Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-04-19

Sammanträde 2007-04-19

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med att förvalt-ningen informerar om resultat Läs mer...et från en brukarundersökning inom Hemtjänsten i Stockholm genomförd av utrednings- och statistikkontoret (USK) hösten 2006.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Underlag till budget för 2008 och inriktning 2009 och 2010. Dnr 2007-312-101.

3 Månadsrapport mars 2007. Dnr 2007- 266-103.

4 Avknoppning förskolan Riddaren, Grevgatan 43. Dnr 2007-346-425.

5 Ansökan till länsstyrelsen om förlängning av projektmedel för projektet ”Alkohol- och drogförebyggande arbete i studentmiljö. Dnr 2007-283-511.

6 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg. Dnr 2007-367-531.

Remissärenden

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen av tjänsteutlåtandet från stadsledningskontoret om ”Servicetjänster till äldre”. Dnr 2007-329-537.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Åsa Romson (mp) om ”Stockholms inflytande över kollektivtrafikens utveckling”. Dnr 20076-261-0078.

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen på framställan om genomförande av sanering av mark vid Junibacken för lekplatsen ”Juniparken”. Dnr 2006-622-307.

10 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Dnr 2007-306-022.

11 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Hotellet, Linnégatan 18. Dnr 2007-338-621.

12 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Kungl. Tennishallens Café & Restaurang, Lidingövägen 75. Dnr 2007-337-621.

13 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Stureplans uteservering, Sturegatan 4. Dnr 2007-344-621.

14 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Sturecompagniet/Köket (Hells Kitchen), Sturegatan 4. Dnr 2007-343-621.

15 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Laroy Restaurang Aktiebolag, Birger Jarlsgatan 20. Dnr 2007-345-621.

Svar på skrivelser

16 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) om fritidshem m.m.

17 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om förslag på lämpliga platser för lånecyklar. Dnr 2007-327-009.

18 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort. Dnr 2007-328-009.

Anmälningsärenden

19 Anmälan av överenskommelse om en gemensam stadsmiljöenhet för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder. Dnr 2007-276-041.

20 Anmälan av protokoll 2007-04-02 från handikapprådet på Östermalm.

21 Anmälan av protokoll 2007-04-10 från pensionärsrådet på Östermalm.

22 Anmälan av Utrednings- och statistikkontorets (USK) rapport ”Hemtjänsten i Stockholm – en enkät till brukarna hösten 2006”. Dnr 2007-214-538.

23 Anmälan av stadsrevisionens rapport ”Så använder lärarna sin arbetstid – enligt tidsmätning under veckor i november 2006”. Dnr 2007-308-124.

24 Anmälan av Arbetsmiljöverkets underrättelse (AIST 2006/56090) och anmälan av förvaltningens svar avseende hantering av kemikalier, skyddsutrustning etc inom NO-institutionen i Engelbrektsskolan. Dnr 2006-1323-226.

25 Anmälan av stadsrevisionens rapport om ”Stadens flyktingmottagande”.

26 Anmälan av länsrättens dom i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdels-nämnds beslut 2007-02-15 om förlängning av ramavtal om leverans av mat; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen. Dnr 2004-59-125.

27 Anmälan av Skolverkets beslut angående obligatorisk skoldag vid Östermalmsskolan.

28 Anmälan av förvaltningens svar på Länsstyrelsens i Stockholms län begäran om tillsynsplan år 2007 för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder, SoL och LSS. Dnr 2007-105-506.

29 Anmälan av promemoria 2007-04-19 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

30 Anmälan av promemoria 2007-04-19 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

31 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

33 Anbudsförfrågan avseende gemensam upphandling av olika former av missbruksvård. Dnr 2007-342-125

34 Förfrågningsunderlag avseende Trygghetslarm och hemtjänst nattetid inom Östermalms stadsdelsnämnd. Dnr 2007-267-125

35 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken.

36 Yttrande till handikappombudsmannen i enskilt ärende. Dnr 2007-350-022.

37 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2007-24-013.

