Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-03-07

Sammanträde 2019-03-07

Datum
Klockan
17:30
Plats
Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

Tema: Verksamhetsberättelse 2018 för Norrmalms stadsdelsnämnd.

Öppen frågestund: Allmän Läs mer...heten har möjlighet att ställa frågor till nämnden och lämna synpunkter på nämndens verksamheter.

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

3 Information från förvaltningen

Inkomna medborgarförslag

4 Vinterunderhåll i Observatorielunden

Beslutsärenden

5 Verksamhetsberättelse 2018 för Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr 2018/630-1.2.1.
Norrmalms stadsdelsnämnd har under verksamhetsåret 2018 bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och arbetet har fortgått i enlighet med verksamhetsplan.

Förvaltningen bedömer att 24 av kommunfullmäktiges 26 mål för stadsdelsnämndens verksamhetsområden har uppfyllts helt under året och att två uppfylls delvis. De verksamhetsområdes-mål som delvis uppfylls är Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar och alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet.

6 Revidering av rutin för projektbidrag till ideella föreningar

Dnr 2019/52-1.2.1.
Stadsdelsnämnden kan ge bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet.
Stadsdelsförvaltningen har reviderat rutinerna för projektbidrag till ideella föreningar och lagt till att:
* föreningar och eller personer som erhåller arvoden eller ersättningar ska inneha F-skattsedel.
* outnyttjade bidrag ska betalas tillbaka till stadsdelsnämnden.

7 Redovisning av tillsyn gällande försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2018 samt tillsynsplan 2019

Dnr 2019/68-1.3.1.
Den som säljer folköl, tobak eller elektroniska cigaretter är enligt lag skyldig att anmäla försäljningen till den kommun
där försäljningen ska ske. Inom Stockholm stad är det social-förvaltningen som handlägger anmälan och stadsdelsnämnderna som utför tillsynen över försäljningen till konsument. Enligt Stockholms stads riktlinjer ska varje försäljningsställe få ett tillsynsbesök per år.

Förvaltningen har under 2018 genomfört 76 tillsynsbesök
samt utfört 23 kontrollköp inom Norrmalms stadsdelsområde. Prioriteten år 2018 har varit att samordna preventionsenhetens tillsynsorganisation, öka kvaliteten och rättssäkerheten i tillsyns-arbetet genom utbildning och kompetensutveckling. En stor del av utvecklingen av tillsynsarbetet har skett genom att bygga upp struktur och mallar för åtgärdsärenden.

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft som medför stora förändringar. Den största förändringen är att tillståndsplikt kommer att gälla för handel med tobaksvaror.

9 Revidering av stadsdelsnämndens delegationsordning

Dnr 2019/75-1.1.
Förvaltningen arbetar löpande med att uppdatera delegationsordningen. Ändringar och kompletteringar av delegations-bestämmelserna beror i allmänhet på ändringar i lagstiftningen eller organisatoriska förändringar inom förvaltningen som påverkar beslutsfattandet.

För att tydliggöra beslutsfattandet i handläggningen av ärenden om ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder föreslås i detta ärende vissa ändringar och kompletteringar i delegationsordningen. Vidare föreslås en ändring av delegat när det gäller tillsyn av försäljning av tobak och ett förtydligande av rätten att besluta
om undantag från stadens regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg. Serviceförvaltningen har uppmärksammat att det i stadsdelsnämnderna delegationsordningar saknas bestämmelser som reglerar beslutsbefogenheterna för handläggarna vid servicenämndens kontaktcenter. En komplettering av delegationsordningen behöver därför göras.

10 Boendeplan för bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS 2019-2023 - Region innerstaden

Dnr 2019/1-1.1.
I budget för 2018 gav kommunfullmäktige i uppdrag åt social-nämnden att ta fram förslag till en stadsövergripande boendeplan för bostäder med särskild service för personer med funktions-nedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) 2019-2023.

Staden har delats in i fyra regioner; innerstaden, västerort, östra söderort och västra söderort. Respektive region tar fram ett dokument där det gemensamma behovet av ombyggnation, avveckling, nyproduktion och inriktningar/ profiler analyseras. Arbetet samordnas av socialförvaltningen som sammanställer
ett underlag som ska föreläggas kommunfullmäktige.

Region innerstaden omfattar stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm. Planen har tagits fram i samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna i region innerstaden.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den del av boendeplanen för region innerstaden som berör Norrmalms stadsdelsnämnd och lämnar över den till socialnämnden

11 Entledigande av ledamot och val av ny ledamot i sociala delegationen år 2019

Svar på remisser

12 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Serveringstillstånd för restaurang Kristall - svar på remiss från socialförvaltningen

Dnr 20190/105-1.5.2.

Cristal Invest AB med serveringsstället Kristall på Kungsgatan 56 har ansökt om serveringstillstånd måndag till söndag från kl. 11:00 till kl. 05:00 i restaurangen och uteserveringen. Nuvarande tillstånd gäller från kl. 11:00 till kl. 03:00.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att serveringstillstånd till kl.
05:00 skulle kunna medföra sociala olägenheter. I närområdet finns många restauranger och social problematik i form av missbruk, kriminalitet och ordningsstörningar. Förvaltningen föreslår därför att nämnden ska avstyrka ansökan.

