Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2010-11-15

Sammanträde 2010-11-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Sammanträdestider 2011 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2010-18212
(Verksamhetsstöd)

7 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om att lämna anmälan om olägenhet utan ytterligare åtgärd, Borrvägen 6

8 Omorganisation av energi- och klimatrådgivning

Rekommendation att underteckna samarbetsavtal avseende kommunal energi och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms län, KSL dnr 2007/0052
Dnr 2010-10-14
(Plan och Miljö)

9 Uppföljning av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. Svar på remiss.

Remiss från kommunstyrelsen av Länsstyrelsens begäran om information gällande uppföljning av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för luftkvalitet, dnr 303-2263/2010
Dnr 2010-17145
(Plan och Miljö + Tk)

Omedelbar justering

10 Miljötillsyn 2010, kemtvättar m m - rapport

11 Ekotoxikologiska studier - redovisning av examensarbeten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (182 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Lova André Nilsson från avdelningen Plan och Miljö.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Åsa Romson (MP) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker den 22 november 2010.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 9/2010 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 oktober 2010 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan, för perioden 2010-09-25- 2010-10-22, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.4 Anmälan eller information om missförhållande, för perioden 2010-09-25- 2010-10-22, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.7 Tillsyn övrigt, för perioden 2010-09-25- 2010-10-22, enligt avdelninsgvisa bilagor

2 Remisser

2.2 Yttranden till centrala myndigheter av enkel art, för perioden 2010-09-25- 2010-10-22

2.8 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov i fråga om ny- och ombyggnation av byggnader och lokaler m.m.., för perioden 2010-09-25- 2010-10-22

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner, för perioden 2010-09-25- 2010-10-22

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen, för perioden 2010-09-25- 2010-10-22

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud, för perioden 2010-09-25- 2010-10-22

(avdelningsvisa listor, listan från livsmedelskontrollen omfattar även beslut om upphävande pga. allvarlig avvikelse, omhändertagande av livsmedel – livsmedelskontrollen)

X.3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd, avdelningsvisa listor för perioden

2010-09-25- 2010-10-22

X.4 Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, för perioden 2010-09-25

- 2010-10-22

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi beklagar att ärendet återigen behandlats utan att nämnden har fått ge synpunkter. Vi vill därför sammanfattningsvis konstatera att den berörda lägenhetsinnehavaren, som tidigare blivit och fortfarande blir sjuk när hon vistas i sin gamla lägenhet, inte erbjudits en likvärdig lägenhet som ersättning. Vi konstaterar också att flera lägenheter i samma område står tomma efter att lägenhetsinnehavarna blivit sjuka och lämnat lägenheten. Stockholms Hem, som förnekar alla problem med sjuka hus, har trots detta avstått från att hyra ut de tömda lägenheterna till nya personer, vilket tyder på att man är medveten om problemen, men avstår från att åtgärda dem.

En lång rad åtgärder har vidtagits i det aktuella fallet, men bara ett fåtal berör det problem som frågan gäller. Nämligen fuktig betong i delar av lägenheten. Tre för problemet relevanta mätningar har vidtagits under årens lopp varav

- en luftmätning gjordes med förorenade kapslar,

- en annan luftmätning redovisade högre värden utomhus än inomhus (vilket tyder på annat fel) och

- den enda mätning som gjorts mellan golv och betong visade så höga värden att kapsylen blev mättad (och därför ändå för låga värden).

I sitt svar (bifogat som kopia till nämnden) har Stockholmshem erkänt detta och tillagt att det egentligen inte spelar någon roll eftersom halterna ändå är så höga (att åtgärder bör vidtas?).

Stockholmshem har istället för att åtgärda grundproblemet lagt in ett s.k. ventilerat golv, vilket i strid med gällande praxis (har kollats med dagens aktörer) anslutits till ordinarie ventilation som av Stockholmsherm klassats som väl fungerande vid tillfället. Senare – efter att många klagat på ventilationen rent generellt – har Stockholmshem gjort en omfattande renovering av ventilationssystemet (som alltså inte fungerade). Trots detta har det ventilerade golvet inte fungerat, vilket visats av den boende genom mätningar av 2 oberoende experter. Mätningarna kritiserades av Stockholms Hem för att ha gjorts på fel ställe i lägenheten, men de utfördes på det ställe där ”ventilen” fanns. Andraventiler saknades.

