Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2007-09-18

Sammanträde 2007-09-18

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

3 Anmälan av beslut enligt delegation

Förvaltningsövergripande ärenden

4 Miljöförvaltningens deltagande på International Metropolitan Vehicle Pollution control seminar, Beijing Kina

Dnr 2007-005140-105
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Uppföljning av budget 2007, tertialrapport 2

6 a. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken m.m.

6 b. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

6 c. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen

Miljöövervakningsärenden

7 Behov av miljöövervakning 2008-2011

Hälsoskyddsärenden

8 Yttrande över Willys Hemma AB överklagan av länsstyrelsens beslut

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2005-004572-350
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)

9 Yttrande över Debaser Produktion HB:s överklagande av länsstyrelsens beslut

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2005-005798-379
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Livsmedels- och djurskyddsärenden

Plan- och miljöärenden

11 Vägverkets överklagande av Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om skyddsåtgärder i samband med anläggandet av vägdagvattendammar vid nya E18

Remiss från länsstyrelsen
Dnr 2007-002740-351
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning för Citybanan

Remiss från Banverket
Dnr 2003-004643-251
(Utsändes)
Omedelbar justering

13 Remiss av behovsbedömning och förslag till avgränsning av Miljöbedömning för RUFS 2010

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-004419-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Hur långt räcker beslutade åtgärder för att klara normerna för partiklar och kväveoxider?

Skriftlig fråga från Åsa Romson (mp)
Dnr 2007-000738-213
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Slutrapport för Däcktryckskampanjen - ett projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad

16 Redovisning av rapporten ”Farligt avfall från småföretagare … kan insamlingssystemet förbättras?”

Dnr 2007-005159-206
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Förvaltningschefens information

Mötesinformation

Justerat:
Ulla Hamilton Åsa Romson

Närvarande:

Ordförande Ulla Hamilton (m)

Vice ordförande Åsa Romson (mp)

Ledamöter:
Lennart Jansson (m)
Lena Bring (m)
Torbjörn Erbe (m)
Daniel Valiollahi (m)
Per Ola Bosson (m)
Karin Karlsbro (fp)
Eva Louise Erlandson Slorach (s)
Ulla Jöhnk (s)

Ersättare:
Nils Ingelström (m)
Aysin Hartzell (m)
Björn Gülich (m)
Gustav Åkerblom (fp)
Anders Broberg (kd)
Gerd Sjöberg-Granlund (s) tjg
Hassan Said Mahamed (s) tjg
Carina Paulsson (s)
Fredrik Canerstam (s)
Tina Kratz (v) tjg
Charles Berkow (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Malte Sigemalm (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) samt ersättarna Ulf Linder (m) och Sten Collander (m).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Gunnar Söderholm.

Dessutom var biträdande borgarrådssekreterare Karin Lundberg och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 25 september 2007.

§2 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 28 augusti 2007 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§3 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 113

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 114

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 115

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 116

Beslut om dispens från bestämmelse i renhållningsordningen, bilaga 117

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 118

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 119

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 120

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 121

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 122.

§4 Miljöförvaltningens deltagande på International Metropolitan Vehicle Pollution control seminar, Beijing Kina

Dnr 2007-005140-105

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna att miljöförvaltningen medverkar på konferensen i Beijing,
den 14-17 oktober 2007.

§5 Uppföljning av budget 2007, tertialrapport 2

Dnr 2007-005356-102

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

 1. godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 2 samt överlämna den till kommunstyrelsen

 2. begära omslutningsförändringar med 2,1 mnkr för minskade kostnader och intäkter för projekt inom Miljömiljarden

 3. begära att nämndens kostnader för övertalighet och övriga kostnader för omstrukturering om cirka 4,0 mnkr, erhålls från centrala medel.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 30 augusti 2007 och redovisade ärendets huvudpunkter.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 2 samt överlämna den till kommunstyrelsen

 2. begära omslutningsförändringar med 2,1 mnkr för minskade kostnader och intäkter för projekt inom Miljömiljarden

 3. begära att nämndens kostnader för övertalighet och övriga kostnader för omstrukturering om cirka 4,0 mnkr, erhålls från centrala medel.

Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) med instämmande av vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

 2. därutöver anföra följande.

”Det är tydligt att budgeten är för snävt tilltagen. Många uppdrag har inte hunnits med p.g.a. personalbrist eller resursbrist. Det är en politik som med tiden kommer att leda till att Stockholm som föredöme inom miljöarbete och miljövård kommer att vara ett minne blott. Eftersom Sverige har en unik grad av decentralisering när det gäller samhällets åtaganden och insatser kommer det på sikt att leda till att även det nationella arbetet kommer att bli lidande. När inga kommuner driver utvecklingen framåt, tar fram metoder och modeller för miljöarbete, kommer det att saknas redskap som nationell lagstiftning och nationella resurser kan stödja sig emot. Stockholm och Sverige kommer med en sådan politik att skamligen halka efter andra städer och länder inom miljöarbetet.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Ulla Jöhnk (s), vice ordföranden Åsa Romson (mp), tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s), Hassan Said Mahamed (s) och Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken m.m.

