Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2008-02-19

Sammanträde 2008-02-19

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

4 Anmälan av beslut enligt delegation

Miljöövervakningsärenden

5 EU-projektet ScorePP, rapportering från första projektåret

6 Antibakteriella ämnen i varor - delrapportering från miljömiljardsprojektet Nya gifter -nya verktyg

7 Flöden av organiska miljögifter i Stockholm - delrapportering från miljömiljardsprojektet Nya gifter - nya verktyg

Hälsoskyddsärenden

8 Överklagat beslut att lämna klagomål på mögel utan vidare åtgärd, Styrmansgatan

9 Överklagande av länsstyrelsens beslut angående buller från bowlinghall.

10 Utdömande av vite, Norra Dryckesgränd 3 och 5.

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2005-006604-35
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Uppföljning av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad.

Remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 2008-00362-217
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Plan- och miljöärenden

12 Motion (2007:42 om en bilfri innerstad

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2007-008116-217
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Utkast till regional energistrategi för främjande av energiomställning i Stockholms län

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2007-008029-217

14 Förslag till program för Johan Helmich Romans park, Mariagårdstäppan, Fatbursparken mm i stadsdelen Södermalm

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2007-003726-251
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Fråga från Åsa Romson (MP) om arbetet med att se över parkeringspolitiken

16 Yttrande över EU Kommissionens Grönbok "Mot en ny kultur för rörlighet i städer"

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2007-008034-217
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa

18 Miljögifter i varor - två små kampanjer under 2007

Dnr 2007-005049-379, 2007-006604-206
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Förslag på hur etiska krav och miljökrav ska redovisas vid upphandling av drivmedel

20 Slutrapport från tre tillsynskampanjer: Tandvård, anmälningspliktiga tryckerier och verkstäder år 2007

21 Föreläggande om försiktighetsmått enligt miljöbalken, Rörande anmälningar av Betongfabrik och bergmaterialhantering i Ulvsunda, Rostugnen 6

22 Uppföljning av duvhök, ängsflora och häckfågelfauna i stadens naturreservat

Livsmedels- och djurskyddsärenden

23 Överklagande av länsstyrelsens beslut om upphävande och återförvisning av ärende om årliga avgift för livsmedelskontroll för Amo Coffee House

Dnr 2007-001414-380

Övrigt

Förvaltningschefens resa till Washington

Förvaltningschefens information
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (161 kb)

§1 Närvarorätt för utomstående

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge projektledaren Arne Jonsson från Miljöförvaltningen närvarorätt.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 27 februari 2008.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 31 januari 2008 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infodrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 20

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 21

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 22

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 23

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 24

Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 25

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 26

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m, bilaga 27

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 28

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 29

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 30

§5 EU-projektet ScorePP, rapportering från första projektåret

Dnr: 2008-000576-206

Direktören anmälde förvaltningens rapport i tjänsteutlåtande den 22 januari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1 godkänna anmälan av årsrapport från EU-projektet ScorePP

§6 Antibakteriella ämnen i varor – delrapportering från miljömiljardsprojektet Nya gifter – nya verktyg

Dnr: 2005-001630-216

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. bifalla förvaltningens förslag till beslut punkten 1 och 2

 2. avslå punkten 3

 3. uppdra till förvaltningen att tillskriva Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen

 4. uppdra till förvaltningen att informera stadsdelsnämnderna och äldrenämnden om rapportens innehåll, samt

 5. därutöver anföra följande

”Att begränsa användningen av triklosan och silver i produkter anser vi vara en nationell uppgift. Därför är det viktigt att berörda myndigheter uppmärksammas på denna fråga och får ta del av rapportens slutsatser. Utöver Läkemedelsverket bör miljöförvaltningen även tillskriva Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen.

I Stockholms miljöprograms delmål att utsläppen från miljöskadliga ämnen från varor ska minska anges att produkter som innehåller triklosan ska ersättas med miljömässigt bättre alternativ. Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ansvarar för de verksamheter inom staden som köper in tandkräm. Vi föreslår att dessa också informeras om rapportens innehåll.”

Ärendet

Förvaltningens förslag framgick av tjänsteutlåtande den 24 januari 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. bifalla förvaltningens förslag till beslut punkten 1 och 2

 2. avslå punkten 3

 3. uppdra till förvaltningen att tillskriva Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen

 4. uppdra till förvaltningen att informera stadsdelsnämnderna och äldrenämnden om rapportens innehåll, samt

 5. därutöver anföra följande

”Att begränsa användningen av triklosan och silver i produkter anser vi vara en nationell uppgift. Därför är det viktigt att berörda myndigheter uppmärksammas på denna fråga och får ta del av rapportens slutsatser. Utöver Läkemedelsverket bör miljöförvaltningen även tillskriva Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen.