Det framkom vid förnyade undersökningar att golvets funktion berodde på att ordinarie ventilationens funktion var beroende av ventilationens totala belastning och den individuella inställningen, som förändrades slumpmässigt (vilket är normalt och anledningen till att särskild ventilations ska användas). Vid mätningar som Stockholms hem utförde fungerade det ventilerade golvet men då var inställningen i ventilationssystemet av okända skäl en annan än vid tidigare tillfällen.

Efter detta la Stockholms hem – trots att allt enligt dem fungerade – in ett nya lister med flera utsugsventiler längs golvet. Även dessa nya lister tycks ha placerats på fel sätt så att luften ändå inte har fri passage vilket konstaterats vid kontroll av listernas läge.

Bostadsrättsinnehavaren kan fortfarande inte vistas i lägenheten.

Vi anser att hela denna behandling är dåligt skött och att det är anmärkningsvärt att MHF fortfarande inte gjort en enda mätning i lägenheten trots en lång rad påpekande under flera år från lägenhetsinnehavaren om att Stockholms inte gör vad de borde. Vid telefonförfrågan till MHF informeras man om att om enighet råder mellan bostadsinnehavare och värd ska MHF kontaktas så att de kan företa egna mätningar. Så har inte skett i detta fall vid något tillfälle.

Bristen på agerande från MHF har lett till en flerårig process med mycket stora kostnader för alla inblandade parter. Det är inte ansvarsfullt att fortsätta hantera dessa frågor på detta sätt.

Vi begär att MHF tar över denna process och gör egna mätningar i samförstånd med både bostadsrättsinnehavaren och bostadsbolaget och fortsättningsvis i enlighet med vad som sägs vid förfrågan och i enlighet med vad som utlovats inför nämnden själva agerar i dessa och liknande frågor när oenighet råder.

Vi noterar med tillfredsställelse att så blivit fallet i det andra ärende av denna typ som var uppe på dagens sammanträde och uppmanar förvaltningen att hantera ärendet i Skarpnäck på samma sätt.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 5/2010 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 18 oktober 2010 anmäls.

§6 Sammanträdestider 2011 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag.

§7 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att lämna anmälan om olägenhet utan ytterligare åtgärd, Borrvägen 6

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att överklagandet ska bifallas.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar, som grund för yttrandet,
vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 1 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§8 Omorganisation av energi- och klimatrådgivning

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att förvaltningen undertecknar nytt samarbetsavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms län.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal enligt ovanstående pkt 1.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Rent principiellt bör staden frånhålla sig från med näringslivet konkurrerande verksamheter eller verksamheter som eljest inte ryms inom det kommunala kärnområdet. Att återkalla och införliva uppgifter i stadens förvaltning som tidigare lagts ut på privata aktörer, är generellt sett en utveckling åt fel håll.

Omständigheterna i förevarande fall är dock av speciell karaktär. Det rör sig om en tämligen begränsad verksamhet inom ett program initierat av regeringen och finansierat av energimyndigheten. Verksamheten får betraktas som ett komplement, och inte en konkurrerande verksamhet, till den redan etablerade sektorn i näringslivet.

§9 Uppföljning av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. Svar på remiss

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar det gemensamma tjänsteutlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens och trafikkontoret gemensamma tjänsteutlåtande från den 1 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Stockholm har en jämförelsevis god luftkvalitet. De flesta värden vid uppmätning av luftföroreningar ligger redan i dag på låga nivåer och uppvisar därtill en positiv trend. Stadens stora problem ligger dock i förekomsten av partiklar (PM 10) och kväveoxider, där vägtrafiken i båda fallen utmärker sig som den i särklass största enskilda orsakskällan. Detta ser vi allvarlig på.

