Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2008-01-31

Sammanträde 2008-01-31

Datum
Klockan
13.00
Plats
Skåvsjöholms konferensanläggning

4 Anmälan av beslut enligt delegation

5 Protokoll från handikappråd 2007

Förvaltningsövergripande ärenden

6 Ledamöter och ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008

Utdrag ur protokoll i kommunfullmäktige §7
Dnr 2007-008055-100
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Motion (2007:37) från Tomas Rudin (s) och Jari Visshed (s) om offentliga upphandlingar.

Remiss från kommunstyrelsen (dnr 125-4780/2007)
Dnr 2007-008033-217
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Gemensam serviceekonomi- samarbete mellan förvaltningar

Remiss från kommunstyrelsen(dnr 109-2276)
Dnr 2007-07422-217
Omedelbar justering

9 Tillägg till Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa för livsmedelskontroll.

10 Avskaffande av handkassa

Dnr: 2007-008097-150

Miljöövervakningsärenden
Inga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Hälsoskyddsärenden

11 Överklagande av dom om utdömande av vite Remiss från Miljööverdomstolen

Dnr 2004-006133-350
(Utsändes)

Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på webben på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100)

12 Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad.

Remiss från kommunstyrelsen (dnr 325-4549/2007).
Dnr 2007-007463-217
(Utsändes)

Livsmedels- och djurskyddsärenden
Inga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Plan- och miljöärenden

13 Vägledningsmaterial om förorenade områden-Remiss från Naturvårdsverket

Dnr: 2007-006909-215
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Handlingsplan för att minska bullret i Stockholm - skrivelse av Emilia Hagberg(mp) Remiss från kommunstyrelsen dnr 303-3368/2007

Dnr: 2007-006424-217
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Utveckling av markföroreningsdatabasen.

Miljöförvaltningens slutrapport
Dnr:2005-003326-206
(Utsändes)

16 Översiktlig miljöteknisk undersökning av sju strandnära platser.

Miljöförvaltningens slutrapport
Dnr 2007-005141-215
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Klimatkonferensen - Internationellt samarbete för ett fossilfritt Stockholm 2015

Miljöförvaltningens slutrapport
Dnr: 2005-002648-206
(Utsändes)

18 Klimatjakten - Ett projekt inom miljömiljarden, Stockholms stad

Miljöförvaltningens slutrapport
Dnr: 2005-002163-206
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Övrigt

19 Årsrapport för Stockholms stads energirådgivning 2007

20 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsberättelse för år 2007

Dnr 2008-000606-102
Tidigare utsänt

21 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.

Mötesinformation

Justerat:
Ulla Hamilton Åsa Romson

Närvarande:

Ordförande Ulla Hamilton (m)

Vice ordförande Åsa Romson (mp)

Ledamöter:
Lennart Jansson (m)
Lena Bring (m)
Torbjörn Erbe (m)
Daniel Valiollahi (m)
Per Ola Bosson (m)
Eva Louise Erlandson Slorach (s)
Malte Sigemalm (s)
Godfrey Etyang (s)

Ersättare:
Nils Ingelström (m)
Aysin Hartzell (m)
Björn Gülich (m)
Petter Lindfors (m)
Gustav Åkerblom (fp) tjg
Gerd Sjöberg-Granlund (s) tjg
Hassan Said Mahamed (s)
Fredrik Canerstam (s)
Tina Kratz (v) tjg
Charles Berkow (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Ulla Jöhnk (s), Stellan Hamrin (v) och Karin Karlsbro (fp) samt ersättarna Anders Broberg (kd), Ulf Linder (m) och Carina Paulsson (s)

Föredragande vid sammanträdet var direktör Gunnar Söderholm.

