Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-06-16

Sammanträde 2015-06-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

8 Motion om införande av en servicegaranti Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-187/2015

9 Förstudie e-tjänst för miljödialog på nätet

10 Övergång till digital distribution av nämndhandlingar för miljö- och hälsoskyddsnämnden

11 Årsrapport 2014 miljö- och hälsoskyddsnämnden Remiss från stadsrevisionen, dnr 3.1.2-67/2015

12 Årsrapport 2014 Riktad tillsyn av fastighetsägares egenkontroll

13 Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagande av förbud mot BioGaia AB att släppa ut livsmedel på marknaden under beteckningen livsmedel för speciella medicinska ändamål, Föreläggande från Förvaltningsrätten i mål nr 27275-14

14 Yttrande till förvaltningsrätten innehållande utveckling av yrkanden och grunder för miljö- och hälsoskyddsnämndens överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 30 april 2015, 281-7111-2015 ang. tillsynsavgift för offentlig livsmedelskontroll

15 Årlig tillsynsrapport för oljehamnen - 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

16 Årlig rapport för tillsyn av avloppsreningsverken 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

17 Tillsynsrapport - Kemikalieindustrin 2014

18 Clean Truck - slutredovisning

19 Uppdaterad miljölastbilsdefinition för Stockholms stad

20 Deltagande i Projektet Civitas Eccentric

21 Fortum Värme Högdalenverket, yttrande över prövotidsredovisning

22 Bullerdämpande åtgärder längs med Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Slutredovisning

23 Förbättrat genomförande av industriutsläppsdirektivet Remiss från kommunstyrelsen med dnr 868/2015 av remiss från Miljö- och energidepartementet

24 Svealandskusten 2015 Årsrapport från Svealands Kustvattenvårdsförbund

25 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Finnskogen 2, Ödmårdsvägen 18

26 Angående remissen om rapporten Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Remiss från kommunstyrelsen, KS 847-2015

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning Dnr 2015-8050

§8 Motion om införande av en servicegaranti Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-187/2015 Dnr 2015-8122

§9 Förstudie e-tjänst för miljödialog på nätet Dnr 2015-4121

§10 Övergång till digital distribution av nämndhandlingar för miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 2013-7822

§11 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2014, Remiss från stadsrevisionen, dnr 3.1.2-67/2015 Dnr 2015-7350

§12 Årsrapport 2014 Riktad tillsyn av fastighetsägares egenkontroll Dnr 2015-5011

§13 Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagande av förbud mot BioGaia AB att släppa ut livsmedel på marknaden under beteckningen livsmedel för speciella medicinska ändamål Föreläggande från Förvaltningsrätten i mål nr 27275-14 Dnr 2013-1914

§14 Yttrande till förvaltningsrätten innehållande utveckling av yrkanden och grunder för miljö- och hälsoskyddsnämndens överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 30 april 2015, 281-7111-2015 angående tillsynsavgift för offentlig livsmedelskontroll Dnr 2015-003237

§15 Årlig tillsynsrapport för oljehamnen - 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2015-8598

§16 Årlig rapport för tillsyn av avloppsreningsverken 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2015-8846

§17 Tillsynsrapport ­ Kemikalieindustrin 2014 Dnr 2015-8272

§18 Clean Truck ­ slutredovisning Dnr 2008-013575

§19 Uppdaterad miljölastbilsdefinition för Stockholms stad Dnr 2015-8376

§20 Deltagande i Projektet Civitas Eccentric Dnr 2015-8330

§21 Fortum Värme Högdalenverket, prövotidsredovisning Dnr 2015-8056

§22 Bullerdämpande åtgärder längs med Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Slutredovisning Dnr 2015-6698

§23 Förbättrat genomförande av industriutsläppsdirektivet Remiss från kommunstyrelsen med dnr 868/2015 av remiss från Miljö- och energidepartementet Dnr 2015-8936

§24 Svealandskusten 2015 Årsrapport från Svealands Kustvattenvårdsförbund Dnr 2015-8006

§25 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Finnskogen 2, Ödmårdsvägen 18 Dnr 2014-15711

§26 Angående remissen om rapporten Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Remiss från kommunstyrelsen, KS 847-2015 Dnr 2015-8589

§27 Förvaltningschefens information