Dnr 2007-005265-249

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 27 augusti 2007 och redovisade ärendets huvudpunkter.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§7 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Dnr 2007-005166-249

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 29 augusti 2007 och redovisade ärendets huvudpunkter.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. anta förvaltningens förslag till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelskontroll m.m.

 2. överlämna förslaget till kommunstyrelsen för fastställelse av kommunfullmäktige att gälla fr.o.m. den 1 januari 2008.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§8 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen

Dnr 2007-005167-249

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 29 augusti 2007 och redovisade ärendets huvudpunkter.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. anta förvaltningens förslag till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen

 2. överlämna förslaget till kommunstyrelsen för fastställelse av kommunfullmäktige att gälla fr.o.m. den 1 januari 2008.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§9 Behov av miljöövervakning 2008-2011

Dnr 2007-004734-204

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

 1. godkänna förvaltningens rapport Behov av miljöövervakning 2008-2011

 2. godkänna förvaltningens förslag till fortsatt arbete med plan för miljöövervakning år 2008.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 31 augusti 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna förvaltningens rapport Behov av miljöövervakning 2008-2011

 2. godkänna förvaltningens förslag till fortsatt arbete med plan för miljöövervakning år 2008.

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett kostnadsbaserat förslag för den övervakning och provtagning som behövs för att vidta de åtgärder som krävs för att restaurera alla stadens sjöar och vattendrag så att de uppnår God Ekologisk Statur; dvs har ett för områdets vatten normalt ekosystem med sommarsiktdjup > 2 m och ett djursamhälle som domineras av rovfisk och djurplankton.

Vi anser även att det är nödvändigt att tillräckliga medel avsätts för miljöövervakning av vatten i väntan på att kostnadsansvaret slutligt fastställs. I Stockholms stad kan man utgå från att det är staden som är ytterst ansvarig genom utsläpp av förorenat vatten (främst då avloppsvatten) och därför bör stå för kostnaderna enligt principen om PPP.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandson Slorch (s), Ulla Jöhnk (s) och tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s), Hasan Said Mahamed (s) och Tina Kratz (v).

”Det är bra att det nu finns en prioriterad och strukturerad plan för prioriterade miljöövervakningsåtgärder. Resurserna till miljöövervakning i Stockholm är dock efter den borgerliga alliansens halvering av miljöförvaltningen så små att även detta långsiktiga arbete är hotat.”

§10 Willys Hemma AB överklagande av länsstyrelsens beslut

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2005-004572-350

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 15 augusti 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. avstyrka bifall till överklagandet och yrka att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut från den 24 mars 2006 fastställs

 2. åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande i ärendet.

§11 Debaser Produktion HB:s överklagande av länsstyrelsens beslut

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2005-005798-379

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 3 september 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. avstyrka bifall till överklagandet och yrka att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut från den 31 oktober 2005 fastställs

 2. åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande i ärendet.

§12 Vägverkets överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om skyddsåtgärder i samband med anläggandet av vägdagvattendammar vid nya E18

Remiss från länsstyrelsen

Dnr 2007-002740-351

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 2 september 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. avstyrka bifall till överklagandet

 2. åberopa förvaltningens yttrande som svar på remissen.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), Lennart Jansson (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m) och Karin Karlsbro (fp).

”Vi godkänner förvaltningens förslag till beslut och delar uppfattningen att 17 § förvaltningslagen uppfyllts i det aktuella ärendet. Vi vill dock särskilt påpeka vikten av att kommunikationen från förvaltningen i beslutsprocessen förbättras så att det i efterhand inte ens behöver bli föremål för prövning huruvida kommunikationsskyldigheten har uppfyllts eller inte. Här finns det utrymme för förvaltningen att bli ännu tydligare och det är också viktigt när det gäller myndighetsutövning gentemot juridiska personer eller myndigheter att informationen verkligen når rätt nivå i organisationen.”

§13 Järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning för Citybanan

Remiss från Banverket

Dnr 2003-004643-251

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 22 augusti 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande över järnvägsplanen.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandson Slorach (s), Ulla Jöhnk (s) och tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s), Hassan Said Mahamed (s) och Tina Kratz (v).

