Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-11-16

Sammanträde 2006-11-16

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med Presentation av stadsdelens arbete kring Läs mer...skolelevers alkohol- och drogvanor.

Inledning av Anna-Lena Christensson, chef för programområdet Socialtjänsten. Göran Hägglund, Maria Ungdom och Anders Häregård, Precens medverkar.

· Genomförandet av ett naturvårdsprojekt som syftar till att friställa ekar i Kaknäsområdet.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Bordlagda ärenden

2 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över samrådsförslag till översiktsplan för stockholmsdelen av Nationalstadsparken. Dnr 2006-728-311.

3 Förlängning av bygglov för återvinningsstationer (15 st).

Dnr 2006-/924-937/-380, 2006-990-380.

Beslutsärenden

4 Månadsrapport oktober 2006.

5 Stadsdelsnämndens sammanträden.

6 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2007.

7 Revidering av planer för vård- och omsorgsboenden 2006.

8 Ansökan från SPF- och PRO- föreningarna på Östermalm om projektbidrag till en friskvårdsdag.

9 Inrättande av gruppboende för personer med funktionsnedsättning på Gärdets äldreboende.

10 Genomförande av gruppboende för personer med funktionsnedsättning på Gärdets äldreboende.

11 Genomförande av stödboende i kv Svea Artilleri, Carl Akrellls gata, för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Remissärenden

12 Yttrande till stadsrevisionen angående granskning av ny-, om- och tillbyggnader i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda lokaler.

13 Yttrande till länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Dnr 2006-1060-022.

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Yttrande till Länsstyrelsen angående tillsyn av Kampementets äldreboende.

15 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Socialt arbete med äldre. Förslag till kompetensbeskrivning.

Dnr 2006-1147-537.

Omedelbar justering

16 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Anna Khan, Riddargatan 12.

Dnr 2006-1127-621.

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

17 Anmälan av Överenskommelse/avtal mellan Försäkringskassan City, Landstinget Norra Stockholms psykiatri, stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen och Östermalm.

18 Anmälan av länsrättens domar ( 5 st ) i överklagade ärenden avseende Östermalms stadsdelsnämnds beslut; nu laglighetsprövningar enligt kommunallagen.

Dnr 2005-1204-125, 2006-283-008, 2006-693-008, 2006-702-008, 2006-277/459-008.

19 Anmälan av slutrapport av Vegaprojektet.

21 Anmälan av protokoll 2006-11-06 från pensionärsrådet på Östermalm.

22 Anmälan av promemoria 2006-11-16 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

23 Anmälan av promemoria 2006-11-16 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

24 Information från stadsdelsdirektören.

25 Övriga frågor.

Slutet sammanträde

26 Anmälan av JO:s beslut och Länsstyrelsens i Stockholms län beslut avseende handläggningen av ett ärende angående skolavgifter och prövning av rätten till LSS insatser.

27 Anmälan av protokoll 2006-11-09 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 22 november 2006

Helena Bonnier (m)
Rolf Lindell (s)

Närvarande:

Ordförande Helena Bonnier (m)

Vice ordförande Rolf Lindell (s)

Ledamöter
Aila Erkkilä (v)
Birgit Ernerot (fp)
Lars-Eric Esbjörnsson (s)
Claes Fleming (fp)
Magnus Lingen (s)
Peter Lundén-Welden (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)
Jan Ulander (kd)

Tjänstgörande ersättare
Lotta Juul Martin-Löf (m)

Ersättare
Per Aldeborg (s)
Ulla-Liza Blom (s)
Louise Edlind-Friberg (fp)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Marion Sundquist (mp)
Stig Trossö (m).

Förhinder hade anmälts av ledamoten Johanna Westin Sjö (m) samt av ersättarna Anna Björkwall (v), Leif Krafft (s), Johanna Nilsson (s), Tomas Rittsel (fp) Ulla-Britta Strömstedt (s) och Camilla Thorstensson (kd).

Föredragande Ulla Ritzén, t.f. stadsdelsdirektör
Personalföreträdare Bo Jansson, SACO/LR §§ 1-25
Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anna-Lena Christensson, Marianne Snell, Solveig Bellander, Kerstin Sandström, Virginia Kustvall Larsson, Magnus Björkman, Mats Claesson, Lars-Olov Norling.

Ordförande §§ 1 – 41

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf
Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 22 november 2006.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den

26 oktober justerades den 31 oktober 2006 och protokollet

från sammanträdet den 7 november justerades den 13 november

2006.

§2 Bordlagt ärende angående yttrande till stadsbyggnadskontoret över samrådsförslag till översiktsplan för Nationalstadsparken

2006-728-311

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid sammanträdet 2006-10-26 bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-16 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över samrådsförslag till översiktsplan för stockholmsdelen av Nationalstadsparken.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut som innebar bifall till förvaltningens förslag samt till ytterligare en punkt angående kvarteret Tre Vapen och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut


1. Naturmiljöer och naturmark inom Vetenskapsstaden, Idrottsparken, Gärdesstaden och Museiparken, som är särskilt viktiga att värna, ska ingå i områdesbeteckningen Parklandskap och naturmiljöer på kartan.

