Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2012-05-22

Sammanträde 2012-05-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Tertialrapport 1 2012 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

8 Delegation av tillsynsbefogenheter enligt miljöbalken från länsstyrelsen till miljö- och hälsoskyddsnämnden

9 Överklagande av länsstyrelsens beslut om att lämna klagomål på drag i lokal på Brahegatan 58 utan åtgärd

Remiss från mark- och miljödomstolen, M 6394-11
Dnr 2009-2984
(Hälsoskydd)

P
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 JO-anmälan avseende handläggningen av ett klagomålsärende rörande tobaksrök

Remiss från Riksdagens ombudsmän, dnr 1500-2012
Dnr 2012-5899
(Hälsoskydd)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ny modell av vägledningar

Skrivelse till Livsmedelsverket
Dnr 2012-6193
Livsmedelskontrollen

P
Omedelbar justering

12 Förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012

13 Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-9734
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering

14 Lägesrapport avseende stadens elfordonsarbete

Dnr 2009-4321-211
(Plan och Miljö)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Stockholms Hamn AB:s överklagande av tillstånd till hamnverksamhet inom Södra Hammarbyhamnen

Remiss från mark- och miljödomstolen, M 6355-11
Dnr 2007-6350
(Plan och Miljö)

P

16 Hamnverksamhet Loudden, yttrande till mark- och miljödomstolen - M 900-11

17 Remiss av Mälarens Vattenvårdsförbund - förslag till förändringar av förbudets inriktning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2012-4755
(Miljöanalys)

P
Omedelbar justering

18 Svar på EU-kommissionens öppna samråd om EU:s sjunde miljöhandlingsprogram

19 Undersökning av miljögifter i vatten, sediment och jord vid en båtuppläggningsplats i Brunnsviken

20 Building Sustainability Sweden 2012

Internationell konferens som miljöförvaltningen arrangerar i samarbete med Sweden Green Building Council
Dnr 2010-7153
(Plan och Miljö)

P

21 Förvaltningschefens resa till Brasilien

22 Ansökan om medlemskap i Biogas Öst, ideell förening Dnr 2012-7037

23 Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Catarina Stokken, Lisa Andersson, Maria Pettersson samt till personalföreträdaren Luis Lopez.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Katarina Luhr (MP) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker fredagen den 25 maj 2012.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 4/2012 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 17 april 2012 anmäls.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt förteckningar från den 9 maj 2012 och den 22 maj 2012 anmäls.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen från och med 2012-03-24 – 2012-04-20.

Handlingar i ärendet

Lista över delegationsbeslut ur ECOS för delegationsperioden

2012-03-24 – 2012-04-20.

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll 2/2012 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågors sammanträde den 2 april 2012 anmäls.

§7 Tertialrapport 1 2012 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2012-5983

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker om budgetjustering med 1,0 mnkr för att återställa nettobudgetramen 77,6 mnkr enligt kommunfullmäktiges budget, till följd av kommunstyrelsens ärende den 22 februari.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker om budgetjustering med 250 tkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget för 2012 för kostnader för flora och faunainventering i samband med inrättande av nya naturreservat.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till indikatorer för delmål i Stockholms miljöprogram där miljö- och hälsoskyddsnämnden har eget eller delat uppföljningsansvar enligt bilaga 2.1
till förvaltningens tjänsteutlåtande.

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till mäthistorik för föreslagna indikatorer i Stockholms miljöprogram 2012 – 2015 enligt bilaga 2.2 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till uppföljning av delmål i miljöprogrammet för åren 2008 – 2011 enligt bilaga 2.3 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till uppföljning av e-tjänster enligt bilaga 3 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 10 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 1, med nedanstående ändring om måluppfyllelsen, samt överlämna den till kommunstyrelsen.

2. Ansöka om budgetjustering med 1,0 mnkr för att återställa nettobudgetramen 77,6 mnkr enligt Kf:s budget, till följd av Kommunstyrelsens ärende den 22:a februari.

3. Ansöka om budgetjustering med 250 tkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget för 2012 för kostnader för flora och faunainventering i samband med inrättande av nya naturreservat.

4. Förvaltningens förslag till indikatorer bör utvecklas i linje med vad som framförs nedan under rubriken Indikatorer.

5-8. Enligt förvaltningens förslag.

