Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-06-15

Sammanträde 2006-06-15

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00

Förhinder att närvara vid sammanträdet a Läs mer...nmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Återremitterat ärende

2 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för delar av kvarteren Kompaniet och Plutonen m.m. (Norra Ambassadområdet) vid Gärdes- och Skarpögatan inom stadsdelen Östermalm.

Dnr 2005-903-311.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

3 Månadsrapport maj 2006.

4 IT-säkerhetsregler för Östermalms stadsdelsnämnd.

5 Revidering av delegationsordningen för Östermalms stadsdelsnämnd.

6 Fördelning av medel till fritidsklubbar på Östermalm.

7 Inriktningsärende för ombyggnad av Engelbrektskolan, etapp 2.

8 Hävning av avtal med Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet Gillow AB gällande hem för vård eller boende för vuxna med psykiska funktionshinder.

Dnr 2006-555-125.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på skrivelse från ersättaren Camilla Thorstensson (kd) om ”Frisk luft en rättighet?”

11 Ombudgetering av medel för tillgänglighetsanpassning av Gustav Adolfsparkens parklek och miljöanpassning av konstgräsplan.

Dnr 2006-593-103.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

12 Svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen och LSS för personer över 65 år.

13 Yttrande till trafikkontoret av förslag till ändring av parkeringsreglerna för dag- och natt service.

14 Yttrande till trafikkontoret över genomförd utvärdering av 30-zoner och förslag till åtgärder.

15 Yttrande till trafikkontoret över SL:s förslag till trafikförändringar i kollektivutbudet 2007.

16 Yttrande till revisionskontoret över årsrapport 2005 för Östermalms stadsdelsnämnd.

Anmälningsärenden

17 Anmälan av slutgiltig projektplan för ansökan om utvecklingsmedel för insatser till barn med föräldrar som har psykisk ohälsa.

18 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut att avsluta pågående tillsyn av Körsbärsgården.

19 Rapport från Kampementets öppnande.

20 Anmälan av protokoll 2006-05-29 från handikapprådet på Östermalm.

21 Anmälan av protokoll 2006-06-01 från pensionärsrådet på Östermalm.

22 Anmälan av protokoll 2006-05-22 från biblioteksrådet på Östermalm.

23 Anmälan av promemoria 2006-06-15 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

24 Anmälan av promemoria 2006-06-15 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

25 A Anmälan av länsrättens beslut i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsnämnds beslut att förlänga ramavtal samt att genomföra upphandling av bl a träningsboende; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

25 B Anmälan av länsrättens beslut i överklagat ärende samt förvaltningens skrivelse som svar på medborgarförslaget i samma ärende; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

26 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

28 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken.

29 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

30 Återremitterat ärende angående ingripande med stöd av alkohollagen

31 Anmälan av protokoll 2006-06-08 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 21 juni 2006

Helena Bonnier (m)
Birgit Marklund Beijer (s)

Närvarande:

Ordförande Rolf Lindell (s)
Vice ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Aila Erkkilä (v)
Birgit Ernerot (fp)
Claes Fleming (fp)
Magnus Lingen (s)
Peter Lundén-Welden (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)

Tjänstgörande ersättare
Per Aldeborg (s)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Stig Trossö (m)

Ersättare
Ulla-Liza Blom (s)
Leif Krafft (s)
Johanna Nilsson (s)
Marion Sundqvist (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Lars-Eric Esbjörnsson (s), Jan Ulander (kd) och Johanna Westin Sjö (m) samt av ersättarna Anna Björkwall (v), Louise Edlind-Friberg (fp), Lotta Juul Martin-Löf (m), Tomas Rittsel (fp), Ulla-Britta Strömstedt (s) och Camilla Thorstensson (kd).

Föredragande            Carina Lundberg Uudelepp, stadsdelsdirektör
Personalföreträdare   Bo Jansson, SACO/LR
Sekreterare              Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anita Lidberg, Anna-Lena Christensson, Marianne Snell,
Solveig Bellander, Ulla Ritzén, Anders Lindgren, Lena Fendert, Åsa Persson, Sören Hedlund, Sara Lind.