2. Grundläggande principer för hur den biologiska mångfalden kan stärkas och utvecklas ska föras in i samrådsförslaget.

3. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för eget förslag att till förvaltningens

förslag foga;

att området inom Gärdesstaden norr om försvarets materielverk, kvarteret Tre Vapen, bör ingå i Nationalstadsparken men att det med sitt läge i kanten av Sportfältet mycket varsamt bör kunna användas för barnverksamhet, friluftsliv och idrott.


Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett imponerande och väl genomarbetat underlag till översiktsplan för stadens del av Nationalstadsparken. Stadsdelsförvaltningens genomgång och bearbetning bör också uppmärksammas. Sammantaget visar beslutsunderlaget på den positiva tillgång för miljö och välfärd som Nationalstadsparken och dess olika delar utgör för staden, stockholmsregionen och även för hela landet. Den särskilda rapporten ”Historiska landskap” ger insikt om olika tiders betydelse för utvecklingen och därmed en särskild relief åt parkens värde.

Ren luft, sammanhängande rekreations- och grönområden, vildmarksliknande natur och en spännande kulturmiljö, allt inpå knutarna av den täta staden, är en bristvara i många länder och stadsregioner. Under-laget visar därför också på Nationalstadsparkens betydelse för stadens attraktivitet på den nationella och internationella turismmarknaden.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; i förarbetena till lagen om Nationalstadsparken sägs bland annat:

”Inrättandet av en nationalstadspark innebär sammantaget hinder för utveckling inom parken av tätortsbebyggelse och sådant näringsliv som inte har samband med parkens ändamål. För att de nu föreslagna strikta skyddsbestämmelserna inte skall påverka förutsättningarna för utveckling i närheten av parken på ett sätt som är svårt att överblicka, bör exploateringsföretag i sådana närområden bedömas på motsvarande sätt som gäller för andra områden av riksintresse enligt 3 kap. naturresurslagen”, (numera 4 kap. miljöbalken)”, (prop. 1994/95:3, sid. 40). ”Förslag om tillkommande bebyggelse, anläggningar eller andra åtgärder i områden som direkt gränsar till parken, bör bedömas med utgångspunkt från att parkens natur- och kulturvärden inte får utsättas för påtaglig skada. Inverkan på ekologiska spridningskorridorer m.m. och på stads- och landskapsbilden är härvid av betydelse”, (prop. 1994/95:3, sid. 46).

Det måste tydligare än i förslaget framgå att lagen med det skydd som den för med sig gäller hela Nationalstadsparken. Närområden till Nationalstadsparken bör planeras så att nationalstadsparkens värden ej skadas.

Kulturmiljöns och kulturlandskapets kulturella värden borde ges större tyngd än vad som redovisas i samrådsförslaget.

§3 Bordlagt ärende angående förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings-station, Uggelviksgatan 2

2006-924-380

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-27 med förslagtill svar på ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Uggelviksgatan 2, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) på återremiss av ärendet för fortsatt beredning vad gäller bedömning av tidsåtgång, kostnader, teknik samt behov av skötsel och tillsyn.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på återremiss av ärendet mot att avgöra ärendet i dag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) anmälde att de inte deltar i det fortsatta beslutet.

Ordföranden ställde därefter proposition på förvaltningens förslag mot avslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår förlängning av tidsbegränsat bygglov för åter- vinningsstation, Uggleviksgatan 2, fem år.

2. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till lösning för återvinningsstation, Uggelviksgatan 2.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) deltog inte i detta beslut.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det finns som förvaltningen framhåller egentligen för få återvinningsstationer vilket medför en överbelastning av de stationer som finns. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga platser för place-ring av återvinningsstationer. Det är därför viktigt att där så kan anses vara möjligt behålla de som finns men att också se till att nedskräpningen kring stationerna motverkas och skötseln förbättras.

Att gräva ner återvinningsstationerna och att på detta sätt slippa se dem låter naturligtvis bra. Man ska dock inte tro att problemen med återvinningen därmed är lösta. Där denna lösning tillämpas visar det sig nämligen att felaktig användning, otillräcklig tillsyn och tekniska begränsningar skapar problem även vid sådana återvinningsstationer. Att gräva ner omkring ett halvdussin stora kärl för olika fraktioner är också mycket dyrt och den nya majoriteten har inte på långa vägar anvisat resurser för detta. En nedgrävning kan därför inte vara realistisk annat än på vissa speciella platser som t. ex. utmed Strandvägskajen där upprensning och restaurering redan pågår. Det framstår i själva verket som ett helt orealistiskt önsketänkande att på den här aktuella platsen, utan konsekvensanalyser för kostnader, skötsel och teknik, föreslå denna lösning. Det gäller inte minst förslaget till ett tidsbegränsat bygglov under en så kort tidsrymd som 3 år. I stadens blivande budget anges bara att ”en diskussion kring nedgrävningen ska initieras med förpackningsindustrin”.

