Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2007-01-30

Sammanträde 2007-01-30

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Presentation av nya Miljö- och hälsoskyddsnämnden

3 Kort information om Miljöförvaltningen

6 Anmälningar av beslut enligt delegation

Förvaltningsövergripande ärenden

7 Konsortieavtal avseende projekt Miljösamverkan Stockholms län

Dnr 2007-000248-111
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förslag till budget/verksamhetsplan år 2007

Dnr 2007-000264-102
(Utsändes)
Omedelbar justering

9 Sammanträdesdagar för miljö- och hälsoskyddsnämndens år 2007

Dnr 2006-007180-100
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Hälsoskyddsärenden

10 Överklagande av Stockholms Miljö- och hälsoskyddsnämnds beslut om miljösanktionsavgift

Remiss från miljödomstolen
Dnr 2006-006277-355
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Överklagande av miljödomstolens dom i mål om miljösanktionsavgift

Remiss från Miljööverdomstolen
Dnr 2004-000123-355
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)

Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100)

12 Redovisning av tillsyn och avgifter för fastighetsägare till flerbostadshus

Uppdrag från Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Dnr 2006-003781-102
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Plan- och miljöärenden

13 Yttrande över förslag till delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2006-007802-217
(Utsändes)
Omedelbar justering

14 Östlig förbindelse - förstudie

15 Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Minken 9 i stadsdelen Sundby

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-008099-251
(Utsändes)


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Program för del av fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 vid Lillsjönäsvägen nära Fältmarskalksvägen inom stadsdelen Ulvsunda

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-007089-251
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Slutrapport projekt Målstyrd tillsyn

Avrapportering av kompetensfondsprojekt
Dnr 2004-002448-206
(Utsändes)

18 Övrigt

Förvaltningschefens resa till Washington 24-26 januari 2007
Dnr 2007-000323-105
(Utsändes)

19 Förvaltningschefens information

Mötesinformation

Justerat:

Ulla Hamilton Åsa Romson

Närvarande:

Ordförande Ulla Hamilton (m)

Vice ordförande Åsa Romson (mp)


Ledamöter:
Lennart Jansson (m)
Lena Bring (m)
Torbjörn Erbe (m)
Daniel Valiollahi (m)
Per Ola Bosson (m)
Karin Karlsbro (fp)
Carin Jämtin (s)
Malte Sigemalm (s) t.o.m § 8
Ulla Jöhnk (s)
Godfrey Etyang (s)
Stellan Hamrin (v)

Ersättare:
Ulf Linder (m)
Nils Ingelström (m)
Björn Gülich (m)
Sten Collander (m)
Gustav Åkerblom (fp)
Anders Broberg (kd)
Hassan Said Mahamed (s) tjg fr.o.m § 9
Carina Paulsson (s)
Fredrik Canerstam (s)
Tina Kratz (v)
Charles Berkow (mp)

Förhinder hade anmälts av ersättarna Aysin Hartzell (m) och Gerd Sjöberg-Granlund (s)

Föredragande vid sammanträdet var direktör Gunnar Söderholm.

Dessutom var borgarrådssekreterare Karin Lundberg och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Ulla Hamilton (m) förklarade miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde öppnat.

§2 Presentation av nya Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Samtliga ledamöter och ersättare presenterade sig.

§3 Närvarorätt för utomstående

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge Charlotte Jugård närvara vid dagens sammanträde.

§4 Kort information om Miljöförvaltningen

Direktören Gunnar Söderholm presenterade kort Miljöförvaltningen.

§5 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 6 februari 2007.

§6 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 12 december 2006 förda protokollet skulle skickas till miljö- och hälsoskyddsnämndens förtroendevalda.

