Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2006-12-12

Sammanträde 2006-12-12

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Förvaltningsövergripande ärenden, Miljöövervakningsärenden

4 Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm

Avrapportering av uppdrag från miljö- och hälsoskyddsnämnden
Dnr 2006-007515-205
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Beslut om inköp av tjänster från Chalmers Tekniska Högskola

Dnr 2005-001630-206
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Hälsoskyddsärenden

6 Överklagat beslut att lämna klagomål på mögel utan vidare åtgärd

Yttrande till miljödomstolen
Dnr 2004-002811-350
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)

"Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100).

7 Överklagad debitering av timavgift, Tino Goetze AB

Yttrande till länsstyrelsen
Dnr 2005-000205-384
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)

"Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100).

8 Ansökan om utdömande av beslutat vite

Dnr 2004-005961-350
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Livsmedels- och djurskyddsärenden, Plan- och miljöärenden

9 Stadens arbete med genomförande av förordning (2004:675) om omgivningsbuller

Dnr 2005-004285-249
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Villkor för utsläpp till luft och vatten från Bromma flygplats

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2000-000806-300
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Kompletterande prövotidsredovisning avseende utsläpp av kolväten till luft i tillstånd för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads verksamhet för tillverkning av stadsgas i Hjorthagen i Stockholms kommun

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2003-005814-300
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Återremitterat ärende om AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads prövotidsredovisning avseende slutligt villkor för läckage från gasnätet

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2002-002762-300
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)

13 Ansökan om tillstånd för byggande av dagvattenreningsanläggningar vid Norrström och Söderström

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2006-006833-300
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Motion (2006:34) från Viviann Gunnarsson (mp) om snabbare utveckling av smarta energilösningar

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2006-007171-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Förslag till detaljplan för Brovakten, område vid kv Glädjen, i stadsdelen Stadshagen

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2005-004603-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Före- och efterstudie av bullerstörning, sömn och välbefinnande i samband med tillkomsten av Södra Länken

Redovisning av rapport
Dnr 2006-005411-249
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Förvaltningschefens information

Projektet Elektronisk köldmedierapportering redovisning av Jonas Arnqvist
Ekonomirapport
Rättsfall från domsolar m m
Mötesinformation

Justerat:

Ulla Hamilton Jan Valeskog

Närvarande:

Ordförande  Ulla Hamilton (m)


Ledamöter:
Jan Valeskog (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Per Aldeborg (s)
Ulla Jöhnk (s) tjg ej § 12 och 13
Rolf Brattström (v)
Joakim Larsson (m)
Johan Steenhoff Eriksen (m)
Lennart Jansson (m)
Erik Wassén (fp)
Rasmus Rasmusson (kd)

Ersättare:
Mervi Mäkinen Andersson (s) tjg § 12 och 13
Kristoffer Hernbäck (s)
Eva Ölundh (s)
Torbjörn Erbe (m)
Ulf Linder (m)
Gustav Åkerblom (fp) tjg

Förhinder hade anmälts av vice ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamoten Anna Starbrink (fp) samt ersättarna Carina Paulsson (s), Abdul Katumba (s), Stellan F Hamrin (v), Joakim Pihlstrand Trulp (mp), Lena Bring (m) och Susanne Hagbard (fp).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Gunnar Söderholm.

Dessutom var biträdande borgarrådssekreterare Karin Lundberg och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Närvarorätt för utomstående

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge praktikanterna Lotta Emanuelsson och Magnus Johansson från Umeå universitet närvara vid dagens sammanträde.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Jan Valeskog. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 19 december 2006.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 21 november 2006 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 248

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 249

Beslut om anmälningar om misstänkta brott, bilaga 250

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 251

Beslut om avvisning av överklaganden som kommit in för sent, bilaga 252

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 253

Beslut om tillstånd till avloppsanläggning, bilaga 254

Beslut om tillstånd till förmultningsanläggning, bilaga 255

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 256

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken bilaga 257

Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 258

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 259

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 260

Beslut om godkännande av lokal för handel med sällskapsdjur, bilaga 261

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 262

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 263

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 264

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 265

Beslut om yttranden i ärenden enligt ordningslagen, bilaga 266

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 267.

