Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-08-30

Sammanträde 2007-08-30

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00.

Förhinder att närvara vid sammanträdet an Läs mer...mäles till nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag (14 st) om nämndens verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Dnr 2007-528,572,574,581,603,610,614,627,628, 647,652, 663,668 -008

3 Svar på medborgarförslag om byte av gatunamn. Dnr 2007-653-008.

Beslutsärenden

4 Delårsbokslut 2007. Dnr 2007-654-123.

5 Ansökan från RSMH- Carpe Diem om föreningsbidrag. Dnr 2007-547-671.

6 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och LSS. Dnr 2007-609-125.

7 Ansökan hos länsstyrelsen om stimulansbidrag för utvecklat anhörigstöd på Östermalm. Dnr 2007-598-531.

8 Ansökan hos länsstyrelsen om stimulansbidrag för varaktiga stödformer till anhöriga. Dnr 2007-468-007.

9 Komplettering av ansökan om medel från Kompetensstegen – statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre. Dnr 2007-367-531.

10 Ombyggnad av förskolan Mumindalen, Wittstocksgatan 18. Dnr 2007-543-326.

11 Ändring och kompletteringar av delegationsbestämmelserna. Dnr 2007-226-013.

Remissärenden

12 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Stockholms stads äldreplan 2007-2011.

Dnr 2007-475-537.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg. Dnr 2007-522-537.

14 Svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen. Dnr 2007-541-537.

15 Svar på remiss från kommunstyrelsen om översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning – nytt schablonsystem.

16 Svar på remiss från kommunstyrelsen om inrättande av Jobbtorg i Stockholm.

17 Svar på remiss från kommunstyrelsen om reviderad modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet. Dnr 2007-615-307.

18 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län med anledning av överklagan av stadsdelsnämndens svar på medborgarförslag; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen. Dnr 2007-561-022.

19 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län med anledning av överklagan av stadsdelsnämndens beslut om samverkan inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och specialistfunktioner i norra innerstaden; nu laglighetsprövning. Dnr 2007-619-022.

Svar på skrivelser

20 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om träffpunkten Lotsen. Dnr 2007-566-009.

22 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om ”Alla vinner”. Dnr 2007-496-009.

23 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om ”fixartjänst för funktionsnedsatta”. Dnr 2007-423-009.

24 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”sommarjobb för skolungdomar inom stadsdelen”. Dnr 2007-564-009.

25 Månadsrapport juli 2007. Dnr 2007-266-103.

26 Anmälan av Kammarrättens/Länsrättens i Stockholm domar/beslut (3 st) i överklagade ärenden avseende Östermalms stadsdelsnämnd beslut om att inte lämna ut allmän handling samt laglighetsprövningar enligt kommunallagen.

Dnr 2007-440-123, 2003-410-125.

27 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut ( 2 st) om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser samt för personligt ombud 2007.

Dnr 2007-283-511, 2007-35-506.

28 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut angående tillsyn av LOCUS.

29 Anmälan av tillsynsbesök vid LOCUS och Stora Skuggans 4 H-gård i enlighet med kommunens tillsynsansvar enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen. Dnr 2006-1296-506, 2007-105-506.

30 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut med stöd av 7 kap 1 § social-tjänstlagen om tillstånd att driva enskild verksamhet; korttidsboende för äldre personer vid Röda korsets sjukhus, Brinellvägen 2. Dnr 2007-571-506.

31 Anmälan av Socialstyrelsens rapport avseende genomförd verksamhetstillsyn inom Östermalms stadsdelsförvaltning. Dnr 2007-340-554.

32 Anmälan av Rödas Korsets yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende genomförd tillsyn av Röda korsets sjukhus. Dnr 2007-521-506.

33 Anmälan av protokoll 2007-08-16 från handikapprådet på Östermalm.

34 Anmälan av protokoll 2007-08-20 från pensionärsrådet på Östermalm.

35 Anmälan av promemoria 2007-08-30 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

36 Information från stadsdelsdirektören.

38 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad. Dnr 2007-599-125.

39 Upphandling av trygghetslarm och hemtjänst nattetid. Dnr 2007-267-125

40 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av Kampementets vård- och omsorgsboende.

41 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

42 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2007-24-013.