§7 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite åtgärd eller förbud i klara fall, bilaga 1

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 2

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 3

Beslut om anmälningar om misstänkta brott, bilaga 4

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 5

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 6

Beslut om tillstånd till avloppsanläggning, bilaga 7

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 8

Beslut om tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna till viss djurhållning inom område med detaljplan, bilaga 9

Beslut om dispens från bestämmelse i renhållningsordningen, bilaga 10

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 11

Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 12

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 13

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 14

Beslut om godkännande av lokal för handel med sällskapsdjur, bilaga 15

Beslut om omhändertagande av djur, bilaga 16

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 17

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 18

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 19

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 20

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 21

Beslut om yttranden i ärenden enligt ordningslagen, bilaga 22

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 23

Beslut om yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden enligt sjötrafikförordningen och vattenskoterförordningen, bilaga 24

Beslut om utfärdande av råttsaneringsbevis, bilaga 25.

§8 Konsortieavtal avseende projekt Miljösamverkan Stockholms län

Dnr 2007-000248-111

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. uppdra till förvaltningschefen att underteckna konsortieavtalet.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 11 januari 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. uppdra till förvaltningschefen att underteckna konsortieavtalet.

Ledamoten Carin Jämtin (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. återremittera ärendet

2. därutöver anföra följande.

”Vi ser målet om en likartad bedömning i tillsynsärenden inom länet som mycket behjärtansvärd. Inte minst för enskilda och företag som oftast inte ser kommungränsen som så viktig. Vi är också positiva till ett strategiskt och gränsöverskridande arbete för en bättre miljö i länet.

Mot bakgrund av projektets utgångspunkter och det rådande ekonomiska läget för nämnden bör ärendet dock kompletteras. Projektet motiveras med att större kommuner har utrymme för en högre grad av expertis och att en samordning av befintliga resurser i länet - snarare än tillskapande av nya – ska innebära en större miljönytta i hela regionen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden står dock inför omfattande besparingar och en kraftig ambitionsminskning när det gäller strategiskt arbete. De fullständiga konsekvenserna, personellt och verksamhetsmässigt, är ännu oklara. Förvaltningen bör därför klargöra hur mycket personalresurser man tror att projektet kräver innan nämnden tar ställning.

I övrigt delar vi förvaltningens uppfattning att projektet och dess nytta bör utvärderas inom kort. Inte minst framstår det som orimligt att bistå andra kommuner i länet med metoder och kunskap samtidigt som nämndens ambitioner drastiskt ska minska i den egna kommunen.”

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Efter framställda propositioner om bifall till respektive avslag på återremissyrkandet beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning avslå återremissyrkandet.

Ordföranden tog därefter upp sitt yrkande. Efter framställda propositioner om bifall till respektive avslag på yrkandet beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla detta.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt alltså att

1. uppdra till förvaltningschefen att underteckna konsortieavtalet.

Reservationer

Ledamöterna Carin Jämtin (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) med hänvisning till sitt yrkande.

§9 Förslag till budget/verksamhetsplan år 2007

Dnr 2007-000264-102

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. därutöver anföra följande.

”Förvaltningens förslag innebär en tydlig prioritering av arbetet. Det är viktigt för att nå resultat och för att staden ska leva upp till de lagstadgade skyldigheter som finns på miljöområdet. Vi vill också understryka vikten av att det nu sker en effektivisering av förvaltningens tillsynsarbete. Klimatfrågan står högt på agendan och verksamhetsplanen innebär att arbetet renodlas och dubbelarbete undviks.

Stadens egna verksamheter måste genomföra det egenkontrollansvar som de har enligt lag. När det gäller stadens förskolor och skolor finns det ett informationsmaterial på miljöförvaltningens hemsida som ger ett bra stöd för arbetet. Förvaltningen kommer också att, i anslutning till att tillsynsverksamheten genomförs, understryka vikten av att verksamheterna fullföljer sitt egenkontrollsansvar på det sätt som lagstiftningen kräver samt ge stöd och råd i hur detta kan ske. Det är väsentligt att förvaltningens tillsyn med inspektion på befintliga förskolor/skolor sker i samma omfattning som tidigare.