Paragrafer: §§ 1 – 37

 

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Vice ordföranden Helena Bonnier (m) och ledamoten Birgit
  Marklund Beijer (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 21 juni 2006.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 17 maj justerades den 23 maj 2006 och protokollet från sammanträdet den 30 maj justerades den 7 juni 2006.

§2 Återremitterat ärende angående yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för delar av kv Kompaniet och Plutonen (Norra Ambassadområdet)

2005-903-311

Stadsdelsförvaltningen hade avgivit nytt omskrivet tjänsteutlåtande 2006-06-02 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för delar av kvarteren Kompaniet och Plutonen (Norra Ambassadområdet) vid Gärdesgatan och Skarpögatan inom
stadsdelen Östermalm (S-Dp 2005-08933-54).

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Aila Erkkilä (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förlag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Aila Erkkiläs (v) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
  sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Reservation. Ledamoten Aila Erkkilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå detaljplanen i sin helhet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) enligt följande; det är bra att det nu föreslås en permanent lösning av säkerhetsavstängningarna kring ambassaderna i ambassadområdet vilket varit provisoriska sedan 2001. Permanentningen bör göras så smidigt som möjligt utan att tumma på säkerheten. Här ger förvaltningen flera bra synpunkter som t.ex. att det nya staketet dras parallellt med kvarteret Plutonen så att trädraden mot Sveriges radio kan bibehållas och att det höga staketet kring ambassadområdet ej ger ett alltför kompakt intryck.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt

följande; om det anses nödvändigt att höja säkerheten för Stor-britanniens och Tysklands ambassader, bör dessa inte vara kvar i ett tätbebyggt område, utan utanför staden. Detta för god och trygg stadsmiljö samt för tillgänglighet för allmänheten.

Ersättaryttrande avgavs av Marion Sundquist (mp) enligt följande; om jag hade haft möjlighet att delta i beslutet så hade jag anslutit mig till ledamoten Aila Erkkiläs (v) särskilda uttalande.§3 Månadsrapport maj 2006

2006-281-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-13 angående månadsrapport per den 31 maj 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

§4 IT-säkerhetsregler för Östermalms stadsdelsnämnd

2006-485-054

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-12

med förslag att anta policyn och riktlinjerna med tillhörande
anvisningar och instruktioner för informationssäkerheten.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden antar policy och riktlinjer för informationssäkerhet
  inom Stockholms stad.

 2. Nämnden antar tillhörande anvisningar och instruktioner för
  informationssäkerhet.


 


§5 Revidering av delegationsordningen för Östermalms stadsdelsnämnd

2006-319-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-22 med
förslag till revidering av delegationsordningen för Östermalms stadsdelsnämnd.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra

Den nya lag som börjar gälla förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ställer ett långtgående krav på skolhuvudmannen att förhindra diskriminering och annan kränkande behandling. I dagsläget är det ännu oklart exakt hur långtgående kraven är, och likaså är det oklart vilka åtgärder som skolhuvudmannen ska vidta för att ha ansetts uppfylla sina förpliktelser enligt lagen. Med all sannolikhet kommer lagens räckvidd att bli föremål för prövning i domstol vid ett flertal tillfällen för att fastställa dess gränser. Med tanke på områdets angelägenhet och lagens otydlighet är det lämpligt att
beslut rörande diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever underställs nämndens ledamöter.

I Stockholms stad utgör parker och grönområden en otroligt viktig del av stockholmarnas ”vardagsrum”. Inom Östermalms stadsdelsnämnds-område finns dessutom flera områden som är särskilt känsliga och har ett högt uppmärksamhetsvärde för våra invånare. Nämndledamöter kontaktas ofta just i frågor rörande den fysiska miljön. Därför bör
investeringar underställas nämndens ledamöter för beslut.

§6 Delegation för beslut om bygglov och markupplåtelser

2006-601-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-08 med
förslag att under en begränsad tid delegera beslut om bygglov och markupplåtelser till stadsdelsdirektören.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden delegerar beslut om bygglov och markupplåtelser till stadsdelsdirektören under perioden 2006-06-16 – 2006-08-21.

