Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-05-24

Sammanträde 2018-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

Tema: Barn möter samtidskonstnärer

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

3 Information från förvaltningen

Svar på skrivelser

4 Funkisfestivalen på Norrmalm - skrivelse från Petra Gardos Ek m.fl. (M) och Margita Jacobsson (L)

Dnr 2018/206-1.2.3
I en skrivelse till stadsdelsnämnden från Petra Gardos Ek m.fl.
(M) och Margita Jacobsson (L) ställs frågan om hur förvaltningen ska lösa finansiering och projektledning av Funkisfestivalen (Stockholms melodifestival). Bakgrunden till skrivelsen är att Norrmalms stadsdelsnämnd återtar driften av Norrmalms dagliga verksamhet från entreprenören Amygdalus Arbete och Fritid AB från och med den 1 juni 2018.

Sedan ett antal år tillbaka har Amygdalus Arbete och Fritid
AB valt att ingå i ett samarbete med Kulturskolan inom kultur-förvaltningen i Stockholm stad genom att sponsra och arrangera Stockholms melodifestival. I och med att Amygdalus Arbete och Fritid AB inte fortsättningsvis kommer att bedriva daglig verksamhet upphör därmed samarbetet med Kulturskolan. Kulturskolan har inte resurser att själva driva Stockholms melodifestival.

För att värna om likställigheten mellan stadens nämnder är förvaltningens förslag att finansieringen av Stockholms melodi-festival ska ske på övergripande nivå, eftersom arrangemanget är öppet för målgruppen inom hela staden och inte knutet till invånare som bor eller deltar i verksamhet som ligger inom Norrmalms stadsdelsområde.

5 Genomlysning av Väderkvarnens vård- och omsorgsboende - skrivelse från Petra Gardos Ek m.fl. (M) och Margita Jacobsson (L)

Dnr 2018/207-1.2.3.
Petra Gardos Ek m.fl. (M) och Margita Jacobsson (L) har inkommit med en skrivelse till stadsdelsnämnden där de önskar en genomlysning av Väderkvarnens vård- och omsorgsboende.

Bakgrunden till detta är bland annat en händelse där sjuk-sköterska tillkallats först dagen efter att en av de boende fått
en höftfraktur. I skrivelsen hänvisas även till den inspektion äldreförvaltningen genomförde förra året där det framkommit att vissa boende endast fått duscha vid ett till två tillfällen vissa månader och att vissa inte fått någon städning.

Petra Gardos Ek m.fl. (M) och Margita Jacobsson (L) vill ha svar på tre frågor som handlar om vilka åtgärder som kommer vidtas utifrån de uppgifter som framkommit.

6 Utred varför personaltätheten minskat i förskolan - skrivelse från Petra Gardos Ek m.fl. (M) och Margita Jacobsson (L)

Dnr 2018/208-1.2.3.
Petra Gardos Ek m.fl. (M) och Margita Jacobsson (L) har inkommit med en skrivelse till nämnden angående personal-tätheten i förskolan. Skrivelsen tar upp beslutet om barn till föräldralediga och deras rätt till heltidsvistelse i förskolan kopplat till personaltäthet.

Personaltätheten inom nämndens förskolor har varit i snitt densamma under den senaste treårsperioden. Det finns i dags-läget inte ekonomiska möjligheter att öka personaltätheten
utan att samtidigt minska kostnader inom övriga områden
vilket skulle påverka verksamhetens kvalité. Vissa enheter kan se att vårdnadshavarna inte nyttjar den schemalagda tid för barnet som uppgivits vilket ibland kan leda till en bemanning som beräknat för fler barn. Det är förskolechefs ansvar att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera
och utveckla verksamheten utifrån rådande förutsättningar.