Måluppfyllelsen

Vi anser att KF:s inriktningsmål för verksamhetsområdet 1.3 ”Stockholms livsmiljö ska vara hållbar” ska anses endast delvis uppfyllt. Detta, för att nämndmål 1.3.3. ”Bättre miljö och hälsa genom ökade effekter av tillsyn” ska anses vara endast delvis uppfyllt. Skälet är att vi anser att nämnden har varit för passiv i sin tillsyn av delar av åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsnormer för luften i staden. Detta är i sin tur en bidragande orsak till att KF:s årsmål avseende Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft samt Antal dygn över normvärdet för PM 10 i luft inte uppfylls. Utan dessa ändringar ger rapporten en missvisande bild av nämndens verksamhet.

Indikatorer

Vi vill att förvaltningens förslag till indikatorer ska utvecklas enligt följande:

3.3.1 Andel nybyggda hus som uppfyller kravet att energianvändningen är högst 55 kWh/m2. Eftersom kravet kan ses som ett steg mot uppfyllelsen av kraven i EU:s DIREKTIV 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda är det en fördel om sättet att räkna energianvändningen motsvarar direktivets sätt (bilaga 1 i direktivet).

4.3 Intrång i övriga grön- och vattenområden ska minimeras
Förvaltningen föreslår inte någon mer preciserad indikator. Detta är problematiskt eftersom Exploateringsnämnden, som har uppföljningsansvaret, i vissa fall kan ha motstridiga intressen. En lämplig indikator kan vara antal kvadratmeter grön- och blåområden som utsätts för intrång utan att adekvat kompensation görs.

5.1 Avfallet från stadens verksamheter ska förebyggas och det som ändå uppstår ska nyttiggöras.

Förvaltningen föreslår inte någon mer preciserad indikator. Vi anser att det ska preciseras att avfallet från stadens verksamheter ska minska (vilket är i linje med stadens avfallsmål). Vidare bör andel avfall som behandlas enligt olika steg i EU:s avfallshierarki (förebyggande, återanvändning, återvinning, energiutvinning och sist säkert omhändertagande av avfall) redovisas. Avfallet som går till energiåtervinning bör delas upp i avfall som går till biogasframställning och avfall som går till förbränning, där biogasframställning rankas högre.

5.3.3 Mängd insamlat matavfall bör kompletteras med en indikator om andel som går till framställning av biogas.


För övrigt anser vi att elen som upphandlas (3.2) ska komma från producenter som enbart tillhandahåller miljömärkt el. Annars finns risk för att vissa producenter säljer den miljömärkta elen till kunder som ställer krav och ”fulelen” till andra, varför upphandling av miljömärkt el inte bidrar till att påverka produktionens inriktning.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.


Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Detta ärende hade givetvis sett annorlunda ut om en socialdemokratisk budget hade fått gälla. Nämndens förebyggande arbete, liksom kommunens proaktiva och pådrivande miljöarbete, som ju till stor del också ligger på miljö- och hälsoskyddsnämnden, hade fått ett betydligt större utrymme och resurser. Indikatorerna från kommunfullmäktige har i många fall låga ambitioner och är ej pådrivande.

Vi ser det som beklagligt att målen för dygnsmedelvärde för pariklar och kvävedioxid inte uppfylls och hoppas på kraftfullare åtgärder för att förbättra luftkvalitén till Stockholmarna.

Vi anser att det är beklagligt att förvaltningen har så låga mål för att få fram sommarjobb till stadens ungdomar. Även om många av arbetsuppgifterna är högt kvalificerade så tror vi att det skulle vara möjligt att ha ett högre mål än 0 sommarjobb.