§5 Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm

Avrapportering av uppdrag från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2006-007515-205

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 27 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. godkänna redovisningen av uppdraget att tillsammans med stadens nämnder och bolagsstyrelser under 2006 beskriva ytterligare goda exempel på samverkan för hållbar utveckling

 2. uppdra åt miljöförvaltningen att tillsammans med stadens nämnder och bolagsstyrelser under 2007 sprida de bästa exemplen på samverkan i staden för utbyte och lärande, samt att revidera Kriterier för utvärdering av samverkan för hållbar utveckling utifrån kommunfullmäktiges nya inriktningsmål och styrdokument.

§6 Beslut om inköp av tjänster från Chalmers Tekniska Högskola

Dnr 2005-001630-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 8 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. uppdra åt förvaltningen att inköpa Chalmers Tekniska högskolas tjänster för del två av projektet ”Källor och flöden av nya organiska miljögifter i Stockholms dagvattensystem” som en del i det pågående projektet ”Nya gifter – nya verktyg”.

§7 Överklagat beslut att lämna klagomål på mögel utan vidare åtgärd

Yttrande till miljödomstolen

Dnr 2004-002811-350

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 15 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. avstyrka bifall till överklagandet

 2. yrka att nämndens och länsstyrelsens beslut fastställs

 3. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till miljödomstolen.

§8 Överklagad debitering av timavgift, Tino Goetze AB

Yttrande till länsstyrelsen

Dnr 2005-000205-384

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 27 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. tillstyrka bolagets överklagande

 2. åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till länsstyrelsen.

§9 Ansökan om utdömande av beslutat vite

Dnr 2004-005961-350

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 27 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. ansöka hos Miljödomstolen om utdömande av vitet om 50.000 kr som beslutades av miljö- och hälsoskyddsnämnden per delegation den 12 maj 2006 mot Yellow House Group Aktiebolag, org.nr. 556361-2562

 2. uppdra till handläggaren eller den tjänsteman hon sätter i sitt ställe att med biträde av förvaltningsjurist fullgöra ansökningen.

Till stöd för beslutet åberopas 20 kap. 2 § punkt 8 miljöbalken.

§10 Stadens arbete med genomförande av förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

Dnr 2005-004285-249

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 19 september 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna förvaltningens förslag till upplägg av arbetet med åtgärdsprogram för omgivningsbuller

 2. uppdra åt förvaltningen att efter samråd med berörda organ utarbeta och underställa miljö- och hälsoskyddsnämnden åtgärdsprogram i enlighet med förordningen om omgivningsbuller

 3. översända förslaget för kännedom till stadsledningskontoret, trafiknämnden, stadsbyggnadskontoret, Vägverket, Banverket, Storstockholms Lokaltrafik och Luftfartsverket.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Lennart Jansson (m), Erik Wassén, (fp) och tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (fp).

”Vi vill särskilt betona vikten av att arbetet med att utforma lämpliga bullerdämpande åtgärder och bullerstrategier bedrivs med utgångspunkt i de mål majoriteten uttalat i den gemensamma budgeten bland annat om Stockholm som norra Europas mest företagsvänliga stad.”

Ledamoten Rasmus Rasmusson (kd).

”Vi vill särskilt betona vikten av att arbetet med att utforma lämpliga bullerdämpande åtgärder och bullerstrategier bedrivs med utgångspunkt i de mål majoriteten uttalat i den gemensamma budgeten bland annat om Stockholm som norra Europas mest företagsvänliga stad.

En annan viktig utgångspunkt förblir självfallet respekt för att många stockholmare upplever buller främst från trafik som ett allvarligt obehag.”

§11 Villkor för utsläpp till luft och vatten från Bromma flygplats

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2000-000806-300

Skr

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Förvaltningen har föreslagit en uppsamlingsgrad på minst 60 % av total mängd använd glykol som ett riktvärde. Detta är en uppsamlingsmängd som Bromma flygplats endast har uppnått några av vintermånaderna under en treårsperiod.