Beträffande tillsynen av kosmetiska och hygieniska produkter är detta ett projekt som bedrivits under tre år. Tre hundra tillsynstillfällen har generat ett femton tal tillsynsärenden. Detta är ett område som det finns anledning att bevaka och riktade tillsynsinsatser bör göras återkommande med några års intervall varför förvaltningens förslag i denna del för 2007 är acceptabelt.

När det gäller tillsynen för transporter och energianvändningen i fastigheter är det väsentligt att det sker en ordentlig prioritering utifrån det som gör mest nytta ur ett miljöperspektiv. Stockholm stad är en stor fastighetsägare och det är väsentligt att förvaltningen bidrar med sin kompetens på miljöområdet genom att se till att energiförbrukningen i stadens egna fastigheter blir så effektiv som möjligt. En samverkan med de olika aktörer inom staden som förvaltar fastigheter bör därför prioriteras på energianvändningsområdet. På så sätt kan staden föregå med gott exempel på detta område.”

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 15 januari 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Förvaltningens förslag innebär en tydlig prioritering av arbetet. Det är viktigt för att nå resultat och för att staden ska leva upp till de lagstadgade skyldigheter som finns på miljöområdet. Vi vill också understryka vikten av att det nu sker en effektivisering av förvaltningens tillsynsarbete. Klimatfrågan står högt på agendan och verksamhetsplanen innebär att arbetet renodlas och dubbelarbete undviks.

Stadens egna verksamheter måste genomföra det egenkontrollansvar som de har enligt lag. När det gäller stadens förskolor och skolor finns det ett informationsmaterial på miljöförvaltningens hemsida som ger ett bra stöd för arbetet. Förvaltningen kommer också att, i anslutning till att tillsynsverksamheten genomförs, understryka vikten av att verksamheterna fullföljer sitt egenkontrollsansvar på det sätt som lagstiftningen kräver samt ge stöd och råd i hur detta kan ske. Det är väsentligt att förvaltningens tillsyn med inspektion på befintliga förskolor/skolor sker i samma omfattning som tidigare.

Beträffande tillsynen av kosmetiska och hygieniska produkter är detta ett projekt som bedrivits under tre år. Tre hundra tillsynstillfällen har generat ett femton tal tillsynsärenden. Detta är ett område som det finns anledning att bevaka och riktade tillsynsinsatser bör göras återkommande med några års intervall varför förvaltningens förslag i denna del för 2007 är acceptabelt.

När det gäller tillsynen för transporter och energianvändningen i fastigheter är det väsentligt att det sker en ordentlig prioritering utifrån det som gör mest nytta ur ett miljöperspektiv. Stockholm stad är en stor fastighetsägare och det är väsentligt att förvaltningen bidrar med sin kompetens på miljöområdet genom att se till att energiförbrukningen i stadens egna fastigheter blir så effektiv som möjligt. En samverkan med de olika aktörer inom staden som förvaltar fastigheter bör därför prioriteras på energianvändningsområdet. På så sätt kan staden föregå med gott exempel på detta område.”

Ledamoten Carin Jämtin (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. delvis avslå kontorets förslag till beslut med hänvisning till socialdemokraternas förslag till budget för 2007

 2. därutöver anföra följande.

”Vi menar att effektiviseringspotential ska tas till vara, men att de förändringar som nu sker inte kan motiveras av effektiviseringspotential utan är uttryck för en ideologiskt betingad syn på miljöpolitiken, en syn som går igen på flera områden. Den innebär sammanfattningsvis att kommunen ska göra så lite som möjligt, helst inte mer än vad som är lagstadgat, och gärna att någon annan än kommunen ska ansvara för att upprätthålla önskvärd verksamhet. Samtidigt ska kommunen enligt kommunfullmäktigebeslut söka påverka lagstiftaren att minska de lagstadgade åtagandena.