8 Dataskyddsombud för Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr 2018/244-1.1.
Dataskyddsförordningen (GDPR) kommer den 25 maj 2018
att ersätta personuppgiftslagen (PuL). Detta ärende beskriver principer och ansvar för dataskyddsarbetet inom stadsdels-nämndens ansvarsområde. Förvaltningen föreslår att nämnden utser Christer Bergman, Malin Wadeborn och Jessica Weisten till dataskyddsombud för att tillsammans utföra dataskydds-ombudets uppgifter.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Svar på remisser

9 Förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/198-1.5.1.
I budget för 2017 gavs socialnämnden i uppdrag att utreda en mer flexibel bedömning och användning av ledsagningstimmar och hantering av omkostnader i samband med ledsagning.
Ledsagning är en social insats som syftar till att ge stöd för dem
som är i behov av det för att kunna delta i samhällslivet och bryta isolering. Avsikten med insatsen är att möjliggöra för den enskilde att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller bara att promenera. De förändringar som föreslås innebär en flexiblare bedömning av vad som avses med insatsen, användandet av den och omkostnaderna för insatsen.

Förvaltningen anser att det är positivt att riktlinjerna hänvisar
till rättspraxis. De nya riktlinjerna innebär en ambitionshöjning när det gäller ledsagning och ledsagarservice. Förvaltningen vill betona vikten av att detta omfattar både personer under och över 65 år. Även äldre kan ha ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och behovs-bedömningen ska inte påverkas av att personen fyller 65 år.

10 Serveringstillstånd för restaurang CavaBaren, Jakobsbergsgatan 21 - remiss från socialförvaltningen

Dnr 2018/231-1.5.2.
Cavabaren i Stockholm AB med serveringsstället CavaBaren på Jakobsbergsgatan 21 har ansökt om stadigvarande serverings-tillstånd till allmänheten, i restaurangen måndag till söndag kl. 12.00 - 01.00 samt i uteserveringen måndag till söndag kl. 12.00 - -01.00.

Stadsdelsförvaltningen finner inte att alkoholsserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

11 Serveringstillstånd för restaurang T.G.I Fridays, Kungsträdgården - remiss från socialförvaltningen

Dnr 2018/188-1.5.2.
American Bistro Sweden AB med serveringsstället T.G.I. Friday's Kungsträdgården på Hamngatan 19-21 har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd och utökad serveringstid till allmänheten, i restaurangen, måndag till söndag kl. 11.00 - 02.00 samt i uteserveringen, måndag till söndag kl. 11.00 - 02.00.

Stadsdelsförvaltningen finner inte att alkoholsserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

Anmälningsärenden

12 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

13 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Beslut fattade enligt delegation

16 Inkomna och upprättade handlingar

17 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

18 Upphandling av handledartjänster för medarbetare inom äldre- och socialtjänstavdelningen

19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

20 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap. 7 § första stycket föräldrabalken (FB)

21 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap. 7 § första stycket föräldrabalken (FB)

22 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§3 Information från förvaltningen

§4 Funkisfestivalen på Norrmalm - svar på skrivelse från Petra Gardos Ek m.fl. (M) och Margita Jacobsson (L) Dnr 2018/206-1.2.3.

§5 Genomlysning av Väderkvarnens vård- och omsorgsboende - svar på skrivelse från Petra Gardos Ek m.fl. (M) och Margita Jacobsson (L) Dnr 2018/207.1.2.3.

§6 Utred varför personaltätheten minskat i förskolan - svar på skrivelse från Petra Gardos Ek m.fl. (M) och Margita Jacobsson (L) Dnr 2018/208.1.2.3.

§8 Dataskyddsombud för Norrmalms stadsdelsnämnd Dnr 2018/244-1.1.

§9 Förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice ­ svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/198-1.5.1.

§10 Serveringstillstånd för restaurang CavaBaren ­ svar på remiss från socialförvaltningen Dnr 2018/231-1.5.2.

§11 Serveringstillstånd för restaurang T.G.I. Friday´s - svar på remiss från socialförvaltningen, tillståndsenheten Dnr 2018/188-1.5.2.

§12 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd .

§13 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

§15 Beslut fattade enligt delegation

§16 Inkomna och upprättade handlingar

§18 Upphandling av handledartjänster för medarbetare inom äldre- och socialtjänstavdelningen Dnr 2018/190-2.2.1.

§19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade (LSS) ­ kvartal 1 år 2018 Dnr 2018/2-1.2.1.

§20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§22 Protokoll från sociala delegationen