§8 Delegation av tillsynsbefogenheter enligt miljöbalken från länsstyrelsen till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2008-5032

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

Föreslå kommunfullmäktige att anpassa och komplettera tidigare beslut av den 16 februari 2009, § 21, rörande ansökan hos länsstyrelsen om överlåtelse av tillsynsbefogenheter från länsstyrelsen enligt följande:

1 Med stöd av 2 kap 18 och 19 §§ punkt 1 miljötillsynsförordningen (2011:13) begära att länsstyrelsen överlåter tillsynsbefogenheter åt miljö- och hälsoskyddsnämnden avseende följande typer av tillsynsobjekt:

a. Naturminnen som har beslutats av länsstyrelsen (2 kap 8 § första stycket
punkt 1 miljötillsynsförordningen).

b. Verksamheter och åtgärder som kan påverka miljön i sådant område som
avses i 7 kap 27 § miljöbalken utom den tillsyn som omfattas av länsstyrelsens
ansvar enligt 7 §, kommunens ansvar enligt 9 § eller Skogsstyrelsens ansvar
enligt 10 § (2 kap 8 § första stycket punkt 6 miljötillsynsförordningen).

c. Miljöfarliga verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utom
den tillsyn som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar enligt 26 §
(2 kap 29 § punkt 1 miljötillsynsförordningen).

d. Föroreningsskador enligt 10 kap 1 § första stycket miljöbalken orsakade av
en sådan miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt bilagan
till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och
som a) är i drift, eller b) har upphört efter den 30 juni 1969, om tillsynen vid
tidpunkten för verksamhetens upphörande inte hade överlåtits till kommunen
(2 kap 29 § punkt 3 miljötillsynsförordningen).

2 Hemställa att kommunfullmäktige ger miljö- och hälsosskyddsnämnden i uppdrag att verkställa ansökan enligt punkt 1.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 3 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§9 Överklagande av länsstyrelsens beslut om att lämna klagomål på drag i lokal på Brahegatan 58 utan åtgärd

Remiss från mark- och miljödomstolen, M 6394-11
Dnr 2009-2984

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut från den 4 juni 2010.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§10 JO-anmälan avseende handläggningen av ett klagomålsärende rörande tobaksrök

Remiss från Riksdagens ombudsmän, dnr 1500-2012
Dnr 2012-5899

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen eller den han sätter i sitt ställe att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§11 Ny modell av vägledningar

Skrivelse till Livsmedelsverket
Dnr 2012-6193

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till skrivelse till generaldirektören för Livsmedelsverket.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012

Remiss från trafik- och renhållningsnämnden
Dnr 2012-4767

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen samt därutöver anför följande:

Vi finner det utmärkt att Stockholms stad nu arbetar med en så pass ambitiös cykelplan. Vi hoppas att den inte urvattnas och läggs ner, så som skett med tidigare cykelplaner som tagits fram inom Stockholms stad under perioder av borgerlig majoritet i Stockholms stadshus.

Vi har tidigare lagt en serie konkreta förslag till förbättringar av cykeltrafiken, bl.a. i ”Stockholms cyklister kan inte vänta i 100 år – 96 åtgärder för en cykelvänlig region”, samt i ”Cyklar i den gröna staden- 14 förslag för en levande gång- och cykelvänlig stad”. I några få fall har våra förslag börjat förverkligas, men det mesta återstår och bör arbetas in i cykelplanen.

Utöver de åtgärder och förslag som Trafikkontoret tar upp i remissen och som Miljöförvaltningen vill tillägga i sitt tjänsteutlåtande, så vill vi även peka på kommande behov av plats för bredare cyklar, avsedda för olika former av enklare transporter av varor och gods, så som skett i Köpenhamn, Amsterdam och andra städer i världsklass, där arbetet med förbättrade cykelmöjligheter kommit mycket längre än i Stockholm. Dessa cyklar är vanligtvis trehjuliga och tar därför bredare utrymme i anspråk. Sådana cyklar kan underlätta logistiken av mindre varutransporter och samtidigt minska behovet av motsvarande bilburna transporter. Två cykelaffärer i Stockholm säljer redan sådana cyklar och efterfrågan ökar, varför man kan förvänta sig att motsvarande efterfrågan på plats för dessa bredare cyklar kommer att stiga.

Vi vill även lägga till att avdelningen ”cykelparkering i garage” behöver delas upp i två kategorier. Dels handlar garagefrågan om gemensamma cykelgarage vid lämpliga större kollektivtrafikknutpunkter, där Centralen är det i särklass mest eftersatta stället, satt i förhållande till behoven. Men det handlar även om enklare cykelgaragelängor (Knivsta-modellen) i mer perifera områden med förhållandevis god kollektivtrafik som exempelvis Hökarängen. Dit kan cyklister ta sig från längre bort liggande områden, låsa in sin cykel och ta tunnelbanan den sista biten in till centrala Stockholm.

