Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2010-12-07

Sammanträde 2010-12-07

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Sammanträdestider 2011 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2010-18212
(Verksamhetsstöd)

Bordlades den 15 november 2010,
punkt 6
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nedskrivning av kundfordringar från år 2009

Dnr 2010-018560
(Verksamhetsstöd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förslag till ändring i miljöbalken

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-18925
(Verksamhetsstöd)

Omedelbar justering

9 Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om laser och intensivt pulserat ljus

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-18933
(Hälsoskydd)

Omedelbar justering

10 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om att lämna klagomål om buller från Vanadis Gym utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, nr 505-2010-004462
Dnr 2007-6901
(Hälsoskydd)

*

11 Överklagande av beslut om timavgift enligt miljöbalken i ärende om buller från Herrängens gård

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 4794-10
Dnr 2008-4192
(Hälsoskydd)

*

12 Överklagande av nämndens beslut om timavgift enligt miljöbalken i ärende om buller från skolverksamhet - Europaskolan

Remiss från länsstyrelsen, 505-09-6869
Dnr 2008-4583
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken avseende GÅ HB:s café

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 4987-10
Dnr 2009-437
(Hälsoskydd)

*

14 Överklagande av beslut om föreläggande att utföra ljudnivåmätningar från Norra Brunns verksamhet

Yttrande till miljödomstolen i Nacka,mål nr M 5286-10
Remiss från miljödomstolen, mål nr M 5286-10
Dnr 2009-3985
(Hälsoskydd)
*

15 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Eders Konditori & Choklad AB

Remiss från länsstyrelsen, Dnr 505-2010-0013933
Dnr 2009-007200-630
(Hälsoskydd)

*

16 Plaskdammar i södra Stockholms stad - ett tillsynsprojekt

17 Kontroll av avfallshanteringen hos verksamheter i Årsta partihallsområde

Tillsynsrapport för 2010
Dnr 2010-13075
(Hälsoskydd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Remiss av Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-18485
(Hälsoskydd)

19 Förslag till ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (§ 3 avseende utökning av antal officiella strandbadplatser som offentliga platser och § 23 avseende hundförbud på officiella strandbadplatser)

20 Kontroll av rengöring på restauranger och mindre serveringar

Dnr 2010-18320
(Livsmedelskontrollen)

21 Remiss från Boverket om revidering av avsnitt 9, energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2008:20)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-18483
(Plan och Miljö)

22 Trafikverkets tillstånd till bortledande av grundvatten från spårtunnel Tomteboda - Riddarholmen m.m. nu punkten 3 i dom den 25 februari 2010, mål nr M 3980-09, Miljööverdomstolen.

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 2301-07
Dnr 205-000273-320
(Plan och Miljö)

*

23 Planprogram för Godsvagnen 10 och Påsen 10 m m, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Sdp 2010-04380-3453
Dnr 2010-15413
(Plan och Miljö)

24 Gränsöverskridande transporter

Anmälan av examensarbete
Dnr 2010-18364
(Plan och Miljö)

25 Miljötillsyn 2010 - verkstadsbranschen

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-18503
(Plan och Miljö)

26 Miljötillsyn 2010 - Oljehamnen

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-18505
(Plan och Miljö)

27 Rapport från tillsyn över biltvättsanläggningar, hösten 2010

28 Motion (2010:18) av Ylva Wahlström (MP) om snö - något att planera för

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-17249
(Plan och Miljö)

29 Ansökan från Stockholms Hamn AB om dispens från förbud mot dumpning av avfall (snö)

Remiss från Naturvårdsverket, dnr NV-2506-10 Rm
Dnr 2010-18555
(Plan och Miljö)

*

30 Ansökan från SL om dispens från förbud mot dumpning av avfall (snö)

Remiss från Naturvårdsverket,
dnr 523-4695-10 Rm
Dnr 2010-18351
(Plan och Miljö)

*

31 Årlig tillsynsrapport för miljötillsyn inom livsmedelsbranschen år 2010

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-17536
(Plan och Miljö)