§7 Fördelning av medel till fritidsklubbar på Östermalm

2006-580-459

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-05 med förslag till fördelning av medel till fritidsklubbar på Östermalm.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden fördelar ersättningen till fritidsklubbar för hösten 2006 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och

ledamoten Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot nämndens
beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra

Det är olyckligt att majoriteten menar att barns fritidssysselsättning enbart ska stödjas genom fritidsklubbarnas försorg.

Att tvinga kulturskolan och andra tillhandahållare av god fritids-sysselsättning för barn att organiseras tillsammans med fritids-klubbarna låser in och hämmar utvecklingen av verksamheten och tillkomsten av nya aktiviteter. Bättre vore att låta varje barn få sin del av satsningen på barns fritid med en fritidspeng, som kan användas på det den unge själv, tillsammans med sina föräldrar, önskar. På så sätt flyttas makten över fritiden och utbudet av fritidssysselsättning från politikerna till dem som berörs.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; den rödgröna majoriteten genomför nu en kraftfull satsning på barns fritidsverksamhet. Den preliminära höjningen från 400 till 1050 kr per månad och inskrivet barn, dvs. mer än en fördubbling. Det innebär att extra medel tillförs för en organiserad verksamhet för barn i åldrar då många föräldrar känner oro för hur barnen tillbringar sin lediga tid efter skolan. Denna satsning är ytterligare ett exempel på förbättringar som genomförs i staden för barn och ungdomar.

§8 Inriktningsärende för ombyggnad av Engelbrektsskolan, etapp 2

2006-561-326

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-12 med förslag till inriktning av etapp 2 avseende ombyggnad av Engelbrektsskolan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktning av etapp 2 för ombyggnad av Engelbrektsskolan.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta planera för
  etapp 2 för ombyggnation av Engelbrektsskolan.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) enligt följande; när stora för-ändringar i den fysiska miljön, liksom arbetets uppläggning, genomförs är det ytterst angeläget att samtlig personal får insyn i förändringsarbetet och att förändringarna förankras eller i varje fall förklaras på ett tillfredsställande sätt.

Även beröra föräldrar och elever bör i en förändringsprocess som denna ges fortlöpande information och insyn för att göra förändringen till den konstruktiva och positiva utveckling den är avsedd att vara.

Det är roligt att se hur detta ärende efter många års arbete landat i något som är klart mer välförankrat än vad det var i början av hanteringen av Engelbrektsskolan och dess fritidshems integrering.

§9 Hävning av avtal med Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet Gillow AB

2006-555-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-29 med förslag att häva avtal med Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet Gillow AB gällande hem för vård eller boende för vuxna med psykiska funktionshinder enligt 6 kap 1 § socialtjänstlagen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden häver avtalet med Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet Gillow AB, org.nr. 556150-9059.

 2. Nämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet Gillow AB och till socialtjänst- förvaltningen.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Ansökan om medel från Kompetensstegen

2006-560-231

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-12 med förslag till ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetens-utveckling inom vård och omsorg om äldre. Medel söks för ytterligare två år för utbildning av personal i anhörigstöd samt för utbildning på Rio och Gärdets vård- och omsorgsboende i vård i livets slut .

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ansöker om medel från Kompetensstegen i enlighet
med detta tjänsteutlåtande.

§11 Svar på skrivelse från ersättaren Camilla Thorstensson (kd) om ”Frisk luft en rättighet”

2006-523-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-22 med förslag till svar på skrivelse från ersättaren Camilla Thorstensson (kd) om ”Frisk luft en rättighet.”

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§12 Ombudgetering av medel för tillgänglighetsanpassning av Gustav Adolfsparkens parklek och miljöanpassning av konstgräsplan

2006-593-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-04 med förslag till ombudgetering av medel för tillgänglighetsanpassning av Gustav Adolfsparkens parklek och miljöanpassning av konstgräsplan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ombudgeterar 0,3 mnkr av övriga planeringsobjekt,
  Valhallavägen, för att täcka ökade kostnader för tillgänglighets- anpassning av Gustav Adolfsparkens parklek.