”Partikelhalterna i järnvägstunnlar har enligt vissa studier visat oacceptabelt höga nivåer vilka inte gått att stoppa spridningen av. En åtgärd som Banverket bör utreda är om installerandet av ’dörrar’ på perrongerna till tågen kan fungera för att skydda resenärer och stationspersonal.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§14 Behovsbedömning och förslag till avgränsning av Miljöbedömning för RUFS 2010

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-004419-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. uttala att nämnden anser att Regionplane- och trafikkontorets underlag för behovsbedömning och länsstyrelsens beslut, som innebär att miljöbedömning skall göras av programmet är väl motiverade

 2. uttala att nämnden anser att de underlag som Regionplane- och trafiknämnden föreslår ska tas fram för att avgränsa arbetet med miljöbedömningen, bedöms vara relevanta för en sådan process.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 3 september 2007.


Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. uttala att nämnden anser att Regionplane- och trafikkontorets underlag för behovsbedömning och länsstyrelsens beslut, som innebär att miljöbedömning skall göras av programmet är väl motiverade

 2. uttala att nämnden anser att de underlag som Regionplane- och trafiknämnden föreslår ska tas fram för att avgränsa arbetet med miljöbedömningen, bedöms vara relevanta för en sådan process.

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med instämmande av vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Eva Louise Erlandson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Vi anser att det är viktigt att miljöbedömningen även ska omfatta en bedömning av de totala utsläppen av klimatgaser (koldioxid m.m.) och av energiförbrukning vid de mer storskaliga förslagen.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v), vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Ulla Jöhnk (s), tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Hassan Said Mahamed (s) med hänvisning till sitt yrkande.

§15 Hur långt räcker beslutade åtgärder för att klara normerna för partiklar och kväveoxider?

Skriftlig fråga från Åsa Romson (mp)

Dnr 2007-000738-213

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. godkänna förvaltningens yttrande som svar på frågan.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 3 september 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. godkänna förvaltningens yttrande som svar på frågan.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att skicka svaret på skrivelsen till trafiknämnden och Vägverket med en förnyad begäran om att vidta tillräckliga åtgärder

 2. att uppdra till miljöförvaltningen att för nämnden belysa olika handlingsalternativ för att minska andelen dubbade vinterdäck, inklusive möjligheten för staden att styra detta med lokala trafikföreskrifter eller parkeringsavgifter

 3. att hemställa hos regeringen att man skyndsamt uppdrar åt berörda myndigheter att arbeta fram en modell för ekonomiska styrmedel i syfte att minska dubbdäcksanvändningen

 4. därutöver anföra följande.

”Det är allvarligt att Stockholm fortsätter ha höga halter av partiklar och kvävedioxider. Åtgärder för att minska utsläppen måste vidtas och riktas mot källan. Det är inte acceptabelt att små barn och äldre med nedsatt lungförmåga utsätts för risker och känner oro för att vistas utomhus i Stockholm. Som tillsynsmyndighet för utomhusluften är det nämndens ansvar att agera.

Ekonomiska styrmedel för att minska dubbade vinterdäck bedöms ha mycket stor effekt, 20-25% är tre gånger så stor minskning som trängselavgifterna. Ett sätt att införa sådana styrmedel skulle kunna vara genom stadens egna parkeringsavgifter, detta kan ske i väntan på agerande från regeringen och bör utredas skyndsamt. På de infarter som går i närheten av bostadsområden bör hastighetsminskningar införas. Ytterligare en åtgärd att överväga måste vara att stänga vissa särskilt känsliga gator de timmar som vädret gör att det är extra höga halter.”

Ledamoten Eva Louise Erlandson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. hemställa hos regeringen att man skyndsamt uppdrar åt berörda myndigheter att arbeta fram en modell för ekonomiska styrmedel i syfte att minska dubbdäcksanvändningen

 2. därutöver anföra följande.

”Dubbdäcken är den största källan till höga partikelhalter i luften. Det är då rimligt att utarbeta verkningsfulla medel för att komma tillrätta med hälsovådliga halter i luften. Ekonomiska styrmedel bör också prövas i detta syfte. Givetvis vid sidan om andra tänkbara åtgärder, till exempel en översyn av vinterdäckssäsongen.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Ulla Jöhnk (s), tjänstgörande ersättarena Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Hassan Said Mahamed (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), Lennart Jansson (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m) och Karin Karlsbro (fp).

”Den budget som presenterades av majoriteten under förra veckan innehåller uttryckliga mål om att normerna för luftkvalitet i Stockholm ska klaras. Det är första gången målsättningen på detta sätt tydliggörs i en budget, som visar en stark vilja att komma tillrätta med de stundtals höga halterna av PM10 på vissa områden i Stockholm.

Kunskaperna om såväl partiklarnas hälsoeffekter som olika metoder för att komma tillrätta med halterna måste öka. Budgeten lägger en tydlig kurs i detta arbete där staden kommer bland annat att fortsätta de försök med dammbindning som inletts och utvärdera dessa varpå eventuella ytterligare åtgärder kommer att övervägas.”