43 Anmälan av protokoll 2007-06-19, 2007-07 12 och 2007-08-09 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 6 september 2007
Helena Bonnier (m) Rolf Lindell (s)

Närvarande:

Ordförande Helena Bonnier (m)

Vice ordförande Rolf Lindell (s)

Ledamöter
Berit Bornecrantz Dias (v)
Gunilla Gustafsson (fp)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Johan Lundberg (s)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Berit Nyberg (s)
Johanna Sjö (m)
Johan Sjölin (m)
Marion Sundqvist (mp)

Tjänstgörande ersättare
Pia Helleday (m)

Ersättare
Per Aldeborg (s)
Ulla-Liza Blom (s)
Jörgen Eriksson (fp)
Erik Hafström (m)
Joar Horn (m)
Leif Krafft (s)
Magnus Lingen (s)
Thomas Linn (m)
Lina Nilsson (s)
Marie Schött (m).

Förhinder hade anmälts av ledamoten Susanna Alm (kd) samt av ersättarna Kitty Ericsson (m) och Henrik Perani (mp).

Föredragande Göran Månsson, stadsdelsdirektör

Personalföreträdare Gunilla Wästersjö-Michailidis, Kommunal

Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Marianne Snell, Inger Outzen, Mats Claesson, Magnus Björkman, Anna-Karin Sandén.

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 6 september 2007.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 14 juni 2007 justerades den 20 juni 2007.

§2 Medborgarförslag om bostäder, sysselsättning m.m. för personer med psykisk funktionsnedsättning

Dnr 2007-528,572,574,581,603,610,614,627,628,647,652,663,668-008

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-14 med förslag till svar på medborgarförslag (14 st) om nämndens och förvaltningens verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreliggande tjänsteutlåtande som svar på redovisade medborgarförslag.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt

att härutöver framhålla följande;

· Träfflokalen Lotsen fyller en mycket viktig funktion för människor som är beroende av insatser inom socialpsykiatrin. Satsningar på denna verksamhet bidrar även till att minska behovet av insatser på andra områden, vilket även är en fördel rent kostnadsmässigt. Därför är det angeläget för både brukare och förvaltning att tillräckliga resurser sätts av för verksamheten vid Lotsen.

· Förvaltningen ska även i fortsättningen ha ansvaret för verksamheten och alltså inte överlåta den i annan regi.

· En träff som utlovats med förvaltningen och RSMH bör snarast komma till stånd.

§3 Medborgarförslag om byte av gatunamn 2007-653-008

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-09 med förslag till svar på medborgarförslag om att döpa om Bo Bergmans gata på Gärdet till Bergmansgatan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden anser medborgarförslaget besvarat med detta tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden vidarebefordrar det för kännedom till stadsbyggnadsnämnden.

§4 Delårsbokslut

2007-654-123

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-03 med
förslag till delårsbokslut 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Delårsbokslutet godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden beslutar att resultatenheterna Engelbrektsskolan, Östermalmsskolan, Hedvig Eleonora skola och Gärdesskolan/Olaus Petri skola/ Hjorthagens skola avslutas per 30 juni 2007.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; Vi ser med stor oro hur den borgerliga majoritetens beslut att centralisera grundskolan och skolbarnomsorgen får till följd att förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning drabbas av besparingar.

En centralisering av grundskolan kommer dessutom att innebära lägre effektivitet som i sin tur leder till såväl omfattande organisatoriska förändringar som ekonomiska kostnader. Därför anser vi att grundskolan, särskolan och skolbarnomsorgen även fortsättningsvis ska förbli stads-delsnämndens ansvar.

§5 Ansökan om föreningsbidrag från utomstående organisation; RSMH-Carpe Diem

2007-547-671

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-06-25 med förslag till svar på ansökan från RSMH-Carpe Diem Östermalm om föreningsbidrag för sina ungdoms,- utvecklings- och dataprojekt.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar RSMH Carpe Diem 15 tkr i föreningsbidrag för sin satsning på ungdomsverksamheter, för verksamhetsår 2007.

§6 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och LSS

2007-609-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-16 angående ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktions-hindrade enligt SoL och LSS.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden uppdrar till socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndernas räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård och boende (HVB) och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL) samt bostad med särskild service för barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31, med möjlighet till för-längning till lika villkor i två år.

 2. Socialtjänstdirektören får i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtalen och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

 3. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

 4. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utreda vilken typ av upp-handlingsform som kan vara lämpligast och återkomma till stadsdelsnämnderna med förslag i samband med ställningstagandet till för-frågningsunderlag.

