Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2009-09-14

Sammanträde 2009-09-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

4 Anmälan av beslut enligt delegation

5 Protokoll från handikappråd

6 Dispens från PCB-förordning för fastigheterna Tantobruket 1, Kulltorp 4, Kulltorp 5 och Sockerbruket 2

Dnr 2009-004610-603
(Plan och Miljö)
*

Bordlagt den 27 augusti 2009, nr 11

7 Dispens från PCB-förordning för fastigheten Spelbomskan 12

Dnr 2009-006170-603
(Plan och Miljö)
*

Bordlagt den 27 augusti 2009, nr 12

8 Tertialrapport 2 2009 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2009-009547-102
(Verksamhetsstöd)

Omedelbar justering

9 Nya avfallsregler - DS 2009:37

Remiss från kommunstyrelsen - 001-1606/2009
Dnr 2009-009529-217
(Verksamhetsstöd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Grön IT-strategi för Stockholm stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-009435-217
(Miljöanalys)

Omedelbar justering

11 Överklagande av beslut att lämna klagomål på bostadsmiljö utan åtgärd avseende fastigheten Trädgårdsföreningen 1

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 3989-07
Dnr 2002-003773-350
(Hälsoskydd)
*

12 Överklagande av beslut angående tillstånd för utvinning av värme ur mark avseende fastigheten Hattmurklan 10

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 3536-09
Dnr 2008-011999-310
(Hälsoskydd)
*

13 Överklagande av beslut att lämna klagomål på buller från ventilation utan åtgärd avseende bostadsrättsföreningen Kvadraten 26

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 3127-09
Dnr 2008-013516-350
(Hälsoskydd)
*

14 Överklagande av beslut om miljösanktionsavgift för försent inkommen köldmedierapport avseende bostadsrätts-föreningen Lysbomben

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 3491-09
Dnr 2009-005931-610
(Hälsoskydd)
*

15 Märkning av importerade etniska livsmedel i Stockholms stad - examensarbete 2009

Dnr 2009-009112-209
(Livsmedelskontrollen)

16 Restaurangernas syn på livsmedelskontroller - examensarbete 2009

Dnr 2009-009349-209
(Livsmedelskontrollen)

17 Skrivelse om införande av klimatsmarta resvägar på Stockholms vatten.

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-007724-217
(Plan och Miljö)

18 Stockholms Hamn AB:s ansökan om tillstånd till hamn- och vattenverksamhet i Värtahamnen-Frihamnen.

19 Motion av Martin Michel (MP) och Åsa Romson (MP) (2009:19) om återupprättande av Storstockholms koloniträdgårdar.

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-006378-217
(Plan och Miljö)

20 Resa till USA 6-8 oktober 2009 för deltagande i Transatlantic Climate & Energy slutkonferens

Dnr 2009-010170-105
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (171 kb)

§1 Närvarorätt

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge Frej Sjöström och Josefin Andersson från avdelningen hälsoskydd närvarorätt vid dagens sammanträde.

§2 Justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Åsa Romson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Torbjörn Erbe (M) utses att justera § 18 istället för Ulla Hamilton (M) på grund av jäv.

Justering ska äga rum den 21 september.

§3 Föregående protokoll

Anmäls och antecknas att det vid nämndens sammanträde den 27 augusti 2009 förda protokollen justerats i korrekt ordning.

§4 Anmälan av beslut enligt delegation

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan

1.2 Regelbunden förelagd eller föreskriven rapportering från verksamhet

1.4 Anmälan eller information om missförhållande

1.5 Planerad kontroll/tillsyn

1.7 Tillsyn övrigt

2 Remisser

2.1 Kontorsyttranden till KF/KS

2.2 Yttranden till centrala myndigheter av enkel art

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen

3 Allmänt

3.1 Utlämnande av allmän handling och yttranden till kammarrätten i dito ärenden

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud

X.3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet

X.7 Ärenden enligt livsmedelslagen

§5 Protokoll från handikappråd

Inget protokoll finns att anmäla.

§6 Dispens från PCB-förordning för fastigheterna Tantobruket 1, Kulltorp 4, Kulltorp 5 och Sockerbruket 2

Dnr 2009-004610-603

Bordlagt den 27 augusti 2009, nr 11

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ge dispens för saneringen av PCB i fastigheterna Tantobruket 1, Kulltorp 4, Kulltorp 5 och Sockerbruket 2.