 2. Nämnden ombudgeterar 0,2 mnkr av övriga planeringsobjekt,
  Valhallavägen, för att täcka ökade kostnader för miljöanpassning av Gustav Adolfsparkens konstgräsmatta.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år”

2006-480-537

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-30 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för personer över 65 år.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde proposition på eget (s) m fl yrkande mot vice
ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att eget (s)
m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar med nedanstående tillägg
  förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
  på remissen.

 2. Nämnden ställer sig bakom Stadsledningskontorets förslag till
  riktlinjer för trygghetslarm och städning.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; vi ser det som mycket positivt att nya riktlinjer innebär större förutsättningar för likartade bedömningar inom staden.

När det gäller trygghetslarm som enligt förslaget bör beviljas med förenklad biståndshandläggning utifrån den enskildes upplevelse av otrygghet anser vi att det är för tidigt att nu ta upp en diskussion om eventuellt högre kostnad för den enskilde.

När det gäller insatser för städning ifrågasätter vi inte behovet av städning varannan vecka och när det gäller fönsterputsning där storstadsluften för med sig ett särskilt behov bör riktlinjerna inte underskrida nivån ”minst en gång per år”.

§14 Yttrande till trafikkontoret av förslag till ändring av parkeringsreglerna för dag- och nattservice

2006-467-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-26 med förslag till yttrande till trafikkontoret av förslag till ändring av parkeringsreglerna för dag- och nattservice.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till trafikkontoret.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att som svar på trafikkontorets remiss anföra följande

Parkeringssituationen på Östermalm är besvärande för många bilägare. Främst gäller det möjligheten att parkera under natt. Eftersom gatu-service måste utföras bl.a. för renhållning är vissa gator avstängda för parkering under nätter. Det sker enligt ett rullande schema. Detta innebär att det totala antalet parkeringsplatser är mindre under nätter i förhållande till dagtid. Dock är behovet av parkeringsplatser i bostadsområden av självklara anledningar större under natt än under dag.

Ett sätt att komma tillrätta med detta problem är att i vissa bostadsområden införa dagservice. Av ovan anförda skäl bör dagservice införas inom vissa områden. De olägenheter förvaltningen pekar på kan anses försumbara i relation till de fördelar som uppnås för de boende i innerstaden som ges fler parkeringsplatser och mindre bullerstörning under nätterna.

§15 Yttrande till trafikkontoret över utvärdering av 30-zoner och förslag tillåtgärder

2006-374-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-28 med förslag till yttrande till trafikkontoret över utvärdering av 30-zoner och förslag tillåtgärder.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde proposition på eget (s) m fl yrkande mot vice
ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att eget (s)
m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att översända stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande över utvärdering av 30-zoner och förslag till
  åtgärder som svar på trafikkontorets remiss med följande tillägg.

 2. Narvavägen och Karlavägen mellan Karlaplan och Artillerigatan
  är huvudsakligen bostadsgator som bör ingå i 30-zonen. Av detta följer att även hastigheten runt Karlaplan inte ska vara högre än
  km i timmen.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att som svar på trafikkontorets remiss anföra följande

Det är mycket glädjande att trafiksäkerheten har förbättrats i
Stockholm. En medveten informationsinsats har visat sig ha stor effekt. Men för att 30-zoner skall efterföljas av medborgarna måste de uppfattas som rimliga. Det är positivt att 30-zoner har införts på mindre gator samt vissa huvudgator. För att 30-zonerna skall
respekteras anser vi att hastighetsbegränsningen vid de känsliga områdena (skolor m.m.) på huvudgatorna endast skall ha 30-zoner måndag till fredag kl. 07.00-18.00, övrig tid bör 50-gränsen gälla för hastigheten.