Å ena sidan ska en verksamhetsutövare ta hand om de utsläpp som genereras från verksamheten men å andra sidan står användningen av glykol helt i förhållande till väderförhållandena. För att undvika att flygplatsen bryter mot villkoren en slaskig vinter föreslår vi att villkoret i punkten ett utformas så att uppsamlingsgraden sätts på minst 50 % på totalt använd mängd glykol som ett riktvärde samtidigt som man anger ett målvärde om en uppsamlingsgrad på minst 60 %.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 13 november 2006.

Yrkanden

Ledamoten Jan Valeskog (s) med instämmande av ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att föreslå Miljödomstolen att utforma villkor som reglerar

  - en uppsamlingsgrad på minst 60% av totalt använd mängd glykol som ett riktvärde,
  - en högsta mängd glykol som inte slutligt tillförs spillvattennätet, förslagsvis 40 ton per avisningssäsong som riktvärde,
  - att gasåterföringssystem införs vid cisterner för oblyad bensin.

 2. översända beslutet i 15 exemplar till Miljödomstolen.

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Erik Wassén (fp) och ledamoten Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Förvaltningen har föreslagit en uppsamlingsgrad på minst 60 % av total mängd använd glykol som ett riktvärde. Detta är en uppsamlingsmängd som Bromma flygplats endast har uppnått några av vintermånaderna under en treårsperiod.

Å ena sidan ska en verksamhetsutövare ta hand om de utsläpp som genereras från verksamheten men å andra sidan står användningen av glykol helt i förhållande till väderförhållandena. För att undvika att flygplatsen bryter mot villkoren en slaskig vinter föreslår vi att villkoret i punkten ett utformas så att uppsamlingsgraden sätts på minst 50 % på totalt använd mängd glykol som ett riktvärde samtidigt som man anger ett målvärde om en uppsamlingsgrad på minst 60 %.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Rolf Brattström(v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamoten Rolf Brattström (v).

”Många andra flygplatser i Sverige har högre uppsamlingsgrad av miljögiftet glykol än vad Bromma föreslås få som riktvärde i förvaltningens förslag. Att sänka riktvärdet (ytterligare) till 50 % och döpa om förslaget till målvärde är oansvarigt och svårbegripligt.”

§12 Kompletterande prövotidsredovisning avseende utsläpp av kolväten till luft i tillstånd för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads verksamhet för tillverkning av stadsgas i Hjorthagen i Stockholms kommun

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2003-005814-300

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 28 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. tillstyrka det av Fortum föreslagna villkoret gällande utsläpp av kolväten till luft förutsatt att villkoret inte gäller längre än till och med år 2010.

 2. om en nedläggningen av spaltgasverket i Hjorthagen inte genomförs till och med år 2010 yrka:

  a) Att AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad vidtar utsläppsreducerande åtgärder på koldioxidavdrivarna i enlighet med det som bolaget redovisat i den kompletterade prövotids-redovisningen.

  b) Att det slutliga villkoret för utsläpp av kolväten till luft formuleras utifrån den utsläppsreduktion som Fortum bedömt som möjlig att uppnå efter att utsläppet från koldioxidavdrivarna genomgått termisk oxidation.

 3. översända yttrandet i 15 exemplar till miljödomstolen.

Ledamoten Ulla Jöhnk (s) deltog inte i handläggningen av ärendet.

§13 Återremitterat ärende om AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads prövotidsredovisning avseende slutligt villkor för läckage från gasnätet

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2002-002762-300

Skr

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande

”Stadsgasens sammansättning skiljer sig ifrån naturgasen. Den senare är en betydligt mer effektiv växthusgas vilket i sin tur innebär att de totala växthusgasemissionerna blir väsentligt mycket högre vid en övergång till distribution av naturgas. En reducering, likt den som föreslås av förvaltningen, innebär samtidigt betydande ökade kostnader för Fortum. Det är viktigt att kostnaderna står i proportion till miljönyttan och att i det här fallet begära ett gränsvärde anser vi vara ett alltför hårt krav. Utsläppsminskningen om 22 720 ton koldioxidekvivalenter bör därför vara ett riktvärde.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 28 november 2006.

