husdjur

Dnr 2006-000001-112

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 9 januari 2006.


Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. anta förvaltningens förslag till riktlinjer

 2. uppdra till förvaltningen att hantera ansökningar och utbetalningar av bidragsmedel

 3. översända kopia av tjänsteutlåtandet för kännedom till Länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms stads viltvårdsgrupp, Trafikkontoret.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) och tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v).

”Det är angeläget för staden att inte utesluta möjligheterna att förutom utrotningshotade djur också rädda av människan skadade vilda djur. Stockholms stad har en hög djurskyddsambition, och det är viktigt att den också är tydlig i de fall där vilda djur åsamkats lidande på grund av mänsklig aktivitet. I de specifika fall vård av skadade djur skulle kunna utgöra en konflikt med stadens miljövårdsinsatser är vi övertygade om att man kan lösa det från fall till fall. Det är svårt att bedöma ett djurs upplevelse av stress, men vård och rehabilitering torde i många fall kunna vara att föredra framför avlivning.”

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s), Gunnar Björkman (s) och vice ordföranden Jakob Forssmed (kd).

”Mot bakgrund av tidigare inkomna ansökningar om ersättning för omhändertagande av skadade djur finns det en risk att ersättningen per skadat djur kommer bli orimligt högt.

( I tidigare redovisade ansökningar uppgick ersättningen till organisationer för bland annat veterinärbesök på över 500 kr per skadad ekorre, hare, etc och över 100 kr per fågel, etc…) Det har även visat sig att hela anslaget heller inte har utnyttjats då uppenbarligen inte tillräckligt med föreningar finns som arbetar i enlighet med intentionerna bakom de framtagna medlen eller att föreningarna inte har kunnat visa på en tillfredsställande redovisning på hur man arbetat för att få ta del av anslaget.

Detta gör att det i samband med en utvärdering av hur dessa medel används bör belysas och prövas hur motsvarande anslag bättre skulle kunna användas för att öka förekomsten av antalet utrotningshotade djurarter eller andra mer effektiva insatser för djur som bedöms som värdefulla. Det kan till exempel handla om bidrag för uppfödning, riktade naturvårdsinsatser, etc, till förmån för de allra ovanligaste djuren. Detta istället för dessa mycket höga utlägg per insats, för veterinärinsatser och vårdande tillsyn, för skadade fåglar, katter, harar, igelkottar, etc.”

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m).

“Det är av stor vikt att utfallet av de reviderade riktlinjerna för utbetalning av bidragen följs nogsamt. Det föreligger en risk att rehabiliteringen av fåglar och vilt trängs undan när även övergivna husdjur ska omfattas av samma resurser.”


§14 Plan för utredning av skydd av natur- och friluftsområden

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2005-007027-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. tillstyrka genomförande av den remitterade planen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 30 januari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka genomförande av den remitterade planen.

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i huvudsak tillstyrka genomförande av den remitterade planen

 2. därutöver anföra följande.

”Högdalstopparnas framtid har under många år diskuterats, men tyvärr har samordningen och planeringen för Högdalstopparna länge brustit. Nyligen presenterades en samlad strategi som i grunden var bra även om ambitionsnivån kunde var högre och visionsviljan större för att skapa något unikt och betydelsefullt för en stor region och skapa attraktionskraft också utanför stadskärnan. Inte minst skateboardsatsningen med tävlingsarena skulle kunna betyda oerhört mycket. Vi ser gärna att området blir ett centrum för rekreation och friluftsliv. Det finns många spännande förslag bl.a. i Vision Söderort och i arbetet med Ekopark Syd, samt intressanta planer att låta privata företag anordna tält för golfträning och innebandyhallar i områdets omedelbara närhet. Det är viktigt att den fortsatta planeringen av naturreservat samordnas med dessa intressanta satsningar så att de inte försvåras eller omöjliggörs och så att de olika projekten inte motverkar varandra.”

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. avslå förvaltningens förslag till beslut

2. därutöver anföra följande.

”Det är förhastat att låsa in ännu mer mark runt Stockholm i naturreservat. Att inrätta naturreservat kan vara en väg för att säkerställa god tillgång till grön- och naturområden, men är inte på något sätt det enda. Begreppet ”naturreservat” innebär inte automatiskt något naturskydd, utan ger i princip endast ett skydd mot att marken tas i anspråk för bebyggelse. Det blir mot den bakgrunden viktigt att väga nya naturreservat mot behovet av ny bebyggelse. I planeringen för framtida grön- och naturområden måste hänsyn tas till framtida tillväxt i staden och behovet av ny bebyggelse och infrastruktur. Det nu aktuella området bör kunna fungera som ett rekreationsområde utan att göras om till naturreservat.

