Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-02-14

Sammanträde 2008-02-14

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information
från förvaltningen om remis Läs mer...sen "Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem av äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden" (ärende nr 4 på dagordningen).

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034, e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

3 Överlåtelse av förslitna sängar på Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

Remissärenden

4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till riktlinjer för köhanteringssystem av äldreomsorgens vård - och omsorgsboenden. Dnr 2007-1088-537.

5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om revidering av riktlinjer för adoptionsärenden. Dnr 2008-12-006.

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om utfyllnad av Värtapiren. Inriktningsbeslut. Dnr 2008-29-006.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015. Dnr 2008-20-006.

Svar på skrivelser

10 Svar på skrivelse från Berit Bornecrantz Dias (v). Dnr 2007-1070-009.

11 Svar på skrivelse från Marion Sundqvist (mp) m fl. Dnr 2008-73-000.

12 Svar på skrivelse från Marion Sundqvist (mp) m fl. Dnr 2008-74-000.

Anmälningsärenden

13 Verksamhetsplan 2008 för Parkmiljögruppen norra innerstaden. Dnr 2007-1002-101.

14 Anmälan av förvaltningens svar på Länsstyrelsens i Stockholms län begäran om tillsynsplan år 2008 för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder.

15 Socialtjänstförvaltningens redovisning av den gemensamma upphandlingen av vård för vuxna missbrukare. Dnr 2007-1052-125.

16 Anmälan av protokoll 2008-01-31 från handikapprådet på Östermalm.

17 Anmälan av protokoll 2008-02-04 från pensionärsrådet på Östermalm.

18 Anmälan av promemoria 2008-02-14 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

19 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

21 Upphandling av parkskötsel. Dnr 2008-82-103.

22 Särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken.

23 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

24 Anmälan av protokoll 2008-02-07 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Vice ordförande Rolf Lindell (s) och ledamoten Johanna Sjö (m) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 20 februari 2008.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 24 januari justerades den 30 januari 2008.

§2 Verksamhetsberättelse och bokslut 2007

2008-78-100

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-05 med förslag till verksamhetsberättelse och bokslut 2007 för Östermalms stadsdelsnämnd.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för 2007 och överlämnar den till kom­munfullmäktige.

 2. Nämnden godkänner att resultatenheternas nettoresultat om 1,7 mnkr inom förskola, -2,4 mnkr inom äldreomsorg och 0,1 mnkr inom socialtjänst avsätts till resultatfond under eget kapital i balansräkningen.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att avveckla resultat-enheten Kam­pe­men­tets vård och omsorgsboende eftersom enheten
  efter upphandling drivs av extern entre­pre­nör.

 4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att avveckla resultat-enheten Kar­la­plan­/­Hjort­hagens förskolor eftersom enheten redovisar underskott för andra året i rad.

 5. Nämnden hemställer om att kommunstyrelsen ombudgeterar icke förbrukade medel om 0,9 mnkr avseende stimulansbidrag för särskilda
  boenden inom socialpsykiatrin samt 0,6 mnkr avseende förberedelse av ny vårdreform inom socialpsykiatrin.

 6. Nämnden hemställer om att kommunstyrelsen ombudgeterar icke
  förbrukade medel om 0,8 mnkr avseende investeringar.

 7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta i enlighet med förvaltningens förslag

till beslut samt

att därutöver framhålla följande:

Äldreomsorgen har ett stort överskridande av sin budget. Huvuddelen faller på hemtjänsten, men även budgeten för servicehus, ett par av äldreboendena och s.k. köp av platser vid äldreboenden visar underskott. Även om äldreomsorgens nettoresultat landar på -13,7 mnkr är underskottet hela 20 mnkr utan hänsyn till resultatfond och före resultatöverföring till 2008. Att underskottet har kunnat minskas från 20 mnkr till netto13,7 mnkr har till en del möjliggjorts genom minskad tilldelning av anslagna medel till barn och ungdom och ekonomiskt bistånd till behövande som alltså får bekosta en del av äldreomsorgen

Allvaret i denna utveckling undertrycks i redovisningen. I verksamhetsbe-rättelsen sägs att biståndsenheten arbetar med att anpassa beviljade insatser och tidsbedömning till gällande budgetramar. Så kan ske till en viss gräns, under förutsättning att beviljade insatser inte minskar så att de blir lägre än är vad brukare enligt regelsystemet har rätt till, men det är tveksamt om detta utrymme längre finns och någon analys av detta görs inte i verksam-hetsberättelsen. Faran är därför att fortsatta åtgärder längs denna linje försämrar kvaliteten för brukarna och att använda kvaliteten som budget-regulator är oacceptabelt.