Yrkanden

Ledamoten Jan Valeskog (s) med instämmande av ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade enligt

förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. yrka att miljödomstolen fastställer att villkoret för utsläppsminskning av gas och foggerolja från gasnätet uppfyller följande krav:

  a. Utsläppet av koldioxidekvivalenter från gasnätet, oavsett gassammansättning, föreskrivs vara 40 % mindre år 2022 än år 2002. Utsläppsminskningen, som motsvarar 22 720 ton koldioxidekvivalenter, bör vara ett gränsvärde.

  b. Bolaget föreskrivs successiva utsläppsminskningar utifrån Fortums preliminära investeringsplan, i t.ex. 4-årsintervall, uttryckta som ton eller m3 koldioxidekvivalenter. Dessa värden kan vara riktvärden.

 2. yrka att muntlig förhandling hålls.

 3. översända yttrandet i 15 exemplar till miljödomstolen.

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Erik Wassén (fp) och ledamoten Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande

”Stadsgasens sammansättning skiljer sig ifrån naturgasen. Den senare är en betydligt mer effektiv växthusgas vilket i sin tur innebär att de totala växthusgasemissionerna blir väsentligt mycket högre vid en övergång till distribution av naturgas. En reducering, likt den som föreslås av förvaltningen, innebär samtidigt betydande ökade kostnader för Fortum. Det är viktigt att kostnaderna står i proportion till miljönyttan och att i det här fallet begära ett gränsvärde anser vi vara ett alltför hårt krav. Utsläppsminskningen om 22 720 ton koldioxidekvivalenter bör därför vara ett riktvärde.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Rolf Brattström(v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamoten Rolf Brattström (v).

”Förvaltningens förslag till beslut att utsläppsminskningen oavsett gasslag ska vara 22 720 ton koldioxidekvivalenter år 2022 är rimlig och får anses stå i proportion till miljönyttan. Monopolföretaget Fortum redovisar kraftig vinst och kan tåla ökade kostnader för allas väl. Aktieägarnas utdelning är underordnad jordens uppvärmning.”

Ledamoten Ulla Jöhnk (s) deltog inte i handläggningen av ärendet.

§14 Ansökan om tillstånd för byggande av dagvattenreningsanläggningar vid Norrström och Söderström

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2006-006833-300

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 15 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. tillstyrka trafiknämndens ansökan.

 2. påpeka att risken för störningar till omgivningen är liten, men om sådana ändå uppstår är länsstyrelsen tillsynsmyndighet.

 3. översända beslutet till Miljödomstolen i åtta exemplar.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Lennart Jansson (m), Erik Wassén (fp) och Rasmus Rasmusson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (fp).

”Rening av dagvatten är en viktig fråga. Det dagvatten som från staden rinner ut i Mälaren och Saltsjön utgör stadens största föroreningskälla till vattnet. Avloppsvattnet nu har en mycket god rening. På sikt bör allt dagvatten renas. De föreslagna sedimentbassängerna är en provisorisk lösning för det dagvatten som kommer från berörda broar.”

§15 Motion (2006:34) från Viviann Gunnarsson (mp) om snabbare utveckling av smarta energilösningar

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-007171-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. att som svar på motionen anföra följande

”Som förvaltningen uppger kommer fem större solcellsinstallationer att införas på fem olika slags byggnader i kommunen under år 2007. Detta är ett projekt vars resultat man bör avvakta och utvärdera innan eventuella ytterligare beslut om inventering av kommunens fastigheter i syfte att utreda möjligheterna för framtida solcellsinstallationer görs.

Vad avser vindkraft verk i Stockholm så föreslår motionären att mindre stadsvindkraftverk ska uppföras. Vi anser att ett sådant förslag medför stora lokaliseringsproblem, både av estetiska hänsyn, men framförallt på grund av säkerhetsavstånden. Vintertid föreligger det risk för att is som bildas på vinarna till vindkraftverken lossnar och kastas långt i kring. Därför krävs säkerhetsavstånd för vindkraftsverk. Inom stadsbebyggelse är det troligen inte möjligt att hitta platser för vindkraftverk som har så stora icke besökta kringområden som behövs för säkerhetsavstånden.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 15 november 2006.