Därutöver är det viktigt att understryka att de naturreservat som inrättas i Stockholm bör förses med regelverk som möjliggör de friluftsaktiviteter som stockholmarna faktiskt vill ha och förväntar sig i sin närmiljö. Regelverken får inte omöjliggöra anläggningen av motionsspår, omklädningsrum eller andra faciliteter som kan vara önskvärda i området.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Anna Starbrink (fp) och Erik Wassén (fp).

”Naturreservat som för framtiden säkrar naturvärden samt platser för naturliv och rekreation är en viktig del för livsmiljön i en växande storstad. Den tidigare majoriteten m, fp, kd, sp genomförde t.ex. reservatsbildning av det s.k. Nackareservatet. Dock får inte enskilda reservatsbildningar vara av den omfattning att de stoppar stadens bostadsförsörjningsansvar samt hindrar ett bostadsbyggande som befrämjar god bostadsmiljö, blandade upplåtelseformer samt de ambitioner om integration som staden bör ha.

I många fall är dock inte reservatsbildandet i sig en förutsättning för att områden ska kunna bidra till att invånare ska kunna njuta av vår vackra natur. Det har istället visat sig att syftet med reservat i flera fall går stick i stäv med invånarnas tidigare användning av naturområdena och begränsar deras möjligheter att använda områdena. Tillgängligheten för många funktionshindrade kan t.ex. försvåras av att ett område klassificeras som naturreservat. Ledstänger och asfalterade gångvägar kan i vissa fall strida mot de regler och riktlinjer som finns beträffande naturreservaten.”

§15 Motion (2005:65) av Åsa Romson m.fl. (mp) angående Nationalstadsparken - ta vara på Stockholms pärla

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2005-006824-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 23 januari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§16 Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad

Remiss från trafiknämnden

Dnr 2005-007269-211

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. tillstyrka förslag till cykelplan under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 23 januari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka förslag till cykelplan under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka förslag till cykelplan under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas

 2. uppmana trafiknämnden att utreda möjligheterna att också planlägga mer komfortskapande åtgärder för att stimulera ett ökat cykelanvändande året runt. Sådana åtgärder kan vara vindskydd, tak över cykelbanor och hyrcyklar ur ställ på centrala platser som kan utfås mot "cykelkort" etc. Detta är åtgärder som vidtagits i större Europeiska städer, bland annat i Wien, vilket särskilt kunnat observeras av miljö- och hälsoskyddsnämndens ledamöter på ett besök där. Åtgärderna är särskilt motiverade mot bakgrund av vårt klimat

 3. därutöver anföra följande.

”Förutom de synpunkter som förvaltningen redogjort för i tjänsteutlåtandet så bör det understrykas att det ter sig som märkligt att minska ambitionsnivån på cykelområdet med tanke på behovet av minskade utsläpp genererade av biltrafik, exempelvis vad gäller partiklar och klimatpåverkan. Istället bör ambitionsnivån öka på detta område.”

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att som svar på remissen anföra.

”Staden bör ompröva de cykelfält som har visat sig vara trafikfarliga, såsom på delar av Hornsgatan.

Det är dessutom fel väg att gå att öppna enkelriktade gator endast för cykeltrafik. Det riskerar att skapa större trafikosäkerhet, samtidigt som trafikproblemen kring enkelriktningarna kvarstår. Istället bör enkelriktningarna i staden, där detta är praktiskt möjligt, avskaffas för att öppna för en generell dubbelriktning av trafiken.

Det bör också undersökas huruvida föreslagna förändringar står i överensstämmelse med gällande lagar och regelverk.

Utvecklingen av medborgarnas preferenser medför ett ökat krav på höjda parkeringstal för att möta behoven. Det är fel väg att försöka konstruera bort medborgarnas önskan att köra och äga fordon genom att försvåra parkering. Därför bör det i plan finnas beredskap för ett parkeringstal på 1,0 för utbyggnad när detta blir nödvändigt. Redan i planens omedelbara genomförande bör parkeringstalet vara minst 0,7.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar Björkman (s) samt tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v).