Den borgerliga majoriteten har tyvärr inte tagit sitt ledningsansvar och lagt ner den energi på frågan som behövs. I stället lägger man av ideologiska skäl sin energi på ekonomiskt och organisatoriskt tveksamma insatser som avknoppning och utförsäljningar, oavsett om verksamheterna fungerar bra eller inte. Det stora underskottet för äldreomsorgen visar på strukturella problem som behöver utredas i grunden. Det går inte att i längden hoppas på att överskott i andra verksamheter ska vara med och betala äldreomsorgens underskott.

Inom barnomsorgen redovisas svårigheter att öka andelen förskollärare i nuvarande bristsituation. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att öka andelen förskollärare genom att vidareutbilda redan anställd personal som saknar förskollärarutbildning och att göra Östermalms stadsdelförvaltning till en mer attraktiv arbetsplats. Behovet av förskollärare bör också beaktas i samband med löneförhandlingarna.

Den s.k. aktivitetsplanen, som inte handlar om att utföra olika aktiviteter utan om att göra sig av med sådana, innebär att man frångår den goda regeln om mångfald och i praktiken inför något som närmast kan liknas med ett privat oligopol. Detta görs enbart av ideologiska skäl, där privat verksamhet i sig ses som mer angelägen än att staden och dess medborgare med gemensamma insatser tar ansvar för verksamheterna. I stället för att stjäla energi från viktiga verksamheter borde nämnden verka för att behålla den mångfald mellan olika typer av utövare – egenregi, ideella och privata – som finns och arbeta metodiskt med förbättringar inom detta system. Aktivitetsplanen bör därför avbrytas.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; Den avknoppning av en förskola som nämns i verksamhetsberättelsen syftar på att man beslutade lägga ner den kommunalt ägda förskolan Riddaren, till föräldrarnas sorg och bekymran, och i denna situation valde föräldrarna att hålla förskolan vid liv genom att bilda ett kooperativ. Det borde väl därför inte räknas som en avknoppning enligt det som avses.

Är det annars den utvecklingen vi har framför oss, under resten av mandatperioden, att avknoppningar påskyndas genom att stadsdelsnämnden lägger ner verksamheter?

§3 Överlåtelse av förslitna sängar på Dianagårdens vård- och omsorgsboende

2008-69-104

Överlåtelse av förslitna sängar på Dianagårdens vård- och omsorgsboende 2008-69-104

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-31 med förslag att överlåta förslitna sängar på Dianagårdens vård- och omsorgsboende till Erikshjälpen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ställer sig positiv till att överlåta förslitna sängar på Dianagårdens vård- och omsorgsboende till Erikshjälpen.

§4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

2007-1088-537

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-24 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen angående förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) på återremiss av ärendet.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde först proposition på vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Därefter ställde ordförande proposition på förvaltningens förslag och fann att det bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att återremittera förslaget i syfte att klargöra hur det nya systemet ska
fungera i akuta situationer.


Särskilt uttalande
avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; i det föreslagna systemet gäller för den som beviljas vård- och omsorgsboende i första hand den enskildes kötid, inte behovet av vård och omsorg, vilket borde vara det naturliga. Samtidigt är det oklart vad som kommer att gälla i akuta situationer. Att inte få utnyttja en ledig plats då det föreligger ett akut behov utan i riktlinjerna bara föreskriva ”att detta ska lösas på annat sätt” finner vi cyniskt.

För att överhuvudtaget kunna ställa sig i kö efter ett biståndsbeslut innebär det att den vårdbehövande ska vara insatt i kundvalsmodellen som den borgerliga majoriteten infört. Med tanke på konditionen hos flertalet äldre som idag får ett biståndsbeslut för ett vård- och omsorgsboende är vi oroliga för att de inte kommer att orka med den byråkrati som föreskrivs i föreliggande riktlinjer.

En enig nämnd, inte minst genom aktiv plädering av nämndens moderater, har tidigare framhållit vikten av verka för att ge stadsdelens äldre större möjlig-heter att bo kvar i sin hembygd. Denna linje överges nu och de boendes och deras anhörigas chanser att få tillbringa sin ålderdom i en invand miljö kommer nu att försämras.