 5. Socialtjänstdirektören uppdras att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

 6. Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.

§7 Ansökan om stimulansbidrag från länsstyrelsen för utvecklat anhörigstöd på Östermalm 2007-598-531

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-07 med förslag att ansöka hos Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag för utvecklat anhörigstöd på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ansöker om totalt 1 725 000 kronor från Länsstyrelsen i Stockholms län för att utveckla stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Ansökan om stimulansbidrag från länsstyrelsen för varaktiga stödformer till anhöriga

2007-468-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-16 med förslag att ansöka hos Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag för varaktiga stödformer till anhöriga.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ansöker tillsammans med stadsdelarna Södermalm, Kungs-holmen och Norrmalm om totalt 365 000 kronor från Länsstyrelsen i Stockholms län för att utbilda totalt 25 undersköterskor/vårdbiträden till kvalificerade avlösare.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§9 Komplettering av ansökan om medel från Kompetensstegen

2007-367-531

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-06-29 med förslag till tilläggsansökan om medel från Kompetensstegen – statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ansökan om medel från Kompetensstegen avseende att förstärka stödet till närstående som hjälper och vårdar anhöriga med minnessvikt samt utbildning av personal att ingå i ett demensteam.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Ombyggnad av förskolan Mumindalen, Wittstocksgatan 18 2007-543-326

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-06-05 med förslag att ombyggnad och renovering på förskolan Mumindalen, Wittstocksgatan 18, utförs i samband med golvrenoveringen som föranletts av mögel i golv och bottensyllar.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att renovera förskolan Mumindalen i samband med att SISAB renoverar fastigheten

§11 Ändring och komplettering av delegationsbestämmelserna

2006-226-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-15 med förslag till ändringar och kompletteringar av delegationsbestämmelserna.

Stadsdelsnämndens beslut

Delegationsbestämmelserna ändras och kompletteras i enlighet med förvaltningens förslag.

§12 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Stockholms stads äldreplan 2007-2011

2007-475-537

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-16 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen angående förslag till ny äldreplan för perioden 2007-2011.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt

att härutöver framhålla följande;

· En av de viktigaste faktorerna för en bra äldreomsorg är personalens utbildning och kompetens. Det är därför anmärkningsvärt att den nya äldre-planen tonar ner denna betydelse genom att tala om adekvat utbildning i stället för att poängtera behovet av hög kompetens. Viktigt är vidare att etablera och understödja träffpunkter för de äldre, eftersom ensamheten för många är ett mycket stort problem.

· Vi vänder oss mot förslagen om s.k. avknoppningar som i praktiken innebär att verksamheten säljs ut till underpris till någon eller några som för tillfället råkar arbeta där just nu. Om verksamheter ska startas i privat regi ska det ske på samma sätt som gäller i övrigt i en marknadsekonomi.

· Vi oroas också av tanken på utmaningsrätt. Vilka kostnader medför inte det för staden om vem som helst- medarbetare, enskilda eller företag- har rätt att kräva att viss verksamhet ska upphandlas, och nämnderna är skyldiga att pröva detta önskemål?

· Biståndsbeslut är grund för insatser inom äldreomsorgen. Det är därför anmärkningsvärt att tidigare äldreplans avsnitt om biståndsbeslut och dess betydelse för rättssäkerheten har tagits bort.

· De s.k. fixartjänsterna ska gälla från 67 år, inte 75 som anges i den nya äldreplanen.

· Det är viktigt att staden, som alltid har det yttersta ansvaret för äldre-omsorgen, har verksamheter som drivs i egenregi. Att lägga ut all verksamhet i privat regi, vare sig det sker genom s.k. avknoppningar eller upphandling, gör ansvarsfrågan otydlig och tar ifrån staden viktig kompetens på området. En balans mellan egenregi, entreprenördriven verksamhet och ideella organisationer är ett bättre sätt att se till att verksamheten utvecklas på ett bra sätt.

· Vi anser slutligen att upphandlingar ska genomföras lokalt och beslut
fattas av stadsdelsnämnden.

§13 Svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg

2007-522-537

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-06-20 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen angående förslag om införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att nämnden lämnar förvaltningens förslag utan eget ställningstagande samt

att nämnden härutöver framhåller följande;

Detta ärende handlar egentligen inte om kundval i verklig mening. Majoriteten väljer att göra ett språkligt sett missvisande ordval, eftersom ärendet främst handlar om att samtliga boenden inom kommunens äldreomsorg ska konkurrensutsättas, dvs. privatiseras inom fem år. Man motverkar vidare ett verkligt kundval genom att vägra egen regi anbud.