38 Anmälan av protokoll 2007-04-03 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 25 april 2007
Helena Bonnier (m) Birgit Marklund Beijer (s) Berit Nyberg (s) ej § 5 § 5

Närvarande:

Ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Berit Bornecrantz Dias (v)
Gunilla Gustafsson (fp)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Johan Lundberg (s) §§ 1-4
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Birgit Marklund Beijer (s) ej § 5
Berit Nyberg (s)
Johanna Sjö (m)
Johan Sjölin (m)
Marion Sundqvist (mp)

Tjänstgörande ersättare
Pia Helleday (m)
Magnus Lingen (s)
Ulla-Liza Blom (s) §§ 5-41
Per Aldeborg (s) § 5

Ersättare
Per Aldeborg (s) §§ 1-4, 6-41
Ulla-Liza Blom (s) §§1-4
Kitty Ericsson (m)
Jörgen Eriksson (fp)
Erik Hafström (m)
Joar Horn (m)
Leif Krafft (s)
Thomas Linn (m)
Lina Nilsson (s)
Marie Schött (m).

Förhinder hade anmälts av vice ordförande Rolf Lindell (s), ledamoten Susanna Alm (kd) samt av ersättaren Henrik Perani (mp).

Föredragande
Göran Månsson, stadsdelsdirektör

Personalföreträdare
Gunilla Wästersjö-Michailidis, Kommunal

Sekreterare
Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Marianne Snell, Anders Lindgren, Solveig Blid, Anna-Maria Klint,
Jacky Cohen, Mats Claesson, Anna-Karin Sandén, Janna Söderman Flodén, Katarina Johansson.

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Ledamoten Magnus Lingen (s) uppdras att ersätta ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) som justerare för § 5 i dagens protokoll.

 3. Protokollet justeras den 25 april 2007.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 22 mars 2007 justerades den 28 mars 2007.

§2 Underlag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010

Dnr 2007-312-101

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-29 med förslag till underlag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (s) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers m fl (s) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden fastställer förslag till budgetunderlag för 2008 och inriktning för 2009 och 2010 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis godkänna förvaltningens förslag samt

att därutöver anföra följande:

Förskolan

Barnens tid i förskolan är en del i det livslånga lärandet. Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjlighet att lyckas under fortsatt skolgång. Därför måste staden kunna garantera en förskola med god kvalitet och små barngrupper. Den borgerliga politiken kommer att leda till att barngrupperna i förskolan kommer att bli större och att kvaliteten riskerar att försämras. Tack vare den förra majoritetens satsning på förskoleverksamheten ökades antalet avdelningar med 35.

Demokrati

Det är tydligt att den borgerliga majoriteten inte har för avsikt att utveckla demokratin i Stockholms stad. Istället för att arbeta för att flytta besluten närmare dem de berör, för att öka insyn och transparens i beslutsprocesser och för att ge medborgarna möjligheter till ökat inflytande präglas deras politik av centralisering, flytt av beslut och bortprioriteringar av utåtriktat informationsarbete. För oss socialdemokrater är det viktigt att skapa ett samhälle där medborgarna har inflytande över de beslut som berör dem, att ge dem möjlighet att vara en del av samhället de lever och verkar i. För att detta ska ske måste den politiska ledningen vara tydlig med att demokratiarbete är viktigt. Det utåtriktade informationsarbetet och kontakterna mellan beslutsfattare och medborgare utvecklas och att nya mötesplatser ständigt skapas.

Det är genom ständig demokratiutveckling man skapar förutsättningar för legitimitet och fortsatt förtroende för det demokratiska politiska system som vi har. Inte minst i tider då politikerförakt och svikande valdeltagande är detta viktigt. Genom den borgerliga majoritetens bristande ambition vad gäller arbetet med demokrati kommer dessa två förödande konsekvenser att fördjupas.

Upphandling/avknoppning

Verksamhetens innehåll och dess betydelse för invånarna ska vara utgångspunkten vid organiseringen av den offentliga sektorn. Moderaterna sätter formen och ideologiska låsningar framför välfärdens kvalitet. Med nuvarande policys är det omöjligt för kommunen och dess personal att planera och utveckla verksamheten. Det kommer att leda till en sämre kvalitet.

Vi välkomnar mångfald i välfärden. Men mångfald uppnås inte genom att privatisera väl fungerande kommunal verksamhet. Vidare anser vi att det är orimligt att kommunen privatiserar kommunal verksamhet utan någon som helst ekonomisk kompensation för verksamhetens immateriella tillgångar - exempelvis varunamn och personalens kompetens.