§16 Däcktryckskampanjen - ett projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad

Miljöförvaltningens slutrapport

Dnr 2006-000950-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 27 augusti 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna förvaltningens redovisning av projektet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandson Slorach (s), Ulla Jöhnk (s) och tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s), Hassan Said Mahamed (s) och Tina Krantz (v).

”Däcktryckskampanjen lyckades effektivt med att minska koldioxidutsläpp från bilar genom information till allmänheten och erfarenheterna från detta miljömiljardsprojekt borde användas i kommande arbete med att minska Stockholms växthusgasutsläpp. Det är slöseri med kunskap och pengar att som den borgerliga alliansen i Stockholm stoppar vidare externa informationsinsatser för att minska klimatpåverkan.”

§17 Farligt avfall från småföretagare - kan insamlingssystemet förbättras?

Redovisning av rapport

Dnr 2007-005159-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att avslå första beslutspunkten i förvaltningens förslag till beslut

 2. att godkänna den andra beslutspunkten

 3. därutöver anföra följande.

”Det framgår med all önskvärd tydlighet av rapporten att situationen som den ser ut idag är långt ifrån bra. I frågeställningen ryms emellertid en rad ställningstaganden och beslut som gör att ett förslag om beslut att öppna återvinningscentraler för småföretagares farliga avfall inte på ett enkelt sätt låter inordna sig i befintlig verksamhet. En mängd hanteringsfrågor om såväl utrymme som tillstånd och administration måste lösas, utöver den rent principiella om staden skall gå in och konkurrera på en befintlig och fungerande marknad. Vi anser därför att för att finna en tillfredställande lösning måste denna fråga bli föremål för behandling i staden som helhet.”

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 27 augusti 2007.

Yrkanden

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Eva Louise Erlandson Slorach (s) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. översända rapporten till trafiknämnden och föreslå den att låta frågan om stadens möjligheter att ta ett visst ansvar för hanteringen av farligt avfall från verksamheter och företag ingå i den generella översyn som trafikkontoret avser att genomföra

 2. översända rapporten till länsstyrelsen med önskemål om att uppgifter om godkända transportörer läggs ut på länsstyrelsens hemsida.

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att avslå första beslutspunkten i förvaltningens förslag till beslut

 2. att godkänna den andra beslutspunkten

 3. därutöver anföra följande.

”Det framgår med all önskvärd tydlighet av rapporten att situationen som den ser ut idag är långt ifrån bra. I frågeställningen ryms emellertid en rad ställningstaganden och beslut som gör att ett förslag om beslut att öppna återvinningscentraler för småföretagares farliga avfall inte på ett enkelt sätt låter inordna sig i befintlig verksamhet. En mängd hanteringsfrågor om såväl utrymme som tillstånd och administration måste lösas, utöver den rent principiella om staden skall gå in och konkurrera på en befintlig och fungerande marknad. Vi anser därför att för att finna en tillfredställande lösning måste denna fråga bli föremål för behandling i staden som helhet.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandson Slorach (s), Ulla Jöhnk (s) och tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s), Hassan Said Mahamed (s) och Tina Krantz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§18 Socialstyrelsens förslag till nationell handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-005120-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. ta upp ärendet till behandling

 2. överlämna förvaltningens förslag till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 14 september 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämndens skulle

 1. ta upp ärendet till behandling

 2. överlämna förvaltningens förslag till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt utan omröstning enligt ordförandens förslag.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§19 Resa för förvaltningschefen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. ta upp ärendet till behandling

 2. godkänna förvaltningschefens resa till Chicago den 14-16 oktober 2007.

§20 Förvaltningschefens information

Direktören överlämnade ett utlåtande från kommunstyrelsen med yttrande över Boverkets remiss om bostäder i områden utsatta för trafikbuller. Direktören förklarade att förvaltningen deltagit i ett gemensamt tjänsteutlåtande och att från beredande rotel förklarats att den politiska behandlingen skulle ske i kommunstyrelsen.

Direktören lämnade ingen särskild ekonomirapport med hänvisning till tertialrapporten.

Direktören anmälde den utdelade promemorian - Utfall av prövningar i domstolar.

Nämndens nya biträdande nämndsekreterare förvaltningsjuristen Anna Skoglund presenterades av direktören liksom vikarierande avdelningschefen för hälsoskydd Jeanette Hagberg.

Miljöförvaltningen har klättrat till femtonde plats i Stockholm Business Alliance’s (SBA) årliga serviceundersökning baserad på ”Nöjd-kund-index” (NKI). Undersökningen, som bland annat syftar till att förbättra företagsklimatet i stockholmsregionen, mäter kundnöjdheten inom bland annat området miljötillsyn. Miljöförvaltningen har i årets undersökning fått 67 (av 100) i NKI.

Direktören erinrade om Nordisk Byggdag den 20 september 2007.