Förslag att anlägga fysiska hinder i avsikt att hindra eller försvåra genomfarter samt ge hastighetsdämpande effekter avslår vi, då vi inte anser det är en framkomlig väg att uppnå efterlevnad av trafikregler. Det finns viktiga och angelägna transporter som försvåras och där människors hälsa utsätts för stora påfrestningar genom dessa fysiska hinder.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; som förvaltningen framhåller är genomfartstrafiken runt Karlaplan alldeles för omfattande. Ett genomfartsförbud finns sedan länge och det borde vara självklart att det då också efterföljs. Vi har full förståelse för att polisen har många andra uppgifter att klara av, men vi menar att man någon gång då och då bör kunna göra kontroller så att de som i dag överträder förbudet mer eller mindre regelmässigt åtminstone måste räkna med en viss risk för att bli ertappade.

Narvavägen bör inte ses som en huvudgata. Det är till största delen en bostadsgata, och eftersom det är genomfartsförbud via Karlaplan saknas motiv för 50 km/tim utmed denna gata.

För många äldre och barn är Karlaplan en oas som besöks ofta. Det är viktigt att man kan ta sig riskfritt till och från bassäng, gräsmatta och soffor. Även det är ett motiv för en sänkning till 30 km i timmen runt Karlaplan

§16 Yttrande till trafikkontoret över trafikförändringar i kollektivtrafikutbudet 2007

2006-483-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-30 med förslag till yttrande till trafikkontoret över SL:s (AB Storstockholms Lokaltrafik) förslag till trafikförändringar i kollektivtrafikutbudet för år 2007.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vidare framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Aila Erkkilä (v), Ann-Sofi Matthiesen (mp) och Claes Fleming m fl (fp) ett gemensamt tilläggsförslag enligt följande och yrkade bifall till detta; Buss 4 och 72 bör få ny hållplats utanför T-banehållplatsen Stadion, uppgång Valhalla-vägen, vid bussfärd österut.

Ordföranden ställde först proposition på eget (s) m fl yrkande mot förvaltningens förslag och fann att eget (s) m fl yrkande bifallits.

Därefter ställde ordföranden proposition på det gemensamma tilläggsförslaget mot avslag och fann att det bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande till AB Storstockholms Lokaltrafik över förändringar inom kollektivtrafikutbudet för 2007 överlämna och åberopa förvaltningens tjänstutlåtande med följande tillägg:

· Ytan för bussterminalen vid Östra station bör, i avvaktan på en utflyttning, minskas till förmån för en upprustning av Valhallavägens mittparti på denna sträcka.

· Buss 70:s ändhållplats bör flyttas från Universitetet till
Lektorsstigen.

· Buss 55 bör få ny hållplats vid Artemisgatan/Kolargatan.

· Uppgången vid station Universitetet mot Riksmuséet bör
öppnas.

· Möjligheten att öppna en T-baneuppgång vid Albano bör
undersökas.

· Buss 4 och 72 bör få ny hållplats utanför T-banehållplatsen Stadion, uppgång Valhallavägen, vid bussfärd österut.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och leda-moten Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot de fem första punkterna i nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; buss 40 är hårt belastad på sträckan Lektorsstigen – Universitetet där den också fungerar som matarbuss till tunnelbanan. Det är ofta svårt att få sittplats och inte sällan ryms inte alla passa-gerare. När buss 70 infördes drogs turtätheten ner på linje 40.

Om buss 70 startar vid Lektorsstigen avlastas buss 40 på den hårdast belastade sträckan samtidigt som restiden mellan Lappis och Karolinska institutet/Karolinska sjukhuset minskas med minst en tredjedel. Idag är väntetiden 10-12 minuter på buss 70 vid byte från 70 till 40. En direktförbindelse till KI/KS skulle därför vara till stor nytta för de boende på Lappis och Ekhagen.

§17 Yttrande till revisionskontoret över revisionskontorets årsrapport 2005

2006-436-124

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-31 med förslag till yttrande till revisionskontoret över revisionskontorets årsrapport 2005.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till revisionskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; stadens revisorer har huvudsakligen goda vitsord över
nämndens verksamhet 2005.