Dessutom var biträdande borgarrådssekreteraren Karin Lundberg och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Närvarorätt för utomstående

Närvarorätt för utomstående

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge borgarrådssekreteraren Michaela Svensson kd:s partikansli, Ulf Mohlander, Per-Owe Molander och Magnus Sannebro, miljöförvaltningen närvarorätt

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras torsdagen den 7 februari 2008.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 10 december 2007 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

- Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen. bilaga 4.1

- Beslut om föreläggande och förbud utan vite bilaga 4.2

- Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 4.3

- Beslut om yttrande till centrala myndigheter av främst enkel art, bilaga 4.4

- Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 4.5

- Beslut i personalärenden, bilaga 4.6

- Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 4.7

- Beslut om tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna till viss djurhållning inom område med detaljplan, bilaga 4.8

- Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 4.9

- Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 4.10

- Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 4.11

- Beslut om anmälan till länsstyrelsen av förbuds- eller omhändertagandebehov, bilaga 4.12

- Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 4.13

- Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m, bilaga 4.14

- Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 4.15

- Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 4.16

- Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 4.17

- Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 4.18

- Beslut om utfärdande av råttsaneringsbevis, bilaga 4.19

§5 Ledamöter och ersättare i Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2008

Utdrag ur § 7 kommunfullmäktiges protokoll

Dnr 2007-008055-100

Direktören anmälde kommunfullmäktiges protokoll i tjänsteutlåtande den 10 januari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§6 Motion (2007:37) från Tomas Rudin (s) och Jari Visshed (s) om offentliga upphandlingar

Remiss från kommunstyrelsen - dnr 125-4780/2007

Dnr 2007-008033-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker förslagen under åberopande av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 2 februari 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1. avstyrka förslagen under åberopande av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

att tillstyrka motionen

att därutöver anföra följande

”Motionärerna aktualiserar frågor om i vilken grad staden arbetar aktivt för att säkerställa att skattepengar inte tillfaller oseriösa utförare. Man föreslår att en översyn görs av det reglemente som reglerar upphandlingarna, att löpande kontroller av leverantörer ska göras, samt att kommunstyrelsen löpande ska informeras om detta.

Förvaltningens tjänsteutlåtande konstaterar att den upphandlande enheten har ansvar för att förvalta, vårda och hävda avtalet. Man menar också att lagen föreskriver det motionärerna efterlyser och också anger vilka krav som får ställas. Till sist anför man att om lagstiftningen och upphandlingspolicyn följs så tillgodoses motionärernas krav.

Motionärerna har dock snarare pekat på en upplevd brist i den egna verksamheten, snarare än i befintlig lagstiftning eller beslutade policydokument. Genom att betona vikten av en aktiv uppföljning skulle kommunstyrelsen kunna bidra till att de upphandlande enheterna bättre än idag bidrar till att uppnå lagstiftarens och kommunfullmäktiges intentioner. På så sätt skulle man också bidra till att minska snedvridning av marknader och på så sätt uppmuntra seriösa företag och förbättra villkoren för anställda på arbetsmarknaden.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg- Granlund (s) och Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7 Gemensam serviceekonomi - samarbete mellan förvaltningar

Remiss från kommunstyrelsen - dnr 109-2276/2007

Dnr 2007-07422-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 7 januari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. Tillstyrka förslaget om gemensamma lösningar inom ekonomiadministration under förutsättning att miljöförvaltningen även fortsättningsvis har huvudansvaret för lokal uppföljning, analys och verksamhetsstöd samt att serviceförvaltningen endast handhar transaktionsprocessen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§8 Tillägg till miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa för livsmedelskontroll.

Dnr 2008-000322-249

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 9 januari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna tillägget i miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa för livsmedelskontroll

 2. hemställa om fastställelse av kommunfullmäktige.

§9 Avskaffande av handkassa

Dnr 2007-008097-150

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 9 januari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. avskaffa handkassan.

§10 Överklagande av dom om utdömande av vite

Remiss från Miljööverdomstolen

Dnr 2004-006133-350

Skr

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 19 december 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt i enlighet med förvaltningens förslag att hos Miljööverdomstolen vidhålla Miljödomstolens dom den 7 mars 2007 att vitet ska utdömas under åberopande av de skäl som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

§11 Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad

Dnr 2007-007463-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt tillstyrka socialtjänstnämndens riktlinjer för serveringstillstånd med hänvisning till vad miljöförvaltningen anför i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 14 januari 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

att tillstyrka socialtjänstnämndens riktlinjer för serveringstillstånd med hänvisning till vad miljöförvaltningen anför i tjänsteutlåtandet.

Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

att uttala att 5- tillstånd ska ges med restriktivitet och att inspektioner av nattöppna krogar ska genomföras och öka i antal

att uttala att krogar som fällts för diskriminering i brottsmål eller civilmål inte ska beviljas serveringstillstånd eller få sitt redan beviljade tillstånd indraget

att därutöver anföra följande

”Staden ska arbeta för att uppnå intentionerna i alkohollagen. Kommunen ska också aktivt arbeta för att medborgare inte ska utsättas för diskriminering. Det ska enligt oss gälla alla kommunens verksamheter, även denna. Det är väl känt att diskriminering förekommer inom restaurangbranschen. Av respekt för medborgare som utsätts för diskriminering och seriösa restauratörer som inte diskriminerar bör tillståndsgivningen aktivt motverka diskriminering.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§12 Vägledningsmaterial om förorenade områden

Vägledningsmaterial om förorenade områden

Remiss från Naturvårdsverket
Dnr 2007-006909-215

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

 1. avstyrka vägledningen i sin nuvarande utformning och föreslå att den utvecklas mot mer relevanta riktvärden

 2. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för avstyrkandet

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 20 november 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. avstyrka vägledningen i sin nuvarande utformning och föreslå att den utvecklas mot mer relevanta riktvärden

 2. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för avstyrkandet

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

att i huvudsak tillstyrka Naturvårdsverkets förslag

att därutöver anföra följande


”Gifter i mark är ett allvarligt och stort miljöproblem som kräver både välgrundad miljöanalys och beredskap att skjuta till pengar för att städa upp efter gamla miljösynder. Potentiella synergieffekter mellan olika ämnen gör det särskilt lämpligt att tillämpa en försiktigshetsansats. Det vägledningsmaterial som Naturvårdverket skickat ut på remiss anger tydligt att miljönyttan ska stå i fokus. Förvaltningens bedömning att de nya reglerna skulle leda till orimliga resultat är långt ifrån säkert. Sanering av markföroreningar sker idag oftast inte på plats utan fraktas iväg, utom på riktigt stora områden där platsspecifika bedömningar görs.”

Ledamoten Eva Louise Erlandson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande

”Vi delar förvaltningens uppfattning att bedömningar så långt det är möjligt ska byggas på empirisk grund. Vi menar också att seriösa försök att förbättra statusen med avseende på förorenade områden måste ha som utgångspunkt att mesta möjliga miljönytta åstadkoms. Därför måste ekonomiska konsekvensanalyser och rimlighetsbedömningar göras. Om inte annat så kommer det att ske i praktiken och då bör modellerna också vara anpassade till det. Vi vill dock framhålla att ett sådant resonemang om miljönyttan förutsätter att medel istället används till andra miljöfrämjande åtgärder, något som inte är självklart.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Eva Louise Erlandson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Tina Kratz (v) med hänvisning till följande.

”En strikt tillämpning av de riktlinjer som framkommer i vägledningsmaterialet riskerar att omöjliggöra vissa projekt. Vägledningsmaterialet borde omarbetas och riktlinjerna bli mer relevanta.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§13 Handlingsplan för att minska bullret i Stockholm – skrivelse från Emilia Hagberg (mp)

Remiss från kommunstyrelsen – dnr 303- 3368/2007

Dnr 2007-006424-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att för sin del överlämna och åberopa förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande som yttrande över remissen.

Ärendet

Miljöförvaltningens och trafikkontorets gemensamma förslag framgick av tjänsteutlåtande den 14 januari 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

att för sin del överlämna och åberopa förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande som yttrande över remissen.

Vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) samt tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande

”Det är med glädje vi kan konstatera att berörda förvaltningar kommer att gå skrivelsen till mötes och ta fram ett aktuellt bullerprogram. Det är tråkigt att ett glapp på ett år uppstår, och att det nya strategiska programmet kommer att behandlas efter att stadens borgerliga majoritet avser sluta ett oåterkalleligt 30-årigt avtal med Luftfartsverket som innebär en utbyggnad av en av Stockholms största bullerkällor, nämligen Bromma flygplats.