Det är alldeles tydligt att privat verksamhet för den borgerliga alliansen är viktigare än medborgarnas och brukarnas valmöjligheter. Det är viktigare att inflytandet ökar på varje vård- och omsorgsboende så att individuella önskemål kan tillgodoses än att möjligheten att välja i praktiken inskränks till vilket företag som blir ens hyresvärd.

Det är viktigt att staden, som alltid har det yttersta ansvaret för äldreom-sorgen, har verksamheter som drivs i egenregi. Att lägga ut all verksamhet i privat regi, vare sig det sker genom s.k. avknoppningar upphandling eller utmaningsrätt, gör ansvarsfrågan otydlig och tar ifrån staden viktig kompetens på området. En balans mellan egenregi, entreprenördriven verksamhet och ideella organisationer är ett bättre sätt att se till att verksamheten utvecklas på ett bra sätt.

§14 Svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

2007-541-537

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-16 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen angående förslag till nya riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt

att härutöver framhålla följande;

De förslag som läggs hade redan i huvudsak kunnat vara genomförda om inte den nya borgerliga majoriteten hade försenat processen genom återremiss av tidigare genomarbetade och förankrade förslag. De förbättringar som föreslås är alltså ett år försenade. Förslaget till riktlinjer kräver en generösare budget, varför tillräckliga medel måste föreslås i 2008 års budget.

Vi saknar en valfrihetsreform som innebär att alla över 75 år ska kunna få ett antal timmar hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. När det gäller de s.k. fixartjänsterna bör åldersgränsen i överensstämmelse med det Kommunala Handikapprådets förslag vara 67 år. Försämringarna när det gäller städning, inköp och möjlighet att få hjälp med bankärenden bör utgå.

§15 Svar på remiss från kommunstyrelsen om översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning – nytt schablonsystem

2007-617-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-16 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktions-nedsättning – nytt schablonsystem.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att nämnden i huvudsak godkänner förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; ärendet gäller främst schabloner för hur förmedlingen av medel ska ske till de olika stadsdelsnämnderna, inte resurser riktade till enskilda personer. Det är viktigt att fortsatta konsekvensanalyser görs så att systemet kan bli så rättvist som möjligt.

§16 Svar på remiss från kommunstyrelsen om inrättande av Jobbtorg

2007-550-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-06 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om inrättande av Jobbtorg i Stockholm.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att godkänna förvaltningens förslag till remissvar samt
att därutöver anföra

Det är med stor oro vi ser hur möjligheterna till vuxenutbildning urholkas i Stockholm. Kraftiga nedskärningar har skett såväl på KomVux som på de statliga arbetsmarknadsanslagen. Det gör att Jobbtorgen i realiteten riskerar att ha mycket lite att erbjuda dem som söker sig dit.

Den storstilade ”jobbgaranti” som innan valet skulle innebära att alla arbetslösa mottagare av försörjningsstöd skulle erbjudas arbete till avtalsenlig lön inom fem dagar, avlövas därmed om möjligt ännu mer. Vi noterar att den i detta dokument än en gång omformulerats och att den föga imponerande klapp-på-axeln-garantin nu krympts till att istället bli rätten att klappa sig själv på axeln.

Till bilden av de borgerliga arbetsmarknadssatsningarna hör även den försämrade a-kassan, avdragsrätt för hushållsnära tjänster samt förslaget om riktlinjer som försämrar möjligheten att få ekonomiskt bistånd. Det inne-fattar bland annat redan indragna SL-kort samt hårda krav på att söka jobb i Mälardalen för att få ekonomiskt bistånd. Det som så vackert kallas att trösklarna ska sänkas för att arbetslösa ska få jobb handlar i många delar om att försämra villkoren för arbetslösa så mycket att de tvingas ta vilka jobb som helst.