För att gynna trafiksäkerheten så bör dubbelriktade cykelbanor undvikas. De långt bredare trafiksäkerhetsmässiga erfarenheterna från Köpenhamn visar att cykelbanor ordnade på samma sätt som bilbanorna utefter gatorna generellt är säkrare. Vi är tveksamma till förslagen att tillåta cykling mot enkelriktningen på vissa gator, utan att det anordnas ett mot-cykelfält eller något annat som signalerar till fordon som kommer från motsatt håll att man kan komma att möta mot-trafik. Vi är också tveksamma till att generellt tillåta cyklister att köra mot rött vid högersväng. Argumentet att detta förekommer i en del andra länder kan inte i sig tas till intäkt för att detta skulle fungera väl i Stockholm. Det finns länder där det är tillåtet för bilar att köra mot rött vid högersväng, utan att detta någonsin tagits upp som något att införa i Stockholm. Det kan i sak finnas platser där det kan vara motiverat att tillåta cyklister att svänga åt höger vid rött ljus, men då bör sådana korsningar kompletteras med särskilda cykeltrafikljus, som på plats reglerar detta. Staden bör även kampanja för ökad cyklistvett och bättre teckenanvändande i trafiken. Få cyklister i Stockholm i dag känner till exempel igen stopp-tecknet för cyklister, något som är en självklarhet att använda för varje Köpenhamns-cyklist. Vi vill även särskilt betona barnens behov av hänsyn och säkra cykelvägar i trafiken, till och från skolan men även till idrottsplatser och andra platser dit barn regelbundet kan tänkas cykla. Att prioritera säkra cykelområden runt skolor och fritidsplatser kan leda till att vanan att cykla grundläggs tidigt men även leda till en minskning av biltrafik runt skolor och andra platser där många barn rör sig frekvent.

Det är bra att man vill bidra med åtgärder för att få fler arbetsplatser att påverka sina anställda att cykla mera. Men Stockholms stad bör här vara ett föredöme. Tidigare så fanns det cykelersättningspengar för egen cykel i tjänsten, på samma sätt som det fortfarande i Stockholms stad finns bilersättningspengar, för att använda egen bil i tjänsten. Detta avskaffades år 2000, under det dåvarande borgerliga styret i Stockholm. Dessa cykelersättningspengar bör återinföras.

Rörande lånecyklar så behöver platserna för dessa utsträckas över hela Stockholm och inte bara vara en angelägenhet för Stockholms innerstad. Lånesystemet bör även inriktas mot skapandet av mobility-smart-card, där allt slags miljövänligt resande kan samlas på ett och samma användarkort (smart-card), både för cykeluthyrning, kollektivtrafik, bilpoolsbilar och annat. Uppnår vi detta så kan man börja tala om ett Stockholm i världsklass.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt att därutöver anföra att:

Ökat cyklande är ett viktig steg till att förhindra ytterligare ökad trängsel i Stockholm. Cyklismen är ett allt mer betydande trafikslag för vår stad. Därför är det bra att staden har tagit fram ett förslag på cykelplan, men tyvärr brister förslaget i stora stycken. Planen måste nu följas upp med finansiering.

Vi vill att möjligheten till cykling ska bli mer lättillgängligt för alla Stockholmare genom att utöka lånecykelsystemet till förorten och göra systemet med lånecyklar till ett naturligt komplement till SLs kollektivtrafik.

Det måste bli säkrare att cykla i Stockholm och ges bättre möjligheter att parkera sin cykel. Idag planeras det inte för cykelparkering när det byggs nytt. Ett bra exempel på det är den nya centralstationen för citybanan som kommer sakna cykelgarage, det vid Sveriges största knytpunkt.

Vi vill också förbättra snöröjningen av cykelbanorna och göra mer sammanhängande cykelstråk. Idag är det inte ovanligt att cykelbanor tvärt slutar i en korsning och cyklisterna tvingas ut på en hårt trafikerade vägar. Underlättandet för cyklister är viktigt men får inte ske på bekostnad av gångtrafikanter och därför ska nuvarande trafikregler följas. Breddning av vissa cykelbanor i innerstaden måste också genomföras så snart det går.