 • När det gäller ekonomiskt resultat framhåller revisorerna att budgethållningen har förbättrats väsentligt
 • För det verksamhetsmässiga utfallet anges att nämndens inriktningsmål och generella åtaganden ansluter väl till fullmäktiges övergripande mål
 • Revisorerna noterar att målet om barngruppernas storlek har uppfyllts
 • Nämnden har också klarat av att halvera antalet bidragstagare 1996 – 2006
 • Revisorerna bedömer när det gäller styrning, uppföljning och kontroll att nämndens hantering är tillräcklig
 • Nämndens prognossäkerhet i tertialrapporteringen bedöms ha varit god
 • När det gäller besparingsåtgärder framhåller revisorerna att åtgärderna inom äldreomsorgen har fått effekt
 • Nämnden anses ha skött övertagandet av särskoleverksamheten på ett tillfredställande sätt
 • För verksamheternas kvalitet noterar revisorerna att nämnden har ett särkilt ungdomsråd samt att helhetsomdömena om förskoleverksamheten i stadsdelen totalt var mycket positiva
 • Resultatet av skolornas brukarundersökningar visar att föräldrar och barn i de kommunala skolorna är mer nöjda nu än för fem år sedan

Bland negativa påpekanden märks förra årets underskott inom socialtjänsten. Nämnden har tillsatt en särskild utvecklingsgrupp för att nämnd och förvaltning ska finna former för en bättre balans inom detta område.

Vidare anges att det finns utrymme för förbättringar när det gäller brukarinflytandet inom äldreomsorgen vilket förvaltningen åtgärdar.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) enligt följande;

Stockholms stads revisorer som granskat Östermalms stadsdelnämnds verksamhet ger ett gott betyg till förvaltningen. Vi instämmer i det. Förvaltningen har under rådande omständigheter lyckats hantera ett svårt uppdrag där nya direktiv och riktlinjer avbytt varandra. De påpekanden som revisorerna gör kan därför anses som små ”krusningar”.

Dock bör uppmärksamhet riktas mot de allvarliga avvikelser mot de uttalade mål som den styrande majoriteten skulle genomföra, nämligen att minska långtidssjukfrånvaron. Likaså har inte individuella kompetens- och utvecklingsplaner för samtliga medarbetare genomförts.

§18 Yttrande till polismyndigheten angående ansökningar om markupplåtelser för tillfälliga försäljningsplatser utanför Stockholms Stadion

2006-598-382

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-08 med
förslag till yttrande till polismyndigheten i Stockholms län angående ansökningar om markupplåtelser av offentlig plats enligt ordnings-lagen utanför Stockholms Stadion vid Depeche Modes konsert den 7 juli 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker upplåtelse av offentlig plats enligt ordnings- lagen för Marjo Tamimi, Leyla Icho, Kerules fast Food HB och Wadda Tamimi utanför Stockholms Stadion den 7 juli 2006 vid Depeche Modes konsert.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till polis- myndigheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Yttrande till lotteriinspektionen gällande tillstånd till automatspel på Skansen

2006-612-622

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-13 med förslag till yttrande till lotteriinspektionen gällande tillstånd till automatspel på Skansen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som
  sitt yttrande till lotteriinspektionen och anför att ingen erinran
  föreligger när det gäller tillstånd till automatspel på Galejan- området Skansen, 115 93 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Anmälan av projektplan för ansökan om utvecklingsmedel för insatser till barn med föräldrar som har psykisk ohälsa

2006-534-511

Anmäldes slutgiltig projektplan och ansökan om utvecklingsmedel för insatser till barn med föräldrar som har psykisk ohälsa.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av länsstyrelsens beslut att avsluta pågående tillsyn av Körsbärsgårdens äldreboende

2006-395-506

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2006-05-29 att avsluta pågående tillsyn av Körsbärsgårdens äldreboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Rapport från Kampementets öppnande

2006-584-534

Anmäldes stadsdelsförvaltningens rapport 2006-06-02 från öppnandet av Kampementets vård- och omsorgsboende som invigdes i december 2005.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.


