Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms beredningsnämnd > Sammanträde 2006-11-28

Sammanträde 2006-11-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
Garnisonen, Karlavägen 104, Lokal: Sture/Linné

I direkt anslutning till sammanträdet hålles enligt tidigare inbjudan ett VP-seminarium på Läs mer... programområdena Äldreomsorg och Kultur och Miljö.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäls till:

· sekreterare Irma Mattsson, tfn: 508 10 053
e-post: irma.mattsson@ostermalm.stockholm.se
· registrator Ylwa Björkquist, tfn: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
· fax: 508 10 099.

1 Utseende av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering
Närvarorätt för fackliga företrädare

Beslutsärenden

2 Lokal handlingsplan för att minska prostitution.

Remissärenden

3 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering.

Dnr 2006-1125-621.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Yttrande till länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Mål nr 22680-06.

Dnr 2006-1124-022.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

5 Anmälan av Arbetsmiljöverkets underrättelse (AIST 2006/8118) och anmälan av förvaltningens svar avseende Enheten för arbete och försörjningsstöd.

6 Anmälan av delegationsbeslut.

Mötesinformation

Närvarande:

Ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Birgit Ernerot (fp)
Magnus Lingen (s)
Peter Lundén-Welden (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)
Jan Ulander (kd)
Johanna Westin Sjö (m)

Tjänstgörande ersättare
Per Aldeborg (s)
Louise Edlind-Friberg (fp)
Leif Kraft (s)
Ulla-Britta Strömstedt (s)

Ersättare
Ulla-Liza Blom (s) from § 6
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Marion Sundqvist (mp)
Camilla Thorstensson (kd)

Förhinder hade anmälts av vice ordföranden Rolf Lindell (s), ledamoten Aila Erkkilä (v), Lars Eric Esbjörnsson (s) och Claes Fleming (fp), samt av ersättarna Anna Björkwall(v), Johanna Nilsson (s), Thomas Rittsel (fp) och Stig Trossö.

Föredragande
Ulla Ritzén tf stadsdelsdirektör

Sekreterare
Irma Mattsson Luhala

Närvarande i övrigt var Solveig Bellander, Anna-Lena Christensson, Virginia Kustvall-Larsson, Kerstin Sandström, Marianne Snell och Göran Månsson från § 6.

§1 Val av protokollsjusterare och tid för protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

Ordförande Helena Bonnier (m) och ledamot Birgit Marklund Beijer (s) uppdras att justera dagens protokoll.

Protokollet justeras den 5 december 2006.

§2 Lokal handlingsplan för att minska prostitution

2006-1118-520

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-10 med förslag till lokal handlingsplan för att minska prostitution.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Birgit Ernerot m fl (fp) och ledamoten

Jan Ulander (kd) på återremiss av ärendet.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) m fl yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden Helena Bonnier (m) ställde proposition på eget (m) m fl yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att återremissyrkandet bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden beslutar att återremittera ärendet.

  2. Nämnden anför därutöver att förslaget bör omarbetas så att det uppfyller stadens sociala program för att minska prostitutionen. Frågan om kön får inte vara avgörande för stadens insatser eller stöd.

Prostitution är inte en form av mäns våld mot kvinnor. Prostitution är en fråga om människors köp av sexuella tjänster från en annan människa.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) m fl reserverade sig med hänvisning till tidigare yrkande.

§3 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering vid Stora skuggans Wärdshus.

2006-1125-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-01 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering till allmänheten och till slutna sällskap vid Stora Skuggans Wärdshus, Stora Skuggans väg 12, 115 42 Stockholm

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Foco 93 AB uä Stora Skuggans Wärdshus, Stora Skuggans väg 12, 115 42 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att servera starköl, vin och sprit till allmänheten klockan 11.00 – 01.00, till slutna sällskap klockan 11.00 – 03.00 samt vid uteservering klockan 11.00 – 22.00 vid Stora Skuggans Wärdshus, Stora Skuggans väg 12, 115 42 Stockholm.

  1. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

  1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§4 Yttrande till länsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

2006-1124-022

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-01 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Målnr 22680-06) med anledning av inkommet överklagande av förvaltningens beslut

att sluta avtal med Baccma AB för tiden 2006-09-01 – 2006-09-22.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsrätten i Stockholms län.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§5 Anmälan av Arbetsmiljöverkets underrättelse och anmälan av förvaltningens svar.

2006-328-226

Anmäldes Arbetsmiljöverkets underrättelse 2006-10-19 (AIST 2006/8118) avseende möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen över det föreläggande som Arbetsmiljöverket överväger att besluta om gällande Socialtjänstens enhet för arbete och försörjningsstöd.

Förvaltningens svar 2006-11-10 anmäldes.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.