De äldre på Östermalm kommer inte heller att kunna välja mellan verksamhet i egen regi och fristående utförare, eftersom den nuvarande borgerliga majoriteten har för avsikt att så snart som möjligt avveckla vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi och överföra dessa till fristående aktörer. Detta strider mot vad den borgerliga majoriteten i äldrenämnden har framhållit, nämligen att ”äldre ska kunna välja mellan verksamhet i egen regi samt mellan större och mindre aktörer.”

§5 Svar på remiss från kommunstyrelsen avseende revidering av riktlinjer för adoptionsärenden

2008-12-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-30 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen avseende revidering av riktlinjer för adoptionsärenden

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Berit Bornecrantz Dias (v) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till revidering,

att ett tillägg görs i riktlinjerna om att medgivande till adoption kan vid personliga förhållanden ges till sökande som har högre ålder än den rekommenderade samt

att därutöver anföra följande:

Regeringsrätten säger att ett generellt medgivande i allmänhet inte bör ges till personer över 42-45 år, men att undantag kan göras. Det innebär i praktiken att nämnderna kan och bör räkna in andra faktorer, som sökandes lämplighet och speciella omständigheter, i kombination med barnets ålder och behov. Det innebär teoretiskt att det för de sökande inte finns någon övre åldersgräns. De nya domarna medger fortfarande att adoptioner skall ses utifrån barnets behov om föräldrarna/föräldern har egenskaper och erfarenhet som gör dem synnerligen lämpliga.

Kommunikationschefen på Adoptionscentrum, Janna Olzon, pekar på att den individuella prövningen är viktig, att man inte får låsa sig vid riktlinjerna så
att det bara handlar om ålder eller nätverk. Ett exempel från 2006 då ett
8-årigt barn adopterades av makar där kvinnan var 49 och mannen 58 illustrerar vikten av att bedöma varje fall individuellt. Paret hade barn sedan tidigare och mycket gedigen barnerfarenhet både privat och i sitt yrke. Barnet riskerade annars att institutionsplaceras och har nu istället fått de allra bästa förutsättningar och mår mycket bra.

De som ska prövas som möjliga adoptivföräldrar ska bemötas på samma sätt i alla stadsdelsnämnder. Utredningarna ska vara uppbyggda efter samma principer och ingen stadsdelsnämnd ska kunna skaffa sig ett eget förhållningssätt eller egen kultur utifrån handläggarnas egna synpunkter. Risken med det föreslagna beslutet är att det blir godtyckligt hur varje nämnd beslutar, att det kommer att finnas nämnder som enbart ser till åldern och inget annat för att det helt enkelt är enklare. Man hamnar i att kategoriskt säga nej till alla sökande över 42 år.

Ålder är en av flera parametrar som ska vägas in. Men ålder är inte viktigare än exempelvis erfarenhet av barn eller socialt nätverk. Pigga 50-åringar kan bli mycket bra adoptivföräldrar till något äldre barn. Den individuella bedömningen måste vila på ett bredare underlag och inte fokusera på ålder. Kanske en personlighetstest skulle vara bättre än ett åldersbetyg.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om gemensam service för ekonomi

2007-967-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-06 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om att lägga över vissa ekonomifunktioner på serviceförvaltningen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; den nuvarande majoritetens ambition att centralisera funktioner från stadsdelar till centrala förvaltningar ledde när det gäller lönehanteringen till ökade kostnader för vår förvaltning. Om ekonomiska vinster inte kan göras genom fortsatta centraliseringar tyder denna strävan – tillsammans med olika verksamheter som flyttas bort från stadsdelarna – bara på att majoriteten är ute efter att avlöva stadsdelsnämnderna så att de slutligen återgår till att bli sociala distriktsnämnder.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om utfyllnad av Värtapiren

2008-29-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-29 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av inriktningsbeslut för utfyllnad av Värtapiren.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) enligt följande; i det fortsatta arbetet med planer på bostadsbebyggelse i hamnom-rådet är det viktigt att buller och avgaser från de fartyg som kommer att förtöja kring den nya utfyllda Värtapiren så långt möjligt elimineras. Elanslutning under tiden vid kaj måste därför förutsättas.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; i maj 2007 har en ansökan om tillstånd för hamnverksamhet och för utfyllnad av Värtapiren lämnats in till Miljödomstolen. I ansökan ingår en utförlig miljökonsekvensbeskrivning.