”Att allt fler stockholmare väljer cykeln som transportmedel är positivt både ur miljö- och hälsosynpunkt. De satsningar på cykeltrafikåtgärder som staden gjort under de senaste åren bör fortsätta och förstärkas. Det är därför positivt att Stockholms stad nu tar fram en cykelplan även för innerstaden. Planen är i många avseenden bra men bör kompletteras enligt miljöförvaltningens tjänsteutlåtande. Vi vill betona säkerhetsaspekten när cykeltrafikåtgärder genomförs. Det är viktigt att åtgärderna ska främja alla oskyddade trafikanter, såväl fotgängare, funktionshindrade som cyklister.”

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar Björkman (s).

”Det är fel att öppna enkelriktade gator endast för cykeltrafik. Det riskerar att skapa trafikosäkerhet och medför därmed ökad olycksrisk.”

§17 Förslag till detaljplan för område vid Farsta IP i stadsdelen Farsta Strand

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-000084-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. tillstyrka förslaget till detaljplan

 2. dagvattnet från området måste renas med bästa möjliga teknik.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 30 januari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. avstyrka planförslaget då det:

- inte är förenligt med mål i stadens miljöprogram om att öka andelen invånare som reser med kollektivtrafik eller cyklar

- innebär risk för ökad föroreningsbelastning till sjön Magelungen.

Ledamoten Jan Valeskog (s) med instämmande av vice ordföranden Jakob Forssmed (kd), ledamoten Joakim Larsson (m) och ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka förslaget till detaljplan

 2. dagvattnet från området måste renas med bästa möjliga teknik.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Jan Valeskogs yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) och tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v).

”Då det kan bli stora svårigheter att hantera avrinningen till sjön Magelungen bör först en lösning på detta studeras vidare innan beslut om fler parkeringsplatser och deras lokalisering tas. Sjöns vattenkvalitet har förbättrats tack vare minskad belastning från omlandet, men ytterligare insatser kommer att behövas för att restaureringen ska kunna fullföljas. Möjligheterna att omhänderta både kvarstående och tillkommande föroreningar måste därför prövas. Målen i stadens vattenprogram kommer annars att äventyras och Vattendirektivets krav på att inga ytterligare försämringar får förekomma kan inte uppfyllas.

Utövandet av idrott är ofta förknippat med transport av skrymmande materiel varför närhet till kommunikationer är mycket väsentligt. I detta fall bör därför behovet av bilparkering och kollektivtrafik närmare studeras utifrån ett samlat tillgänglighetsperspektiv innan beslut tas om utbyggnad och placering av bilparkering, då det redan i dag finns plats för 200 bilar.”

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s), Gunnar Björkman (s) och vice ordföranden Jakob Forssmed (kd).

”Det är viktigt att barn och unga i större utsträckning idrottar och är fysiskt aktiva. I Stockholm och Sverige är idrottsrörelsen den klart största folkrörelsen, vilket är av mycket stor betydelse både för att tillgodose det stora idrottsintresse som finns men även som ett betydelsefullt integrationsprojekt. Staden måste fortsätta den mycket unika satsning som pågått de senaste åren på att bygga ut anläggningar och göra dem tillgängliga för fler. I detta ligger att god tillgänglighet måste finnas till anläggningar, både vad avser kollektiva trafikmedel som för bilfordon. I praktiken pågår ett omfattande skjutsande av barn och unga till idrottsanläggningar i Stockholm, då barnen ofta är för små för att åka själva, de kan behöva omfattande och tung utrustning med sig och inte minst samåker man ofta där en föräldrar transporterar flera barn till anläggningen. Detta är mycket positivt.

Därutöver kan vi konstatera att vi får en allt större andel miljöanpassade fordon vilket också kommer att minska miljöbelastningen vid både trafikplatser och parkeringsanläggningar.”

Ledamöterna Anna Starbrink (fp), Erik Wassén (fp), Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m).

”Bilen är ett naturligt inslag i människors vardag. Möjligheterna för människor att använda Farsta IP och närliggande området är viktigt att utveckla. Möjligheterna att ta sig dit på ett praktiskt sätt är idag begränsade för många människor. Tungt trafikerade vägar omger området idag, det är därför svårt att se att några extra parkeringsplatser avsevärt kommer att försämra miljön.”