§17 Svar på remiss från kommunstyrelsen om reviderad modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet

2007-615-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-15 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om reviderad modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att nämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag samt
att nämnden härutöver framhåller följande:

Den nya fördelningsmodellen syftar till förenkling av resurstilldelningen för stadsmiljöverksamhet. I förslaget beträffande ”Grönområdesskötsel” anges att den s.k. folkfaktorn består enbart av 100 % boende och 25 % dagbefolkning. För Gustav Adolfsparken anser vi att denna modell för resursfördelning kommer att slå fel. Till stor del används parken numera under dagtid under skolterminerna som skolgård för kringliggande skolor. Detta medför en stor förslitning av parken och kommer att kräva extra underhåll för att parkens goda standard på lång sikt skall bibehållas. Vi anser att folkfaktorn även borde beakta antalet skolbarn som utnyttjar parken. Detta kan ske genom uppjustering av dagbefolkningen.

Även för en så central park som Humlegården kan beräkningsgrunden slå fel, eftersom dagbefolkningen vida överstiger antalet boende i området.

§19 Yttrande till länsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

2007-619-022

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-19 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Mål nr 7988-07) angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut om samverkan inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och specialistfunktioner i norra innerstaden.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsrätten i Stockholms län och yrkar att överklagandet avslås.

§20 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”träffpunkten Lotsen”

2007-566-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-04 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om träffpunkten Lotsen.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§21 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om ”Funktionshindrade + icke funktionshindrade = ALLA VINNER”

2007-496-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-13 med förslag till svar på skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om verksamheten Lotsen.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§22 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om ”fixartjänst för funktionsnedsatta”

2007-423-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-13 med förslag till svar på skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) med förslag att utöka servicen med fixartjänst till alla personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§23 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”sommarjobb för skolungdomar inom stadsdelen”

2007-564-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-15 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) angående förfarandet av fördelning av ferieplatser till ungdomar.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§24 Månadsrapport juli 2007

2007-266-103

Anmäldes förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-09 med månadsrapport per den 31 juli 2007.

Stadsdelsnämndens beslut


Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§25 Anmälan av kammarrättens/länsrättens domar/beslut

2007-440-123, 2003-410-125

Anmäldes kammarrättens i Stockholm och Länsrättens i Stockholms län beslut och domar i överklagade ärenden (3 st) avseende Östermalms stadsdelsnämnds beslut om att inte lämna ut allmän handling samt laglighetsprövningar enligt kommunallagen (1991:900); nu fråga om inhibition.

Kammarrätten/Länsrätten avslår överklagandena.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§26 Anmälan av länsstyrelsens beslut om statsbidrag för förebyggande insatser samt för personligt ombud 2007

2007-283-511, 2007-35-506

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län två beslut dels 2007-06-26 (Beteckning 704-2007-23779) avseende statsbidrag för förebyggande insatser och dels 2007-07-02 (Beteckning 704-2006-104903) avseende statsbidrag för personligt ombud 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§27 Anmälan av länsstyrelsens beslut angående tillsyn av LOCUS

2007-612-506

Anmäldes för kännedom Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2007-06-28 (Beteckning 7012-2006-070436) avseende genomförd tillsyn av stödboendet LOCUS inom Östermalms stadsdel.

Länsstyrelsen anser att LOCUS i huvudsak uppfyller vad som föreskrivs i lag och annan reglering vad gäller hem för vård eller boende.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§28 Anmälan av tillsynsbesök hos LOCUS och Stora Skuggans 4H-gård

2006-1296-506, 2007-105-506

Anmäldes förvaltningens rapport daterad 2007-06-01 till Länsstyrelsen i Stockholms län från tillsynsbesöket den 31 maj 2007 vid stödboendet LOCUS, Grev Turegatan 66, i enlighet med kommunens löpande tillsynsansvar enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen.

Vidare anmäldes förvaltningens rapport daterad 2007-06-20 till Länsstyrelsen i Stockholms län från tillsynsbesöket den 20 juni 2007 vid korttidsvistelsen Stora Skuggans 4H-gård, Stora Skuggans väg 40, i enlighet med kommunens löpande tillsynsansvar enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen och 23 § LSS.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporterna läggs till handlingarna.

§29 Anmälan av länsstyrelsens beslut avseende tillstånd att driva enskild verksamhet

2007-571-559

Anmäldes för kännedom Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2007-06-13 (Beteckning 7021-2007-23774) att med stöd av 7 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) ge tillstånd för särskilt boende för äldre personer i behov av omvårdnad och service dygnet runt vid Röda Korsets sjukhus, Brinellvägen 2, våningsplan 5.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§30 Anmälan av Socialstyrelsens rapport från verksamhetstillsyn

2007-340-554

Anmäldes Socialstyrelsens rapport daterad 2007-07-19 från verksamhetstillsyn inom Östermalms stadsdelsförvaltning. Med stöd av 6 kap 9 och 10 §§ lagen om yrkesverksamhet på Hälso- och sjukvårdens område har Socialstyrelsen genomfört besök vid Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende den 3 maj 2007.

