Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2014-09-23

Sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Tertialrapport 2 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

8 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm gällande överklagande av föreläggande mot Arla Foods AB om åtgärder av märkningsbrister enligt livsmedelslagstiftningen Remiss från förvaltningsrätten i mål nr 16741-14

9 Program för en sammanhållen stad 2015-2020 Remiss från stadsbyggnadsnämnden dnr 2006-05021

10 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för tillfällig hamnverksamhet i samband med byggnationen av Förbifart Stockholm Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 3345-11, M 3343-11 och M 3342-11

11 Kemikalier i skor och leksaker - tillsyn över detaljhandeln

12 Information om energi- och klimatrådgivningen

13 Överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för ostsektorn (Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Värmdö kommun). Svar på remiss.

14 Remiss gällande Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav - undantag från att nå en god status/potential till 2015 Remiss från Havs- och Vattenmyndigheten, dnr 1412-14

15 Havs-och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Tertialrapport 2 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 2014-11907

§8 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm gällande överklagande av föreläggande mot Arla Foods AB om åtgärder av märkningsbrister enligt livsmedelslagstiftningen Remiss från förvaltningsrätten i mål nr 16741-14 Dnr 2012-013765

§9 Program för en sammanhållen stad 2015-2020. Remiss från kommunstyrelsen dnr 319-858-2014 Dnr 2014-11769

§10 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för tillfällig hamnverksamhet i samband med byggnationen av Förbifart Stockholm Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 3345-11, M 3343-11 och M 3342-11 Dnr 2011-18903, Dnr 2011- 18900, Dnr 2011-18898

§11 Kemikalier i skor och leksaker ­ tillsyn över detaljhandeln Dnr 2014-012283

§12 Information om energi- och klimatrådgivningen Dnr 2014-12243

§13 Överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för ostsektorn (Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Värmdö kommun). Svar på remiss. Dnr 2014-11748

§14 Remiss gällande Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav ­ undantag från att nå en god status/potential till 2015 Remiss från Havs- och Vattenmyndigheten, dnr 1412-14 Dnr 2014-10228

§15 Havs-och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2014-XX om ändring i förskrift HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Remiss från Havs-och Vattenmyndigheten, dnr 3383-13 Dnr 2014-10227

§16 Förvaltningschefens information