Vi anser att de drastiska nedskärningar som genomförs på miljö- och hälsoskyddsnämndens område är olyckliga och uttryck för en omodern syn på samhället och på miljöarbetets roll i ett välutvecklat, moget välfärdssamhälle. Vi menar att ett miljöansvar är en förutsättning för en långsiktigt uthållig välfärd och en långsiktigt uthållig tillväxt. Erfarenheten lär oss att ett ansvarsfullt agerande i förhållande till vår gemensamma miljö inte följer naturligt av ekonomisk tillväxt, men att ekonomisk tillväxt inte står i motsatsställning till, utan tvärtom kan följa av, en offensiv miljöpolitik och ett ansvarsfullt agerande.

Vi välkomnar en ambition från kontorets sida som innebär att miljöarbetet blir mer ”hands- on”. Ibland tenderar detta viktiga politikområde att bli mer av seminarieövningar än verklig samhällsförändring. Tyvärr innebär de drastiskt minskade resurserna att förutsättningarna blir mindre än någonsin att spela någon roll för stockholmarnas verklighet och stadens utveckling. Inte minst när miljöfrågorna ska bli allas fråga, och därmed riskerar att bli ingens fråga. Uppföljningen av viktiga miljöaspekter på stadens olika verksamheter riskerar också att bli eftersatt när det inte är någon som betraktar det som sin kärnverksamhet.

Ett av de områden där det är känt att miljöproblem orsakar stort lidande är inomhusmiljön i skola och förskola. Att reducera förebyggande och uppsökande arbete inom detta område är kortsiktigt och drabbar de mest försvarslösa i vårt samhälle, nämligen barnen.

Vi beklagar att Agenda 21- arbetet i praktiken blir utan resurser. Drastiska nedskärningar i stadsdelsnämnderna och en begränsning av deras kompetensområde, samt avsaknad av något centralt ansvar för dessa frågor, innebär enligt oss att verksamheten i praktiken upphör.

Vi anser också att det är olyckligt att minska ambitionerna i det internationella arbetet. Dels innebär det att miljöfrågorna, som per definition är gränsöverskridande, får en mer inskränkt betydelse. Stockholms möjlighet att påverka och bistå utvecklingen på andra platser, som kanske har stor betydelse för vår gemensamma miljö, minskar. Inte minst inom klimatarbetet är det viktigt. Dels innebär det att ett av Stockholms positiva kännetecken blir mindre synligt i omvärlden. Stockholms anseende minskar därmed på sikt, med sämre förutsättningar för vår egen besöksnäring och svenska företag som följd.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i stora delar avslå kontorets förslag avseende budget och verksamhetsplan 2007 m.m.

 2. därutöver anföra följande.

”Det är djupt beklagligt att Stockholms miljöarbete tvingas till så stora neddragningar av den borgerliga majoriteten i fullmäktige. Att höja intäkterna och fullfölja de påbörjade effektiviseringarna främst i administrativa rutiner och organisationsstruktur är vällovligt för innevarande år, men förslår inte långt inför så drastiska nedskärningar som är aviserat.

Att minska resurserna men öka ’output’ i tillsyns-, program och övervakningsarbetet är omöjligt utan tydliga mål om servicegrad, kompetens- och ambitionsnivå, vilket saknas i underlaget. Miljöverksamheten skärs ner med resursminskning som måttstock, och inte utifrån vilket miljöarbete som krävs för att minska miljöpåverkan och nå en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholm.

Den ensidiga inriktning som görs på verksamhet som kan generera intäkter riskerar viktigt miljöövervaknings- och kompetensarbete. Att staden har goda kunskaper om miljötillståndet är en ovärderlig tillgång och helt nödvändig för långsiktigt god planering och utveckling. I en allt tätare stad där allt fler boende och verksamheter påverkar miljön och människors hälsa på kort och lång sikt genom komplexa samband krävs ökat fokus på miljöövervakning, information och expertkompetens på miljöförvaltningen – inte tvärtom.