Det vägledande vid konkurrensutsättning av verksamhet måste alltid vara Stockholms invånares bästa. Vi motsätter oss konkurrensutsättning som drivs av ideologisk rigiditet och som därmed riskerar att ge stockholmarna sämre och dyrare välfärd. Vidare är det för oss självklart att ställa sociala krav och miljökrav för att på så sätt använda upphandlingen som ett redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Utmaningsrätten innebär att vem som helst när som helst kan kräva privatisering av väl fungerande kommunal välfärd. Utmaningsrätten kommer att skapa oro och otrygghet bland barnen i skolan, bland våra äldre och alla andra som brukar vår gemensamma välfärd. Vi vill ge stadens invånare och stadens medarbetare arbetsro och trygghet. Därför säger vi nej till utmaningsrätten.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och

Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; ett återkommande problem i olika ärenden är bostadsbrist och höga hyror. I budgetunderlaget nämns nybyggnation av bostäder till vilka invånare kommer att flytta och därmed beräknas ansökningar om försörjningsstöd öka. Det betyder att man beräknar höga hyror.

Förvaltningen erhåller kompensation för förskolelokaler med hög hyra.

Skulle denna kompensation avvecklas under perioden måste de höga hyreskostnaderna finansieras helt med verksamhetsmedel, vilket får konsekvenser för det pedagogiska arbetet. Det är därför dels viktigt att så många hyres-fastigheter som möjligt är kommunalt ägda så att det är möjligt att kontrollera kostnadsutvecklingen. Dessutom bör stadsdelsförvaltningen utreda hur stor bristen på bostäder är på Östermalm för att bättre kunna planera framtiden. Stockholm behöver utvidgas, inte centraliseras.

Med bättre fungerande kollektivtrafik kan boende och arbetsplatser mer och mer flyttas utanför stadskärnan. Hela Stockholm har underskön natur och närhet till sjöar och hav. Alla Stockholms stadsdelar har förutsättningar för attraktivt boende och stabila hyreskostnader. Att verka för samverkan med andra stadsdelar i detta avseende kan ha god effekt på budgeten på lång sikt.

§3 Månadsrapport mars 2007

2007-266-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-10 angående månadsrapport per den 31 mars 2007.

Stadsdelsnämndens beslut


Nämnden godkänner rapporten.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (s) enligt följande; det är en anmärkningsvärt stor förändring av prognosen för äldreomsorgen som här redovisas, totalt för året 3,4 mnkr före resultatöverföring. Det beror på att ”för många” beviljats platser inom vård- och omsorgsboendet. Den bakomliggande orsaken torde vara en orealistisk nedskärning av resurser till de äldre och en budgetering på för låg nivå.

Risken finns att underskotten inom äldreomsorgen med för lite pengar i budget tenderar att växa framöver.

§4 Avknoppning förskolan Riddaren, Grevgatan 43

2007-346-425

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-27 med förslag till avknoppning av förskolan Riddaren, Grevgatan 43.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§5 Ansökan till länsstyrelsen om förlängning av utvecklingsmedel

2007-283-511

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-02 med förslag till ansökan till länsstyrelsen om förlängning av utvecklingsmedel.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen i ärendet eller i beslutet då hon ansåg sig jävig.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ansöker om 650 tkr i utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län för förlängning av projektet ”Alkohol- och drogföre-byggande arbete i studentmiljö” i samarbete med Studenthälsan vid Stockholms universitet avseende tiden 2007-09-01 – 2008-08-31.

§6 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg

2007-367-531

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-10 med förslag att ansöka hos Socialstyrelsen om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreliggande ansökan.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Servicetjänster till äldre”

2007-329-537

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-10 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av tjänsteutlåtandet från stads-ledningskontoret om ”Servicetjänster till äldre”.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (s) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers m fl (s) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande

Servicetjänster i form av vaktmästarservice är en mycket angelägen och viktig reform. Under den förra mandatperioden påbörjade den rödgröna majoriteten en försöksverksamhet med avsikt att permanenta verksamheten 2007. Alla äldre i Stockholm fick rätt till avgiftsfri hjälp av fixarna. Syftet var att arbeta förebyggande och uppsökande för att förebygga fallolyckor bland äldre och främja hälsa och välbefinnande. Vi ser därför med tillfredsställelse på att majoriteten äntligen lägger ett förslag om en avgiftsfri vaktmästarservice i hela staden, även om turerna kring ärendet, bland annat remisshanteringen, är beklagligt.