I Stockholms miljöprograms delmål att utsläppen från miljöskadliga ämnen från varor ska minska anges att produkter som innehåller triklosan ska ersättas med miljömässigt bättre alternativ. Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ansvarar för de verksamheter inom staden som köper in tandkräm. Vi föreslår att dessa också informeras om rapportens innehåll.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan Hamrin(v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna anmälan av rapporten

 2. tillskriva Läkemedelsverket och instämma i Sveriges Tandläkarförbunds uppmaning att arbeta för en stoppad generell användning av triklosan i tandkräm, exempelvis genom att klassificera ämnet som läkemedel.

 3. tillskriva detaljhandelns dominerande aktörer – Coop, Ica och Axfood – och uppmärksamma dem på triklosans miljöskadliga egenskaper och tandkrämens betydelse som källa till förorening av miljön

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordförande Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s) Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s) Godfrey Etyang (s) samt tjänstgöranden ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Stellan Hamrin (v)

”Projekten är ännu ett exempel på hur staden tack vare Miljömiljarden både kunnat arbeta med att ta fram viktiga underlag för att komma vidare och göra något som förbättrar miljön. Att den borgerliga alliansen väljer att skära ner sådant miljöarbete är högst beklagligt”

§7 Flöden av organiska miljögifter i Stockholm – delrapportering från miljömiljardsprojektet Nya gifter – nya verktyg

Dnr 2005-001630-216

Direktören anmälde förvaltningens rapport i tjänsteutlåtande den 22 januari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1 godkänna anmälan av rapporterna

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s) Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Stellan Hamrin (v)

”Projekten är ännu ett exempel på hur staden tack vare Miljömiljarden både kunnat arbeta med att ta fram viktiga underlag för att komma vidare och göra något som förbättrar miljön. Att den borgerliga alliansen väljer att skära ner sådant miljöarbete är högst beklagligt.”

§8 Överklagat beslut att lämna klagomål på mögel utan vidare åtgärd, Styrmansgatan 27

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2004-002811-350

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 16 januari 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. tillstyrka bifall till överklagandet på så sätt att ärendet bör återförvisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden för ny bedömning

 2. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till miljödomstolen

§9 Överklagande av länsstyrelsens beslut angående buller från bowlinghall.

Dnr 2005-000810-350

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 5 februari 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. fullfölja överklagandet hos miljödomstolen

 2. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande

§10 Utdömande av vite, Norra Dryckesgränd 3 och 5

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2005-006604-35

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 22 januari 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. miljö- och hälsoskyddsnämnden vidhåller sin ansökan om utdömande av vitet

§11 Uppföljning av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad.

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2008-00362-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 5 februari 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1 tillstyrka stadsledningskontorets förslag under åberopande av miljöförvaltningens tjänsteutlåtande

§12 Motion (2007:42) om en bilfri innerstad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-008116-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. överlämna och åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 5 februari 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp), vice ordföranden Åsa Romson (mp)samt ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. överlämna och åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att avslå miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

 2. att därefter anföra

”Vi uppskattar de positiva skrivningar som finns i förvaltningens synpunkter men konstaterar att en helhetssyn på problematiken saknas. För att lösa klimatgasproblemen krävs som förvaltningen påpekar en fungerande helhetslösning. En sådan lösning består av ett antal olika dellösningar på ”lägre” nivåer. Trafiksituationen i Stockholms stad utgör en sådan delproblematik som måste lösas och samordnas med den regionala och nationella planeringen. En storskalig övergång från en situation dominerad av privatbilism samt vägbunden och luftburen kollektivtrafik till en situation dominerad av kollektivtrafik på spår kräver insatser också av Stockholms stad. En sådan, enligt vår mening ganska självskriven, åtgärd är att skapa en bilfri innerstad där vägbunden trafik på stora trafikområden stängda för privatpersoner i största möjliga grad ersatts av spårbunden kollektivtrafik på gröngjorda ytor tillgängliga för gångtrafikanter och ansvarsfulla cyklister. En sådan lösning är för Stockholms stad desto mer angelägen eftersom den samtidigt och utan extra kostnad löser problemen med en luftkvalitet som årligen dödar och skadar ett stort antal människor och dessutom strider mot svensk och internationell lagstiftning. Staden borde ta lärdom av andra Europeiska städer med bilfri centrumkärna och spårbunden kollektivtrafik som transportmedel.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordförande Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer


Ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s) Godfrey Etyang (s) samt tjänstgöranden ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s)

”Motionens inriktning om minskad biltrafik för bättre miljö är helt i linje med det Miljöpartiet föreslår och vi instämmer i miljöförvaltningens positiva remissvar som betonar att en samlad strategi för hållbara transporter vore ett bra sätt att arbeta med detta mål. Fler bilfria gator, både i inner- och ytterstaden, är bara en del av en sådan strategi och det vore olyckligt att redan innan dess att en helhetsanalys gjorts bestämma att just hela innerstaden ska vara bilfritt.”

