Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-12-13

Sammanträde 2018-12-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

3 Information från förvaltningen

Beslutsärenden

4 Sammanträdesdagar för Norrmalms stadsdelsnämnd och nämndens sociala delegation år 2019

Dnr 2018/555-1.1.
Förvaltningen föreslår att nämnden ska sammanträda en gång i månaden med
undantag av juli månad. Samtliga sammanträden, utom det konstituerande
sammanträdet den 2 januari, föreslås
börja klockan 18.00.

Förvaltningen föreslår att sociala delegationen, med undantag
av juli månad, ska sammanträda en gång i månaden. Samtliga sammanträden
föreslås börja klockan 16.15.

Både stadsdelsnämndens och sociala delegationens sammanträden föreslås äga rum
på rum på Sankt Eriksgatan 117.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nyårsfirande 2018/2019 på Skeppsbron och Skeppsholmen

Dnr 2018/582-1.2.5.
Sedan 2008 genomför Stockholms stad ett nyårsfirande i samarbete med polisen,
trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting och Storstockholms brandförsvar. Evenemanget bygger på ett nära samarbete mellan berörda parter. Syftet med firandet är att skapa en lugn och trygg zon och minska bruket av privata fyrverkerier.

Nyårsfirandet 2018/2019 ska ske inom Norrmalms och Södermalms
stadsdelsområden på Skeppsbron, Slottet, Blasieholmen och Skeppsholmen.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden bidrar till att genomföra nyårsfirandet.

Finansieringen får ske inom ramen för nämndens budget 2018 och maximalt uppgå till 0,2 mnkr.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5:b Förordnande och delegation att fatta beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Dnr 2018/614-1.1.

Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns behov av att snabbt fatta beslut. Detta behov är tillgodosett genom att nämndens ordförande eller annan ledamot/andra ledamöter som nämnden förordnat har rätt att fatta beslut enligt LVU och LVM, så kallad kompletterande beslutanderätt.

Det finns dock vissa beslut enligt LVU och LVM som kan vara brådskande men där kompletterande beslutanderätt inte kan tillämpas. För att tillgodose kravet på skyndsamhet kan nämnden i dessa fall delegera beslutanderätten till någon ledamot/några ledamöter i nämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Svar på remiss

6 Serveringstillstånd för restaurang Stockholm Foajé - svar på remiss från socialförvaltningen

Dnr 2018/594-1.5.3.
Utsändes senare

Anmälningsärenden

7 Ekonomisk månadsuppföljning per november med prognos för år 2018

Dnr 2018/157-1.2.1.
Utsändes senare

8 Rapport om möjligheterna att införa en vikariepool för äldreomsorgen

Dnr 2018/604-1.2.5.
Norrmalms stadsdelsnämnd har givet förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att, tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar i
innerstaden, bygga upp en vikariepool inom den kommunala äldreomsorgen. De har
dock tackat nej till att utreda möjligheten att bygga upp en gemensam vikariepool.

Att bygga upp en vikariepool enbart inom den äldreomsorg som Norrmalms stadsdelsnämnd driver i egen regi bedöms inte vara ekonomiskt försvarbart. Det pågår dock en gemensam upphandling av sjukskötersketjänster, som Norrmalms stadsdelsnämnd deltar i. Upphandlingen, som även omfattar bland annat undersköterskor och vårdbiträden, kommer att underlätta för verksamheterna att hyra in tillfällig personal.

9 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

10 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

11 Protokoll från förvaltningsgruppen

12 Beslut fattade enligt delegation

13 Inkomna och upprättade handlingar

14 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

16 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § Föräldrarbalken (FB)

17 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

§3 Information från förvaltningen

§4 Sammanträdesdagar för Norrmalms stadsdelsnämnd och nämndens sociala delegation år 2019 Dnr 2018/555-1.1.

§5 Nyårsfirande 2018/2019 på Skeppsbron och Skeppsholmen Dnr 2018/582-1.2.5.

§5:B Förordnande och delegation att fatta beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

§6 Serveringstillstånd för restaurang Stockholm Foajé ­ svar på remiss från socialförvaltningen, tillståndsenheten Dnr 2018/594-1.5.3.

§7 Ekonomisk månadsuppföljning per november med prognos för år 2018 Dnr 2018/157-1.2.1.

§8 Rapport om möjligheterna att införa en vikariepool för äldreomsorgen Dnr 2018/604-1.2.5.

§9 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§10 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

§11 Protokoll från förvaltningsgruppen

§12 Beslut fattade enligt delegation

§13 Inkomna och upprättade handlingar