Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-10-25

Sammanträde 2018-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

Tema: Samhällsvägledning för nyanlända. Ida Burlin, projektledare informerar

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

3 Information från förvaltningen

Svar på medborgarförslag och skrivelser

4 Skateboardpark i Vasastan - svar på medborgarförslag

Dnr: 2018/321-1.2.4.
Den 27 maj 2018 kom det in ett medborgarförslag om att bygga en skateboardpark i Vasastan, helst i Vasaparken.

Inom Norrmalms stadsdelsområde finns ingen skateboardpark och liksom förslagsställaren anser förvaltningen att det vore positivt om en skateboardanläggning kunde byggas inom stadsdelsområdet. Förvaltningen bedömer att omfattningen av aktivitetsytor i Vasaparken är tillräcklig med tanke på det besökstryck som redan idag är på gränsen till vad parken tål.

Förvaltningen arbetar för att det i stadsutvecklingsområdet Hagastaden planeras ytor för bland annat skateboard och kick-bike. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet är flickor mycket underrepresenterade när det gäller utövande av skateboard-åkning. För att kunna motivera att bygga en skateboardpark anser förvaltningen att det bör föregås av ett genusperspektiv med syfte att få kvinnor/flickor att vilja, kunna och våga ta plats på en sådan anläggning.

Observatorielundens damm har en lång tradition av att fungera som skateyta under den tid på året som dammen är torrlagd. Just nu pågår planering för att göra dammens kanter mer hållbara med syfte att aktivera platsen och förbättra möjligheterna för skateboardåkning.

5 En liberal politik för en tryggare stad - svar på skrivelse från Olov Lindquist (L)

Dnr 2018/444-1.2.3.
Olov Lindquist (L) föreslår i en skrivelse till nämnden att
staden ska införa trygghetsvakter för att skapa trygghet för alla människor i staden. Olof Lindquist föreslår att förvaltningen
ska få i uppdrag att återkomma med förslag på platser där kommunala trygghetsvakter respektive ökad kameraövervakning kan införas.

Förvaltningen ställer sig positiv till kommunala vakter och menar att det mobila teamet av ordningsvakter staden införde våren 2018 bör ha kvar sitt nuvarande stadsövergripande uppdrag för att kunna användas effektivt och flexibelt utifrån behov. Ordningsvakternas uppdrag skulle kunna vidareutvecklas utifrån de behov som lyfts inom ramen för samverkan inom stadsdelsområdet. Även fler kvinnliga ordningsvakter vore önskvärt för att skapa bättre förutsättningar att nå fler tjejer i riskmiljöer.

Inom stadsdelsområdet finns idag övervakningskameror uppsatta
av Polismyndigheten bland annat i Kungsträdgården och på
Sergels Torg. Utifrån polisens kartläggning av behov av kamera-övervakning ska ytterligare kameror sättas upp i klaraområdet under året. Förvaltningen bedömer att den kartläggning över platser med behov av kameraövervakning som utförs av polisen är tillräcklig och bäst hanteras inom Polismyndigheten.

Beslutsärenden

6 Revidering av Norrmalms stadsdelsnämnds delegationsordning

Dnr 2018/3-1.1.
Förvaltningen arbetar löpande med att uppdatera delegations-
ordningen. Ändringar och kompletteringar av delegations-bestämmelserna beror i allmänhet på ändringar i lagstiftningen
eller organisatoriska förändringar inom förvaltningen som påverkar beslutsfattandet.

På grund av ändringar i föräldrabalken (FB) och socialtjänst-lagen (SoL) när det gäller adoption föreslås en ändring i delegationsordningen. För att förenkla beslutsfattandet föreslås vidare en ändring i delegationsordningen när det gäller deltagande i gemensamma upphandlingar.

Stockholms trygghetsjour, som ansvarar för akuta insatser inom bland annat äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning, har uppmärksammat att det finns behov
av att förtydliga delegationsbestämmelserna för trygghetsjourens anställda. Detta innebär att några mindre justeringar i nämndens delegationsordning behöver göras.

7 Entledigande av ledamot och val av ny ledamot i Norrmalms pensionärsråd

Svar på remisser

8 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat - svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/393-1.5.1.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från samtliga stadsdels-nämnder med anledning av Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Nämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 12 november 2018.