Stockholms äldre har visat sig uppskatta sina fixare. Många äldre blir lättade när de får hjälp med vardagliga göromål som de kan ha svårt att utföra själva. Att byta en glödlampa i taket eller hänga upp gardiner kan vara svårt när man börjat bli lite stel eller yr. Men den faktiska hjälpen fixarna ger stadens äldre är inte enda vinsten - antalet olyckor i de äldres hem har minskat kraftigt. Det är en stor vinst i minskat lidande för varje person som slipper skada sig, men det är också en ekonomisk vinst för staden.

Vi tycker att det är bra att vaktmästarservicen behålls avgiftsfri. Tidigare utspel från Ewa Samuelsson har talat om avgiftsnivåer på 185 kronor i timmen och det tror vi hade varit förödande för vaktmästarservicen eftersom så få hade haft råd att utnyttja den och hela syftet då hade gått förlorat.

Vi vänder oss emot att det ska vara en begränsning på antal timmar per år som de äldre får använda sig av servicen. Vi anser inte att det ska finnas någon sådan begränsning.

Vi anser också att den föreslagna åldergränsen på 75 år är satt för högt.

Tidigare har stadsdelsnämnderna själva fastställt åldersgränsen och den har satts till 65 år, 67 år eller 75 år. Vi anser att det är bra med en likställighet över staden och att det därför är positivt att ha en och samma åldersgräns i alla stadsdelar. Vårt förslag är att den åldersgränsen sätts till 67 år. Visar det sig vid en utvärdering att det är för högt anser vi att det ska omprövas och sänkas till 65 år.

Vi anser att alla äldre, oavsett om de har biståndsbedömd hemtjänst eller inte, ska ha rätt att utnyttja vaktmästartjänsten.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (s)

enligt följande; för att klargöra Socialdemokraternas ståndpunkt i två viktiga äldrereformer vill vi särskilt uttala detta:

 1. Socialdemokraterna vill permanenta den försöksverksamhet som varit med ”fixartjänster”. Åldersgränsen skall vara 67 år med inriktningen 65 år. Ingen tidsbegränsning skall gälla. Verksamheten skall utvärderas efter ett år. Alla ska omfattas oavsett om den enskilde har biståndsbedömd hemtjänst eller inte.

 2. Socialdemokraterna vill införa en valfrihetsreform för de äldre över 75 år. Alla skall garanteras två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Kostnaden för detta debiteras utifrån den ordinarie hemtjänst-taxan, eller utreds vidare utifrån s- skrivelse tidigare.

Dessa två förslag har konsekvent blandats ihop i kommentarer från majoriteten i mediedebatten. Hanteringen av fixartjänsterna och de konstiga turerna kring remittering och beslut i nämnderna har inte varit klargörande. Slutsatsen bör vara att ärenden inte av något skäl skall forceras igenom om det råder delade meningar kring sakfrågor eller processen kring beslutsordningar.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; försöket med förenklad biståndsbedömning som ledde fram till vaktmästarservice eller "fixartjänst" för äldre visade sig medföra mycket små kostnader i förhållande till vanlig hemtjänst därför att ansökningsförfarandet förenklades. Även livskvaliteten för de äldre har ökat genom att man själv kunnat bestämma innehållet i insatsen. Det är svårt att förstå hur fixartjänsten, även om den skulle öka i omfattning, "riskerar tränga undan annan viktig verksamhet".

Det vore synd om ett så positivt försök lades ned på grund av förslaget i riksdagen om skatteavdrag för så kallade hushållsnära tjänster. Det är ju ett mycket mer omständligt förfarande att i efterhand få rabatt för hushållsnära tjänster än att med förenklad biståndsbedömning välja sina tjänster fritt från vaktmästarservicen i stadsdelen.

Inte alla har heller råd att i förtid göra utlägget för hushållsnära tjänster. Inte minst gäller det pensionärer.

Det skulle i praktiken innebära att dessa gick miste om både den förebyggande insatsen och hushållsnära tjänster. I så fall fick vi förhållandet att hushållsnära tjänster hade förhindrat en mycket viktig förebyggande verksamhet och därmed orsakat en utgiftsökning i budgeten för stad och landsting för vård- och omsorgsboende.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Stockholms inflytande över kollektivtrafikens utveckling”

2007-261-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-10 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Åsa Romson (mp) om ”Stockholms inflytande över kollektivtrafikens utveckling.”