Där det efter nödvändiga konsekvensanalyser visar sig att åter-vinningsstationer inte kan anses vara lämpliga eller möjliga att ha kvar eller grävas ner bör i stället ansträngningarna riktas mot att finna varaktiga fastighetsnära lösningar. Sådana lösningar kan dock vara också vara tidskrävande, varför en alltför kort tidsbegränsning av ett tillfälligt bygglov är olämplig.

§4 Bordlagt ärende angående förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings-station, Runebergsgatan 1

2006-925-380

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till svar på ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Runebergsgatan 1, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) på återremiss av ärendet för fortsatt beredning vad gäller bedömning av tidsåtgång, kostnader, teknik samt behov av skötsel och tillsyn.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på återremiss av ärendet mot att avgöra ärendet i dag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) anmälde att de inte deltar i det fortsatta beslutet.

Ordföranden ställde därefter proposition på förvaltningens förslag mot avslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Runebergsgatan 1, fem år.

2. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till lösning för återvinningsstation, Runebergsgatan 1.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) deltog inte i detta beslut.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det finns som förvaltningen framhåller egentligen för få återvinningsstationer vilket medför en överbelastning av de stationer som finns. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga platser för place-ring av återvinningsstationer. Det är därför viktigt att där så kan anses vara möjligt behålla de som finns men att också se till att nedskräpningen kring stationerna motverkas och skötseln förbättras.

Att gräva ner återvinningsstationerna och att på detta sätt slippa se dem låter naturligtvis bra. Man ska dock inte tro att problemen med återvinningen därmed är lösta. Där denna lösning tillämpas visar det sig nämligen att felaktig användning, otillräcklig tillsyn och tekniska begränsningar skapar problem även vid sådana återvinningsstationer. Att gräva ner omkring ett halvdussin stora kärl för olika fraktioner är också mycket dyrt och den nya majoriteten har inte på långa vägar anvisat resurser för detta. En nedgrävning kan därför inte vara realistisk annat än på vissa speciella platser som t. ex. utmed Strandvägskajen där upprensning och restaurering redan pågår. Det framstår i själva verket som ett helt orealistiskt önsketänkande att på den här aktuella platsen, utan konsekvensanalyser för kostnader, skötsel och teknik, föreslå denna lösning. Det gäller inte minst förslaget till ett tidsbegränsat bygglov under en så kort tidsrymd som 1 år. I stadens blivande budget anges bara att ”en diskussion kring nedgrävningen ska initieras med förpackningsindustrin”.

Där det efter nödvändiga konsekvensanalyser visar sig att åter-vinningsstationer inte kan anses vara lämpliga eller möjliga att ha kvar eller gräva ner bör i stället ansträngningarna riktas mot att finna varaktiga fastighetsnära lösningar. Sådana lösningar kan dock vara också vara tidskrävande, varför en alltför kort tidsbegränsning av ett tillfälligt bygglov är olämplig.

§5 Bordlagt ärende angående förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings-station, Studentbacken 2

2006-926-380

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till svar på ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Studentbacken 2, fem år.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Studentbacken 2, fem år.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det finns som förvaltningen framhåller egentligen för få återvinningsstationer vilket medför en överbelastning av de stationer som finns. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga platser för place-ring av återvinningsstationer. Det är därför viktigt att där så kan anses vara möjligt behålla de som finns men att också se till att nedskräpningen kring stationerna motverkas och skötseln förbättras.

§6 Bordlagt ärende angående förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings-station, Nybrogatan 57

2006-927-380

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till svar på ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Nybrogatan 57, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) på återremiss av ärendet för fortsatt beredning vad gäller tidsåtgång.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på återremiss av ärendet mot att avgöra ärendet i dag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) anmälde att de inte deltar i det fortsatta beslutet.

Ordföranden ställde därefter proposition på förvaltningens förslag mot avslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Nybrogatan 57, fem år.

2. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till lösning för återvinningsstation, Nybrogatan 57.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) deltog inte i detta beslut.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det finns som förvaltningen framhåller egentligen för få återvinningsstationer vilket medför en överbelastning av de stationer som finns. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga platser för place-ring av återvinningsstationer. Det är därför viktigt att där så kan anses vara möjligt behålla de som finns men att också se till att nedskräpningen motverkas och skötseln förbättras.

Där det efter nödvändiga konsekvensanalyser visar sig att åter-vinningsstationer inte kan anses vara lämpliga eller möjliga att ha kvar eller gräva ner bör i stället ansträngningarna riktas mot att finna varaktiga fastighetsnära lösningar. Sådana lösningar kan dock vara också vara tidskrävande, varför en alltför kort tidsbegränsning av ett tillfälligt bygglov är olämplig.