§18 Förslag till detaljplan för del av kv Kaffebalen mm i stadsdelen Hökarängen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-007193-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. tillstyrka förslaget till detaljplan i huvudsak i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 30 januari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) och tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka ny bebyggelse i delområde Pepparvägen respektive Kumminvägen m.fl. under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas

 2. avstyrka förslaget till bebyggelse i delområde Peppardosan utifrån platsens betydelse för biologisk mångfald.

Ledamoten Jan Valeskog (s) med instämmande av ledamoten Joakim Larsson (m) och ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka förslaget till detaljplan i huvudsak i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Jan Valeskogs yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) och tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar Björkman (s).

”Uppmana stadsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att genomföra och tillgodose miljöförvaltningens ändringsförslag för delområdena 5c och 5b i programmet.”

Ledamöterna Anna Starbrink (fp), Erik Wassén (fp), Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m).

”I Stockholm råder det stor bostadsbrist. Bostadsbristen är ett hinder för tillväxt och utan ett massivt byggande riskerar städernas utvecklingspotential och attraktionskraft att gå förlorad. Bristen på bostäder drabbar alla de människor som tvingas tacka nej till arbete eller utbildning och leder till otrygghet för tiotusentals invånare som måste hyra lägenheter i andra och i vissa fall tredje hand. I Stockholm står över 100.000 personer i bostadskö och det finns inga tecken på minskat tryck.”

§19 Detaljplan för Botaniska huset, del i fastigheten Norra Djurgården 1:1 i stadsdelen Norra Djurgården

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-000074-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. tillstyrka planförslaget.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 30 januari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. avstyrka planförslaget med hänsyn till intrång i värdefull naturmiljö och risk för skada på det historiska landskapets naturvärden.

Ledamoten Jan Valeskog (s) med instämmande av vice ordföranden Jakob Forssmed (kd), ledamoten Joakim Larsson (m) och ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka planförslaget.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Jan Valeskogs yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) och tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v).

”Det är viktigt att hitta en samlad lösning för museisamlingarna som inte innebär intrång i Nationalstadsparken. Detta kan exempelvis ske genom en underjordslösning inom museiområdet eller genom att en ny plats söks för samlingarna.”

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar Björkman (s).

”I likhet med den statliga utredningen (SOU 2005:94) som behandlas på dagordningen som ärende 6.2 idag, anser vi att det är mycket viktigt att förvaringsomständigheterna för bland annat torra samlingarna i museerna behöver stärkas. Dagens förhållanden ger stark anledning till oro.

Vi anser inte att föreliggande förslag medför en betydande påverkan på områdets naturmiljö. Endast två ekar, varav den ena i princip är helt intorkad, kommer att behöva avlägsnas. Dessa kommer också att ersättas/omplanteras i området. Andra alternativ har utretts och detta förslag kommer helt klart ur ett kulturmiljösynpunkt innebära en mycket stor förbättring.”

Ledamöterna Anna Starbrink (fp) och Erik Wassén (fp), Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Lennart Jansson (m) och vice ordföranden Jakob Forssmed (kd).

”Naturhistoriska riksmuseet utgör en viktig och omtyckt del av Stockholms kulturutbud. Stadens uppgift borde vara att i så stor utsträckning som möjligt skapa förutsättningar för museet att bedriva ändamålsenlig verksamhet.”

§20 Framställning om fortsatt medgivande från miljösynpunkt till motorsportverksamhet vid Barkarby motorstadion från Järva Motorklubb

Dnr 2000-000352-379

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. avslå Järva motorklubbs begäran om att bedriva motorsportverksamhet vid Hägerstalund

 2. skicka kopia av nämndens beslut för kännedom till kommunstyrelsen, marknämnden, fastighets- och saluhallsnämnden och idrottsnämnden.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 31 januari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Vivann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avslå Järva motorklubbs begäran om att bedriva motorsportverksamhet vid Hägerstalund

 2. skicka kopia av nämndens beslut för kännedom till kommunstyrelsen, marknämnden, fastighets- och saluhallsnämnden och idrottsnämnden.

  Vice ordföranden Jakob Forsmed (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 3. Uppmana Idrottsförvaltningen i Stockholm stad att intensifiera ansträngningarna för att tillsammans med klubben finna en lämplig ersättningslokalisering för klubbens verksamhet.

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. bifalla Järva motorklubbs begäran om att bedriva motorsportverksamhet vid Hägerstalund

 2. därutöver anföra följande.