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen på framställan om genomförande av sanering av mark vid Junibacken för lekplatsen ”Juniparken”

2006-622-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-04 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen på framställan om genomförande av sanering av mark vid Junibacken för lekplatsen ”Juniparken”.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Yttrande till länsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

2007-306-022

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-28 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Mål nr 5672-07) angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsrätten i Stockholms län.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§11 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Hotellet

2007-338-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-28 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Hotellet, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm (Sot dnr 05-2007-828).


Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer (s), Marion Sundqvist (mp) och
Berit Bornecrantz Dias (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag att inte tillstyrka ansökan.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (m) m fl yrkande och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan från Hotellet A W AB, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm att få servera starköl, vin och sprit till allmän- heten klockan 07.00 – 11.00 på restaurang Hotellet.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten

 3. Nämnden anför därutöver

Stockholms stad börjar mer och mer finna sig i rollen som en internationell storstad. Det är mycket glädjande. Det innebär även att vi till viss del bör anpassa oss till våra utländska gästers sedvänjor. Vi svenskar har också genom våra internationella kontakter ändrat våra vanor, vilket innebär krav på viss anpassning. Av detta skäl finner vi det lämpligt att under en kort prövotid utröna vad ett utökat serveringstillstånd för Hotellet A W AB kan innebära.

Det åligger tillsynsmyndigheten att ansvara för täta kontroller för att tillse att regler för utskänkningstillståndet uppfylles samt att vid eventuella avvikelser omedelbart vidtaga åtgärder som kan innebära upphävande av tillståndet.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (s), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (s), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande;
med tanke på att det redan finns 7 st krogar som har öppet till kl 05.00 och polisen anser det vara stökigt omkring dessa krogar, är det anmärkningsvärt att de borgerliga partierna tillstyrker morgon/förmiddagsöppet på restaurang Hotellet. Alkoholkonsumtionen bland ungdomar på Östermalm är mycket hög och det finns därför en risk att konsumtionen ökar allt mer under utökat öppethållande.

§12 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Kungl. Tennishallens

Café & Restaurang

2007-337-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-28 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang

Kungliga Tennishallens Café & Restaurang, Lidingövägen 75, 115 41 Stockholm (Sot dnr 19-2007-829).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker att Eurof AB, c/o KGL Tennishallen, Lidingö- vägen 75, 115 41 Stockholm, utifrån en social bedömning beviljas
  tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten inne och på uteservering klockan 11.00-01.00 samt till slutna sällskap
  klockan 11.00 - 03.00 i Kungliga Tennishallens Café & Restaurang.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande till
  tillståndsenheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Uteserveringen Stureplan

2007-344-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-03 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Uteserveringen Stureplan, Sturegatan 4, 114 35 Stockholm (Sot dnr 05-2007-857).

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer (s), Marion Sundqvist (mp) och
Berit Bornecrantz Dias (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag att inte tillstyrka ansökan med hänsyn till de sociala olägenheter det medför.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (m) m fl yrkande och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Nämnden tillstyrker ansökan från Uteserveringen Stureplan Komman- ditbolag, Sturegallerian 30, 114 46 Stockholm att servera vin, starksprit och öl till allmänheten till klockan 05.00 på Uteserveringen Stureplan.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 4. Nämnden anför därutöver

Stockholms krogar har på grund av nya lagar den senaste tiden anpassat sin service för att uppfylla de nya krav som förbud mot tobaksrökning innebär. Detta förbud har bland annat inneburit att tobaksrökande gäster under krogbesök tvingas lämna lokalen om de vill röka. Detta har varit positivt för många kroggäster, men skapar samtidigt vissa bekymmer då rökförbudet inte kan kombineras med den gängse umgängesformen på krogen. Genom detta påbud har myndigheterna skapat bekymmer för restaurangerna, och det är då rimligt att staden gör sitt för att minimera dessa bekymmer.

I området finns inte boende som kan störas. Det saknas anledning tro att det skulle bli stökigare om uteserveringen får samma utskänkningstillstånd som inomhusserveringen nu har. Tvärt om finns det mycket som talar för att den oordning som uppstår vid skilda öppettider inom en och samma verksamhet kan försvinna. Slutstängningen för kvällen påverkas inte av om serveringen sker inom- eller utomhus.