§7 Bordlagt ärende angående förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings-station, Ekhagsvägen 2

2006-928-380

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till svar på ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Ekhagsvägen 2, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) på återremiss av ärendet för fortsatt beredning vad gäller tidsåtgång.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på återremiss av ärendet mot att avgöra ärendet i dag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) anmälde att de inte deltar i det fortsatta beslutet.

Ordföranden ställde därefter proposition på förvaltningens förslag mot avslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Ekhagsvägen 2, fem år.

2. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till lösning för återvinningsstation, Ekhagsvägen 2.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) deltog inte i detta beslut.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; Det finns som förvaltningen framhåller egentligen för få återvinningsstationer vilket medför en överbelastning av de stationer som finns. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga platser för place-ring av återvinningsstationer. Det är därför viktigt att där så kan anses vara möjligt behålla de som finns men att också se till att nedskräpningen motverkas och skötseln förbättras.

Där det efter nödvändiga konsekvensanalyser visar sig att åter-vinningsstationer inte kan anses vara lämpliga eller möjliga att ha kvar eller gräva ner bör i stället ansträngningarna riktas mot att finna varaktiga fastighetsnära lösningar. Sådana lösningar kan dock vara också vara tidskrävande, varför en alltför kort tidsbegränsning av ett tillfälligt bygglov är olämplig.

§8 Bordlagt ärende angående förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings-station, Östermalmsgatan 88

2006-929-380

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-27 med förslag till svar på ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Östermalmsgatan 88, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) på återremiss av ärendet för fortsatt beredning vad gäller bedömning av tidsåtgång, kostnader, teknik samt behov av skötsel och tillsyn.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på återremiss av ärendet mot att avgöra ärendet i dag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) anmälde att de inte deltar i det fortsatta beslutet.

Ordföranden ställde därefter proposition på förvaltningens förslag mot avslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår förlängning av tidsbegränsat bygglov för åter- vinningsstation, Östermalmsgatan 88, fem år.

2. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till lösning för återvinningsstation, Östermalmsgatan 88.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) deltog inte i detta beslut.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det finns som förvaltningen framhåller egentligen för få återvinningsstationer vilket medför en överbelastning av de stationer som finns. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga platser för place-ring av återvinningsstationer. Det är därför viktigt att där så kan anses vara möjligt behålla de som finns men att också se till att nedskräpningen kring stationerna motverkas och skötseln förbättras.

Att gräva ner återvinningsstationerna och att på detta sätt slippa se dem låter naturligtvis bra. Man ska dock inte tro att problemen med återvinningen därmed är lösta. Där denna lösning tillämpas visar det sig nämligen att felaktig användning, otillräcklig tillsyn och tekniska begränsningar skapar problem även vid sådana återvinningsstationer. Att gräva ner omkring ett halvdussin stora kärl för olika fraktioner är också mycket dyrt och den nya majoriteten har inte på långa vägar anvisat resurser för detta. En nedgrävning kan därför inte vara realistisk annat än på vissa speciella platser som t. ex. utmed Strandvägskajen där upprensning och restaurering redan pågår. Det framstår i själva verket som ett helt orealistiskt önsketänkande att på den här aktuella platsen, utan konsekvensanalyser för kostnader, skötsel och teknik, föreslå denna lösning. Det gäller inte minst förslaget till ett tidsbegränsat bygglov under en så kort tidsrymd som 3 år. I stadens blivande budget anges bara att ”en diskussion kring nedgrävningen ska initieras med förpackningsindustrin”.

Där det efter nödvändiga konsekvensanalyser visar sig att åter-vinningsstationer inte kan anses vara lämpliga eller möjliga att ha kvar eller grävas ner bör i stället ansträngningarna riktas mot att finna varaktiga fastighetsnära lösningar. Sådana lösningar kan dock vara också vara tidskrävande, varför en alltför kort tidsbegränsning av ett tillfälligt bygglov är olämplig.

§9 Bordlagt ärende angående förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings-station, Engelbrektsgatan 5

2006-930-380

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till svar på ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Engelbrektsgatan 5, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) på återremiss av ärendet för fortsatt beredning vad gäller bedömning av tidsåtgång, kostnader, teknik samt behov av skötsel och tillsyn.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på återremiss av ärendet mot att avgöra ärendet i dag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) anmälde att de inte deltar i det fortsatta beslutet.

Ordföranden ställde därefter proposition på förvaltningens förslag mot avslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Engelbrektsgatan 5, fem år.

2. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till lösning för återvinningsstation, Engelbrektsgatan 5.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) deltog inte i detta beslut.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det finns som förvaltningen framhåller egentligen för få återvinningsstationer vilket medför en överbelastning av de stationer som finns. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga platser för place-ring av återvinningsstationer. Det är därför viktigt att där så kan anses vara möjligt behålla de som finns men att också se till att nedskräpningen kring stationerna motverkas och skötseln förbättras.