32 Utsläpp av växthusgaser i Stockholms Stad år 2010

Avrapportering från miljöförvaltningen
Dnr 2010-18543
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Ansökan om fortsatt och ändrad verksamhet vid Hässelbyverket

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 1680-10
Dnr 2009-12126
(Plan och Miljö)

*

34 Miljötillsyn 2010 - Hamn & sjöfart

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-18581
(Plan och Miljö)

35 Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden - Gasklocka 3 och 4, Hjorthagen 1:2 m.fl. i stadsdelen Hjorthagen

36 Miljötillsyn 2010 - Årlig tillsynsrapport för transportintensiva verksamheter

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-18575
(Plan och Miljö)

37 Svealandskusten 2009, Svealands Kustvattenvårdsförbunds årsrapport

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Maria Lundin från hälsoskyddsavdelningen och Adi Musabasic och Marianne Kängström från avdelningen Plan och miljö.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Karin Wanngård (S) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 13 december 2010.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 10/2010 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 15 november 2010 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan, för perioden 2010-10-23 – 2010-11-12, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.2 Regelbunden förelagd eller föreskriven rapportering från verksamheten, för perioden 2010-10-23 – 2010-11-12, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.4 Anmälan eller information om missförhållande, för perioden 2010-10-23 – 2010-11-12, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.5 Planerad kontroll/tillsyn, för perioden 2010-10-23 – 2010-11-12, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.7 Tillsyn övrigt, för perioden 2010-10-23 – 2010-11-12, enligt avdelninsgvisa bilagor

2 Remisser

2.1 Kontorsyttrande till KF/KS, för perioden 2010-10-23 – 2010-11-12

2.2 Yttranden till centrala myndigheter av enkel art, för perioden 2010-10-23 – 2010-11-12

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner, för perioden 2010-10-23 – 2010-11-12

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen, för perioden 2010-10-23 – 2010-11-12

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud, för perioden 2010-10-23 – 2010-11-12

(avdelningsvisa listor, listan från livsmedelskontrollen omfattar även beslut om upphävande pga. allvarlig avvikelse, omhändertagande av livsmedel – livsmedelskontrollen)

X.3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd, avdelningsvisa listor för perioden

2010-10-23 – 2010-11-12

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet , för perioden 2010-10-23 – 2010-11-12, enligt avdelninsgvisa bilagor (avdelningsvisa listor samt särskild lista för köldmedieanläggningar)

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

§6 Sammanträdestider 2011 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2010-18212

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer datum för sammanträden 2011 enligt följande;

18 januari
15 februari
22 mars
12 april
17 maj
14 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
22 november
13 december

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer datum för möte med miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråd till den 25 oktober 2011 i anslutning till nämndens ordinarie sammanträde.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§7 Nedskrivning av kundfordringar från år 2009

Dnr 2010-018560

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om nedskrivning av kundfordringar från år 2009, specificerade i bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 11 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§8 Förslag till ändring i miljöbalken

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-18925

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslag till lag om ändring i miljöbalken enligt Miljödepartementets promemoria Nedskräpning – förslag till ändring i miljöbalken.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Charles Berkow (MP) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Av regeringens promemoria framgår att nedskräpning upplevs i dag som ett ökande samhällsproblem. Det enda som föreslås är bättre möjligheter att använda böter. Böter räcker inte till för att lösa problemet.

Ett skäl till att nedskräpningen ökar är att stödet till stiftelsen Håll Sverige Rents kampanjer minskade efter införandet av producentansvar för förpackningar. Det bör öka. Regeringen bör också ge kommuner bättre instrument för att få lokala återförsäljare att ta ett större ansvar. Pantsystemet bör utvidgas för att omfatta nya varor som t ex engångsförpackningar och engångsgrillar.

§9 Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om laser och intensivt pulserat ljus

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-18933

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 19 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

På grund av verksamhetens natur är det givetvis viktigt att verksamheter som ska utföra behandlingar i ögonområdet omfattas av kompetenskrav och tillräcklig tillsyn. Vi delar därför förvaltningens positiva inställning till Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter.