Det är fel att ställa verksamheten vid Miljöcentrum för företag vid ultimatum om regional samverkan annars nedläggning. Arbetet med miljöcertifiering bland mindre företag ger större möjligheter för staden att göra miljömässigt bra upphandlingar och ger positiva återverkningar i den lokala ekonomin. En nedläggning av Stockholms miljödiplom gör att många företag som påbörjat diplomeringen står utan uppföljning. Om MCFF behöver en annan hemvist i staden borde Stockholm Business Region föreslås ta över och utveckla verksamheten.

Den ’integrering’ av Agenda21 som den borgerliga budgeten i fullmäktige talade om blir med detta förslag en ren nedläggning. Trots det positiva resultatet av förra mandatperiodens arbete att med små medel på miljöförvaltningen samordna och därmed få bättre kvalitet i det lokala Agenda21-arbetet läggs detta framåtsyftande arbete ner. Flera delar av miljöprogrammet slaktas på detta sätt och den medborgarenkät som gjorts sedan 2001 kan inte följas upp vilket gör att viktig kunskap om hur Stockholmarna värderar miljön går förlorad.

Det är förhastat att gå ur det nationella samarbetet Sveriges Ekokommuner, dessutom utan förklaring mer än som allmän resursneddragning. För nämnden vore det bättre att göra en samlad analys över internationella och nationella samarbeten på miljöområdet för att kunna ta ställning till vad som är fruktbart framöver.”

Ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Förvaltningens förslag till beslut innebär första steget på en nedrustning av stadens miljöarbete som är helt oacceptabel.

Stadens miljöarbete är helt nödvändigt ur både lokal, regional och global synpunkt för att motverka klimatförändringen, bevara och restaurera mark- och vattenområden samt bedriva en förebyggande, upplysande och tillsynsinriktad miljöpolitik i enlighet med miljöbalken och våra nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmål. Denna verksamhet måste bedrivas med största möjliga effektivitet men också tillföras nödvändiga medel för att målen ska kunna uppnås inom föreskriven eller angiven tid. Resurstilldelningen ska vara behovsstyrd och oberoende av den marknadsekonomiska utvecklingen. Hälsorelaterade gränsvärden ska gälla i Stockholm precis som i alla andra områden i Sverige. För att förhindra att effektiviseringar på ett svårkontrollerat sätt går ut över arbetsmiljö, yttre miljö och verksamhetens omfattning eller kvalitet ska all miljörelaterad verksamhet i största möjliga omfattning bedrivas i egen regi.

Målet för stadens miljöarbete ska därför vara att utöka information, kunskapsinsamling och tillsyn beträffande såväl privatpersoner, föreningar, företag och kommunala verksamheter för att successivt minska energibehovet, öka andelen förnybara energikällor och minska de totala utsläppen av växthusgaser och giftiga ämnen. Mängden avfall ska minska och andelen källsortering ska öka. Utsläppen av otillräckligt renat dag- och avloppsvatten ska minska. Kollektivtrafiken till lands och till sjöss ska öka för att minska privatbilismen. Underhåll av och tillgänglighet till grön- och vattenområden förbättras. Information och tillsyn av livsmedel, näringsställen och handel ska öka.

Med hjälp av dessa huvudmål ska snarast säkerställas att gällande gränsvärden och riktvärden för luftkvalitet och buller underskrids, ett effektivt skydd för befintliga grön- och vattenområden skapas, nödvändiga åtgärder vitas för att skapa God Vattenkvalitet i stadens alla vatten under perioden 2007-2014 och att kvaliteten på medborgarnas föda förbättras och handelns regelverk efterlevs.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Carin Jämtin (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättaren Hassan Said Mahamed (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§10 Sammanträdesdagar för miljö- och hälsoskyddsnämndens år 2007

Dnr 2006-007180-100

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 15 januari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. Fastställa nedanstående sammanträdesdagar för miljö- och hälsoskyddsnämnden under år 2007.