Slutligen måste planen få ett tydligare barnperspektiv. Under de senaste decennierna har antal barn som cyklar eller går till skolan minskat. Barn som cyklar till skolan eller fritidsaktiviteterna måste öka, därför ska en extra satsning på säkerhet göras på cykelbanor som används av barn i hög utsträckning. Alla barn ska också få en möjlighet att lära sig cykla, i grundskolan ska alla elever erbjudas möjligheten att lära sig cykla.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

För att skapa en bättre miljö och öka framkomligheten samtidigt som Stockholms stad växer i rekordtakt är en offensiv cykelpolitik av stor vikt. Om rätt förutsättningar skapas är cykeln ett både enkelt och snabbt trafikslag då stockholmarna ska bege sig till jobbet, skolan, kultur- och fritidsaktiviteter eller handla.

Även om cykelplanen är ambitiös anser vi att målet att andelen cykelpendlare i Stockholm ska öka från omkring 8-14 procent i dagsläget till 15 procent år 2030 bör sättas högre. Stockholm har goda geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar att bli en världsledande cykelstad, men om så ska ske måste vi också sträva efter att bli det. Därför borde Stockholms stad sätta som mål att fördubbla cykelpendlandet till 2030.

Om cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt transportslag vill vi understryka vikten av framkomliga och säkra cykelvägar samt att det ska vara säkert och lätt att parkera cykeln. Vi måste inse att detta kommer att innebära att plats tas i anspråk från bland annat biltrafiken vilket är en nödvändig prioritet. Gång- och cykelstråk bör behandlas som separata trafikleder, böterna för den som parkerar på cykelvägarna bör höjas, cykelvägarnas beläggning ska hålla lika hög kvalitet som bilvägarna, där så är möjligt ska cykelvägarna avskiljas från bilvägarna, om försöket med intensiv vinterväghållning av cykelvägarna slår väl ut bör det permanentas, vid kollektivtrafiknära lägen ska möjligheterna att parkera cyklar vara mycket goda.

Vidare är det angeläget att staden verkar för att lånecykelsystemet kan byggas ut i ytterstaden. En viktig del av en ökad cykelpendling är möjligheten till kombinationsresor och fler lånecykelstationer möjliggör en ökad cykel- och kollektivtrafikpendling för många stockholmare.

I de fall då cykelplanens realiserande kräver lagändringar är det viktigt att Stockholms stad uppvaktar regeringen för att åstadkomma nödvändiga lagändringar.

§13 Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-9734

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att låta ärendet utgå.

§14 Lägesrapport avseende stadens elfordonsarbete

Dnr 2009-4321-211

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens lägesrapport
avseende stadens elfordonsarbete.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden delegerar till förvaltningschefen att underteckna kontrakt med EU kommissionen gällande projektet FR-EVUE om smart logistik med elfordon förutsatt att projektet erhåller en positiv utvärdering.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden delegerar till förvaltningschefen att teckna samarbetsavtal med Trafikkontoret, Exploateringskontoret, Fortum och Trafikverket Region Stockholm om projektet FR-EVUE gällande genomförande och parternas respektive ansvar och åtagande inom ramen för projektet. Detta under förutsättning att projektet erhåller stöd från EU.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner inriktningen på det fortsatta elfordonsarbetet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:


Systemet med trängselavgifter syftar till att minska trängseln i trafiken. Vi anser inte att systemet ska användas för att gynna elbilar och laddhybrider. Ju fler undantag från systemet desto sämre fungerar det för avsett syfte. Ett utbyggt laddstolpssystem, och/eller billig eller lättillgänglig parkering för elbilar är exempel på bättre incitament för att gynna elbilar eller laddhybrider.

Elbilarnas begränsning är fortfarande batterikapaciteten och förefaller fortsätta vara så under överskådlig tid. Miljöförvaltningen bör utreda möjligheten att på någon lämplig plats att testa elöverföring med hjälp av luftledning, för återkommande varutransporter. Ett sådant privatdrivet system fanns tidigare mellan Södra station och Kvarnholmen, för mjöltransporter.