§13 Utkast till regional energistrategi för främjande av energiomställning i Stockholms län

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-008029-217

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslöt att

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt

 2. därutöver anföra följande

”Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta et utkast till strategi för främjande av omställning av energisystemet i Stockholms län. Vi anser att det är positivt att energifrågorna tydligt lyfts fram så som nu sker på flera olika nivåer. Det skulle emellertid vara önskvärt med att tydligare hålla samman arbetet på detta område. Det framgår exempelvis inte hur denna länsstrategi förhåller sig till de nationella målen eller det arbete som sker på EU nivå. Det framgår inte heller vilken status detta dokument kommer att ha. Såväl KSL som RTK jobbar med dessa frågor så det är väsentligt att det sker en samverkan.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 10 januari 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro ( fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt

 2. därutöver anföra följande

”Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta ett utkast till strategi för främjande av omställning av energisystemet i Stockholms län. Vi anser att det är positivt att energifrågorna tydligt lyfts fram så som nu sker på flera olika nivåer. Det skulle emellertid vara önskvärt med att tydligare hålla samman arbetet på detta område. Det framgår exempelvis inte hur denna länsstrategi förhåller sig till de nationella målen eller det arbete som sker på EU-nivå. Det framgår inte heller vilken status detta dokument kommer att ha. Såväl KSL som RTK jobbar med dessa frågor så det är väsentligt att det sker en samverkan.”

Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. godkänna förvaltningens förslag till yttrande

 2. därutöver anföra följande

”Förvaltningens uppfattning, att en regional samordning är av godo och att reella ’muskler’ behövs för att en sådan ska ge resultat, är riktig. Arbetet kan inte begränsas till verksamheter där länsstyrelsen själv har rådighet och en framgångsrik strategi kräver även kostnadsberäkningar och avvägningar mellan olika insatser. Vi vill i det här sammanhanget erinra om Klimat- och sårbarhetsutredningens förslag om att länsstyrelserna bör inrätta klimatdelegationer för att driva omställningsarbetet framåt.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att som svar på remissen anföra följande

”Det behövs en regional strategi och handlingsplan för energiomställning. De åtgärder lyfts fram i länsstyrelsen visar på den stora bredd av åtgärder som krävs och tydliggör att behovet av samverkan är stor inom regionen. Däremot är brödtexten föråldrad och inte särskilt framåtsyftande eller visionär. Det är alltför stort fokus på vilka problem som finns istället för att lyfta fram tydliga mål. Det fokuseras alltför mycket på de hinder som finns för en energiomställning.

Aktuellt EU-mål är ju en minskning av utsläppen med 30 procent fram till 2020. Sveriges nationella mål bör inte vara lägre, i synnerhet om Sverige ska vara ett föregångsland i att utveckla clean-tech och energieffektiva rutiner inom industri och förvaltning. Detta avsnitt måste uppdateras. Det som beskrivs i avsnittet ’Vision’ är inte alls visionärt utan mest luddigt. Det är inte särskilt klimatsmart att skriva ’energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser’ när energipriserna är orsaken till att vi använder alldeles för mycket energi idag. Det är inte heller särskilt visionärt att tro att biltrafiken aldrig kommer att bli fossilfri.

Texten under rubriken ’Regionala mål för Stockholmsregionen’ är onödigt pessimistisk. Här står t.ex. ’Byggandet av ett i bred mening hållbart samhälle innebär ofta grannlaga avvägningar, inte mot andra intressen utan även mellan miljö- och hälsomål sinsemellan. Det är i själva verket ytterst få konflikter mellan miljö- och hälsomål. Oftast går dessa hand i hand, t.ex. är giftfri mat och giftfria textiler mer hälsosamma, liksom det är bra för hälsan att gå och cykla istället för att åka bil. Alltså, hälsa och miljö ger synergier, inte intressekonflikter.