Sammantaget finner vi att det inte är sakligt grundat att förbjuda servering utomhus då tillstånd givits inomhus till samma kundkrets.

Det åligger tillsynsmyndigheten att ansvara för täta kontroller för att tillse att regler för utskänkningstillståndet uppfylles samt att vid eventuella avvikelser omedelbart vidtaga åtgärder som kan innebära upphävande av tillstånd.


Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (s), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Särskilt uttalande avgavs gemensamt av ledamöterna Birgit Marklund

Beijer m fl (s) ), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; det är anmärkningsvärt att de borgerliga partierna tillstyrker öppettider för uteservering till kl 05.00. Med tanke på den höga alkohol-konsumtionen bland ungdomar på Östermalm finner vi det olämpligt att utöka öppettider för uteservering till kl 05.00.

§14 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Sturecompagniet/Köket

2007-343-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-30 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Sturecompagniet/Köket (Hells Kitchen), Sturegatan 4, 114 83 Stockholm

(Sot dnr 05-2007-856).

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer (s), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag att inte tillstyrka ansökan med hänsyn till de sociala olägenheter det medför.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (m) m fl yrkande och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan från Sturecompagniet AB, Box 55 719, 114 83 Stockholm att servera vin, starksprit och öl till allmänheten till klockan 05.00 på uteservering vid Sturecompagniet/Köket (Hells Kitchen).

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 4. Nämnden anför därutöver

Stockholms krogar har på grund av nya lagar den senaste tiden anpassat sin service för att uppfylla de nya krav som förbud mot tobaksrökning innebär. Detta förbud har bland annat inneburit att tobaksrökande gäster under krogbesök tvingas lämna lokalen om de vill röka. Detta har varit positivt för många kroggäster, men skapar samtidigt vissa bekymmer då rökförbudet inte kan kombineras med den gängse umgängesformen på krogen. Genom detta påbud har myndigheterna skapat bekymmer för restaurangerna, och det är då rimligt att staden gör sitt för att minimera dessa bekymmer.

I området finns inte boende som kan störas. Det saknas anledning tro att det skulle bli stökigare om uteserveringen får samma utskänkningstillstånd som inomhusserveringen nu har. Tvärt om finns det mycket som talar för att den oordning som uppstår vid skilda öppettider inom en och samma verksamhet kan försvinna. Slutstängningen för kvällen påverkas inte av om serveringen sker inom- eller utomhus.

Sammantaget finner vi att det inte är sakligt grundat att förbjuda servering utomhus då tillstånd givits inomhus till samma kundkrets.

Det åligger tillsynsmyndigheten att ansvara för täta kontroller för att tillse att regler för utskänkningstillståndet uppfylles samt att vid eventuella avvikelser omedelbart vidtaga åtgärder som kan innebära upphävande av tillstånd.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (s), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Särskilt uttalande avgavs gemensamt av ledamöterna Birgit Marklund

Beijer m fl (s) ), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; det är anmärkningsvärt att de borgerliga partierna tillstyrker öppettider för uteservering till kl 05.00. Med tanke på den höga alkohol-konsumtionen bland ungdomar på Östermalm finner vi det olämpligt att utöka öppettider för uteservering till kl 05.00.

§15 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Laroy – The Lab

2007-345-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-03 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Laroy – The Lab, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm

(Sot dnr 05-2007-858).

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer (s), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag att inte tillstyrka ansökan med hänsyn till de sociala olägenheter det medför.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (m) m fl yrkande och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan från Laroy Restaurang Aktiebolag, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm att servera vin, starksprit och öl till allmänheten till klockan 05.00 på uteservering vid Laroy – The Lab.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 4. Nämnden anför därutöver

Stockholms krogar har på grund av nya lagar den senaste tiden anpassat sin service för att uppfylla de nya krav som förbud mot tobaksrökning innebär. Detta förbud har bland annat inneburit att tobaksrökande gäster under krogbesök tvingas lämna lokalen om de vill röka. Detta har varit positivt för många kroggäster, men skapar samtidigt vissa bekymmer då rökförbudet inte kan kombineras med den gängse umgängesformen på krogen. Genom detta påbud har myndigheterna skapat bekymmer för restaurangerna, och det är då rimligt att staden gör sitt för att minimera dessa bekymmer.