§15 Stockholms Hamn AB:s överklagande av tillstånd till hamnverksamhet inom Södra Hammarbyhamnen

Remiss från mark- och miljödomstolen, M 6355-11
Dnr 2007-6350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till mark- och miljödomstolen som svar på remissen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder nämndens beslut i två exemplar till mark- och miljödomstolen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till mark- och miljödomstolen, med den ändringen att förstahandsförslaget under Villkor 5 utgår, som svar på remissen.
2. Översända nämndens beslut i två exemplar till mark- och miljödomstolen.
3. Därutöver anföra följande:

Beträffande Villkor 5 ”Dagvattenbrunnar ska, där så behövs, förses med dagvattenfilter” skriver förvaltningen att Hamnens verksamhet vid Södra Hammarbyhamnen ”är av sådan begränsad omfattning att det i dagsläget inte är skäligt att ställa krav på rening av dagvatten från Hamnens kajer”.

I den mån det sökta tillståndet kommer att gälla också om hamnens verksamhet har en annan omfattning än dagens bör dock tillståndets villkor också täcka in den nya situationen. Därför utgår förvaltningens förstahandsförslag under denna punkt.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§16 Hamnverksamhet Loudden

Yttrande till mark- och miljödomstolen – mål M 900-11
Dnr 2007-5659

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§17 Remiss av Mälarens Vattenvårdsförbund – förslag till förändringar av förbundets inriktning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2012-4755

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker Stockholms stads medfinansiering av projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner” under åberopande av förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker höjningen av medlemsavgiften.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Eftersom projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner” är angeläget och stadens miljöförvaltning har hög kompetens bör förvaltningen aktivt hjälpa vattenvårdsförbundet att förtydliga förslagen till aktiviteter och budget.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi delar förvaltningens synpunkter beträffande kritiken mot förslaget vad gäller Mälarens vattenvårdsförbunds fortsatta arbete. Även om planering och samförståndsarbete är både nödvändigt och viktigt är preciserade åtgärder för att uppfylla vattendirektivets krav viktigast. Eftersom stadens påverkan nästan helt riktas mot kustvattnet – inte mot Mälaren – bör dessutom stadens del av kostnaderna reduceras väsentligt. Och sannolikt ökas i motsvarande mån vad gäller vårt ansvar för kustvatten.

Om kostnaderna för kommande arbete i Mälaren delvis kan täckas med statliga medel är detta bra, men på inget sätt nödvändigt för det fortsatta arbetet. Kostnaderna ska utifrån PPP-principen bäras av de som åstadkommit skadorna och dit hör knappast staten i någon större omfattning.

Eftersom stadens vatten – inkl dricksvattnet – helt beror på åtgärder inom uppströms belägna kommuner är det viktigt att staden på ett aktivt sätt deltar i förbundets arbete. Härvid bör klargöras att stadens ansvar för Mälaren är begränsat men att i gengäld tar ett stort ansvar för arbetet i skärgården.

§18 Svar på EU-kommissionens öppna samråd om EU:s sjunde miljöhandlingsprogram

Dnr 2012-6468

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningen att svara EU- kommissionen enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 17 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Vi delar inte uppfattningen att EU:s system för handel med utsläppsrätter har varit en framgång, även om vi hoppas att det kan bli det framöver. Vi anser inte heller att användningen av ekonomiska styrmedel på EU-nivå hittills har gett goda resultat. Skatter har tyvärr inte visat sig vara en framkomlig väg, och subventioner har alltför ofta varit negativa.

Vi anser att EU:s inriktning mot en mer resurseffektiv ekonomi kan vara av stor betydelse och kan få konsekvenser också för Stockholm genom t.ex. en mer aktiv avfallspolitik. Vi förväntar oss att detta kommer till uttryck i stadens kommande avfallsplan.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi delar i allt väsentligt förvaltningens synpunkter men anser att det krävs tydligare krav för att tillräckliga åtgärder ska vidtas. Vi förordar därför lagstiftning i de fall där det inte är uppenbart att uppsatta mål kan nås på annat sätt. Ekonomiska styrmedel kan gärna användas i de fall där detta är möjligt utan att kraven på ekologisk måluppfyllelse nås och där prissättningen kan ske utifrån ekologiska krav.