Yrkanden

Ledamoten Jan Valeskog (s) med instämmande av ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade enligt

förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1. godkänna förvaltningens svar på remissen.

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Erik Wassén (fp) och ledamoten Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att som svar på motionen anföra följande

”Som förvaltningen uppger kommer fem större solcellsinstallationer att införas på fem olika slags byggnader i kommunen under år 2007. Detta är ett projekt vars resultat man bör avvakta och utvärdera innan eventuella ytterligare beslut om inventering av kommunens fastigheter i syfte att utreda möjligheterna för framtida solcellsinstallationer görs.

Vad avser vindkraft verk i Stockholm så föreslår motionären att mindre stadsvindkraftverk ska uppföras. Vi anser att ett sådant förslag medför stora lokaliseringsproblem, både av estetiska hänsyn, men framförallt på grund av säkerhetsavstånden. Vintertid föreligger det risk för att is som bildas på vinarna till vindkraftverken lossnar och kastas långt i kring. Därför krävs säkerhetsavstånd för vindkraftsverk. Inom stadsbebyggelse är det troligen inte möjligt att hitta platser för vindkraftverk som har så stora icke besökta kringområden som behövs för säkerhetsavstånden.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Rolf Brattström(v) med hänvisning till sitt yrkande.

§16 Förslag till detaljplan för Brovakten, område vid kv Glädjen, i stadsdelen Stadshagen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-004603-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”En förutsättning för att tillstyrka planen är att en noggrannare undersökning genomförs.

Nya bostäder föreslås på en plats som utgör ett av Stockholms mest bullerutsatta lägen. Praxis vid plansamråd för bostäder i bullerutsatta lägen är att frågan om en rimlig boendemiljö är utredd och kan redovisas vid samrådet. För Brovakten redovisas hur bullerutsatta bostäderna kommer att bli, men inte om bostäderna kommer att få en anständig bullermiljö. Detta avses göras i det vidare arbetet enligt sid. 16-17 i miljökonsekvensbeskrivningen.

Platsens speciella förutsättningar från bullersynpunkt motiverar behovet av detaljstudier av lägenheterna inför detta planskede. Detta för att säkerställa att förutsättningar för en rimlig boendemiljö kan tillskapas.

Att klart och tydligt förmå att redovisa hur en rimlig boendemiljö i lägenheterna kan skapas utan att miljökvalitetsnormer för buller eller luftkvalitet överskrids i boendemiljön är dessutom motiverat för att inte riskera att länsstyrelsen utnyttjar sin möjlighet att på sådan grund hemkalla planen.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 28 november 2006.

Yrkanden

Ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. som svar på remissen åberopa miljöförvaltningens yttrande.

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Erik Wassén (fp) och ledamoten Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”En förutsättning för att tillstyrka planen är att en noggrannare undersökning genomförs.

Nya bostäder föreslås på en plats som utgör ett av Stockholms mest bullerutsatta lägen. Praxis vid plansamråd för bostäder i bullerutsatta lägen är att frågan om en rimlig boendemiljö är utredd och kan redovisas vid samrådet. För Brovakten redovisas hur bullerutsatta bostäderna kommer att bli, men inte om bostäderna kommer att få en anständig bullermiljö. Detta avses göras i det vidare arbetet enligt sid. 16-17 i miljökonsekvensbeskrivningen.

Platsens speciella förutsättningar från bullersynpunkt motiverar behovet av detaljstudier av lägenheterna inför detta planskede. Detta för att säkerställa att förutsättningar för en rimlig boendemiljö kan tillskapas.

Att klart och tydligt förmå att redovisa hur en rimlig boendemiljö i lägenheterna kan skapas utan att miljökvalitetsnormer för buller eller luftkvalitet överskrids i boendemiljön är dessutom motiverat för att inte riskera att länsstyrelsen utnyttjar sin möjlighet att på sådan grund hemkalla planen.”