Att gräva ner återvinningsstationerna och att på detta sätt slippa se dem låter naturligtvis bra. Man ska dock inte tro att problemen med återvinningen därmed är lösta. Där denna lösning tillämpas visar det sig nämligen att felaktig användning, otillräcklig tillsyn och tekniska begränsningar skapar problem även vid sådana återvinningsstationer. Att gräva ner omkring ett halvdussin stora kärl för olika fraktioner är också mycket dyrt och den nya majoriteten har inte på långa vägar anvisat resurser för detta. En nedgrävning kan därför inte vara realistisk annat än på vissa speciella platser som t. ex. utmed Strandvägskajen där upprensning och restaurering redan pågår. Det framstår i själva verket som ett helt orealistiskt önsketänkande att på den här aktuella platsen, utan konsekvensanalyser för kostnader, skötsel och teknik, föreslå denna lösning. Det gäller inte minst förslaget till ett tidsbegränsat bygglov under en så kort tidsrymd som 3 år. I stadens blivande budget anges bara att ”en diskussion kring nedgrävningen ska initieras med förpackningsindustrin”.

Där det efter nödvändiga konsekvensanalyser visar sig att åter-vinningsstationer inte kan anses vara lämpliga eller möjliga att ha kvar eller grävas ner bör i stället ansträngningarna riktas mot att finna varaktiga fastighetsnära lösningar. Sådana lösningar kan dock vara också vara tidskrävande, varför en alltför kort tidsbegränsning av ett tillfälligt bygglov är olämplig.

§10 Bordlagt ärende angående förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings-station, Erik Dahlbergsgatan 43

2006-931-380

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till svar på ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Erik Dahlbergsgatan 43, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) på återremiss av ärendet för fortsatt beredning vad gäller tidsåtgång.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på återremiss av ärendet mot att avgöra ärendet i dag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) anmälde att de inte deltar i det fortsatta beslutet.

Ordföranden ställde därefter proposition på förvaltningens förslag mot avslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Erik Dahlbergsgatan 43, fem år.

2. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till lösning för återvinningsstation, Erik Dahlbergsgatan 43.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) deltog inte i detta beslut.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; Det finns som förvaltningen framhåller egentligen för få återvinningsstationer vilket medför en överbelastning av de stationer som finns. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga platser för place-ring av återvinningsstationer. Det är därför viktigt att där så kan anses vara möjligt behålla de som finns men att också se till att nedskräpningen motverkas och skötseln förbättras.

Där det efter nödvändiga konsekvensanalyser visar sig att åter-vinningsstationer inte kan anses vara lämpliga eller möjliga att ha kvar eller gräva ner bör i stället ansträngningarna riktas mot att finna varaktiga fastighetsnära lösningar. Sådana lösningar kan dock vara också vara tidskrävande, varför en alltför kort tidsbegränsning av ett tillfälligt bygglov är olämplig.

§11 Bordlagt ärende angående förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings-station, Artemisgatan

2006-932-380

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till svar på ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Artemisgatan, fem år.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Artemisgatan , fem år.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det finns som förvaltningen framhåller egentligen för få återvinningsstationer vilket medför en överbelastning av de stationer som finns. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga platser för placering av återvinningsstationer. Det är därför viktigt att där så kan anses vara möjligt behålla de som finns men att också se till att nedskräpningen kring stationerna motverkas och skötseln förbättras.

§12 Bordlagt ärende angående förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings-station, Kampementsgatan 2

2006-933-380

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till svar på ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Kampementsgatan 2, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) på återremiss av ärendet för fortsatt beredning vad gäller tidsåtgång.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på återremiss av ärendet mot att avgöra ärendet i dag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) anmälde att de inte deltar i det fortsatta beslutet.

Ordföranden ställde därefter proposition på förvaltningens förslag mot avslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Kampementsgatan 2, fem år.

2. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till lösning för återvinningsstation, Kampemetsgatan 2.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) deltog inte i detta beslut.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; Det finns som förvaltningen framhåller egentligen för få återvinningsstationer vilket medför en överbelastning av de stationer som finns. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga platser för place-ring av återvinningsstationer. Det är därför viktigt att där så kan anses vara möjligt behålla de som finns men att också se till att nedskräpningen motverkas och skötseln förbättras.

Där det efter nödvändiga konsekvensanalyser visar sig att åter-vinningsstationer inte kan anses vara lämpliga eller möjliga att ha kvar eller gräva ner bör i stället ansträngningarna riktas mot att finna varaktiga fastighetsnära lösningar. Sådana lösningar kan dock vara också vara tidskrävande, varför en alltför kort tidsbegränsning av ett tillfälligt bygglov är olämplig.