§19 Undersökning av miljögifter i vatten, sediment och jord vid en båtuppläggningsplats i Brunnsviken

Dnr 2012-6432

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på fortsatt arbete att undersöka och fastställa behov av efterbehandling vid båtuppläggningsplatser.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Att miljö och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

2. Att översända rapporten och beslutet till Idrottsförvaltningen

3. Att uppdra åt miljöförvaltningen att inleda ett tillsynsprojekt som syftar till att tillse att giftiga båtbottenfärger eller andra miljöskadliga ämnen inte sprids till mark, sediment och vatten från Stockholms båtklubbar, med målet att båtklubbarna åtgärdat brister i sin hantering inom 2-3 år efter att Havs- och vattenmyndigheten avslutat sitt regeringsuppdrag om nationella riktlinjer för regler rörande båthamnar.

4. Att miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår idrottsnämnden att, om tillräckliga åtgärder inte vidtagits av båtklubbarna inom den ovan angivna tiden, besluta att staden ska genomföra miljöskyddande åtgärder på kommunal mark som utarrenderas till båtklubbar och reglera kostnaderna genom nya arrendeavtal med berörda klubbar.

5. Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till MHN med förslag på fortsatt arbete med att undersöka och fastställa behov av efterbehandling vid båtuppläggningsplatser.

Den framlagda studien visar tydligt att halterna av koppar, zink, bly och tributyltenn, giftiga ämnen som finns eller har använts i båtbottenfärg är kraftigt förhöjda i närområdet runt den undersökta båtuppläggningsplatsen. Tecken finns på att dessa ämnen tillförts nyligen. Arbetet med att minska miljöpåverkan från båtklubbar har i Stockholm pågått under lång tid och miljöförvaltningen har varit involverad i miljöförbättrande projekt på Stockholms båtklubbar sedan 90-talet. Båtlivet är en viktig del av många stockholmares fritid eller vardag och ska så förbli. Att vattenkvaliteten i våra sjöar och hav inte försämras ligger i de flestas intresse. Tyvärr visar denna och tidigare rapporter att båtbottenfärg är starkt förorenande. Bytet från giftig färg till s.k. ytmjuk färg har inte visat större framgång då även dessa färger innehåller giftiga ämnen. Då vi inte ser att en utfasning av giftiga båtbottenfärger är nära anser vi att en modernisering av Stockholms båtklubbar måste påbörjas där adekvat utrustning för att undvika onödig miljöpåverkan måste göras tillgänglig. Vi anser att åtgärderna ska tidssättas och att ej utförda åtgärder på kommunens mark ska genomföras av staden och regleras med hjälp av arrendeavgifter. Först efter att åtgärder vidtagits för att förhindra ny tillförsel av giftiga ämnen till mark och sediment bör saneringsåtgärder av förorenad mark påbörjas.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna förvaltningens rapport

2. Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till MHN med förslag på åtgärder – baserade på PPP-principen - för att installera lämplig anordning för att rena spolvattnet.

Trots tidigare rapporter om problem med gifter – ofta otillåtna – från rengöring av fritidsbåtar kvarstår problemet i oförminskad omfattning. Detta leder till fortsatt förgiftning av sjöar, dricksvattentäkter och fisk. Eftersom det ofta handlar om båtar av stort värde – sammantaget för varje enskild anläggning säkert 2-siffriga miljonbelopp – är det rimligt att kostnaderna för åtgärderna belastar båtägarna och då gärna i proportion till båtarnas värde.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Rapporten visar på höga nivåer av gifter i sediment- och markskikten vid Brunnsviken. En viktig del i att värna områdena vid Stockholms båtuppställningsplatser är därför att spolplattor, som fångar upp giftiga ämnen vid båtbottentvätt, anläggs. Mot bakgrund av förvaltningens uppgifter angående investeringar i spolplattor är det väsentligt att påpeka att investeringar i spolplattor har getts i uppdrag till idrottsnämnden av kommunfullmäktige och att detta uppdrag ska genomföras. Detta innefattar möjligheten att ge klartecken till spolplattor även under innevarande år.

§20 Building Sustainability Sweden 2012

Internationell konferens som miljöförvaltningen arrangerar i samarbete med Sweden Green Building Council

Dnr 2010-7153

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal med Sweden Green Building Council för konferensens genomförande.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 4 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Vi tycker att Miljöförvaltningens initiativ är berömvärt. Men Sweden Green Building Council arbetar bara med stora system och exempel. Konferensen riskerar därför att missa småskaliga system och goda exempel, varför vi rekommenderar förvaltningen att särskilt beakta detta.