Den tredje punkten, under rubriken ’Undersökning om aktörernas syn på energisituationen i regionen’ kan ifrågasättas. Det står att ekonomi är det största hindret för energieffektivisering, vilket inte stämmer. Energieffektiviseringar brukar generellt spara pengar, även om det med dagens låga energipriser ofta inte är tillräckligt mycket pengar som sparas för att motivera att saker och ting görs.

Under rubriken ’Verka för ett attraktivt och hållbart transportsystem’ står det att nyinvesteringar i trafikinfrastruktur behövs. Det är dock oklart vilka investeringar som avses och hur länsstyrelsen kan påverka detta.

Mycket fokus ligger på information men det är inte tillräckligt. Det saknas förslag på ekonomiska incitament och styrmedel. Trängselavgifter nämns inte.

Det finns fler områden inom länsstyrelsens verksamhetsområden där insatser för minskade klimatutsläpp skulle kunna göras, exempelvis informera om solvärmebidrag, se till att bidrag för energieffektivisering och förnybar energi används, hjälpa kommunerna med energieffektiv planering, t.ex. att lägga bostäder nära service och kommunikationer vid tillståndsgivning för anläggningar inte ge tillstånd till energislukande industrier, Regionplanera för energieffektiv bebyggelse och infrastruktur, se till att skogsvården gör att skogen används energieffektivt och att används trä för bränsle.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s) Godfrey Etyang (s) samt tjänstgöranden ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sina yrkanden.

§14 Förslag till program för Johan Helmich Romans park, Mariagårdstäppan, Fatbursparken mm i stadsdelen Södermalm

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2007-003726-251

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 28 januari 2008.

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. tillstyrka programförslaget.

 2. pröva möjligheterna för gång- och cykelväg i den gamla järnvägstunneln mellan Södra station och Slussen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Åsa Romson (mp)

”Överdäckningen av järnvägen finansieras i det senast presenterade förslaget av bostadsbebyggelse där Tantogården ligger, vilket gör detta projekt omöjligt att acceptera. Ett intrång i Tantolunden och en rivning av Tantogården är riktigt dålig planering som inte borde få förekomma i Stockholm av år 2008.

Johan Helmich Romans park är inte stor, men dock en park, en känslig miljö, på Södermalm som inte har så gott om parkytor. Intrånget i parken kan kompenseras genom iordningställande av större yta inom parkområdet efter överdäckning, vilket gör att bebyggelse på platsen i sig inte är omöjligt.”

§15 Fråga från Åsa Romson (mp) om arbetet med att se över parkeringspolitiken

Dnr: 2007-005344-213

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt

 2. att därutöver anföra följande

”Förvaltningen framför att prisskillnaden mellan parkering på gatumark och i garage bör ses över för att parkeringsgarage ska bli mer konkurrenskraftiga för boendeparkering. Vi tror att det kan finnas andra avväganden än rent prismässiga i valet mellan att parkera i garage eller på gatan. Mot bakgrund av att boendeparkeringsavgiften höjts med nära 140 procent under den senaste femårsperioden instämmer vi inte i att en sådan översyn är för närvarande är motiverad.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 22 januari 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro ( fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt

 2. därutöver anföra följande

”Förvaltningen framför att prisskillnaden mellan parkering på gatumark och i garage bör ses över för att parkeringsgarage ska bli mer konkurrenskraftiga för boendeparkering. Vi tror att det kan finnas andra avväganden än rent prismässiga i valet mellan att parkera i garage eller på gatan. Mot bakgrund av att boendeparkeringsavgiften höjts med nära 140 procent under den senaste femårsperioden instämmer vi inte i att en sådan översyn är för närvarande är motiverad.”

Vice Ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan Hamrin(v) yrkade att

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till svar

 2. att förelägga trafiknämnden att genomföra de parkeringspolitiska åtgärderna som fastställts i åtgärdsprogrammen för partiklar (PM 10) och kväveoxider

 3. att anföra följande:

”Miljökvalitetsnormen för kväveoxider och partiklar PM10 överskrids på ett flertal ställen i centrala Stockholm, vilket är en olägenhet för människors hälsa. Gällande åtgärdsprogram pekar bland annat ut parkeringspolitiska åtgärder som ska vidtas för att minska utsläppen. Av det svar som redovisas från trafikkontoret framkommer att ändringar på parkeringsområdet är förestående, men att man inte avser beakta åtgärdsprogrammet och miljökvalitetsnormerna i detta arbete. Det framkommer inte heller att trafikkontoret avser påkalla en revidering av åtgärdsprogrammet för att presentera andra åtgärdsförslag. Då luftföroreningarna utgör en olägenhet för människors hälsa måste miljönämnden agera och säkerställa att gällande beslut i miljöbalken följs.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s) Godfrey Etyang (s) samt tjänstgöranden ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sina yrkanden.