 2. Saneringen ska vara avslutad, dvs. PCB-produkten ska vara avlägsnad, senast
  juni 2015.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Direktör Gunnar Söderholm har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§7 Dispens från PCB-förordning för fastigheten Spelbomskan 12

Dnr 2009-006170-603

Bordlagt den 27 augusti 2009, nr 12

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden medger AB Hotelinvest & Co KB, orgnr 916405-5411, förlängd tid med anledning av planerad rivning och förelägger bolaget att genomföra PCB-sanering av fastigheten Spelbomskan 12, på så sätt att PCB-produkten ska avlägsnas, i samband med rivning dock senast den 30 juni 2015.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förordnar vidare att beslutet ska översändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer att för kommande dispensansökningar, enligt PCB-förordningens § 17, ska 30 juni 2015 normalt tillämpas som det datum när sanering senast ska ha färdigställts.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap 9 och 15 §§ miljöbalken och med hänvisning till 17 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§8 Tertialrapport 2 2009 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2009-009547-102

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden begär omslutningsförändringar med1,1 mnkr förökade kostnader och intäkter avseende miljösamverkan i Stockholms län.

 3. Nämnden begär omslutningsförändringar med 1,7 mnkr för ökade kostnader och intäkter avseende e-tjänstprojekt.

 4. Nämnden begär omslutningsförändring med 0,2 mnkr för ökade kostnader och intäkter avseende miljöbilsprojekt.

 5. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) enligt följande:

Miljöpartiet har i sin budget föreslagit större förebyggande arbete och strategiskt miljöarbete vilket till stora delar saknas i den nuvarande verksamheten.

Tertialrapporten visar på en ökad sårbarhet för svängningar i behoven av tillsyn med ökad självfinansiering. Branschövergripande policyarbete nedprioriteras när det planerade antalet tillsynstimmar måste skäras ner. En alltför stark styrning av tillsynen enbart till de göromål som ger intäkter kan ge problem både kring avvägningen om det miljömässigt mest prioriterade åtgärderna och svårigheter i planeringen av personalresurser. Sådana risker måste analyseras innan ytterligare ökning av intäktsgraden övervägs.

Särskilt uttalande lämnas av ledamöterna Karin Wanngård (S), Malte Sigemalm (S), Ulla Jöhnk (S), och Godfrey Etyang (S) enligt följande:

Detta ärende hade givetvis sett annorlunda ut om en socialdemokratisk budget hade fått gälla. Nämndens förebyggande arbete, liksom kommunens proaktiva och pådrivande miljöarbete – som ju till stor del också ligger på miljö- och hälsoskyddsnämnden - hade fått ett betydligt större utrymme. En socialdemokratisk majoritet hade inte heller halverat anslagen till nämnden i ett svep. Att Stockholm utnämnts till Europas miljöhuvudstad 2010 är mycket glädjande, men också förpliktigande. Det kräver betydligt större engagemang och satsningar än vad den moderatstyrda majoriteten hittills visat på miljöområdet.

Särskilt uttalande lämnas av ledamoten Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

De mål som styr förvaltningens verksamhet i alltför många fall är formulerade på ett sätt som omöjliggör bedömning av uppfyllelsen. Det är också en brist att många mål enbart gäller förvaltningens egen verksamhet och inte utgör ett mått på stadens verksamhet i stort.

Vi vill också mer specifikt framhålla att den pågående restaureringen av sjön Magelungen, som vi i princip stödjer, blir meningslös om inte det samarbetsprojekt genomförs, som man nu avser att inte genomföra. Det är oacceptabelt att medverkan i arbetet med en skötselplan för sjön Flaten inte genomförs pga. oklarheter rörande ansvarsförhållanden inom kommunen. Åtgärder för att restaurera Ältasjön och Lillsjön i Bromma bör snarast påbörjas.

Vi instämmer i förvaltningens förslag att omarbeta indikatorn för sjöars trofistatus och föreslår att man inför ett max.-värde för Totalfosfor som mål i enlighet med NV:s förslag för bedömning av fosforhalter i sjöar. Även om dessa värden bör beräknas för varje enskild sjö utgör halten 30 ug P/l ett övre gränsvärde som skulle kunna användas för alla sjöar.

Vi vill därutöver särskilt framhålla vikten av att förvaltningen med det snaraste ändrar sitt arbetssätt vad gäller inomhusmiljön genom att som föreslås i 3H-utredningen utgår från de boendes synpunkter och själv i högre utsträckning ansvara för mätningar och uppföljning.