Vi kan också konstatera att en strategi är bra, men det måste också till medel för att kunna genomföra en strategi. Hittills har den borgerliga majoriteten förhalat genomförandet av angelägna bulleråtgärder, exempelvis vid Nynäsvägen.

De aktiva åtgärder som staden vidtar inom ramen för sitt bullerarbete är nästan helt och håller inriktat på att bygga om bostäder, genom att t ex att byta ut fönster. Visst är det bra om innemiljön blir bättre för de boende, men det behövs framför allt åtgärda vid källan. Inte minst för att även förbättra situationen i utomhusmiljön.

Bullersituationen i Stockholm har förbättras något sedan 70-talet men mkt mindre i förorterna än innerstaden. Nya bostäder byggs ofta i bullerstörda miljöer och det är inte tillräckligt att inomhusmiljön är hyfsat bra. Det måste ju också vara en god utomhusmiljö som fungerar för gångtrafikanter och cyklister och barn som leker.

Det som har stora effekter på bullersituationen är hur trafiken förändras, det framgår i bilagda rapporten. T ex har 30-zonerna fått en stor effekt på bullret. Man nämnder också att det krävs ett fortsatt arbete med tystare fordon och tyst vägbeläggning, men det finns inte med som en del i bullerskyddsarbetet. Trafikåtgärder såsom minskade hastigheter och trafikbegränsningar saknas också.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§14 Utveckling av markföroreningsdatabasen. Miljöförvaltningens slutrapport

Dnr2005-003326-206

Direktören anmälde förvaltningens rapport i tjänsteutlåtande den 14 januari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna slutrapporten

Särskilt uttalande

Vice ordförande Åsa Romson (mp), ledamoten Eva- Louise Erlandsson- Slorach (s) Malte Sigemalm (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Tina Kratz (v).

”Det behandlade ärendet redovisar en insats som både ökar kvaliteten på arbetet och effektiviserar hanteringen. Arbete har genomförts inom ramen för miljömiljarden. Det är beklagligt att den borgerliga majoriteten inte vill satsa på sådana insatser utan istället har avvecklat dessa investeringar så långt det har varit möjligt”

§15 Översiktlig miljöteknisk undersökning av sju strandnära platser.

Miljöförvaltningens slutrapport
Dnr 2007-005141-215

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

 1. godkänna projektredovisningen

 2. överlämna redovisningen för kännedom till exploateringsnämnden samt aktuella stadsdelsnämnder och länsstyrelsen

Ärendet

Förvaltningens rapport anmäldes i tjänsteutlåtande den 14 januari 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. godkänna projektredovisningen

 2. överlämna redovisningen för kännedom till exploateringsnämnden samt aktuella stadsdelsnämnder och länsstyrelsen

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) samt Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

att godkänna förvaltningens förslag till beslut

att också överlämna ärendet till kommunstyrelsen

att hemställa hos kommunstyrelsen om inrättande av en kriskommission

att därutöver anföra följande

”Ärendet belyser ett exempel på en risk och en möjlig hotbild som inte traditionellt betraktas som en sådan inom stadens arbete. Ärendet bedömer riskerna för att klimatförändringar och ändrat vattenstånd ska skada miljön eller människors hälsa som små. Det är möjligt att det är en riktig bedömning. Två slutsatser kan dock göras omedelbart. Dels att det sannolikt finns fler liknande risk- och sårbarhetsbedömningar som bör göras. Dels att graden av exponering för sådana risker påverkas av en mängd verksamheter som inte är föremål för traditionella riskbedömningar och traditionellt säkerhetsarbete.

Ett systematiskt arbete bör göras på detta område och stadens säkerhetsbegrepp måste vidgas till att omfatta denna typ av hot och säkerhetsarbetet måste bli mer förebyggande och mindre reaktivt. Stadens krisledningsnämnd – kommunstyrelsen - bör involveras i ett sådant arbete. För närvarande finns en skrivelse om detta för beredning på ansvarig rotel. Det nu behandlade ärendet bör överlämnas till kommunstyrelsen då det utgör ett exempel på frågor som den föreslagna kriskommissionen bör inventera, analysera och ta ställning till.”