”Enligt moderaternas uppfattning har majoriteten i miljö- och hälsoskyddsnämnden aldrig tagit frågan om Järva motorklubb på allvar. Tvärtom har motorverksamheten behandlats med arrogans och ointresse. Uppdraget att söka efter lämpliga ersättningsplatser i nordvästra Stockholm togs inte på allvar.

Från moderaternas sida har vi i dagsläget svårt att se det miljömässiga syftet med att tvinga Järva motorklubb att flytta sin verksamhet. Klubben har bedrivit motorsport på platsen i 40 år och innan dess var det skjutfält på platsen. Det har inte funnits orörd naturmark där på närmare 100 år. Mot den historiska bakgrunden är det svårt att se vad förvaltningen och majoriteten vill uppnå med att återställa något som inte på lång tid präglat området. Dessutom kommer återställandet av naturmarken att kosta stora summor.

Ännu märkligare blir det om man betänker platsens framtid. Platsen ligger inom den korridor där Förbifart Stockholm kan komma att byggas så snart möjligt. Om man beslutar sig för att återställa naturmark idag kan denna naturmark ändå komma att påverkas i samband med byggandet av Förbifart Stockholm. Därför kan det i dagsläget vara helt bortkastat att försöka återställa naturmark där.”

Ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka Järva motorklubbs begäran om fortsatt verksamhet

 2. förlänga Järva motorklubbs avtal och tillstånd att bedriva motocross på nuvarande plats

 3. därutöver anföra följande.

”Stockholm är en växande stad och en del i en växande region. Utbyggd infrastruktur är en förutsättning för att Stockholmsregionen ska kunna växa.

Vidare är det viktigt att bra fungerande verksamhet för ungdomar inte motarbetas av stadens ledning. Järva motorklubb har bedrivit fritidsverksamhet som engagerar många, inte minst ungdomar. Detta borde uppmuntras, inte som idag stoppas. Under förutsättning att klubben håller sig inom det område som är avsatt, ska de få fortsätta bedriva sin verksamhet på platsen.”

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp yrkandena från Viviann Gunnarsson (mp), Joakim Larsson (m) respektive Anna Starbrink (fp).

Ordföranden konstaterade därefter att det också fanns ett tilläggsyrkande från Jakob Forssmed (kd). På ordförandens förslag beslöt nämnden behandla tilläggsyrkandet efter övriga yrkanden.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt huvudyrkandena beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Härefter tog ordföranden upp Jakob Forssmeds tilläggsyrkande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt utan omröstning avslå yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt alltså att

 1. avslå Järva motorklubbs begäran om att bedriva motorsportverksamhet vid Hägerstalund

 2. skicka kopia av nämndens beslut för kännedom till kommunstyrelsen, marknämnden, fastighets- och saluhallsnämnden och idrottsnämnden.

Reservationer

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Anna Starbrink (fp) och Erik Wassén (fp) med hänvisning till sitt yrkande.

(Fullföljdshänvisning, Lst)

§21 Stockholm Ströms – en utredning om Stor-Stockholms framtida stam- och regionnät

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2005-007145-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av ett gemensamt med stadsbyggnadskontoret, markkontoret och trafikkontoret lämnat förslag till beslut i tjänsteutlåtande den 26 januari 2006.


Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. överlämna och åberopa tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§22 Förvaltningschefens information

Nytt miljöprogram

Intendenten Per-Owe Molander, redovisade förslaget till nytt miljöprogram.

Utfall av prövning i domstolar m.m.

Promemorian anmäldes.

Anmälan till utbildningsdag för nämnden

Följande ledamöter och ersättare anmälde sig till utbildningsdagen:

Viviann Gunnarsson (mp), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s), Eva Ölundh (s), Abdul Katumba (s), Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Lennart Jansson (m), Lena Bring (m) och Gustav Åkerblom (fp).

§23 Övrigt

 1. Kommunfullmäktiges val av ledamöter till miljö- och hälsoskyddsnämnden, den 5 december 2005, § 23 anmäldes för kännedom
  Dnr 2005-0007168-100

  Beslut

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

 2. Ledamoten Jan Valeskog (s) överlämnade en skrivelse om nyttjande av Vitabergsparken för utökad teaterverksamhet. Ordföranden föreslog att skrivelsen skulle överlämnas till förvaltningen för beredning.

  Beslut

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt utan omröstning bifalla ordförandens förslag.