30 januari 28 augusti

13 februari 18 september

22 mars 23 oktober

17 april 20 november

22 maj 10 december

12 juni.

§11 Överklagande av Stockholms Miljö- och hälsoskyddsnämnds beslut om miljösanktionsavgift

Remiss från miljödomstolen

Dnr 2006-006277-355

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 31 december 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. avstyrka överklagandet

 2. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§12 Överklagande av miljödomstolens dom i mål om miljösanktionsavgift

Remiss från Miljööverdomstolen

Dnr 2004-000123-355

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 2 januari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. miljö- och hälsoskyddsnämnden vidhåller sitt överklagande under åberopande av förvaltningens tjänsteutlåtande.

§13 Redovisning av tillsyn och avgifter för fastighetsägare till flerbostadshus

Uppdrag från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2006-003781-102

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 21 december 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna förvaltningens redovisning av tillsyn och avgifter för fastighetsägare

 2. uppdra åt förvaltningen att under 2007 göra en översyn av den fasta årliga avgiften för fastighetsägare.

§14 Yttrande över förslag till delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-007802-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 15 januari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. överlämna och åberopa förvaltningens synpunkter som svar på remissen.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stellan Hamrin (v).

”Vi välkomnar den redovisande planen som utgör en god grund för vidare åtgärer. Vi anser dock att planen i större grad bör inkludera satsningar på lokal förvaltning utifrån den bofasta befolkningens perspektiv liksom väsentligt ökade satsningar på kommunikation mellan skärgårdens olika delar.

Satsningar på att öka allmänhetens tillgång till fria stränder måste förstärkas. Brotten mot strandlagen måste beivras kraftfullare och åtgärder måste vidtas för att kompensera de fel som begåtts.

Det lokala yrkesfisket i skärgården måste stärkas genom att enskilt vatten i ökad grad görs tillgängligt och genom ökad grad av lokalt yrkesfiskedeltagande i sportfiskenäringen.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§15 Östlig förbindelse - förstudie

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-007709-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 20 december 2006.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. det bör genomföras en strategisk konsekvensbeskrivning där inte motorvägslösningen är given

2. i övrigt i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till remissvar

3. därutöver anföra följande.

”Målen för projektet löses bäst med bättre kollektivtrafikförbindelser, både på land och vatten. De problem som miljöförvaltningen och flera pekar på med uppenbara risker för ökade utsläpp och irreversibla skador på Nationalstadsparken måste tas på allvar och frågan föras upp till en strategisk bedömning där inte motorvägslösningen är given.”

Ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. avslå ytterligare planering för en östlig förbindelse i form av en ny motorled

2. planera för en ny tvärbanedel som bildar en östlig förbindelse och som på sikt kan leda till en spårvägsring runt staden

3. i övrigt i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till remissvar

4. därutöver anföra följande.

”Nya motorleder leder till mer trafik, vilket ökar den totala miljöbelastningen. Vägverket beräknar att det totala trafikarbetet i länet kommer att öka med åtminstone en procent i och med en ny östlig motorvägsförbindelse. Sannolikt kan denna siffra komma att stiga ytterligare.

Att fortsätta en utbyggnad och satsning på vägtrafiken innebär en inlåsning i ohållbara transportmedel i många decennier framöver. Det finns inget mål i sig att fullborda en motorledsring kring Stockholm. Sätts denna planering i ett större sammanhang, tillsammans med den planering som sker för Förbifart Stockholm, blir inlåsningen i ett ohållbart transportsystem ännu starkare.