§16 EU Kommissionens Grönbok "Mot en ny kultur för rörlighet i städer"

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-008034-217

Beslut

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt

 2. därutöver anföra följande

”Vi delar i huvudsak de av förvaltningen framförda synpunkterna. Det är viktigt att den här typen av förslag är förenligt med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och därför endast inriktas på vad som ger mervärde till de åtgärder som åligger den lokala nivån. Det är de lokala beslutsfattarna som bäst kan bedöma vilka insatser som krävs på lokal och regional nivå för att lösa de problem som beskrivs i grönboken. Ytterligare en myndighetsnivå minskar den lokala nivåns handlingsutrymme och dess möjligheter att själv välja tillvägagångssätt och organisatoriska lösningar.

I enlighet med ovanstående resonemang är det upp till städerna att utifrån de lokala förutsättningarna finna lösningar. Detta är inte ett område som lämpar sig för föreskrifter från EU. EU:s uppgift är att agera stödjande, hjälpa till att sprida goda exempel, driva på forskning och teknikutveckling.

Vi delar inte förvaltningens svar på följande frågor som vi vill besvara på följande sätt.

Fråga 13 – Nej.

Fråga 24 – Införandet av trängselskatt i Stockholm har minskat trafiken in och ut ur innerstaden med ca 20 % och minskat trafikarbetet i avgiftszonen med 14 %. Stockholm och London är goda exempel på vad som kan uppnås med trängselavgifter, men varje stads olika förutsättningar måste beaktas. Någon allmän rem eller riktlinjer behövs därför inte.

Hur intäkterna används måste i första hand vara en fråga för varje stad.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 18 januari 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

3 i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt

4 därutöver anföra följande.

”Vi delar i huvudsak de av förvaltningen framförda synpunkterna. Det är viktigt att den här typen av förslag är förenligt med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och därför endast inriktas på vad som ger mervärde till de åtgärder som åligger den lokala nivån. Det är de lokala beslutsfattarna som bäst kan bedöma vilka insatser som krävs på lokal och regional nivå för att lösa de problem som beskrivs i grönboken. Ytterligare en myndighetsnivå minskar den lokala nivåns handlingsutrymme och dess möjligheter att själv välja tillvägagångssätt och organisatoriska lösningar.

I enlighet med ovanstående resonemang är det upp till städerna att utifrån de lokala förutsättningarna finna lösningar. Detta är inte ett område som lämpar sig för föreskrifter från EU. EU:s uppgift är att agera stödjande, hjälpa till att sprida goda exempel, driva på forskning och teknikutveckling.

Vi delar inte förvaltningens svar på följande frågor som vi vill besvara på följande sätt.

Fråga 13 – Nej.

Fråga 24 – Införandet av trängselskatt i Stockholm har minskat trafiken in och ut ur innerstaden med ca 20 % och minskat trafikarbetet i avgiftszonen med 14 %. Stockholm och London är goda exempel på vad som kan uppnås med trängselavgifter, men varje stads olika förutsättningar måste beaktas. Någon allmän rem eller riktlinjer behövs därför inte.

Hur intäkterna används måste i första hand vara en fråga för varje stad.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan Hamrin (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1 att överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Goodfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§17 Motion 2008:36 från Åsa Romson (mp) m.fl. om parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa

Remiss från kommunstyrelsen

2008-000105-217

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt

 2. därutöver anföra följande

”Förvaltningen framför att prisskillnaden mellan parkering på gatumark och i garage bör minska för att parkeringsgarage ska bli mer konkurrenskraftiga för boendeparkering. Vi tror att det kan finnas andra avväganden än rent prismässiga i valet mellan att parkera i garage eller på gatan. Mot bakgrund av att boendeparkeringsavgiften höjts med 140 procent under den senaste femårsperioden instämmer vi inte i att en sådan översyn för närvarande är motiverad.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 4 februari 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt

 2. att därutöver anföra följande

”Förvaltningen framför att prisskillnaden mellan parkering på gatumark och i garage bör minska för att parkeringsgarage ska bli mer konkurrenskraftiga för boendeparkering. Vi tror att det kan finnas andra avväganden än rent prismässiga i valet mellan att parkera i garage eller på gatan. Mot bakgrund av att boendeparkeringsavgiften höjts med 140 procent under den senaste femårsperioden instämmer vi inte i att en sådan översyn är för närvarande är motiverad.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan Hamrin (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1 godkänna förvaltningens svar på motionen.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Goodfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

§18 Miljögifter i varor - två små kampanjer under år 2007

Dnr 2007-005049-379, 2007-006604-206

Direktören anmälde förvaltningens rapport i tjänsteutlåtande den 4 februari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1 godkänna rapporten.

