Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-11-22

Sammanträde 2018-11-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

Tema: Stockholmsenkäten. Fredrik Nell, samordnare vis fält- och fritidsenheten informerar Läs mer...om resultatet av årets Stockholmsenkät.

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

3 Information från förvaltningen

Beslutsärenden

4 Vattenlek i Norrmalms parker - redovisning av utredning

Dnr 2018/508-3.2.
Förvaltningen har på nämndens uppdrag utrett möjligheten
till placering av en ny plaskdamm/vattenlek inom Norrmalms stadsdelsområde.

Norrmalms stadsdelsområde är det område i Stockholm som har minst antal kvadratmeter parkyta per invånare. Med Hagastadens utbyggnad kommer denna yta att minska ytterligare. Det är därför av stor vikt att värna de befintliga gröna ytorna i Norrmalms parker.

Dagens intensiva besökstryck gör att förvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att ta grön yta i anspråk för anläggande av en ny plaskdamm. En annan typ av vattenlek som inte tar så stor plats och som kan placeras på en redan hårdgjord yta är enligt förvaltningen ett bättre alternativ.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett program för en vattenlek i Vasaparkens parklek under 2019 enligt detta tjänsteutlåtande. En budget för projektet tas fram inom ramen för stadsdelsnämndens medel för parkinvesteringar.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning

Dnr 2018/530-2.2.2.
Stadsdelsnämndens avtal med Svens Markservice AB avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde löper ut 2019-09-30. Om parterna senast 2018-12-31 träffar en överenskommelse kan avtalet förlängas till och med 2021-09-30. Därefter kan avtalet inte förlängas ytterligare.

Förvaltningen är nöjd med Svensk Markservice insatser som uppfyller kvalitetskraven enligt avtal. Förvaltningen bedömer inte att det finns någon vinst med att genomföra en upphandling 2019. Förvaltningen föreslår därför att avtalet med Svensk Markservice AB förlängs med två år till och med 2021-09-30.

Svar på remisser

6 Färdplan för ett Stockholm för alla en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/385-1.5.1.
År 2017 antogs Vision 2040 - Ett Stockholm för alla av kommunfullmäktige. Visionen pekar ut fyra områden som långsiktiga strategiska åtaganden för staden; ett Stockholm som håller samman, ett klimatsmart Stockholm, ett ekonomiskt hållbart Stockholm och ett demokratiskt hållbart Stockholm.
I den föreslagna Färdplan för ett Stockholm för alla stärks styrningen mot Vision 2040 och ett antal prioriterade målområden, etappmål och strategier har tagits fram.

Förvaltningen ställer sig i stort positiv till föreslagen Färdplan för ett Stockholm för alla. Genom att skapa etappmål med kortare tidshorisont än Vision 2040 skapas bättre förutsättningar för att åstadkomma ett socialt hållbart Stockholm. För att säkerställa att de vägval som presenteras fullföljs behöver färdplanen förankras genom budget och verksamhetsplaner. Vidare behöver indikatorer tas fram för att kunna följa upp arbetet.

Förvaltningen har dock synpunkter på att strategierna även borde omfatta personer med funktionsnedsättning och äldre personer. Till stor del saknas även anknytning till stadens program för mänskliga rättigheter.

7 Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism - svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/477-1.5.1.
Regeringen beslutande under 2017 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag till förändringar av de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för bland annat Polismyndigheten, socialtjänsten och Transportstyrelsen i arbetet mot terrorism. Syftet med uppdraget är enligt direktiven att säkerställa att det finns förutsättningar för ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism. Det remitterade betänkandet är resultatet av utredningen.

Förvaltningen ställer sig i stort positiv till de förslag som presenteras, men ser även att det i dagsläget redan finns framtagna rutiner för att delge generell information, bland annat genom de lägesbilder som delas mellan Polismyndigheten och kommunen.

Förvaltningen understryker dock att föreslagen förändring gällande socialtjänstens möjlighet att lämna uppgifter till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ställer stora kunskapskrav på handläggare inom socialtjänsten. Uppgifter som föreslås omfattar misstanke om begångna brott enligt rekryteringslagen, finansieringslagen samt begången förberedelse och stämpling till terroristbrott enligt terroristbrottslagen.

8 Serveringstillstånd för restaurang Estelle - svar på remiss från socialförvaltningen

Dnr 2018/527-1.5.2.
Singh Sveavägen AB med serveringsstället Estelle på Sveavägen 36 har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd och utökad serveringstid till allmänheten,
i restaurang, måndag till söndag 11:00 - 05:00.

Stadsdelsförvaltningen finner att alkoholserveringstillstånd enligt ansökan skulle kunna medföra en nackdel utifrån en social bedömning. Detta på grund av den redan stora restaurangtäthet där faktorer som ordningsproblem tros kunna påverkas negativt med en utökad tid till kl. 05:00 och likaså gällande störningar för närboende, dock är det sistnämnda främst miljöförvaltningens kompetensområde. Stadsdelensförvaltningen föreslår, utifrån de sociala aspekterna och det lokala intresset, att ansökan avslås.

Anmälningsärenden

9 Ekonomisk månadsuppföljning per oktober med prognos för år 2018

Dnr 2018/157-1.2.1.
Utsändes senare

10 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

11 Protokoll från förvaltningsgruppen

12 Beslut fattade enligt delegation

13 Inkomna och upprättade handlingar

14 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

16 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

§3 Information från förvaltningen

§4 Vattenlek i Norrmalms parker Dnr 2018/508-3.2.

§5 Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarks-renhållning och vinterväghållning Dnr 2018/530-2.2.2.

§6 Färdplan för ett Stockholm för alla ­ en rapport från kommissionen för ett hållbart Stockholm ­ svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/385-1.5.1.

§7 Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism ­ svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/477-1.5.1.

§8 Serveringstillstånd för restaurang Estelle ­ svar på remiss från socialförvaltningen Dnr 2018/527-1.5.2.

§9 Ekonomisk månadsuppföljning per september med prognos för år 2018 Dnr 2018/157-1.2.1.

§10 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§11 Protokoll från förvaltningsgruppen

§12 Beslut fattade enligt delegation

§13 Inkomna och upprättade handlingar