För de enskilda tillsynsobjekten innebär emellertid förslaget att sådana verksamheter kommer att underställas tillsyn av fyra olika tillsynsmyndigheter: Socialstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Snåriga system med svårbegripna regler och många olika tillsynsmyndigheter att förhålla sig till medför inte bara en onödig kostnad och ett irritationsmoment för verksamhetsutövaren, det kan även i fall som detta utgöra en säkerhetsrisk för den enskilde. I synnerhet småföretagare är extra sårbara i detta avseende. Det är därför angeläget att regelkrånglet för företagen minskar.

§10 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om att lämna klagomål om buller från Vanadis Gym utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, nr 505-2010-004462
Dnr 2007-6901

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut från den 17 mars 2010.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§11 Överklagande av beslut om timavgift enligt miljöbalken i ärende om buller från Herrängens gård

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 4794-10
Dnr 2008-4192

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut från den 17 november 2008.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförts i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Överklagande av nämndens beslut om timavgift enligt miljöbalken i ärende om buller från skolverksamhet - Europaskolan

Remiss från länsstyrelsen, 505-09-6869
Dnr 2008-4583

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut om timdebitering från den 29 april 2009.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§13 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken avseende café Kaf Kaf

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 4987-10
Dnr 2009-437

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen avslår överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Överklagande av beslut om föreläggande att utföra ljudnivåmätningar Norra Brunn Comedy AB

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 5286-10
Dnr 2009-3985

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen avslår överklagandet i sin helhet och fastställer länsstyrelsens beslut från den 28 september 2010.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförts i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§15 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Eders Konditori & Choklad AB

Remiss från länsstyrelsen, Dnr 505-2010-0013933
Dnr 2009-007200-630

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut om avgift daterat den 13 september 2010.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 16 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§16 Plaskdammar i södra Stockholms stad - ett tillsynsprojekt

Redovisningen av tillsynen 2010
Dnr 2010-011426-699

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar miljöförvaltningens redovisning till berörda stadsdelar och verksamhetsutövare.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att tillskriva berörda stadsdelsnämnder med uppmaning om att redovisa åtgärder för att komma tillrätta med de iakttagna bristerna.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Karin Wanngård (S), Charles Berkow (MP) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Resultatet av den tillsyn som gjorts av 29 plaskdammar som ligger söder om Saltsjö-Mälarsnittet, visar att kvaliteten i plaskdammarna är oacceptabelt dålig. Det här är ett tydligt exempel på att investeringar och underhåll av den yttre fysiska miljön måste förbättras, särskilt i stadens ytterområden. Idag är både stadsdelsförvaltningarnas parkförvaltningar, driftentreprenörer, Trafikkontoret och Exploateringskontoret inblandade i investeringar och underhåll av plaskdammarna, och det är uppenbart att det finns brister i den här organisationen. Dessa brister måste åtgärdas och det måste bli tydligt vem som har ansvar för vad.

I och med besluten om redovisningen i nämnden, uppmanas stadsdelsnämnderna att redovisa åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. Det är viktigt att detta följs upp och att förelägganden utfärdas om bristerna inte åtgärdas.

§17 Kontroll av avfallshanteringen hos verksamheter i Årsta partihallsområde

Tillsynsrapport för 2010
Dnr 2010-13075

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapportering av tillsyn på verksamheters avfallshantering i Årsta partihallar.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till trafik- och renhållningsnämnden.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§18 Remiss av Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-18485

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker i huvudsak förslagen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beaktar de synpunkter som förvaltningen framhåller i tjänsteutlåtandet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§19 Förslag till ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (§ 3 avseende utökning av antal officiella strandbadplatser som offentliga platser och § 23 avseende hundförbud på officiella strandbadplatser

Dnr 2010-18665

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§20 Kontroll av rengöring på restauranger och mindre serveringar

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2010-18320

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till SHR (Sveriges Hotell & Restaurangföretagare).

