Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2018-06-12

Sammanträde 2018-06-12

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 3/2018

7 Anmälan av minnesanteckningar från presidiemöte med nämndens råd för funktionshinderfrågor

8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2017 Rapport från Stadsrevisionen dnr 3.1.2 - 43/2018 (Verksamhetsstöd)

9 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och strålskyddslagstiftningen (Verksamhetsstöd)

10 Dataskyddsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan av delegationsbeslut (Verksamhetsstöd)

11 Riktad tillsyn fastighetsägares egenkontroll 2017 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Hälsoskydd)

12 Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2017 Rapport från miljöförvaltningen (Hälsoskydd)

13 Tillsynsrapport 2017 - Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Hälsoskydd)

14 Beredskapsplan för livsmedelskontrollen (Livsmedelskontrollen)

15 Livsmedelsverkets föreskrifter om planering av kontroll vid slakt Remiss från Livsmedelsverket, ert dnr 2018/01621 (Livsmedelskontrollen)

16 Motion om ett bättre djurskydd och att allt kött som upphandlas i stadens verksamheter ska ursprungsmärkas, motion av Martin Westmont (SD) och Per Ossmer (SD) Remiss från kommunstyrelsen, ert dnr KS 2018/411 (Livsmedelskontrollen)

17 Kontroll med fokus på hantering och tillagning av allergikost i skolkök Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Livsmedelskontrollen)

18 Publik laddinfrastruktur i Stockholm 2017 Utvärdering (Plan och miljö + Tk)

19 Ekologisk kompensation (SOU 2017:34) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/612 (Plan och miljö)

20 Fossilbränslefri organisation 2030 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/000015 (Plan och miljö)

21 Tidigt samråd detaljplan för Lövholmen 12 Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2017-13571 (Plan och miljö)

22 Miljöprövning av tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort Remiss från Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, i mål nr. M 1431-17 (Plan och miljö)

23 Klimatpåverkan från stockholmarnas konsumtion (Plan och miljö)

24 Projektrapport C/O City Vinnovaprojekt om urbana ekosystemtjänster (Plan och miljö)

25 Tillsynsrapport 2017 - Tvätterier Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)

26 Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, Hjorthagsgaraget Remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, i mål nr M 7611-17 (Plan och miljö)

27 Trafikering av Bromma flygplats med Embraer 170 Förfrågan från Swedavia (Plan och miljö)

28 Svealandskusten 2018 Årsrapport från Svealands kustvattenvårdsförbund (Miljöanalys)

29 Revidering av föreskrifter HVMFS 2013-19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Remiss från Havs- och vattenmyndigheten Dnr 1308-17 (Miljöanalys)

30 Samråd om kraftigt modifierade vatten påverkade av vattenkraft Remiss från vattenmyndigheterna Dnr 537-3521-2016 (Miljöanalys)

31 Lägesrapport - utredning borsttvätt för båtar (Miljöanalys + Idf)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av minnesanteckningar från presidiemöte med nämndens råd för funktionshinderfrågor

§8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2017 Rapport från Stadsrevisionen, Dnr 2018-4749

§9 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och strålskyddslagstiftningen, Dnr 2018-5293

§10 Dataskyddsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan av delegationsbeslut, Dnr 2018-5292

§11 Riktad tillsyn fastighetsägares egenkontroll 2017 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2018-8657

§12 Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2017 Rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2018-8541

§13 Tillsynsrapport 2017 - Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2018-8503

§14 Beredskapsplan för livsmedelskontrollen, Dnr 2016-17285

§15 Livsmedelsverkets föreskrifter om planering av kontroll vid slakt Remiss från Livsmedelsverket, dnr 2018/01621, Dnr 2018-7913

§16 Motion om ett bättre djurskydd och att allt kött som upphandlas i stadens verksamheter ska ursprungsmärkas, motion av Martin Westmont (SD) och Per Ossmer (SD) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-6785

§17 Kontroll med fokus på hantering och tillagning av allergikost i skolkök Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2018-2495

§18 Publik laddinfrastruktur i Stockholm 2017 Utvärdering, Dnr 2016-13075

§19 Ekologisk kompensation (SOU 2017:34) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-7250

§20 Fossilbränslefri organisation 2030 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-8308

§21 Tidigt samråd detaljplan för Lövholmen 12 Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr 2017-13049

§22 Miljöprövning av tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort Remiss från Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, i mål nr M 1431-17, Dnr 2018-6522

§23 Klimatpåverkan från stockholmarnas konsumtion, Dnr 2018-7812

§24 Projektrapport C/O City Vinnovaprojekt om urbana ekosystemtjänster, Dnr 2015-6203

§25 Tillsynsrapport 2017 -­ Tvätterier Rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2018-6371

§26 Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, Hjorthagsgaraget Remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, i mål nr M 7611-17, Dnr 2018-8727

§27 Trafikering av Bromma flygplats med Embraer 170 Förfrågan från Swedavia, Dnr 2018-0013

§28 Svealandskusten 2018 Årsrapport från Svealands kustvattenvårdsförbund, Dnr 2018-8093

§29 Revidering av föreskrifter HVMFS 2013-19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Remiss från Havs- och vattenmyndigheten Dnr 1308-17, Dnr 2018-7567

§30 Samråd om kraftigt modifierade vatten påverkade av vattenkraft Remiss från vattenmyndigheterna Dnr 537-3521-2016, Dnr 2018-8361

§31 Lägesrapport ­ utredning borsttvätt för båtar, Dnr 2018-7685

§33 Att se regnvattnet som en resurs, och ta tillvara på det. Skrivelse från Jonas Naddebo (C) och Joar Forssell (L), Dnr 2018-10016

§34 Förvaltningschefens information