I dagsläget finns lokala riktlinjer för mat och måltider och kostpolicys, men det saknas en samlad strategi för stadens
mat och måltider. Förslaget ska ligga till grund för stadens långsiktiga arbete med folkhälsa och med måltider med lägre miljö-och klimatpåverkan.

Strategin ska tillämpas på stadens verksamheter, oavsett regiform och ska även ligga till grund för förfrågningsunderlag vid upphandling av måltidstjänster och arrangemang som anordnas av staden.

Förvaltningen ser positivt på att en övergripande strategi skapas för mat och måltider och att en samordnande funktion kring kost och måltidsfrågor skapas. Förvaltningen uppmärksammar en brist i och med att kost och måltid för personer med psykisk ohälsa eller annan funktionsnedsättning inte berörs i strategin, och socialförvaltningen är inte heller representerad i nätverket. Förvaltningen föreslår att socialförvaltningen ska representeras i det samordnande nätverket.

9 Rekommendation för konstgräs, gummigrandulat och platsgjutet gummi - svar på remiss från miljöförvaltningen

Dnr 2018/346-1.5.3.
Syftet med rekommendationen är att ge praktisk vägledning i hur Stockholms stad kan arbeta systematiskt och proaktivt för minskad spridning av mikroplaster och kemisk exponering av syntetiska material. Förvaltningen anser att rekommendationerna i huvudsak är tydliga och ger en god vägledning för planering, projektering, upphandling, anläggning, uppföljning och skötsel av konstgräsytor och platsgjutet gummi.

Förvaltningen vill framhålla att en avgörande orsak till att användandet av konstgräs och platsgjutet gummi har ökat de senaste åren, och som inte nämns i remissen, är ökat slitage. Med en tätare stad följer ett ökat besökstryck på stadens
friytor, vilket medför att det exempelvis inte är möjligt att etablera naturgräs på de mest välbesökta platserna. Även ur tillgänglighetssynpunkt finns svårigheter med att kunna fasa ut de syntetiska materialen som används som fallskydd på lekplatser. Förvaltningen bevakar den tekniska utvecklingen
och ser fram emot att det kommer fram ett fallunderlag av naturmaterial som uppfyller både tillgänglighets- miljö-, kemikalie- och hållbarhetskrav.

Förvaltningen följer rekommendationen och material från återvunnet gummi (SBR) förekommer inte i ytskikten på någon konstgräs- eller platsgjuten gummiyta i stadsdelsområdets parker.

Anmälningsärenden

10 Ekonomisk månadsuppföljning per september med prognos för år 2018

Dnr 2018/157-1.2.1.
Utsändes senare

11 Upphandling av handledartjänster för medarbetare inom äldre- och socialtjänstavdelningen - rapport

Dnr 2018/190-2.2.1.
En upphandling av handledartjänster för medarbetare inom äldre- och socialtjänstavdelningen har genomförts. Avtal har tecknats med elva handledare eller företag som tillhandahåller handledare.

12 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

13 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Beslut fattade enligt delegation

16 Inkomna och upprättade handlingar

18 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken (FB)

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken (FB)

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken (FB)

22 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

§3 Information från förvaltningen

§4 Skateboardpark i Vasastan Dnr 2018/321-1.2.4.

§5 En liberal politik för en tryggare stad ­ svar på skrivelse från ledamoten Olov Lindquist (L) Dnr 2018/444-1.2.3.

§6 Revidering av stadsdelsnämndens delegationsordning Dnr 2018/3-1.1.

§7 Entledigande av ledamot och val av ny ledamot i Norrmalms pensionärsråd Dnr 2018/455-1.1.

§8 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat ­ svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/393-1.5.1.

§9 Rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet- svar på remiss från miljöförvaltningen Dnr 2018/147-3.1.

§10 Ekonomisk månadsuppföljning per september med prognos för år 2018 Dnr 2018/157-1.2.1.

§11 Upphandling av handledartjänster för medarbetare inom äldre- och socialtjänstavdelningen - upphandlingsrapport Dnr 2018/190-2.2.1.

§12 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§13 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

§15 Beslut fattade enligt delegation

§16 Inkomna och upprättade handlingar