§13 Bordlagt ärende angående förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings-station, Roslagsvägen/Fiskartorpsvägen

2006-934-380

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till svar på ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Roslagsvägen/Fiskartorpsvägen, fem år.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Roslagsvägen/Fiskartorpsvägen, fem år.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det finns som förvaltningen framhåller egentligen för få återvinningsstationer vilket medför en överbelastning av de stationer som finns. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga platser för place-ring av återvinningsstationer. Det är därför viktigt att där så kan anses vara möjligt behålla de som finns men att också se till att nedskräpningen kring stationerna motverkas och skötseln förbättras.

§14 Bordlagt ärende angående förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings-station, Sandhamnsgatan 55

2006-935-380

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till svar på ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Sandhamnsgatan 55, fem år.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Sandhamnsgatan 55, fem år.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det finns som förvaltningen framhåller egentligen för få återvinningsstationer vilket medför en överbelastning av de stationer som finns. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga platser för place-ring av återvinningsstationer. Det är därför viktigt att där så kan anses vara möjligt behålla de som finns men att också se till att nedskräpningen kring stationerna motverkas och skötseln förbättras.

§15 Bordlagt ärende angående förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings-station, mittemot Strandvägen 41

2006-936-380

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till svar på ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, mittemot Strandvägen 41, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) på återremiss av ärendet för fortsatt beredning vad gäller bedömning av tidsåtgång.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på återremiss av ärendet mot att avgöra ärendet i dag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) anmälde att de inte deltar i det fortsatta beslutet.

Ordföranden ställde därefter proposition på förvaltningens förslag mot avslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, mittemot Strandvägen 41, fem år.

2. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till lösning för återvinningsstation, mittemot Strandvägen 41.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) deltog inte i detta beslut.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det finns som förvaltningen framhåller egentligen för få återvinningsstationer vilket medför en överbelastning av de stationer som finns. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga platser för place-ring av återvinningsstationer. Det är därför viktigt att där så kan anses vara möjligt behålla de som finns men att också se till att nedskräpningen motverkas och skötseln förbättras.

Att gräva ner återvinningsstationerna och att på detta sätt slippa se dem låter naturligtvis bra. Man ska dock inte tro att problemen med återvinningen därmed är lösta. Där denna lösning tillämpas visar det sig nämligen att felaktig användning, otillräcklig tillsyn och tekniska begränsningar skapar problem även vid sådana återvinningsstationer. Att gräva ner omkring ett halvdussin stora kärl för olika fraktioner är också mycket dyrt och den nya majoriteten har inte på långa vägar anvisat resurser för detta. En nedgrävning kan därför inte vara realistisk annat än på vissa speciella platser som t. ex. utmed Strandvägskajen där upprensning och restaurering redan pågår.

Vi tillstyrker i sak detta förslag men yrkar ändå på återremiss därför att det framstår som helt orealistiskt att inte föreslå något som helst tidsbegränsat bygglov för den tid det trots allt kan behövas för att genomföra denna lösning. I stadens blivande budget anges bara att ”en diskussion kring nedgrävningen ska initieras med förpackningsindustrin”.

§16 Bordlagt ärende angående förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings-station, Valhallavägen 16

2006-990-380

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till svar på ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Valhallavägen 16, fem år.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Valhallavägen 16 , fem år.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; dt finns som förvaltningen framhåller egentligen för få återvinningsstationer vilket medför en överbelastning av de stationer som finns. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga platser för place-ring av återvinningsstationer. Det är därför viktigt att där så kan anses vara möjligt behålla de som finns men att också se till att nedskräpningen kring stationerna motverkas och skötseln förbättras.

§17 Bordlagt ärende angående förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings-station, Ruddammsvägen 10

2006-937-380

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till svar på ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation Ruddammsvägen 10, fem år.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Ruddammsvägen 10 , fem år.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det finns som förvaltningen framhåller egentligen för få återvinningsstationer vilket medför en överbelastning av de stationer som finns. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga platser för place-ring av återvinningsstationer. Det är därför viktigt att där så kan anses vara möjligt behålla de som finns men att också se till att nedskräpningen kring stationerna motverkas och skötseln förbättras.

§18 Månadsrapport oktober 2006

2006-281-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-15 angående månadsrapport per den 31 oktober 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

§19 Stadsdelsnämndens sammanträden

2006-1150-001

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-07 angående stadsdelsnämndens sammanträden.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt framlade ytterligare en punkt (nr 3) om att upphävandet av den s.k. beredningsnämnden gäller under 2007 och att nämnden under slutet av år 2007 tar nytt ställningstagande för 2008 och yrkade bifall även till denna punkt.

Ordföranden ställde proposition på eget (m) m fl förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att eget (m) m fl förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden upphäver från och med 1 januari 2007 tidigare beslut om stadsdelsnämndens sammanträden i en s.k. beredningsnämnd.

2. Nämnden delegerar yttranden om serveringstillstånd till sociala delegationen.

3. Upphävandet av den s.k. beredningsnämnden gäller under 2007 och under slutet av år 2007 ska nytt ställningstagande ske för år 2008.