§9 Nya avfallsregler – DS 2009:37

Remiss från kommunstyrelsen – 001-1606/2009
Dnr 2009-009529-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons (M) och ledamoten Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden anför därutöver följande:

Avfall glöms ofta bort som den viktiga faktor den är när det kommer till ett grönt och snyggt Stockholm.

När andelen gasfordon på den svenska marknaden nu dramatiskt ökar, med Stockholms stads egna mål om att 100 procent av alla avfallsbilar ska vara gasdrivna och nära på 40 procent av all nybilsförsäljning i Stockholm varande gasbilar, finns det marknadsunderlag och incitament för att privata företag ska kunna samla in hushållsavfall från yrkesverksamheter för vidare rötning och gasframställning.

Genom att öppna upp yrkesverksamheters avfallshantering för privat företagsamhet kan insamlandet av hushållsavfall öka, och därmed också öka biogasproduktionen i staden. Detta är ett arbete som inte får sinkas, och det är därför viktigt att ändringarna i lagstiftningen träder i kraft inom de tidsperioder som skrivelsen anger.

Att det kommunala monopolet upphör är ännu ett steg i den borgerliga majoritetens arbete för att regelförenkla, uppmuntra till privat företagsamhet, och att förbättra servicen till medborgarna. Genom detta kommer Stockholms arbetsmarknad att stärkas, och arbetet med att stärka miljöbilsmarknaden få ytterligare resurser.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 augusti 2009.

Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Ändringsförslagen tillstyrks i huvudsak.

 2. Utformning av anmälningsplikt m.m. vid avfallsbehandling på egen fastighet föreslås omstrukturerad.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och ledamoten Karin Karlsbro (FP) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamöterna Karin Wanngård (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamöterna Karin Wanngård (S), Malte Sigemalm (S), Ulla Jöhnk (S), Godfrey Etyang (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Åsa Romsons, Karin Wanngårds och Stellan F Hamrins förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ledamoten Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi instämmer i flera avseenden med förvaltningens synpunkter.

Dock anser vi att en effektiv avfallshantering förutsätter ett samlat agerande inom ramen för ett kommunalt ansvar också vad gäller tidningar och förpackningar. Det är därför viktigt att verksamhetsutövare också i fortsättningen använder kommunens service vad gäller avfallshantering.

§10 Grön IT-strategi för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-009435-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker med hänvisning till synpunkter i förvaltningens tjänsteutlåtande förslaget till Grön IT-strategi för Stockholms stad.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§11 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på bostadsmiljö utan åtgärd

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 3989-07
Dnr 2002-003773-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen avslår överklagandena.

2 Nämnden bestrider skadeståndsskyldighet och brott samt ånyo yrkar att framställningen i denna del avvisas.

3 Nämnden avstyrker muntlig förhandling och vittnesbevisning samt yrkar att ärendet avgörs på handlingarna.

4 Nämnden åberopar som grund för yrkandena vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande samt tidigare yttranden.

5 Nämnden yrkar att överklagandet av länsstyrelsens avvisningsbeslut avslås (i den mån detta ärende behandlas i samband med det nu aktuella ärendet).

6 Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och ledamoten Karin Karlsbro (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamöterna Karin Wanngård (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Detta är ett ärende som uppvisar stora likheter med ärendet rörande klagomål på inomhusmiljön i Stockholmshems fastighet i Skarpnäck. Vänsterpartiets frågor i det ärendet är fortfarande obesvarade. Detta ärende handlar i detta skede om en begäran från Miljödomstolen att ge synpunkter på 18 bilagor, vilka finns bifogade. Varken förvaltningens sammanfattning, bakgrund eller förslag till beslut innehåller vad vi kan se några som helst bedömningar av de aktuella bilagorna. Vi önskar att samliga bilagor kommenteras vad gäller de frågeställningar som är aktuella i miljödomstolen, vilket rimligen också är vad domstolen förväntar sig.

Bakgrund

Detta ärende är anmärkningsvärt och vi vill gärna ge den bakgrund vi kunnat inhämta eftersom förvaltningens redovisning inte är fullständig i detta avseende.

Frun i den aktuella familjen, tidigare kommunalpolitiker i en grannkommun och sannolikt insatt i de aktuella frågorna, begärde 2002 att förvaltningen skulle förelägga Familjebostäder att åtgärda fuktproblem i den lägenhet de nyss flyttat in i. Denna visade sig vara fuktskadad med mögelproblem, vilket familjebostäder väl kände till eftersom den tidigare bostadsinnehavaren påtalat detta (se bilagor). Förvaltningen beslutade efter 3 år att inget göra. Under tiden hade hela familjen blivit allvarligt sjuk och eftersom Familjebostäder inget gjorde renoverade familjen själv lägenheten baserad på Miljöbalkens regler om rätt till självhjälp.

