Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2022-08-30

Sammanträde 2022-08-30

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och marknadskontrollförordningen

8 Föreläggande om utredning av olägenhet, Brf Omberg 5. Fullföljd av reservationsvis överklagande till Mark- och miljööverdomstolen, mål M 8343-22

9 Förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2022/776

10 Årlig rapport för tillsyn av avloppsreningsverken 2021

11 Hantering av schaktmassor och annat naturligt material som kan användas för anläggningsändamål Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2022/830

12 Deltagande i EU-projektet FOCUS

13 Deltagande i EU-projektet TAAS

14 Deltagande i E2B2-projektet SPARA - Din fastighets dedikerade energirådgivare

15 Handlingsplan för nya bad - Redovisning av miljöförvaltningens förslag till handlingsplan för nya bad

16 Kemikaliecentrums årsrapport 2021

17 Fastställande av faroanalys och undersökningsprogram för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitet

18 Upphandlingar av ramavtal för kemikaliekonsulter

Dnr: 2022-12078

Sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

OJ

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och marknadskontrollförordningen

§8 Föreläggande om utredning av olägenhet, Brf Omberg 5. Fullföljd av reservationsvis överklagande till Mark- och miljööverdomstolen, mål M 8343-22

§9 Förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2022/776

§10 Årlig rapport för tillsyn av avloppsreningsverken 2021

§11 Hantering av schaktmassor och annat naturligt material som kan användas för anläggningsändamål Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2022/830

§12 Deltagande i EU-projektet FOCUS

§13 Deltagande i EU-projektet TAAS

§14 Deltagande i E2B2-projektet SPARA – Din fastighets dedikerade energirådgivare

§15 Handlingsplan för nya bad - Redovisning av miljöförvaltningens förslag till handlingsplan för nya bad

§16 Kemikaliecentrums årsrapport 2021

§17 Fastställande av faroanalys och undersökningsprogram för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitet

§18 Upphandlingar av ramavtal för kemikaliekonsulter

§19 Redovisning av tillsynen av stadens förskolor och skolor. Skrivelse från Tapani Juntunen (SD)

§20 Förvaltningschefens information