Reservation. Ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att beredningsnämnden inte bör läggas ner. Den har haft betydelse för nämndens ledamöter när det gäller att sätta sig in i olika frågor, ofta omfattande och komplicerade, för senare beslut. Besluten har på detta sätt kunnat bli mera grundligt beredda. Den har också
inneburit en möjlighet för nämnden i sin helhet att fatta beslut i akuta lägen,

att ett eventuellt beslut om nedläggning av beredningsnämnden bör gälla tills vidare och kombineras med ett uppdrag till förvaltningen att efter en tid återkomma med en uppföljning av konsekvenserna samt

att yttranden om serveringstillstånd bör behandlas i nämnden eftersom sådana ärenden ska beredas i ett bredare perspektiv än vad som normalt gäller för sociala delegationens mer individorienterade ärenden. Vid tidsnöd kan beslut delegeras till sociala delegationen, varefter ärendet anmäls vid nästkommande nämnd.

§20 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2007

2006-1112-014

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-03 med förslag till sammanträdestider för stadsdelsnämnden 2007.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) bifall till förvaltningens förslag med undantag till samman-trädesdatum för nämnden den 20 december 2007 som föreslås ändras till den 18 december 2007 och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag med vice ordförande Rolf Lindells m fl (s) förslag till justering av tiden för nämndens sammanträde i december och fann att det bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden förlägger sina ordinarie sammanträden under år 2007 enligt följande: 11/1, 25/1, 15/2, 22/3, 19/4, 15/5, 14/6, 30/8, 20/9, 25/10, 22/11 och 18/12 (tisdag).

2. Nämndens ordinarie sammanträden är öppna för allmänheten i den mån kommunallagen tillåter.

3. Sammanträdena börjar klockan 19.00 och inleds klockan 18.00 med en frågestund för allmänheten.

4. Sociala delegationens ordinarie sammanträden under år 2007 förläggs enligt följande: 18/1, 1/2, 8/3, 3/4 (tisdag), 3/5, 31/5, 19/6 (tisdag), 12/7, 16/8, 13/9, 11/10, 8/11 och 6/12.

5. Sociala delegationens sammanträden börjar klockan 16.30.

§21 Revidering av planer för vård- och omsorgsboenden 2006

2006-1122-520

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-09 med förslag till reviderad plan för vård- och omsorgsboenden 2006.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut som innebar återremittering av ärendet.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på återremiss av ärendet mot att avgöra ärendet i dag och fann majoritet för återremiss av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden återremitterar ärendet till arbetsgruppen.

2. Nämnden anför därutöver följande:

I det liggande budgetförslaget anges nya riktlinjer för vård- och omsorgsboenden. Arbetsgruppen ges därför i uppdrag att revidera äldreboendeplanen utifrån de nya direktiven.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut att återremittera ärendet med hänvisning till tidigare yrkande.

§22 Ansökan om projektbidrag från SPF- och PRO-föreningarna på Östermalm

2006-1010-671

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-06 med förslag till svar på ansökan om projektbidrag till en friskvårdsdag den 17 april 2007 i Oscars församlingssal.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar 16 000 kronor i projektbidrag till en friskvårdsdag.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; pensionärsföreningarna fyller en mycket viktig funktion när det gäller att aktivera och stimulera äldre till ett aktivt och meningsfullt liv. Genom den planerade friskvårdsdagen tar man ett viktigt initiativ i denna riktning.

§23 Inrättande av gruppboende på Gärdets äldreboende för personer med funktionsnedsättning

2006-400-325

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2006-11-01 med förslag till inrättande av gruppboende på Gärdets äldreboende för personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner inriktningen om inrättande av ett grupp- boende för personer med funktionsnedsättning, i första hand våningsplanet inom Gärdets äldreboende.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med ett förslag till genomförande.

§24 Genomförande av gruppboende på Gärdets äldreboende för personer med funktionsnedsättning

2006-904-325

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2006-11-07 med förslag till genomförande av gruppboende på Gärdets äldreboende för personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 0,3 mnkr i särproduktionskostnad per ny lägenhet och 0,5 mnkr i startbidrag, totalt 2,3 mnkr för genomförande av ett gruppboende i första våningsplanet i Gärdets äldreboende.

§25 Genomförande av stödboende i kv Svea Artilleri för personer med psykisk funktionsnedsättning

2006-975-325

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-25 med förslag till genomförande av stödboende i kv Svea Artilleri, Carl Akrells gata, för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 0,3 mnkr i särproduktionskostnad per ny lägenhet och 0,5 mnkr i startbidrag, totalt 2,3 mnkr, för genomförande av ett stödboende med 6 lägenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning i kv Svea Artilleri, Carl Akrells gata.