§19 Förslag på hur etiska krav och miljökrav ska redovisas vid upphandling av drivmedel

Dnr 2007-006064-211

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. att uppdra åt förvaltningen att omarbeta bilaga 1 och 2 enligt nedanstående förslag, samt

 3. att därutöver anföra följande:

Miljöförvaltningen har i samarbete med SL och Göteborg stad tagit fram förslag på hur miljökrav och etiska krav ska redovisas i kommande bränsleupphandlingar. Idag saknas relevant certifiering eller märkning av drivmedel och bränslebolagen har också svårigheter att redovisa uppgifter om koldioxidutsläpp, arbetsvillkor i produktionsledet och skydd för biologisk mångfald. Genom att gå samman med andra upphandlande aktörer och begära information är tanken att skapa förutsättningar för att så småningom kunna ställa etiska krav och miljökrav i upphandlingen av bränslen. Vi delar förvaltningens synpunkt att förutsättningarna för att lyckas med en sådan ambition ökar när flera efterfrågar likadan information. I det korresponderande ärende som SL:s styrelse tar ställning till idag är kraven emellertid utformade i enlighet med vad som gäller för Stockholms läns landsting vid övrig upphandling och dessa stämmer inte överrens med de krav som föreslås i miljöförvaltningens nu föreliggande förslag.

För att få största möjliga tyngd för redovisningskraven är det viktigt att stadens kriterier stämmer överrens med SL:s därför föreslår vi att följande krav ska beaktas.

Etiska krav:

Bränsleleverantören ska redovisa hur de arbetar för att säkerställa att arbetsvillkoren och mänskliga rättigheter enligt FN:s ILO-konventioner (International Labour Organisation, konventioner om barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, löner, arbetstider, organisationsrätt samt FN:s konvention om mänskliga rättigheter) respekteras och efterlevs i hela produktionskedjan för de bränslen som offereras. Följande frågor ska besvaras:

 • Hur företaget säkerställer att nationell lagstiftning efterlevs i de länder där leverantören är verksam.
 • Hur företaget säkerställer att barnarbete (enligt definitionen i ILO konventionerna 138 och 182) inte förekommer.
 • Hur företaget säkerställer att tvångs- och straffarbete inte förekommer (ILO 29 och105)
 • Hur företaget säkerställer att inte diskriminering förekommer (ILO 100 och 111)
 • Hur företaget säkerställer att lön betalas direkt till den anställde, att veckoarbetstid inte överstiger den lagliga gränsen och att övertid är betald.
 • Hur företaget säkerställer att ILO-konvention (nr 170) om säkerhet vid användning av kemiska produkter efterlevs.
 • Hur företaget löpande följer upp arbetet enligt ovanstående punkter.

Miljökrav

Bränsleleverantören ska redovisa hur man arbetar för att säkerställa produktens ursprung och hur miljöpåverkan minimeras i hela produktionskedjan. Följande frågor ska besvaras:

 • Ursprungsland för de olika bränslen som offereras samt hur företaget arbetar för att säkerställa spårbarheten, dvs. bränslets ursprung.
 • Vilka råvarubaser (exempelvis vete, sockerrör, palmolja, raps etc. ) som används för de förnybara drivmedel som offereras. (Gäller bara förnybara drivmedel).
 • Hur företaget arbetar för att påverka tillverkningsprocessen av de bränslen som offereras så att deras totala koldioxidutsläpp är så låga som möjligt.
 • Hur företaget arbetar för att minska negativ påverkan på biologisk mångfald under hela tillverkningsprocessen, från odling/utvinning till produktion av de bränslen som offereras.
 • Hur företaget arbetar för att minska negativ påverkan på vatten, luft och mark i samband med odling/ utvinning och tillverkning av de bränslen som offereras.
 • På vilka sätt företaget löpande följer upp detta miljöarbete.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 16 januari 2008.