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§21 Remiss från Boverket om revidering av avsnitt 9, energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2008:20)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-18483

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslaget till remissvar.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§22 Trafikverkets tillstånd till bortledande av grundvatten från spårtunnel Tomteboda - Riddarholmen m.m. nu punkten 3 i dom den 25 februari 2010, mål nr M 3980-09, Miljööverdomstolen

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 2301-07
Dnr 2005-000273-320

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på remissen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet i 15 exemplar till Nacka tingsrätt och via e-post.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§23 Planprogram för Godsvagnen 10 och Påsen 10 m m, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Sdp 2010-04380-53
Dnr 2010-15413

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planprogrammet under förutsättning att en detaljerad bullerutredning genomförs.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Det är positivt att Stockholm växer och att profilområdet Hammarby Sjöstad utvecklas. I en modern och levande stad anpassas och utvecklas staden efter dem som bor där.

När man omvandlar eller utvecklar ett område inom vilket det sedan tidigare bedrivs tillsynspliktig verksamhet är det emellertid viktigt att man betraktar planerna utifrån ett helhetsperspektiv, där även påverkan för den befintliga verksamheten beaktas så att bostadsbyggande och företagsamhet kan utvecklas och existera parallellt så långt det är möjligt.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi stödjer förvaltningens förslag till beslut men vill understryka behovet av rekreationsområden, parker och grönområden i det aktuella området. Exploateringstalet i området är högt satt. Redan i programskedet måste det därför övervägas om antalet bostäder behöver minskas för att en bra boendemiljö och ljusa bostäder ska kunna åstadkommas. På gårdar och tak anläggs om möjligt småskaliga odlingsmöjligheter för de boende och träd bör placeras för att sommartid ge skugga och svalka.

§24 Gränsöverskridande transporter

Anmälan av examensarbete
Dnr 2010-18364

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om examensarbete.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar examensarbetet till Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Stockholm.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Karin Wanngård m.fl. (S), Charles Berkow (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till beslut.

Därefter begära att förvaltningen tar initiativ till ett möte med berörda producenter och importörer för att få dessa att tillsammans med kommunens avfallshantering skapa en organisation för omhändertagande och ev. export av allt elektroniskt och elektriskt hushållsavfall av typ datorer och vitvaror samtidigt som alla aktörer inklusive allmänheten ges upplysning om regler och problem inom området (ex. genom kampanjer liknande de Stockholm Vatten har i tunnelbanan).

I rapporten föreslås en kartläggning av uppställningsplatserna. I samband med en sådan kartläggning bör man också se över ifall det behövs lov, tillstånd eller anmälan för att använda uppställningsplatserna.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Karin Wanngård m.fl. (S), Charles Berkow (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§25 Miljötillsyn 2010 – verkstadsbranschen

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-18503

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Miljötillsyn 2010 – verkstadsbranschen”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till de verksamhetsutövare i branschen som miljöförvaltningen har i sitt miljötillsynsregister.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§26 Miljötillsyn 2010 – Oljehamnen

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-18505

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Miljötillsyn 2010 – Oljehamnen”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till de verksamhetsutövare i branschen som miljöförvaltningen har i sitt miljötillsynsregister.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 11 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§27 Rapport från tillsyn över biltvättsanläggningar, hösten 2010

Dnr 2010-15091

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till verksamhetsutövarna i branschen samt till Svenska Petroleum Institutet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§28 Motion (2010:18) av Ylva Wahlström (MP) om snö - något att planera för

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2010-17249

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Karin Wanngård m.fl. (S), Charles Berkow (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka motionen samt att därutöver anföra följande:

Det är bra med ett arbete för att åtgärda de reella källorna till föroreningar på snö eller vatten på våra gator. Det kommer dock att ta lång tid innan åtgärder som alternativa gatubeläggningar eller förbättrade motor- och fordonskonstruktioner har gett effekt. Det måste till andra åtgärder under den tiden.

Det är bra att staden har som ambition att kunna hitta en strategi för vad som ska göras när en för deponi utvald plats tas i anspråk för annat ändamål. Men behov av områden för deponier bör komma in tidigare i planeringsprocessen. Snöhanteringen bör integreras i stadens hantering av dagvatten.