Reservationer

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Åsa Romson (mp)

”Projekten är ännu ett exempel på hur staden tack vare miljömiljarden både kunnat ta tag i gamla ’miljösynder’ och fått de underlag som behövs för att komma vidare och verkligen göra något som förbättrar miljön. Att den borgerliga alliansen trots dagens stora investeringstillgångar väljer att inte ge pengar till sådant miljöarbete är högst beklagligt.”

§16 Klimatkonferensen - Internationellt samarbete för ett fossilfritt Stockholm 2015

Miljöförvaltningens slutrapport

Dnr 2005-002648-206

Förvaltningens rapport anmäldes i tjänsteutlåtande den 19 december 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna förvaltningens redovisning av miljömiljardsprojektet B92 Klimatkonferensen – internationellt samarbete för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

 2. godkänna anmälan av rapporten ”Städers klimatarbete – Internationella exempel”.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Åsa Romson (mp) samt ledamöterna Eva- Louise Erlandsson- Slorach (s) Malte Sigemalm (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) samt tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v)

”Det behandlade ärendet redovisar en insats som ökat kunskapsnivån och stimulerat arbetet inom ett av de viktigaste strategiska områdena för framtiden. Arbetet har genomförts inom ramen för miljömiljarden. Det är beklagligt att den borgerliga majoriteten inte vill satsa på sådana insatser utan istället har avvecklat dessa investeringar så långt det har varit möjligt”

§17 Klimatjakten - Ett projekt inom miljömiljarden, Stockholms stad

Miljöförvaltningens slutrapport

Dnr 2005-002163-206

Förvaltningens rapport anmäldes i tjänsteutlåtande den 10 januari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1 godkänna förvaltningens redovisning av projektet

Särskilt uttalande

Vice ordförande Åsa Romson (mp) samt ledamöterna Eva- Louise Erlandsson- Slorach (s) Malte Sigemalm (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Tina Kratz (v)

”Det behandlade ärendet redovisar en insats som ökat kunskapsnivån och stimulerat arbetet inom ett av de viktigaste strategiska områdena för framtiden. Arbete har genomförts inom ramen för miljömiljarden. Det är beklagligt att den borgerliga majoriteten inte vill satsa på sådana insatser utan istället har avvecklat dessa investeringar så långt det har varit möjligt.”

§18 Årsrapport för Stockholms stads energirådgivning 2007

Dnr 2007-004946-212

Förvaltningens rapport anmäldes i tjänsteutlåtande den 16 januari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1 godkänna anmälan

Särskilt uttalande

Vice ordförande Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) Malte Sigemalm (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Tina Kratz (v).

”I dagsläget ges rådgivning enbart vid telefonsamtal. Vi anser att rådgivning bör ges även vid direkta besök. För denna service behövs ekonomiska medel som vi anser ska tillsättas.”

§19 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsberättelse för år 2007

Dnr 2008-000606-102

Direktören anmälde verksamhetsberättelsen i tjänsteutlåtande den 23 januari 2008 och

redovisade densamma ingående.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna verksamhetsberättelsen för år 2007 med personalberättelse och bokslutskommentarer samt överlämna den till kommunfullmäktige

 2. hemställa hos kommunstyrelsen att nämnden beviljas finansiering för omstruktureringskostnader till ett belopp om 5,9 mnkr.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson(m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m) och Per Ola Bosson (m) samt tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (fp)

”Miljöförvaltningen har under det gångna året gjort ett fantastiskt arbete genom att minska nettokostnaderna, ökat tillsynsintäkterna och samtidigt effektivisera verksamheten. Det har skett en tydlig fokusering på tillsynsverksamheten. Detta är ett resultat av kommunfullmäktiges budgetbeslut och uppdrag för året 2007 med inriktning på 2008-2009. Vi delar helt förvaltningens uppfattning att denna omställning ytterst gjorts möjlig genom medverkan från samtliga medarbetare på förvaltningen.

En mer prioriterad och effektiviserad verksamhet har resulterat i exempelvis drygt 200 genomförda inspektioner av grundskolor och förskolor och 200 inspektioner av fastighetsägare samt drygt 5300 inspektioner av olika livsmedelsobjekt.”

