Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-03-18

Sammanträde 2015-03-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Val av representanter till Svealands kustvattenvårdsförbund för perioden 2015-2018

8 Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagan av länsstyrelsens beslut, mål nr 7058-14

9 Information om avfall till skolelever 2014

10 Riktad kontroll 2014; Kontroll av internethandel med livsmedel

11 Yttrande om vägledning till föreskrifter om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol (Nyckelhålet) Remiss från Livsmedelsverket dnr 2015/02991,

12 Aktualisering av lagen om kommunal energiplanering Remiss från kommunstyrelsen dnr 110-181/2015,

13 Svar på remiss av slutbetänkande från Samordning för smarta elnät - Planera för effekt! (SOU 2014:84) Remiss från kommunstyrelsen,

14 Undersökning av parkmark i Stockholms stad Redovisning av genomförd undersökning

15 Tillsynsrapport små verkstäder 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

16 Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2014

17 Power and Electricity World Asia 2015, Singapore maj 2015

18 Tillsynsrapport 2014 för stadens skyddade områden enligt 7 kap MB

19 Remiss av samråd inom vattenförvaltningen 1 november 2014-30 april 2015 (Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015) Remiss från kommunstyrelsen), KS 304-001491/2014

20 Samråd om förslag till åtgärdprogram för havsmiljön Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 304-1693/2014

21 Avbryta projekt muddring för strandbad i Fagersjöviken

22 Val av representanter till Mälarens vattenvårdsförbund för perioden 2015-2018

23 Förvaltningschefens resa till Chicago och Seoul

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Val av representanter till Svealands kustvattenvårdsförbund för perioden 2015-2018 Dnr 2015-3908

§8 Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagan av länsstyrelsens beslut, mål nr 7058-14 Dnr 2014-5794

§9 Information om avfall till skolelever 2014 Dnr 2015-2820

§10 Riktad kontroll 2014; Kontroll av internethandel med livsmedel Dnr 2015-3675 Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

§11 Yttrande om vägledning till föreskrifter om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol (Nyckelhålet) Remiss från Livsmedelsverket, dnr 2015/02991 Dnr 2015-1843

§12 Aktualisering av lagen om kommunal energiplanering Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-181/2015 Dnr 2015-2866

§13 Svar på remiss av slutbetänkande från Samordning för smarta elnät ­ Planera för effekt! (SOU 2014:84) Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2015-2868

§14 Undersökning av parkmark i Stockholms stad Redovisning av genomförd undersökning Dnr 2015-3200

§15 Tillsynsrapport små verkstäder 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2014-762

§16 Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2014 Dnr 2015-3366

§17 Power and Electricity World Asia 2015, Singapore maj 2015 Dnr 2015-3867

§18 Tillsynsrapport 2014 för stadens skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Dnr 2015-3377

§19 Remiss av samråd inom vattenförvaltningen 1 november 2014-30 april 2015 (Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015) Remiss från kommunstyrelsen, KS 304-001491/2014 Dnr 2014-16154

§20 Samråd om förslag till åtgärdprogram för havsmiljön Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 304-1693/2014 Dnr 2014-17618

§21 Avbryta projekt muddring för strandbad i Fagersjöviken Dnr 2014-7270

§22 Val av representanter till Mälarens vattenvårdsförbund för perioden 2015-2018 Dnr 2015-4019

§23 Förvaltningschefens resa till Chicago och Seoul Dnr 2015-4456

§24 Förvaltningschefens information