Därutöver begära att Förvaltningen gör en förnyad analys av möjligheten att genom lagring av snö i ex. bergrum kombinera behovet av deposition av snö med behovet av rening och energiproduktion. En sådan anläggning bör kombineras med möjligheter att använda ”kylförekomster” i form av bottenvatten för att skapa en tillräckligt stor produktion på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt. Vid valet av områden med bottenvatten måste tillräcklig hänsyn tas till negativa miljöeffekter varför djupområden i avsaknad av syre ska prioriteras.

Vad avser kalkyler för användning av snö för att producera fjärrkyla är det otillräckligt att utgå ifrån en strikt företagsekonomisk värdering av projektet. Givetvis bör en mer heltäckande stadsekonomisk värdering av projektet göras, där alla stadens intäkter och utgifter ingår. Helst bör också en samhällsekonomisk utvärdering av projektet också göras.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Karin Wanngård m.fl. (S), Charles Berkow (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§29 Ansökan från Stockholms Hamn AB om dispens från förbud mot dumpning av avfall (snö

Remiss från Naturvårdsverket, dnr NV-2506-10 Rm
Dnr 2010-18555

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker Stockholms Hamn AB:s ansökan om dispens från förbudet mot dumpning av avfall från vinterväghållning, dock längst till den 1 maj 2013.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Torbjörn Erbe m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Charles Berkow (MP) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Ansökan tillstyrks delvis.

Dumpning av snö får bara ske i större vattenområden som har förmåga att utan större påverkan neutralisera tillförda ämnen. Dumpning i Lilla Värtan kan därför inte accepteras.

En utredning bör göras av möjligheten att utnyttja lagring av snö för produktion av fjärrkyla.

Därutöver anföra

Snö innehåller enligt redovisning vid förra nämndmötet betydande mängder närsalter (fosfor och kväve). Halterna är större än vad som kännetecknar utgående, renat avloppsvatten. Dessutom innehåller snö betydande mängder av tungmetaller och organiska gifter. Det är därför inte i överensstämmelse med ramdirektivet för vatten att belasta mindre vattenområden med stora mängder av snö eftersom vattenkvalité kommer att märkbart försämras. För att på sikt lösa dessa problem ska en utredning av möjligheterna till produktion av fjärrkyla baserad på lagrad snö äga rum.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Charles Berkow (MP) enligt följande:

Det är inte bra att det slentrianmässigt ansöks om dispenser från dumpningsförbudet. Dispenser bör förenas med krav på att ta fram förslag till bättre hantering av snön i god tid innan dispensen löper ut.

§30 Ansökan från SL, tvärbanan Solnagrenen, om dispens från förbud mot dumpning av avfall (snö)

Remiss från Naturvårdsverket, dnr 523-4695-10 Rm
Dnr 2010-18351

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker SL:s ansökan om dispens under förutsättning att alternativ hantering i form av landdeponi inom det egna arbetsområdet eller inom stadens landupplag utmed Bällstavägen inte är möjligt.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Torbjörn Erbe m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Charles Berkow (MP) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ansökan avslås samt att därutöver anföra följande:

Snö innehåller enligt redovisning vid förra nämndmötet betydande mängder närsalter (fosfor och kväve). Halterna är större än vad som kännetecknar utgående, renat avloppsvatten. Dessutom innehåller snö betydande mängder av tungmetaller och organiska gifter. Det är därför inte i överensstämmelse med ramdirektivet för vatten att belasta mindre vattenområden med stora mängder av snö eftersom vattenkvalité kommer att märkbart försämras. För att på sikt lösa dessa problem ska en utredning av möjligheterna till produktion av fjärrkyla baserad på lagrad snö äga rum.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§31 Årlig tillsynsrapport för miljötillsyn inom livsmedelsbranschen år 2010

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-17536

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Årlig tillsynsrapport för miljötillsyn inom livsmedelsbranschen. År 2010”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till de verksamhetsutövare i branschen som miljöförvaltningen har i sitt miljötillsynsregister.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§32 Utsläpp av växthusgaser i Stockholms Stad år 2010

Avrapportering från miljöförvaltningen
Dnr 2010-18543

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner avrapportering av Stockholms utsläpp av växthusgaser år 2010.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 9 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Torbjörn Erbe m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Charles Berkow (MP) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till beslut.