I området finns inte boende som kan störas. Det saknas anledning tro att det skulle bli stökigare om uteserveringen får samma utskänkningstillstånd som inomhusserveringen nu har. Tvärt om finns det mycket som talar för att den oordning som uppstår vid skilda öppettider inom en och samma verksamhet kan försvinna. Slutstängningen för kvällen påverkas inte av om serveringen sker inom- eller utomhus.

Sammantaget finner vi att det inte är sakligt grundat att förbjuda servering utomhus då tillstånd givits inomhus till samma kundkrets.

Det åligger tillsynsmyndigheten att ansvara för täta kontroller för att tillse att regler för utskänkningstillståndet uppfylles samt att vid eventuella avvikelser omedelbart vidtaga åtgärder som kan innebära upphävande av tillstånd.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (s), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Särskilt uttalande avgavs gemensamt av ledamöterna Birgit Marklund

Beijer m fl (s) ), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; det är anmärkningsvärt att de borgerliga partierna tillstyrker öppettider för uteservering till kl 05.00. Med tanke på den höga alkohol-konsumtionen bland ungdomar på Östermalm finner vi det olämpligt att utöka öppettider för uteservering till kl 05.00.

§16 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) om fritidshem m.m.

2007-50-009

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2007-04-04 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) om fritidshem m.m.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§17 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om platser för lånecyklar

2007-327-009

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2007-04-05 med förslag till svar på skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om förslag på lämpliga platser för lånecyklar

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§18 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) om ”handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort”

2007-328-009

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2007-04-05 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) om ”handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§19 Överenskommelse om en gemensam stadsmiljöenhet för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder

2007-276-041

Anmäldes överenskommelse daterad 2007-03-13 om en gemensam stadsmiljöenhet för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder.

Stadsdelsnämndens beslut

Överenskommelsen läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (s) enligt följande; en gemensam stadsmiljöenhet mellan de tre stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm föreslås med syfte att följa upp och övervaka drift och underhåll av parker och parkinvesteringar. Parkerna sköts huvudsakligen av entreprenörer och den nya enheten kommer att följa upp avtal och kontrollera kvalitet.

Då stadsdelsnämnderna numera ej längre ansvarar för barmarksrenhållning och vinterväghållning kan samverkan mellan närliggande stadsdelar bli nödvändig. Vi ser dock med oro på utvecklingen att allt fler av stadsdelsnämndernas verksamhetsområden överförs i gemensamma organ över nämndgränserna. Själva idén med att stadsdelsnämnder infördes år 1997 var att föra besluten närmare medborgarna. Avståndet till makten riskerar successivt att öka till förfång för insyn och medbestämmande.

§22 Anmälan av USK-rapport

2007-214-538

Anmäldes Utrednings- och statistikkontorets (USK) rapport”Hemtjänsten i Stockholm” som bygger på en enkät till brukarna hösten 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av stadsrevisionens rapport ”Så använder lärarna sin tid”

2007-308-124

Anmäldes stadsrevisionens rapport ”Så använder lärarna sin tid” – enligt tidmätning under två veckor i november 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av Arbetsmiljöverkets meddelande och förvaltningens svar angående arbetsmiljön i Engelbrektsskolan

2006-1323-226

Anmäldes Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande (AIST 06/56090) 2006-12-18 och förvaltningens svar daterat 2007-03-07 avseende hantering av kemikalier, skyddsutrustning etc inom NO-institutionen i Engelbrektsskolan.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§25 Anmälan av stadsrevisionens rapport om ”Stadens flyktingmottagande”

2007-315-124

Anmäldes stadsrevisionens rapport om ”Stadens flyktingmottagande.”

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§26 Anmälan av länsrättens dom

2004-59-125

Anmäldes länsrättens dom 2007-03-13 i överklagat ärende angående Östermalms stadsdelsnämnds beslut 2007-02-15 § 8 om förlängning av ramavtal om leverans av mat (Målnr 5622-07); nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§27 Anmälan av Skolverkets beslut angående obligatorisk skoldag

2007-151-422

Anmäldes Skolverkets beslut 2007-03-27 angående obligatorisk skoldag förlagd till en lördag vid Östermalmsskolan (Dnr 51-2007:993) .