Hur kommer det sig att vi i stadsdelsnämnden inte får ta del av denna MKB?

Hjorthagenområdet och hamnen ligger intill vår Nationalstadspark. Det är inte rimligt med den planerat höga exploateringsgraden av området. Det är inte rimligt med utökad hamnverksamhet.

I en statlig utredning från förra året (SOU 2007:58) anges inte hamnen i

Värtan som lämplig strategisk hamn utan istället nämns Kapellskär. Även Nynäshamn har en bra hamn.

Värtapiren bör bara låta mindre kryssningsfartyg lägga till, med tanke på närheten till Nationalstadsparken och med tanke på skärgårdens känsliga farleder. Stora kryssningsfartyg och gods kan angöra Kapellskär och Nynäshamn.

En utfyllnad i Värtan medför antagligen konsekvenser för Nationalstads-parkens stränder, även en utökad hamnverksamhet med stora kryssningsfartyg. Ska vi verkligen tippa byggmassor i Lilla Värtan och därmed exploatera Värtans vattenyta? Vad sägs i miljökonsekvensbeskrivning om allt detta?

Det behövs en djupare analys av hela projektet innan beslut kan tas.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; vi inväntar den MKB som Stockholms Hamn lämnat till Miljödomstolen. Stockholms Hamn anser att bostäder nära hamnen är olämpligt.

Värtahamnen är en hamn av så kallat riksintresse. En kombination av bostäder och hamn är inte möjlig eftersom buller, luftföroreningar m.m. inte medger ett närbeläget bostadsområde. Men Norra kajen - inklusive en överdäckning av tillhörande del av Lidingövägen - skulle kunna bebyggas med bostäder. Gasverkstomten, en mycket viktig spridningsväg genom Nationalstadsparken, ska förstås inte bebyggas utan återställas.

Luftföroreningar orsakade av gas- och elproduktion, utsläpp från transport-fordon etc. har i Europa hälsorelaterade kostnader på tiotals billioner euros årligen (EU ExternE project). Färjorna ligger idag vid kaj med motorerna i gång vilket ger avgasutsläpp och lågfrekvent buller. Enligt miljökraven borde fartygen vara anslutna till elnätet. Enbart kostnaden för finlandsfärjornas utsläpp i Östersjön är betydligt högre än det Stockholms hamnar deklarerar i vinst. Sjöfartsverket rapporterar årligen många incidenter i Stockholms skärgård. Det handlar om svårigheter vid navigering och det handlar om oljeutsläpp. Fartygen orsakar betydande stranderosion. Samtidigt stiger vatten-nivåerna på grund av klimatförändringarna.

Gods bör inte i onödan transporteras genom tätbebyggda områden. Vid farligt gods (t ex olja och kemikalier) bör säkerheten komma främst, även om det kan innebära längre transportsträckor. Utan hamnverksamheten i Värtan/
Frihamnen skulle den tunga trafiken på Valhallavägen, som är Sveriges
farligaste gata, uppskattningsvis minska med 30-40 procent. Den stora trafikplats för biltrafik som föreslås ansluta till Norra Länken passar särdeles dåligt
i Nationalstadsparkens område. För Österleden saknas alla argument då det nu finns godtagbart förslag på spårlinje för kollektivtrafik.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

Dnr 2008-20-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-30 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av miljö- och hälsoskyddsförvaltningens rapport ”Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015.”

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna stadsdelsförvaltningens förslag till svar samt

att härutöver anföra följande:

Klimatförändringen till följd av ökade utsläpp av växthusgaser är en ödes-fråga som inte enbart kan lösas genom internationella avtal och åtaganden utan som måste bottna i faktiska åtgärder av enskilda, samhällsinstanser och av näringslivet. När det gäller enskilda har kommuner och andra samhällsinstanser ett ansvar att arbeta med attitydförändringar. På näringslivet kan ytterligare krav behövas för en hållbar förpackningsutveckling och avfalls-hantering.