Särskilt uttalande
avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; uppstarten av Kampementet var inte helt enkel. Både brukare och personal kom från flera olika verkamhetsenheter. Den ansvariga chefen var av familjeskäl tvungen att lämna verksamheten alldeles efter invigningen. Tekniska brister fanns när det gäller själva huset.

Verksamheten håller nu på att stabiliseras, vilket har framkommit vid möte med förtroenderådet.

§27 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2006-06-15 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ledamöterna Berit Nyberg (s) och Ann-Sofi Matthiesen (mp)
  anmäls till konferensen ”Arbetet - platsen för utveckling” den
  september 2006 (kurs nr 2).

 2. Anmälan läggs i övrigt till handlingarna.

§28 Anmälan av länsrättens dom

2005-1203-125

Anmäldes Länsrättens i Stockholms län dom 2006-05-23
(Målnr 3520-06 E) i överklagat ärende avseende Östermalms
stadsdelsnämnds beslut den 26 januari 2006 att förlänga ramavtal
samt att genomföra upphandling av bl a träningsboende; nu fråga
om laglighetsprövning.

Länsrätten avslår överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§29 Anmälan av länsrättens beslut

2005-816-008

Anmäldes Länsrättens i Stockholms län beslut 2006-04-28
(Målnr 18550-05 E) i överklagat ärende samt förvaltningens skrivelse som svar på medborgarförslag avseende situationen för handikappade och äldre i samma ärende; nu fråga om laglighetsprövning.

Länsrätten avvisar överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§30 Information från stadsdelsdirektören

Trygghetsenkäten

Vid nämndsammanträdet den 23 mars 2006 informerade stadsdels-direktören om den trygghetsenkät som Brottsförebyggande rådet på

Östermalm har beslutat att med hjälp av USK (Utrednings- och statistikkontoret) gå ut med till 500 slumpmässigt utvalda inom Östermalm, Gärdet, Hjorthagen, Djurgården, Tekniska högskolan, Ekhagen och

Universitetet . Frågorna handlade om hur de upplever tryggheten att bo och vistas i Östermalms stadsdelsområde. Enkäten har också lämnas ut för besvarande till lokala pensionärsrådet, handikapprådet och ungdomsrådet.

USK har nu meddelat att en sammanställning av resultatet är klar och kommer att skickas ut till förvaltningen i nästa vecka. Svarsfrekvensen är 74 %.

§31 Övriga frågor

Medborgarförslag om triangeln på Värtavägen

På fråga från vice ordföranden Helena Bonnier (m) uppgav programchef Anders Lindgren att medborgarförslaget om att göra en liten grön oas på triangeln på Värtavägen kommer att besvaras med den förenklade rutinen för medborgarförslag, men att det kommer att bli en grönare plats. Dnr 2005-1032-341.

Gärdets äldreboende i Bromma

Äldreomsorgschef Marianne Snell besvarade fråga från vice ord-föranden Helena Bonnier (m) om att planeringen att förstärka
bemanningen på Gärdets äldreboende för att kunna erbjuda äldre
utevistelse även bör gälla äldre på andra äldreboenden.

§32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-05 angående barnet NN.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned
den påbörjade faderskapsutredningen för XXs son NN, eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan.

Anvisning hur man överklagar

§34 Återremitterat ärende angående ingripande med stöd av alkohollagen

2005-1077-620

Stadsdelsförvaltningen hade avgivit nytt omskrivet tjänsteutlåtande 2006-05-31 angående ingripande med stöd av alkohollagen (AL).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden meddelar NN, försäljningsförbud 6 månader räknat från
det att NN tar del av beslutet enligt 7 kap. 21 § alkohollagen.

§35 Yttrande över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-07 angående XX och YY, då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä -06) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt
  yttrande till Stockholms tingsrätt.

 2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§36 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2006-06-08 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§37 Skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) angående ”Gör Folkanhuset till östermalmarnas kulturhus!”

2006-637-009

Ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) överlämnade en skrivelse angående ”Gör Folkanhuset till östermalmarnas kulturhus!”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.