§21 Förvaltningschefens resa till Rio +20

Dnr 2012-7033

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningschefens resa till Rio+20.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi vänder oss mot skrivningen i utlåtandet från stadsledningskontoret, daterat för två månader sedan, att ”tiden för konferensen gör att staden inte kan representeras på politisk nivå”. Det tycks snarare handla om brist på intresse från majoritetens sida för att delta i Sveriges delegation i det globala toppmötet om hållbar utveckling.

Även om detta val speglar majoritetens prioriteringar tycker vi att det är viktigt att staden representeras också på politisk nivå i viktiga sammanhang. Det markerar ett intresse från stadens sida och ger en ökad tyngd. Brist på politisk representation är också en markering.

Det är rimligt att staden företräds av en representant för den politiska majoriteten och en för den politiska oppositionen, särskilt för en fråga som är resultatet av arbete under flera mandatperioder med olika politiska majoriteter. Finns ingen intresserad politiker från majoriteten är det i detta fall bättre med åtminstone en politiker från oppositionen. Med hänsyn till frågorna som är uppe till diskussion i Rio är det till exempel sannolikt att deltagare tycker det är intressant att diskutera med en grön politiker även om den för tillfället tillhör oppositionen. Vi menar därför att oppositionspartierna borde ha tillfrågats även om majoritetens ledande politiker valt att inte delta.

Vi tycker också det är rimligt att staden representeras på tjänstemannanivå och anser att miljöförvaltningens chef är ett utmärkt val.

§22 Ansökan om medlemskap i Biogas Öst ideell förening

Dnr 2012-7037

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att staden genom miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ansöka om medlemskap i Biogas öst ideell förening.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden att fullgöra ansökan.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Biogas Öst har länge önskat att Stockholms stad ska möjliggöra en biogasproduktion som står i relation till andra svenska städers förmåga att producera biogas. I Stockholm produceras enorma kvantiteter biologiskt avfall, lämpligt för produktion av biogas, men som på grund av politiska beslut inte är tillgängligt för det näringsliv som vill använda detta som råvara.


Vi anser att Stockholms stad skall gå in som fullvärdig medlem i Biogas Öst och att biologiskt avfall nu skall samlas in och nyttiggöras som biogas i minst samma utsträckning som i de flesta andra kommunerna i landet.

§23 Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Dnr 2008-13575-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige antar föreslagen definition för tunga miljöfordon enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 9 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ärendet bordläggs samt anför därutöver följande:

I brist på nationell definition är det en fördel att stora städer har samma definition. Vi har erfarit att Göteborg ser över sin definition just nu och föreslår därför en bordläggning för att kunna samordna definitionen mellan städerna.

Vi har i sak följande funderingar kring förslaget till definition. Dessa rör Kategori C.

1) Att ett fordon KAN köras på ett förnybart drivmedel behöver inte betyda att det faktiskt kommer att köras med förnybart drivmedel. Det är inte meningsfullt att ge fordon fördelarna som miljöbilsdefinitionen medför om de inte körs på förnybara drivmedel. Man kan inte utesluta att politiska beslut i Sverige och EU driver upp priset på förnybara drivmedel, jämfört med prisen på fossila drivmedel. I så fall körs flera fordon på fossila drivmedel, trots att de kan köras på förnybara drivmedel.

2) Det ställs inga effektivitetskrav för fordon i Kategori C. Det innebär att ineffektiva fordon kan bli miljöklassade. Detta har visat sig vara ett problem på personbilssidan.

3) Vi ser inte att man har tagit hänsyn till utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC), vilket kan vara problematiskt lokalt.

Beslutsgång i delen om bordläggning

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslaget att bordlägga ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Stellan F Hamrin (V).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.


§24 Skrivelse från Katarina Luhr m.fl. (MP), ”Nödvändiga underlag för beslut om åtgärder mot hälsovådlig luft”

Dnr 2012-7883

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Skrivelse från Katarina Luhr m.fl. (MP) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§25 Förvaltningschefen Gunnar Söderholm informerar om aktuella rättsfall

Avdelningscheferna informerar om aktuella händelser inom sina respektive verksamhets­områden.