Familjebostäder vägrade betala och begärde istället att familjen skulle avhysas pga otillåten ombyggnad. Frun tvingades då i personlig konkurs och konkursförvaltaren krävde Familjebostäder på den aktuella summan. Efter byta av advokatbyrå krävs nu frun på ersättning för konkursförvaltarens utlägg.

Innan förvaltningen efter 3 år avgav sitt första utlåtande begärde stadens revisor en särskild revision och riktade då allvarlig kritik mot förvaltningens agerande – en kritik som enligt familjen inte beaktats av kommunen.

Av bifogade handlingar framgår mycket klart att betydande fuktskador med bl.a. mögelproblem förekommit i hela huset. Renoveringar har förekommit vid flera tillfällen och den senaste avslutades i april 2008. Flera andra allvarliga problem har förekommit. En av familjerna – Farkas – hade ett badrum, som man familjen av ekonomiska skäl inte önskade få renoverad, men där arbetet tycks ha påbörjats men inte avslutats. Man konstaterade så höga halter av bl.a. mögel att skyddsmask anbefalldes för arbetet. Familjen hade bott i lägenheten i minst 25 år och var allvarligt sjuk. En enkät har visat att 17 av 23 familjer har sjukdomssymptom som kan relateras till sjuka hus, vilket tyder på att problemen i detta fall inte bara gäller överkänsliga och/eller allergiska personer utan tycks vara ett generellt problem.

Omröstning

Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och ledamoten Karin Karlsbro (FP) föreslår att (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att uttala att överklagandet ska bifallas.

Omröstning

Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamöterna Karin Wanngård (S), Malte Sigemalm (S), Ulla Jöhnk (S) och Godfrey Etyang (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till förslaget till återremiss.

Ledamoten Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§12 Överklagande av beslut angående tillstånd för utvinning av värme ur mark

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 3536-09
Dnr 2008-011999-310

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker överklagandet samt yrkar att länsstyrelsens beslut daterat 24 juni 2009 med beteckning 505-08-99878 fastställs.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§13 Överklagande av beslut att lämna klagomål på buller från ventilation som lämnats utan åtgärd

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 3127-09
Dnr 2008-013516-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen avslår överklagandet i sin helhet och fastställer länsstyrelsens beslut att inte ändra nämndens beslut från den 26 mars 2009.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§14 Överklagande av beslut om miljösanktionsavgift avseende för sent inkommen köldmedierapport

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 3491-09
Dnr 2009-005931-610

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker överklagandet samt yrkar att nämndens beslut av den 25 maj 2009 fastställs.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§15 Märkning av importerade etniska livsmedel i Stockholms stad - examensarbete 2009

Dnr 2009-009112-209

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av examensarbetet.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§16 Restaurangernas syn på livsmedelskontroller - examensarbete 2009

Dnr 2009-009349-209

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§17 Skrivelse om införande av klimatsmarta resvägar på Stockholms vatten

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-007724-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons (M) och ledamoten Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden anför därutöver följande:

Stockholm beskrivs ofta som den gröna och blåa staden, och med sina 14 öar sammanlänkade av 57 broar är mycket av staden skuren av vatten. Frågan om trafik över vatten har länge varit på tapeten i Stockholm, där det i dagsläget är SL som upphandlat trafiken i skärgården och liknande områden i Stockholm. Att öppna upp Stockholms vattenspeglar för mer verksamhet är något som den borgerliga majoriteten har lagt mycket energi på under mandatperioden, bland annat genom kraftiga upprustningar av kajer och ankringsplatser, men även på tillståndsgivning för restauranger och bostäder vid vattnet, något oppositionen har motsatt sig.

I förslaget till ny kollektivtrafiklagstifning (SOU 2009:39 En ny kollektivtrafiklag) föreslås att monopolet för kollektivtrafik avskaffas, till förmån för att bolag som vill köra kollektivt ska följa vissa rutter och hållplatser och att de bolag som ansluter sig har ett gemensamt betalsystem, men i övrigt tillåts att organisera sin verksamhet som de själva ser som lönsamt.

I detta ser vi stora möjligheter för privat verksamhet att inleda kollektivtrafik på vattnet, och här har Stockholms Hamnar redan inlett ett arbete för att se över vilka eventuella lösningar som kan organiseras för att framkomlighetsfrågor och buller ska hållas till ett minimum.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 31 augusti 2009.

Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att återremittera ärendet för en något djupare beredning samt att därutöver anföra följande:

Förvaltningen bör belysa miljöaspekterna på de frågor som reses i denna skrivelse med samma grad av kunskapsdjup som man göra i många andra remissvar. Eftersom trafiken är Stockholms största miljöproblem vore det konstigt om nämnden lämnade ett svar som i princip säger att man inte vill ha några synpunkter i frågan. Av detta kortfattade och i sort avvisande svar få man ingen närmare upplysning om vilka miljövinster och eventuella miljöproblem som förslagen kan medföra. Hänvisningar saknas bl a till stadens egna utvärderingar av miljövinsterna med båt som komplement i kollektivtrafiken från Hammarby Sjöstad.

Omröstning

Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och ledamoten Karin Karlsbro (FP) föreslår att (se beslutet).

2) Karin Wanngård (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning

Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till återremiss.

Ledamöterna Karin Wanngård (S), Malte Sigemalm (S), Ulla Jöhnk (S) och Godfrey Etyang (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§18 Stockholms Hamn AB:s ansökan om tillstånd till hamn- och vattenverksamhet i Värtahamnen - Frihamnen

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 2807-07
Dnr 2007-003605-300

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på remissen.

 2. Nämnden översänder beslutet i 15 exemplar till miljödomstolen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 31 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ulla Hamilton (M) och Malte Sigemalm (S) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§19 Motion av Martin Michel (MP) och Åsa Romson (MP) om återupprättande av Storstockholms koloniträdgårdar

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-006378-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 31 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton (M) och ledamöterna Hugo Nordenfelt (M), Torbjörn Erbe (M), Daniel Valiollahi (M), Per-Ola Bosson (M), Karin Karlsbro (FP) och tjänstgörande ersättare Helena Levy (M) enligt följande:

Koloniträdgårdar – ett kulturellt arv av stort värde

Koloniträdgårdar har funnits i Stockholm sedan 1904 och de utgör idag ett kulturellt arv av stort värde. Genom koloniträdgårdarna ges storstadsmänniskor frihet att odla grönsaker, frukt och växter i egen trädgård. Det kan vara nog så betydelsefullt för den enskilde, men koloniträdgårdarna har också en förmåga att odla annat av värde, nämligen mänsklig lycka och nära gemenskap.

Kolonirörelsen är en del av det civila samhället. Grannars samvaro i samband med det småskaliga odlandet bidrar på ett naturligt sätt till glädje och starkare gemenskap. Relationer byggs upp och verksamheten erbjuder möjlighet till snabbare integration.

Kolonilotterna i Stockholms stad fyller en viktig funktion för odlarna, de har ett rekreativt värde, är en social tillgång och bidrar till ett starkare civilsamhälle. Koloniverksamhet är bra för stadsmiljön i Stockholm och det främjar samhällsgemenskapen. Det är därför av vikt att Stockholm Stad strävar efter att bevara stadens koloniträdgårdar.

§20 Resa till USA 6-8 oktober 2009 för deltagande i Transatlantic Climate & Energy slutkonferens

Dnr 2009-010170-105

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner resa till USA 6-8 oktober 2009.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§21 Skrivelse angående fjärrvärme från Gerd Sjöberg-Granlund (S

Dnr 2009-010578-212

Beslut

1 Skrivelse från Gerd Sjöberg-Granlund (S) angående fjärrvärme anmäls och överlämnas till miljö­förvaltningen för beredning.

Ärendets handling

Skrivelse från Gerd Sjöberg-Granlund (S) angående fjärrvärme från den 14 september 2009.

§22 Skrivelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden från Karin Karlsbro (FP) angående fortsatt kontroll av hantering av allergikost

Dnr 2009-010574-209

Beslut

1 Skrivelse från Karin Karlsbro (FP) angående fortsatt kontroll och hantering av allergikost anmäls och överlämnas till miljö­förvaltningen för beredning.

Ärendets handling

Skrivelse från Karin Karlsbro angående fortsatt kontroll och hantering av allergikost från den 14 september 2009.

§23 Deltagande i Förbundet för allmänt hälsoskydds (FAH) höstmöte 2009

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens sänder 3 + 3 representanter med arvodering till FAH: s höstmöte 2009 i Kalmar 6-7 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§24 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Gunnar Söderholm informerar om resultaten från mätningar på Hornsgatan av NO2-halter (kvävedioxidhalter).