En ny östlig motorvägsförbindelse kommer att ha negativa konsekvenser för ett flertal miljömål. Målet om Begränsad klimatpåverkan försvåras då de totala koldioxidutsläppen i regionen ökar. Vidare ökar belastningen av andra utsläpp vilket inverkar negativt på Ingen övergödning och Bara naturlig försurning.

Det som istället behövs är en satsning på hållbara transportstrukturer. Därför föreslår vi en östlig spårförbindelse i form av en tvärbaneled (Sickla-Ropsten) som knyter ihop de östra delarna av Stockholm. Det finns stort fog att ifrågasätta att minst 10-15 miljarder kronor ska användas till satsning på ohållbara transportmedel. Dessa pengar skulle kunna modernisera kollektivtrafiken avsevärt och även räcka till flera andra tvärbanor.

I argumentationen för en Österled anförs delvis avlastningen av innerstaden från vägtrafik och förbättrade möjligheter att bygga staden inåt. Detta är två viktiga frågor som det finns många sätt att arbeta med. Men detta kan göras på många andra sätt som inte ökar de totala utsläppen. Trängselavgifter där intäkterna går till en attraktiv och modern kollektivtrafik med låga taxor är bevisligen ett effektivt sätt. Under stockholmsförsöket minskade utsläppen av koldioxid och partiklar med 13 procent i innerstaden.

Storskaliga motorvägssatsningar har även genus- och klassdimensioner. Det är framförallt högavlönade och män som åker bil medan lågavlönade och kvinnor åker kollektivt i större utsträckning. En ny östlig motorvägsförbindelse innebär således en satsning på redan gynnade grupper på bekostnad av mindre gynnade grupper.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna vice ordföranden Åsa Romson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m) och Karin Karlsbro (fp).

”Det är mycket viktigt för Stockholmsregionens fortsatta utveckling att en östlig förbindelse blir verklighet.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§16 Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Minken 9 i stadsdelen Sundby

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-008099-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. avstyrka planförslaget.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 22 december 2006.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. avstyrka planförslaget.

Ledamoten Carin Jämtin (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. avslå kontorets förslag till beslut

2. tillstyrka förslaget till byggnation i enlighet med nedanstående

3. därutöver anföra följande.

”Det finns ingen anledning att betvivla kontorets resonemang kring flygbullret i området. Avtalet med staten kring Bromma flygplats går dock ut om ett antal år och med gemensamma ansträngningar skulle en avveckling av Bromma som flygplats kunna ske. Det är inte rimligt att ha en flygplats som innebär ständiga flygningar tätt inpå tätbefolkade områden. Den yta som tas i anspråk av Bromma flygplats innebär stor potential för Stockholm att växa med en ny, modern stadsdel. Detaljplanen kan enligt vår mening tillstyrkas under förutsättning att man kan erhålla acceptabla bullernivåer.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Carin Jämtin (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättaren Hassan Said Mahamed (s) med hänvisning till sitt yrkande.

§17 Program för del av fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 vid Lillsjönäsvägen nära Fältmarskalksvägen inom stadsdelen Ulvsunda

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-007089-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 16 januari 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. avslå förslaget till exploatering.

Ledamoten Carin Jämtin (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. avstyrka en byggnation med de underlag som idag finns

2. i övrigt godkänna kontorets förslag till beslut

3. därutöver anföra följande.

”Det krävs en miljökonsekvensbeskrivning för att slutgiltigt kunna ta ställning till ärendet. Det är också viktigt att ta den oro som finns för en ytterligare exploatering kring Lillsjön på allvar. Den nu föreslagna bebyggelsen inkräktar inte i sig på den värdefulla parkmarken och kräver inga omfattande infrastrukturinvesteringar som motiverar ytterligare exploatering. Det gör projektet relativt skonsamt. Vi anser också att området utgör en god miljö för äldre att leva i.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Carin jämtin (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättaren Hassan Said Mahamed (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp).