Yrkanden

Ordförande Ulla Hamilton (m) med instämmande av Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. att uppdra åt förvaltningen att omarbeta bilaga 1 och 2 enligt nedanstående förslag, samt

 3. att därutöver anföra följande

”Miljöförvaltningen har i samarbete med SL och Göteborg stad tagit fram förslag på hur miljökrav och etiska krav ska redovisas i kommande bränsleupphandlingar. Idag saknas relevant certifiering eller märkning av drivmedel och bränslebolagen har också svårigheter att redovisa uppgifter om koldioxidutsläpp, arbetsvillkor i produktionsledet och skydd för biologisk mångfald. Genom att gå samman med andra upphandlande aktörer och begära information är tanken att skapa förutsättningar för att så småningom kunna ställa etiska krav och miljökrav i upphandlingen av bränslen. Vi delar förvaltningens synpunkt att förutsättningarna för att lyckas med en sådan ambition ökar när flera efterfrågar likadan information. I det korresponderande ärende som SL:s styrelse tar ställning till idag är kraven emellertid utformade i enlighet med vad som gäller för Stockholms läns landsting vid övrig upphandling och dessa stämmer inte överrens med de krav som föreslås i miljöförvaltningens nu föreliggande förslag.

För att få största möjliga tyngd för redovisningskraven är det viktigt att stadens kriterier stämmer överrens med SL:s därför föreslår vi att följande krav ska beaktas.

Etiska krav:

Bränsleleverantören ska redovisa hur de arbetar för att säkerställa att arbetsvillkoren och mänskliga rättigheter enligt FN:s ILO-konventioner (International Labour Organisation, konventioner om barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, löner, arbetstider, organisationsrätt samt FN:s konvention om mänskliga rättigheter) respekteras och efterlevs i hela produktionskedjan för de bränslen som offereras. Följande frågor ska besvaras:

 • Hur företaget säkerställer att nationell lagstiftning efterlevs i de länder där leverantören är verksam.
 • Hur företaget säkerställer att barnarbete (enligt definitionen i ILO konventionerna 138 och 182) inte förekommer.
 • Hur företaget säkerställer att tvångs- och straffarbete inte förekommer (ILO 29 och105)
 • Hur företaget säkerställer att inte diskriminering förekommer (ILO 100 och 111)
 • Hur företaget säkerställer att lön betalas direkt till den anställde, att veckoarbetstid inte överstiger den lagliga gränsen och att övertid är betald.
 • Hur företaget säkerställer att ILO-konvention (nr 170) om säkerhet vid användning av kemiska produkter efterlevs.
 • Hur företaget löpande följer upp arbetet enligt ovanstående punkter.

Miljökrav

Bränsleleverantören ska redovisa hur man arbetar för att säkerställa produktens ursprung och hur miljöpåverkan minimeras i hela produktionskedjan. Följande frågor ska besvaras:

 • Ursprungsland för de olika bränslen som offereras samt hur företaget arbetar för att säkerställa spårbarheten, dvs. bränslets ursprung.
 • Vilka råvarubaser (exempelvis vete, sockerrör, palmolja, raps etc. ) som används för de förnybara drivmedel som offereras. (Gäller bara förnybara drivmedel).
 • Hur företaget arbetar för att påverka tillverkningsprocessen av de bränslen som offereras så att deras totala koldioxidutsläpp är så låga som möjligt.
 • Hur företaget arbetar för att minska negativ påverkan på biologisk mångfald under hela tillverkningsprocessen, från odling/utvinning till produktion av de bränslen som offereras.
 • Hur företaget arbetar för att minska negativ påverkan på vatten, luft och mark i samband med odling/ utvinning och tillverkning av de bränslen som offereras.
 • På vilka sätt företaget löpande följer upp detta miljöarbete.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Eva Louise Erlandson Slorach (s) och Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att godkänna förvaltningens förslag till yttrande

 2. att hemställa att kommunfullmäktige reviderar upphandlingspolicyn i enlighet med nedanstående, samt

 3. att därutöver anföra följande

”Ärendet visar med all önskvärd tydlighet att den moderatledda borgerliga majoritetens ideologi, med så små krav som möjligt även på kommunens egna verksamheter, inte är hållbar. Istället för tydlighet och enkla spelregler för verksamheterna får man lappa och laga, och besluta i varje enskilt ärende för att täcka hålen. Till slut uppstår ett lapptäcke av principer. Det vore bättre om stadens upphandlingspolicy tydliggjorde vilka krav staden ställer på sina verksamheters upphandlingar.