Vice ordförande Åsa Romson, ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Tina Kratz (v).

”Verksamhetsberättelsen bekräftar det vi kunde konstatera redan vid beslutet om verksamhetsplan:

- Budgeten innebär en orimlig ambitionsminskning

- Man kommer inte klara de åtaganden man ändå tar på sig utifrån de givna förutsättningarna.

Ingen skugga ska falla på personalen för detta. Miljöförvaltningen har fått en omöjlig uppgift av kommunfullmäktige och ansvaret faller helt och hållet på kommunfullmäktige och miljö- och hälsoskyddsnämnden själv. Eller rättare sagt: den politiska majoriteten i kommunfullmäktige och i nämnden.”

§20 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.

Dnr 2008-000668-207

Förvaltningens förslag anmäldes i tjänsteutlåtande den 23 januari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna förslaget till taxa för strålskyddstillsyn.

 2. hemställa att kommunfullmäktige godkänner taxan.

 

§21 Övrigt – skrivelse från vice ordföranden Åsa Romson (mp)

Vice ordförande Åsa Romson (mp) överlämnade en skrivelse till nämnden om samlad miljöinformation för företagare och privatpersoner.

Beslut

På förslag av ordföranden Ulla Hamilton beslöt nämnden överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§22 Förvaltningschefens information

Rättsfallsreferaten anmäldes.

Direktören informerade härefter att företrädare för stadsbyggnadskontoret, exploateringsnämnden och förvaltningen haft överläggningar med Naturvårdsverket om ett nytt förslag till riktvärden för bedömning av flygbuller. Ett slags 90 dB-modell förordas av verket för en ”bullermatta”-bedömning. De nya råden skulle kunna beröra cirka 10000 bostäder. Förvaltningarna hade ställt sig klart avvaktande till förslaget mot bakgrund av de begränsningar i bostadsbyggandet det skulle kunna medföra.

Avdelningschefen Gustaf Landahl informerade därefter om huvuddragen i ett anmälningsärende enligt miljöbalken som troligen kommer att redovisas vid nämndens sammanträde den 19 mars 2008 och som berör kv Rostugnen i Ulvsunda. En betong- och ballastanläggning är avsedd att lokaliseras till fastigheten som nyligt sanerats och ligger i ett småindustriområde. Det finns bostäder inom bara cirka 150 m från den önskade platsen. Materialet – cement för betongtillverkning samt ballast, alltså grus och bergkross – skulle transporteras till platsen med fartyg till en mängd om cirka 100000 – 150000 ton per år. Transporterna skulle bli 30 – 50 lastbilar per dag och varje fartygslast motsvarar cirka 100 lastbilar. Skyddsåtgärderna handlar främst om bullerplank och inbyggnad av bullrande delar samt dammskyddande försiktighetsmått. Styrning av transporterna till dagtid blir viktigt men fartygen avses lossas även nattetid, dock planeras de ha täckta lossningsanordningar. Det finns en lokaliseringsutredning med alternativförslag från november månad 2007. Förslaget har rönt stor uppmärksamhet hos närboende.

Förvaltningens preliminära bedömning – beredningen är ännu inte klar – innebär att de presenterade försiktighetsmåtten synes kunna godtas men att Voltavägens användning kommer att bli en kritisk punkt, inte minst vad gäller det lågfrekventa bullret. Bällstavikens djup på platsen synes vara cirka 2 m och kan komma att kräva en muddring som kan vara känslig på grund av vad som kan finnas i sedimenten.

Direktören upplyste vidare att ett klagomålsärende från fem hushåll vid Hornsgatan inkommit till nämnden. Dessa företräds av Naturskyddsföreningen och riktar sig mot luftföroreningar och överskridanden av miljökvalitetsnormerna. Ombudet har yrkat dels att nämnden förelägger trafiknämnden och andra att vidta åtgärder, dels att nämnden förelägger ansvariga organ i staden att följa åtgärdsprogrammet. Förvaltningen bereder ärendet helt enligt procedurreglerna i förvaltningslagen.