”Området vid Lillsjön är utpekat i översiktplan som parkmark och fyller en viktig funktion för rekreation, biologisk mångfald och kulturhistoriskt bevarande. Särskilt då flera stora byggnadsprojekt pågår i intilliggande områden är det fel att minska grönytorna vid Lillsjön. Flera företrädare på lokalnivå har uttryckt intresse av att Lillsjöparken utreds för naturreservat vilket borde prövas innan exploateringsplanerna går vidare. För det fall att bostäderna ändå byggs finns det som påpekas i tjutet stort behov av bättre miljöbedömningar i ärendet.”

Ledamoten Stellan Hamrin (v).

”Jag föreslår att ett nytt förslag tas fram där de föreslagna seniorbostäderna placeras på sådant sätt att skadorna på grönområdet blir försumbara. Bostäderna bör dessutom till minst hälften utgöras av hyresrätter.

En utbyggnad av området förutsätter dessutom att bräddavloppet till Lillsjön tas bot och att sjön restaureras så att gifter från blågrönalger inte riskerar skada människor och djur. Detta bör ske innan ytterligare bostäder skapas i området.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§18 Slutrapport projekt Målstyrd tillsyn

Avrapportering av kompetensfondsprojekt

Dnr 2004-002448-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. godkänna avrapportering av projektet Målstyrd tillsyn.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 3 januari 2007.

Yrkanden

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. godkänna avrapporteringen av projektet Målstyrd tillsyn

2. låta miljö- och hälsoutredningen tillsammans med budget och lagstiftningens krav utgöra underlag för tillsynsplaneringen.

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. godkänna avrapportering av projektet Målstyrd tillsyn.

Ledamoten Carin Jämtin (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2. därutöver anföra följande.

”Det är ytterst glädjande att ta del av denna slutrapport. Projektet utgör ett exempel på vad som kan bli resultatet när kommunen vågar satsa på medarbetarna och investera i metodutveckling och humankapital.

Mot bakgrund av den borgerliga majoritetens tidigare ställningstaganden så är inte den typ av satsningar som kompetensfonden utgjorde rätt väg att gå. Istället ska den typen av metodutveckling och investeringar i personalen som kompetensfonden genomförde tillsammans med stadens verksamheter ske genom att medel för detta ryms i den budget som nämnderna erhåller och inom ramen för den löpande verksamheten. Tyvärr har vi svårt att se det i nämndens verksamhetsplanering för 2007, men vi har förståelse för att omställningstid kan behövas och det kanske tydliggörs 2008.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Carin Jämtin (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättaren Hasan Said Mahamed (s) med hänvisning till sitt yrkande.

§19 Övrigt

Förvaltningschefens resa till Washington 24-26 januari 2007

Dnr 2007-000323-105

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 12 januari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna förvaltningschefens resa till Washington.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) överlämnade en skrivelse om Vad gör vi åt tillsynen av partikelhalterna i luften?

Dnr 2007-000738-213

Avdelningschefen Anders Åkerberg svarade på fråga från ersättaren Anders Broberg (kd) om förvaltningens information till förskolor om livsmedelshygien. Upplystes att förvaltningen ger information på sin hemsida och vid inspektioner, men också svarar på frågor på servicetelefonen som är öppen alla vardagar. Direktören Gunnar Söderholm informerade att förvaltningen just nu ser över sina informationsinsatser.

Efter fråga från Stellan Hamrin (v) om hur förvaltningen kommer att tillse att det blir fler badplatser förklarade direktören att förvaltningen i samverkan med andra intressenter kan bidra med expertis men inte kommer att arbeta operativt med t.ex. restaurering av badplatser. Tillsynen över strandbaden kommer dock att fortsätta.

§20 Förvaltningschefens information

Månadsrapport om ekonomi

Direktören anmälde den utdelade rapporten och redovisade kortfattat läget.

Utfall av prövning i domstolar m.m.

Direktören anmälde den utdelade promemorian.