Ledamoten Jan Valeskog (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka förslaget till detaljplan

 2. därutöver anföra följande.

”För att minska mängden partiklar måste andra åtgärder riktade mot trafiken vidtas för att minska partikelmängden. Inte kortsiktigt stoppa angelägna bygg- och bostadsprojekt.

Åtgärder som behöver vidtas på berörda vägavsnitt är till exempel återinförande av trängselavgifter, minskning av dubbdäcksanvändning, minskad sandning/saltning samt fler miljöanpassade fordon.

Vi ifrågasätter också om det är rimligt att ordna så att parkområdet invid Essingeleden ska utformas så att det är omöjligt för människor att vistas där. Visserligen är platsen olämplig som aktivitetsplats för människor men möjlighet att vara där samt passera bör ändå finnas.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s) och Ulla Jöhnk (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§17 Före- och efterstudie av bullerstörning, sömn och välbefinnande i samband med tillkomsten av Södra Länken

Redovisning av rapport

Dnr 2006-005411-249

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 27 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna redovisningen

 2. överlämna redovisningen.

§18 Övrigt

Ordföranden Ulla Hamilton (m) överlämnade en skrivelse om Framtagande av en ny miljöbilsdefinition till nämnden och förvaltningen för kännedom och den åtgärd innehållet ger anledning till.

I likhet med ordföranden överlämnade ledamoten Rasmus Rasmusson (kd) en skrivelse om växthusgasreducerande samarbete med en stad i Asien till nämnden och förvaltningen för kännedom och den åtgärd innehållet ger anledning till samt lät till protokollet foga följande.

Särskilt uttalande

Ledamoten Rasmus Rasmusson (kd)

”Kristdemokraterna anser att miljöförvaltningen bör ges i uppdrag att med Sida och Swedish Association of Local Authorities, International Development Association, utreda de tekniska och ekonomiska modaliteterna för ett möjligt samarbete mellan Stockholm och en stad i Kina eller Indien med avseende på reduktion av växthusgasutsläpp genom åtgärder inom energisparande och trafik m.m., samt återkomma till nämnden med resultatet av utredningen

att genom förvaltningen underrätta International Cities for Climate Change Protection Campaign (ICLEI) om utredningsinitiativet, och, om så erfordras, begära yttrande av ICLEI i frågan, och om det möjliga stöd som ICLEI har möjlighet att ge inom ramen för ett potentiellt samarbete mellan två städer

att åter genom förvaltningen jämväl underrätta det amerikanska stadsnätverket för reduktion av växthusgasutsläpp om utredningen.”

Ordföranden Ulla Hamilton (m) föreslog att nämndens nästa sammanträdesdag ändras till den 30 januari 2007 klockan 17.00.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt i enlighet med ordförandens förslag.

§19 Förvaltningschefens information

Förvaltningens nya direktör Gunnar Söderholm presenterade sig och redovisade ekonomirapporten och en miniöversikt av förvaltningens arbete med budget och organisationsöversyn.

Informationschefen Jonas Arnqvist presenterade Projektet Elektronisk köldmedierapportering som innebär att de rapporteringsskyldiga nu får en smidig och enkel möjlighet att redovisa sin köldmediehantering över Internet. Förvaltningens nya metod ger också rationaliseringsmöjligheter i det interna arbetet och bör ge en ökad säkerhet och kvalitet.

Utfall av prövning i domstolar m. m., promemorian anmäldes.

En PM med svar på en fråga rörande en Tidningsartikel om problem med hushållssopor i Hjulsta anmäldes.

En PM med planering av större nämndärenden år 2007 anmäldes.

En information om Järva Motorklubbs förslag till lokalisering anmäldes.

§20 God Jul och Gott Nytt År

Ordföranden önskade nämnden och förvaltningen samt förre direktören Carl-Lennart Åstedt en God Jul och ett Gott Nytt År. Ledamoten Jan Valeskog och direktörerna önskade ordföranden detsamma.