Anmälningsärenden

14 Verksamhetsuppföljning Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende

Dnr 2018/636-1.2.
Stadsdelsförvaltningen har genomfört den årliga verksamhets-uppföljningen vid Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende som drivs på entreprenad av Attendo AB sedan den 16 januari 2018.

Årets verksamhetsuppföljning visar att det finns ett utarbetat ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Rutiner finns och verksamheten samverkar och har en upprättad egenkontroll av befintliga rutiner. Avvikelser utreds och används som underlag i förbättringsarbetet. Verksamheten använder brukarundersökningar i kvalitetsarbetet.

Verksamheten behöver förbättra arbetet med utomhusvistelse och aktiviteter på de olika avdelningarna. Ett samlat grepp behöver tas kring mervärdet egentid. Flera delar i avtalet är uppfyllda, och det finns en strukturerad plan gällande det som inte är påbörjat i nuläget. Förvaltningen har förståelse för att verksamheten har behövt "landa" i övertagandeprocessen och förvaltningen kommer att följa det fortsatta arbetet gällande ovanstående. Detta gäller bland annat den externa handledningen och värdegrundsarbetet som beskrivs i avtalet.

Förvaltningens samlade bedömning är att de äldre erbjuds vård och omsorg av god kvalitet.

15 Ekonomisk månadsuppföljning per februari med prognos för år 2019

Dnr 2019/93-1.2.1.
Utsändes senare

16 Reviderad samverkansöverenskommelse mellan Norrmalms stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Norrmalm

Dnr 2019/290-1.2.5.
Stockholms stad ingick i maj 2015 ett samverkansavtal med Polismyndigheten region Stockholm i syfte att, utifrån den lokala problembilden, gemensamt utveckla och stärka den verksamhet som rör båda parternas ansvarsområde. Parterna
ska därmed samordna sina resurser genom att skapa effektiva och enhetliga samverkansstrukturer och konkretisera sina åtaganden utifrån sina respektive ansvarsområden. Målet med samverkan är minskad brottslighet och ökad trygghet i lokal-samhället. Med utgångspunkt från avtalet ska lokala samverkansöverenskommelser fattas mellan stadsdelsnämnderna och Polismyndigheten för samverkan på stadsdelsområdesnivå.

Lokalpolisområde Norrmalm och Norrmalms stadsdels-förvaltning tecknade i juni 2016 sin första lokala samverkans-överenskommelse. Överenskommelsen reglerar villkor och förutsättningar för samverkan inom stadsdelsområdet Norrmalm. Två år senare, i juni 2018, ingicks en ny samverkans-överenskommelse. Överenskommelsen har nu reviderats och gäller från och med 2019-02-01 till och med 2019-05-19.

17 Arkivinstruktion för Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr 2019/25-1.1.
Enligt Stockholms stads arkivregler (kfs 2015:27) ska myndigheter i staden fastställa en ansvarsfördelning avseende hanteringen av allmänna handlingar och arkiv.
Med anledning av organisatoriska och personella förändringar behöver Norrmalms stadsdelsnämnds arkivinstruktion revideras. Arkivinstruktionen fastställs av stadsdelsdirektören.

18 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

19 Protokoll från förvaltningsgruppen

20 Beslut fattade enligt delegation

21 Inkomna och upprättade handlingar

22 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

24 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

§3 Information från förvaltningen

§4 Medborgarförslag om vinterunderhåll i Observatorielunden Dnr 2019/65-1.2.4.

§6 Revidering av rutin för projektbidrag till ideella föreningar Dnr 2019/52-1.2.1.

§7 Redovisning av tillsyn gällande försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2018 samt tillsynsplan 2019 Dnr 2019/68-1.3.1.

§9 Revidering av stadsdelsnämndens delegationsordning Dnr 2019/75-1.1.

§10 Boendeplan för bostäder med särskild service för personer med funktions-nedsättning enligt LSS och SoL 2019-2023 Dnr 2019/1-1.1.

§11 Entledigande av ledamot och val av ny ledamot i sociala delegationen år 2019 Dnr 2019/89-1.1.

§12 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera ­ svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2019/74-1.5.1.

§13 Serveringstillstånd för restaurang Kristall ­ svar på remiss från socialförvaltningen Dnr Dnr 2019/105-1.5.2.

§14 Verksamhetsuppföljning Sabbatsbergs-byns vård- och omsorgsboende Dnr 2018/636-1.2.

§15 Ekonomisk månadsuppföljning per februari med årsprognos för 2019 Dnr 2019/93-1.2.1.

§16 Reviderad samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Norrmalm och Norrmalms stadsdelsförvaltning Dnr 2018/290-1.2.5.

§17 Arkivinstruktion för Norrmalms stadsdelsnämnd Dnr 2019/25-1.1.

§18 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§19 Protokoll från förvaltningsgruppen

§20 Beslut fattade enligt delegation

§21 Inkomna och upprättade handlingar