Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2019-12-17

Sammanträde 2019-12-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar från rådet för funktionshinderfrågor

8 Yttrande gällande remiss av Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/1543 (Verksamhetsstöd)

9 Motion om stärkande av stadens arbete mot oseriösa värdar – motion av Clara Lindblom (V) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/1268 (Hälsoskydd)

10 Motion om masshantering från Emilia Bjuggren (S) och Jan Valeskog (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1295 (Plan och miljö)

11 Miljöprövning av masslogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden Remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, mål nr M 4553-19 (Plan och miljö)

12 Detaljplan för Gjutmästaren 6 och 9 m.fl. stadsdelen Ulvsunda, omvandla industriområde till blandad stadsbebyggelse Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2018-06893 (Plan och miljö)

13 Högfluorerade ämnen (PFAS) i Mälarens sediment Delrapport från undersökningar av högfluorerade ämnen i stadens vattenmiljö (Miljöanalys)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom

§8 Yttrande gällande remiss av Stockholms stads

§9 Motion om stärkande av stadens arbete mot oseriösa

§10 Motion om masshantering från Emilia Bjuggren (S) och

§12 Detaljplan för Gjutmästaren 6 och 9 m.fl.

§13 Högfluorerade ämnen (PFAS) i Mälarens sediment