Därutöver begära att Förvaltningen får i uppdrag att redovisa vilka ytterligare åtgärder som måste vidtas för att nå målen om 40 % minskning i enlighet med klimatförhandlingarnas principer. Härvid bör möjligheterna att på stadens fastigheter installera solceller och bergvärme särskilt analyseras liksom effekten av att ersätta Förbifart Stockholm med kollektivtrafik. Behovet av andra åtgärder för att minska utsläppen i from av ex. ombyggnad av miljonprogrammets fastigheter bör också analyseras.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Stockholm blev i år som första stad utnämnd till Europas Miljöhuvudstad av kommissionen. Det är en utmärkelse som staden förärades för sitt långsiktiga, kontinuerliga och planerade miljö- och klimatarbete. Stockholm har aktivt arbetat med att minska utsläppen av växthusgaser under en längre tid, ett engagemang som också börjat ge goda resultat. År 2008 låg Stockholms utsläpp på drygt 3,4 ton koldioxidekvivalenter per invånare, vilket kan jämföras med Sverigesnittet på c:a 6 ton/invånare.

Det finns ett mål för stadens utsläppsminskningar som är både ambitiöst och realistiskt. År 2015 ska utsläppen understiga 3,0 ton koldioxidekvivalenter per invånare. Detta innebär en minskning med 25 procent jämfört med 2005.

I avrapporteringen från miljöförvaltningen framkommer att utsläppen av växthusgaser i Stockholm minskar trots att staden under året har haft en stark befolkningstillväxt. Det visar att Stockholm inte bara på pappret utan även i verkligheten är en Miljöhuvudstad, eftersom människor som flyttar hit per automatik blir mer klimatsmarta.

Vi kan glädjande konstatera att förvaltningen bedömer att 3,0-målet 2015 kommer att uppnås. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att pågående och planerade åtgärder i befintliga planer måste genomföras och löpande följas upp.

Särskilt uttalande lämnas av Charles Berkow (MP) enligt följande:

Av rapporten framgår att den planerade halveringen av kolanvändningen i Värtaverket står för nästan hela den kvarvarande minskningen som krävs för att nå 3,0 målet. Vi anser att Stockholm kan och bör klara ett tuffare mål. För det krävs bl.a. en snabbare avveckling av fossila bränslen för uppvärmning och en minskning av biltrafiken. Den moderatledda majoriteten bedriver i stället en politik för ökad bilism.

Uppgifter tyder på att om hänsyn tas till utsläppen av växthusgaser utanför staden till följd av stockholmarnas konsumtion och resor skulle utsläppen vara storleksordningen dubbelt så stora. Vi anser att ett mål bör sättas upp om att dessa utsläpp ska minska. Uppgifter om utsläpp i staden ger därför en överdriven positiv bild av stockholmarnas klimatpåverkan. Därför bör kommande rapporter kompletteras med uppgifter om det totala klimatfotavtrycket.

§33 Ansökan om fortsatt och ändrad verksamhet vid Hässelbyverket

Remiss från miljödomstolen, mål nr M 1680-10
Dnr 2009-12126

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrka ansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid Hässelbyverket under förutsättning att:

- miljödomstolen fastställer ett villkor om att renat rökgaskondensat ska ledas till Saltsjön via Bromma reningsverk

- miljödomstolen fastställer provisoriska villkor för utsläpp av renat
rökgaskondensat i nivå med villkoren för andra jämförbara anläggningar,
exempelvis Värtaverket

- villkoret för utsläpp av olja till vatten ska vara 1 mg/l som månadsmedelvärde
och 0,5 mg/l som årsmedelvärde, uttryckt som oljeindex

- miljödomstolen fastställer ett utredningsvillkor för utsläpp av kolmonoxid från
panna P1-P3, enligt vilket bolaget under en prövotid ska utreda om pannorna
uppfyller de förutsättningar som nämns i de rapporter från Värmeforsk som
bolaget hänvisar till i sin komplettering av ansökan