Det är glädjande att nämnden nu, efter de borgliga partiernas tidigare senareläggning, kan besluta om att föreslå etiska krav vid upphandling av drivmedel. Även om kraven behöver vara högre för att säkerställa att drivmedlet inte bidrar till alltför negativa konsekvenser så är underlaget en för alla parter väl avvägd början. Eftersom underlaget rör alla drivmedel d.v.s. fossildrivmedel, anser vi att även hänsyn till ursprungsbefolkningars internationella rättigheter bör beaktas i det vidare arbetet.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Godfrey Etyang (s), Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§20 Slutrapport från tre tillsynskampanjer - Tandvård, anmälningspliktiga tryckerier och verkstäder år 2007

Dnr: 2008-000282-206, 2008-000344, 2008-000474-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag till rapport i tjänsteutlåtande den 5 februari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna slutrapporteringen av tillsynskampanjerna.

 2. överlämna tandvårdsrapporten till de tandläkare som ingått i kampanjen och övriga tandläkare inom Stockholm stad som inte har sanerats samt till branschorganisationer.

 3. överlämna tryckerirapporten till de tryckerier som ingått i kampanjen, till övriga anmälningspliktiga verksamheter inom branschen, Stockholm Vatten AB samt till branschorganisationer.

 4. överlämna verkstadsrapporten till deltagande verksamheter, Stockholm Vatten AB, Renhållningsnämnden samt branschföreningar.

§21 Föreläggande om försiktighetsmått enligt miljöbalken, Rörande anmälningar av Betongfabrik och bergmaterialhantering i Ulvsunda, Rostugnen 6

Dnr: 2007-001327-320

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§22 Uppföljning av duvhök, ängsflora och häckfågelfauna i stadens naturreservat

Dnr 2008-000506-379

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna de tre faktarapporterna.

 2. för kännedom överlämna rapporterna till berörda stadsdelsförvaltningar, Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag till rapport i tjänsteutlåtande den 15 januari 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. godkänna de tre faktarapporterna.

 2. för kännedom överlämna rapporterna till berörda stadsdelsförvaltningar, Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Eva Louise Erlandson Slorach (s) och Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att godkänna förvaltningens förslag samt

 1. att återredovisa till nämnden vad som händer med de skötselförslag för större artrikedom som uppföljningen innehåller, samt

 2. att anföra följande

”Det är mycket glädjande att duvhöken trivs så bra i Stockholm och att de nya dammarna vid Skogvaktarkärret och Hästa varit gynnsamma för häckande fåglar. Dammarna är anlagda genom medel från Miljömiljarden och visar på att det är möjligt att stärka den biologiska mångfalden i staden också genom små medel. Att den borgerliga alliansen väljer att skära ner sådant miljöarbete är högts beklagligt.”

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Godfrey Etyang (s), Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

§23 Överklagande av länsstyrelsens beslut om upphävande och återförvisning av ärende om årliga avgift för livsmedelskontroll för Amo Coffee House

Dnr 2007-001414-380

Förvaltningschefen anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 6 februari 2008.

Förvaltningschefen föredrog ärendet och upplyste att Länsstyrelsen i Stockholms län i ett helt motsvarande ärende om fast årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningen Turkiska delikatesser De Be HB den 13 februari 2008, beslutat godta nämndens motivering av sitt avgiftsbeslut och avslagit överklagandet utan att generellt underkänna beslutsmotiveringen eller återförvisa ärendet för ny behandling.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. fullfölja överklagandet hos länsrätten av länsstyrelsens beslut den 19 december 2007, beteckning 2811-07-21895 och yrka att länsrätten upphäver beslutet samt fastställer nämndens beslut.

 2. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§24 Övrigt

Förvaltningschefens resa till Washington

Förvaltningschefen överlämnade ett förslag om att

1 godkänna förvaltningschefens resa till Alexandria, Virginia, USA för deltagande i The first International Sustainability Forum for Metropolitan regions 10 – 11 april 2008.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningschefens förslag att godkänna resan.

Ändring av sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att flytta nämndens sammanträde den 20 maj 2008 till den 22 maj 2008.

Deltagande vid konferens

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att delta med tre ledamöter från respektive block (får) vid FAH:s konferens den 8 - 9 april 2008.

§25 Förvaltningschefens information

Direktören anmälde rättsfallsredovisningen.

Margareta Widell, avdelningschef för livsmedelskontrollen, redovisade avdelningens tillsynsläge samt gjorde en föredragning om livsmedelshantering i förskoleverksamhet.

Pia Winbladh Högfors, avdelningschef för hälsoskydd, informerade om avdelningens tillsynsläge.

Gustaf Landahl, avdelningschef för plan- och miljö, informerade om avdelningens tillsynsläge.