Utöver vissa påpekanden föranleder ärendet enligt Socialstyrelsen ingen ytterligare åtgärd. Ärendet avslutas.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§31 Anmälan av Röda Korsets yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län

2007-521-506

Anmäldes för kännedom Röda Korsets yttrande daterat 2007-06-17 till Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av begäran om redogörelse och svar på de punkter som Länsstyrelsen begärt efter tillsynsbesöket den 30 mars 2007 (Beteckning 7010-2007-027071).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§34 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2007-08-30 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§35 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009

2007-599-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-04 med förslag till gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden deltar i upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) sommaren 2008 med möjlighet till förlängning till sommaren 2009.

 2. Nämnden godkänner förfrågningsunderlaget.

 3. Nämnden uppdrar till stadsdelsdirektören i Rinkeby-Kista stadsdels- förvaltning att anta utförare samt teckna och vårda avtalen för
  stadsdelsnämndens räkning.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§36 Upphandling av Trygghetslarm och hemtjänst nattetid

2007-267-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-08 med förslag till upphandling av Trygghetslarm och hemtjänst nattetid.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser Attendo Care AB med organisationsnummer 556148-5169 som entreprenör för driften av Trygghetslarm och hemtjänst nattetid.

 2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med Attendo Care för tiden 2007-11-01 till och med 2009-10-31, med möjlighet till förlängning på maximalt ett plus ett år.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; det är otillfredsställande att av fyra inkomna anbud endast ett uppfyller de formella kraven, dvs. nämnden ställs utan valmöjlighet. Det kan undvikas genom att förvaltningen ges möjlighet att lägga ett egenregianbud.

§37 Yttrande till Länsstyrelsen med anledning av Kampementets vård- och omsorgsboende

2007-434-506

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-06-28 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen med anledning av Kampementets vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på Länsstyrelsens begäran om en redogörelse av vilka åtgärder nämnden har vidtagit.

§38 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-10 angående XX och YY då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä -07) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

 2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§39 Anmälan av delegationsbeslut.

2007-24-013

Anmäldes förteckning 2007-08-16 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§40 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2007-06-19, 2007-07-12, 2007-08-09 och 2007-08-16 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§41 Information från stadsdelsdirektören

Planering inför verksamhetsplan 2008

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 25 oktober 2007 är temat för frågestunden ”stadsmiljö.” Mer detaljerat program kommer att annonseras i lokaltidningen.

Göran Månsson meddelar vidare att han tillsammans med presidiet har beslutat att torsdagen den 29 november 2007 kl 18.00-21.00 anordnas det ett seminarium för nämnden där förvaltningens olika verksamheter presenterar sin verksamhet och tankar inför 2008. Detta seminarium är inte öppet för allmänheten.

Torsdagen den 6 december 2007 läggs ett extra nämndsammanträde in som enbart har verksamhetsplan (VP) 2008 som ärende och till vilket allmänheten bjuds in. Nämnden bordlägger VP 2008.

Torsdagen den 18 december 2007 är det ordinarie nämndsammanträde då nämnden fattar beslut om VP 2008.

Den 12 september 2007 presenterar finansborgarrådet stadsdelsnämndernas budget för 2008 och vid nämndsammanträdet den 20 september 2007 planerar förvaltningen att presentera budgetförslaget.

Samarbete med landstinget

Stadsdelsnämndens presidium har beslutat att arrangera en träff i höst mellan presidierna i stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm med sjukvårdsstyrelsen för Stockholms stad och Ekerö kommun för att diskutera gemensamma frågor.

§42 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om ”flaskvatten” 2007-726-009

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag att förvaltningen ges i uppdrag att som en del i miljöarbetet verka för att minska användningen av flaskvatten.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§43 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om ”Tre skriftliga frågor” 2007-725-009

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med tre frågor till förvaltningen om hälsa och miljö.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§44 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) om att ”hedra Albert Lindhagen med en byst”

2007-731-009

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) överlämnade en skrivelse med förslag att hedra Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta på eller nära intill Karlaplan.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.