- miljödomstolen fastställer ett utredningsvillkor enligt vilket bolaget under en
prövotid ska utreda tekniska och ekonomiska förutsättningar att klara
bullernivåer under Naturvårdsverkets riktvärden för nyetablerad industriell
verksamhet

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet i 15 exemplar till miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och via e-post.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§34 Miljötillsyn 2010 – Hamn & sjöfart

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-18581

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Hamn & sjöfart – Tillsynsrapport 2010”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till styrelsen för Stockholms Hamnar och exploateringsnämnden.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§35 Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden – Gasklocka 3 och 4, Hjorthagen 1:2 m.fl. i stadsdelen Hjorthagen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2009-14770

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker detaljplanen under förutsättning att:

1 Höghuset klarar de energinivåer som anges i miljökraven för etapp Norra 2.

2 Trafikbuller minst motsvarande avstegsfallen enligt Stockholmsmodellen klaras.

3 En miljömedicinsk bedömning görs för hälsoeffekterna av rökgasplymen som kommer att nå bostadshuset.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Torbjörn Erbe m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Charles Berkow (MP) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar stödja förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Sopsugssystemet ska drivas i stadens regi,

parkeringstalet ska vara högst 0,3

alla nya bostäder ska högst förbruka 45 kWh/kvm/år och

parker, gårdar och marken runt förskolorna ska vara verkligt barnanpassade.

För att säkerställa en god inomhusmiljö bör studier utföras för att tydligt klarlägga orsakerna till de så kallade sjuka-hus problemen så att allt byggande kan ske med full garanti för att giftemissioner inte skapas eller kan skapas genom fukt i betong i kombination med golvspackel. Vidare bör all dragning av el och IT-nätverk ske på sådant sätt att den elektromagnetiska strålningen inomhus reduceras till minst 1/10 av nuvarande svenska gränsvärde. Minst 1 våningsplan i höghuset bör vara el- och IT-sanerade, så att också personer särskilt känsliga för elektromagnetiska fält kan bo i lägenheterna.

För att möjliggöra alla typer av boende bör minst 50 % av lägenheterna vara hyresrätter eller kooperativa bostadsrätter.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilområde och det är viktigt att de höga miljö- och energikrav som satts upp för området också efterlevs.

I förevarande fall har några frågor rörande det höga huset väckts av miljöförvaltningen. Förvaltningens synpunkter är dock lösningsfokuserade, vilket vi ser positivt på. Projektet är angeläget och därför är det också viktigt att frågorna rörande energinivåer, buller och rökgasplymen kan klaras ut. Norra Djurgårdsstaden blir en tätbebyggd stadsdel och höghuset ifråga bidrar till denna täthet vilket skapar goda förutsättningar för ett boende med låg belastning på klimatet.

§36 Miljötillsyn 2010 - Årlig tillsynsrapport för transportintensiva verksamheter

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2010-18575

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens avrapportering.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till besökta verksamhetsutövare, trafik- och renhållningsnämnden, servicenämnden samt till branschorganisationen Sveriges åkeriföretag.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 12 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§37 Svealandskusten 2009, Svealands Kustvattenvårdsförbunds årsrapport

Dnr 2010-10786

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av Svealands Kustvattenvårdsförbunds (SKVVF:s) årsrapport ”Svealandskusten 2009”

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§38 Förvaltningschefens information

Margareta Widell avdelningschef för Livsmedelskontrollen informerar om utbrottet av magsjuka i Östersund och hur rening av vatten hanteras i Stockholm.

Vidare berättar Margareta Widell om resultatet från årets inspektioner av julbord.

Malin Ekman, enhetschef för SLB-analys redogör för mätningar av dubbdäcksförekomster på bl.a. Hornsgatan och Sveavägen.

Förvaltningschef Gunnar Söderlund redogör för utfall i överprövande instanser i aktuella ärenden.

-

Karin Wanngård (S) tackar förvaltningen för dess professionalitet, för alla föredragningar och för all hjälp som nämnden fått under mandatperioden.

Ordföranden Per Ankersjö (C) tackar nämnden för sitt arbete under mandatperioden.