Förekomsten av partiklar och kväveoxider på nivåer som överskrider miljökvalitetsnormerna kräver kraftfulla åtgärder. Alliansen i stadshuset uppvisade också under föregående mandatperiod prov på den handlingskraft som krävs, genom att genomföra ett antal konkreta åtgärder som alla syftade till att minska förekomsten av partiklar och kväveoxider i luften, där exempelvis dubbdäcksförbudet på Hornsgatan är unikt i sitt slag. Nu är det viktigt att analysera dessa åtgärder för att se hur effektiva de har varit. Därtill måste inventeringen av andra tänkbara åtgärder på området fortsätta.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Förvaltningarnas tjänsteutlåtande ger en bra illustration till det borgerliga styrets nonchalans mot både Stockholmarnas hälsa och tvingande EU-regler om miljökvalitetsnormer. Det är en nonchalans som har bidragit till att EU-kommissionen för över ett år sedan gett regeringen en formell underrättelse om att Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter att genomföra luftdirektivet.

Det gällande åtgärdsprogrammet trädde i kraft 2004 och gäller normer som skulle uppfyllas redan 2005. De uppfylls fortfarande inte. Stockholms stad har under åren ofta agerat så att åtgärdsprogrammet åsidosatts och försvårat möjligheterna att radikalt förbättra luftkvaliteten vad gäller PM10 och kvävedioxid och delvis marknära ozon. Endast inom två områden har staden på senare år agerat mer kraftfullt för bättre luft och det är genom beslutet att använda trängselskatter samt kring minskad dubbdäcksanvändning för att få ner PM10-halterna. Det finns starka skäl att skyndsamt utreda åtgärder som kan förbättra luftkvaliteten inom ramen för nya åtgärdsprogram.

Flera beslut som skulle bidra till att uppfylla åtgärdsprogrammet fattades först 2009 fem år efter att programmet trädde i kraft. Åtgärder för att genom parkeringspolitiken minska bilismen har ignorerats och istället har parkeringspolitiken haft som syfte att underlätta ökad bilism. Beslut för att genomföra åtgärdsprogrammets (kväveoxider) punkt 6 – att begränsa genomfartstrafiken med tunga fordon på Hornsgatan – har fortfarande inte fattats. Staden avvaktar analyser av mätningar som gjordes sista kvartalet 2009. Nu, 10 månader senare, är analysen fortfarande inte klar. Det verkar som om staden fortsätter med sin förhalningstaktik. Staden måste ta sitt ansvar för åtgärderna inom programmen om man ska ha framgång att få andra aktörer att ta på sig relevanta bitar.

Det är angeläget att nya åtgärdsprogram klart anger inte bara vem som ansvarar för att åtgärder genomförs, utan även ansvar för uppföljning och tillsyn. Det ska inte vara möjligt för olika instanser att frånsäga sig tillsynsansvaret som en het potatis, som har skett de senaste åren.

§10 Miljötillsyn 2010 – Tvättbranschen

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010–17535

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Miljöanalys 2010 – tvättbranschen”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till de verksamhets- utövare i branschen som miljöförvaltningen har i sitt miljötillsynsregister samt till Sveriges Tvätteriförbund.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§11 Ekotoxikologiska studier – redovisning av examensarbeten

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av rapporterna.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Charles Berkow (MP) berättar att Miljöpartiet beställde och delade ut cykelsadelskydd under valrörelsen som nu visat sig innehålla miljögiftet DEHP. Miljöpartiet hade beställt skydd cykelsadelskydd som inte innehöll ämnen skadliga för miljön och kräver nu pengarna tillbaka av leverantören. Berkow berättar vidare att tillsynsmyndighet i detta fall var Kemikalieinspektionen

Vice ordförande Åsa Romson berättar att det är sista gången hon deltar på miljö- och hälsoskyddsnämnden och överlämnar boken Döden i grytan till nämndens nya ordförande Per Ankarsjö.

§13 Förvaltningschefens information

Tillförordnad förvaltningschef Håkan Andersson berättar att resultatet från medarbetarenkäten för 2010 visar att nöjd medarbetarindex gått upp ytterligare på miljöförvaltningen. Enkätresultatet ska skickas ut till nämnden för kännedom.