Skolverket avslutar härmed uppföljning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§28 Anmälan av tillsynsplan 2007 för enskild verksamhet

2007-105-506

Anmäldes förvaltningens svar 2007-03-13 på Länsstyrelsens i Stockholms län begäran om tillsynsplan 2007 för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder, SoL och LSS.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§31 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§32 Anmälan av delegationsbeslut.

2007-24-013

Anmäldes förteckning 2007-04-19 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§33 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2007-04-03 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§34 Information från stadsdelsdirektören

Påminnelse om anti-langningskampanj

Den 27 april och 1 juni kommer frivilliga från nämnden och bland tjänste-män m fl att dela ut flygblad utanför systembolagen på Östermalm om att inte köpa ut alkohol till minderåriga. Det behövs fler intresserade att hjälpa till med flygbladsutdelningen. Kontakta Åsa Persson på familjeenheten som samordnar tider och personer.

Europa-dagen

Europa-dagen firas den 9 maj med start kl 15.00 i Stads­hus­par­ken. Deltar gör bl.a. Cecilia Malmström, Margot Wallström, Kristina Axén-Ohlin och artister samt en utställning om EU:s historia.

Aktuella planfrågor

Detaljplaner finns att ta del av på stadens hemsida www.stockholm.se, välj stadsbyggnadskontoret/aktuella planer/Östermalm. Exempel på aktuell planfråga är planeringen av 7 nya hus, s.k.stadsvillor, dvs låga punkthus, på Kampementsgatan. Husen planeras att ligga ungefär där gatan går nu och gatan får då flyttas ut. Ärendet behandlas först av stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden innan det kommer på remiss till Östermalms stadsdelsnämnd, eventuellt till hösten.

Äldreprognos

Enligt Utrednings- och statistikkontorets (USK) senaste prognos minskar antalet äldre på Östermalm så att behovet av äldreboendeplatser och hemtjänst kommer att minska med ca 15% fram till 2015.

Israels ambassad

Anders Lindgren, chef för programområdet Kultur och Miljö, informerade om att inför flytten av Israels ambassad till Nobelparken planeras plintar runt ambassaden i ställer för mur. Plintarna kommer att stå med 130 cm avstånd och är till för att hindra främst bilar från att kunna köra in på ambassadsområdet. Vid vissa sträckor finns det naturliga hinder i form av berg då plintar inte behövs. Förvaltningen har i sitt remissvar framfört att det är onödigt med asfaltering av infarten.

Servering i Humlegården

Anders Lindgren meddelade vidare att förvaltningen i sitt svar på förvaltningsremissen har avstyrkt ansökan från serveringen, som ligger i Humle-gården intill Sturegatan/Humlegårdsgatan, om utökning av serveringsytan.

§35 Skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om ”Sturegatans nya cykelbana”

2007-424-009

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag ”att förvaltningen kontaktar trafik-kontoret och ber om att få ha cykelbanan i bruk några år innan utvärdering sker”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§36 Skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om ”bättre medborgarinflytande”

2007-425-009

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag att förvaltningen undersöker möjligheten att inrätta informationskvällar med debatt”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§37 Skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om ”fixartjänst för funktionsnedsatta”

2007-423-009

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag att förvaltningen undersöker möjligheterna att utöka servicen till alla personer, oberoende av ålder, med funktionsnedsättning”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§38 Övriga frågor

Information om samråd i bygglovsärenden

Anders Lindgren, chef för programområdet Kultur och Miljö, besvarade fråga från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om var man kan finna aktuell information om samråd i bygglovsärenden och andra informationstillfällen som berör Östermalms stadsdelsområde.

Hjothagens skola

På fråga från ledamoten Berit Nyberg (s) uppgav ledamoten Johanna Sjö (m) att det som skrivits om i dagstidningarna om avveckling av vissa grundskolor så berörs inga skolor på Östermalm förutom eventuellt Hjorthagens skola i en framtid då ny större skola byggts i stadsutvecklingsområdet Hjorthagen.

Gärdet

Anders Lindgren besvarade fråga från ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) om hur man får reda på kommande större evenemang på Gärdet som kan innebära hinder i trafiken, att det är Djurgårdsförvaltningen som har ansvaret för annonsering av dessa arrangemang.

Utdelning av material

Utdelades tips på ”Smultronställen i Stockholm” per cykel, ”Stockholms Miljöhandbok - följ den gröna tråden” samt program för Stockholms vatten-arbete 2006-2015 från Stockholm Vatten.