§26 Yttrande till stadsrevisionen angående granskning av ny-, om- och tillbyggnader i hyrda lokaler

2006-1111-124

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-31 med förslag till yttrande till stadsrevisionen angående granskning av ny-, om- och tillbyggnader i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda lokaler.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och översänder detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsrevisionen

§27 Yttrande till länsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

2006-1060-022

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-01 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Målnr 21113-06) med anledning av inkommet överklagande av stadsdelsnämndens beslut 2006-09-21 § 3 angående Tertialrapport 2 – 2006; nu laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsrätten i Stockholms län.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Yttrande till Länsstyrelsen angående tillsyn av Kampementets äldreboende

2006-1014-506

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-01 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (Beteckning 7010-2006-67707) om hur nämnden säkerställer att den enskildes trygghet och omvårdnad tillgodoses och hur den sociala dokumenta-tionen ska utvecklas.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Socialt arbete med äldre

2006-1147-537

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-10 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om Socialt arbete med äldre. Förslag till kompetensbeskrivning

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§30 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang AnnaKhan

2006-1127-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-02 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang AnnaKhan, Riddargatan 12.


Stadsdelsnämndens beslut

1. Seven Stjärnors Rest. i Stockholm AB, Riddargatan 12, 114 35 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inne i restaurang AnnaKhan, Riddargagan 12, till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 11.00 – 02.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds- enheten.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Anmälan av överenskommelse/avtal

2006-1103-127

Anmäldes överenskommelse/avtal mellan Försäkringskassan City, Landstinget Norra Stockholms psykiatri, stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen och Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§32 Anmälan av länsrättens domar

2005-1204-125, 2006-283-008, 2006-693-008, 2006-702-008, 2006-277-008, 2006-459-008

Anmäldes Länsrättens i Stockholms län domar ( 5 st) daterade 2006-10-02, 2006-10-03, 2006-10-06, 2006-10-10, 2006-10-26

(Målnr 20584, 16762, 16764,16454, 2755, 5079 år 2006) i överklagade ärenden avseende Östermalms stadsdelsnämnds beslut; nu laglighetsprövningar enligt kommunallagen.

Länsrätten avslår överklagandena.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan av domar läggs till handlingarna.

§33 Anmälan av slutrapport av Vegaprojektet

2006-1120-546

Anmäldes slutrapport för Vegaprojektet vars mål har varit att påskynda rehabiliteringen/tillfrisknandet och möjliggöra en återgång till ett välfungerande liv med egen försörjning i form av arbete eller studier.

Målgrupp: unga vuxna mellan 18 och 30 år sjukskrivna med psykiatrisk diagnos.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§37 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2006-11-16 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) och ersättaren Ulla-Liza Blom (s) anmäls till vårdförbundets konferens om ”Äldrevård i Stockholm” den 5 december 2006 (kurs nr 2).

§38 Anmälan av beslut från JO och Länsstyrelsen

2006-88-427

Anmäldes beslut från Justieombudsmannen (JO) Dnr 1806-2006 och Länsstyrelsen i Stockholms län (beteckning 7011-06-51814) med anledning av en anmälan från NN avseende handläggningen av ett ärende angående skolavgifter och prövning av rätten till LSS insatser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§39 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2006-11-09 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§40 Information från stadsdelsdirektören

Tillförordnad stadsdelsdirektör Ulla Ritzén informerade kort om branden i studenthemmet på Roslagstullsområdet som brutit ut tidigt på morgonen den 14 november 2006. Socialtjänstens rapport daterad 2006-11-15 kring händelsen delades ut.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) ville framföra att det var bra att förvaltningens krisorganisation hade fungerat som den skulle, men ville också framföra att det hade varit bättre om samtalen med studenterna hade förts direkt på platsen.

§41 Övriga frågor

Gångvägen från Tessinparken till Fältöversten

Ledamoten Claes Fleming (fp) önskade återknyta till sin fråga vid föregående nämndsammanträde om vad som kan göras åt den leriga gång-vägen från Tessinparken över Valhallavägens mitt till Fältöversten.

Beskedet från programområdet Kultur och Miljö var då att underlaget nyligen hade åtgärdats som en ”testyta”. Då gångvägen inte blivit bättre kontaktade Claes Fleming programområdet igen och fick då besked att grus skulle hällas ut på gångbanan och att det även skulle ordnas med hängbelysning. Under tiden har insändare i lokaltidningarna och medborgarförslag uppmärksammat samma problem. Förvaltningen lovade att undersöka och återkomma med besked.

Ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) uppgav att det även i Ekhagen finns en lerig gräsbacke som används som gångväg som också skulle behöva åtgärdas.

Vidare uppgav ersättaren Ulla-Liza Blom (s) att vissa gångvägar genom Humlegården är mycket leriga.

Information i enskilt ärende

Äldreomsorgschef Marianne Snell lämnade information i ett ärende som uppmärksammats i veckan i en av kvällstidningarna. Förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) kommer att göra en utredning som nämnden kan ta del av då den är färdigställd.