En av de sektorer som f.n. förvärrar situationen är transportsektorn. Därför är det viktigt att staden tar sitt ansvar och inte bara strävar efter att öka antalet miljöfordon och att förbättra åtkomsten till mer miljövänliga drivmedel utan också verkar aktivt för att minska biltrafiken på våra stadsgator. Det kan ske genom att stimulera kollektivtrafikens framkomlighet, bland annat genom att släppa fram nya attraktiva spårvägsförbindelser. En bra början vore att slopa planerna på Österleden, som skulle öka biltrafiken kraftigt på de flesta av våra bostadsgator i stadsdelen, oavsett om där ligger skolor, förskolor eller äldreboenden. Forskare vid Stockholms universitet har nyligen visat att det är fullt möjligt att bygga en östlig tvärförbindelse i form av spårväg mellan Östermalm, Djurgården och Nacka. På så sätt skulle Stockholm kunna få en attraktiv kollektiv ringlinje.

Transportsektorns betydelse visar att trafikkontoret måste delta aktivt i arbetet med att genomföra åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Det innebär att man måste avbryta den nuvarande linjen att prioritera framkomligheten för privatbilar och i stället bidra till att en miljövänlig stadstrafik med stort inslag av kollektivtrafik kommer till stånd samt att satsa på flera cykelbanor. Ökade satsningar på bilpooler och effektiv information om att köra miljö-vänligt kan vara åtgärder som påverkar enskildas insatser.

Fastighetsbeståndet och dess drift är en annan verksamhet som orsakar stora växthusutsläpp. Staden har här en viktig rådighet när det gäller insatser i det allmännyttiga beståndet. Utmaningarna för viktiga klimatinsatser blir stora framöver, vilket också gör att det främst är större fastighetsägare som kommer att ha kraft och kompetens för att genomföra sådana insatser. Det är ytter-ligare ett skäl till att utförsäljningen av allmännyttans fastighetsbestånd måste upphöra.

I likhet med vad som antyds i oppositionens reservationer i miljö- och hälsovårdsnämnden är utredningens ansats väl försiktig. Frågan är så allvarlig att ett alternativ med en kraftigare minskning än vad utredningen antar fram till 2015 borde ha analyserats.

Organisatoriskt är det viktigt att trafik-, exploaterings-, stadsbyggnads- och fastighetskontoren tillsammans med miljö- och hälsoskyddskontoret deltar aktivt i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser.

§9 Yttrande till länsstyrelsen angående verksamheten med personligt ombud år 2007

2008-59-502

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-29 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (Beteckning 704-2008-4401) med begäran om redovisning av verksamheten med personligt ombud år 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sin redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§10 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) om ”hushållsnära tjänster i konkurrens med hemtjänst”

2007-1070-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-06 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) ”om det föreligger konkurrensförhållande mellan skattereducerade hushållstjänster och biståndsbedömd hemtjänst och om så är fallet, om man kan vidta några åtgärder för att ändra förhållandet.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§11 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om ”att verka för en integrerad omsorg mellan medicinsk psykiatri och socialtjänsten”

2008-73-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-28 med förslag till svar på skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om möjligheten att pröva en samlokalisering psykiatri – socialtjänst.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§12 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om heminstruktör

2008-74-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-01 med förslag till svar på skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) samt från Urban Fernquist (lokala handikapprådet) om ”heminstruktörstjänsten inom Östermalm.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) samt skrivelsen från Urban Fernquist anses besvarade med detta tjänsteutlåtande.

§13 Anmälan av verksamhetsplan 2008 för Parkmiljögruppen Norra innerstaden

2007-1002-101

Anmäldes verksamhetsplan 2008 för Parkmiljögruppen Norra innerstaden. Parkmiljögruppen Norra innerstaden ansvarar för park-och samhälls-planeringsfrågor och är en gemensam stadsmiljöorganisation för stadsdels-nämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av förvaltningens svar till länsstyrelsen om tillsynsplan

2007-1041-506

Anmäldes förvaltningens svar på Länsstyrelsens i Stockholms län begäran 2007-11-29 (beteckning 7011-07-111744) om tillsynsplan år 2008 för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder. Verksamheter som avses är de som omfattas av 7 kap 1 § punkterna 1-4 socialtjänstlagen (SoL) och 9 § punkterna 6-10 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av upphandling av vård för vuxna missbrukare - redovisning

2007-1052-125

Anmäldes för kännedom socialtjänstförvaltningens redovisning (dnr 121-0110/2007) av den genomförda gemensamma upphandlingen av vård för vuxna missbrukare.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2008-02-14 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§19 Upphandling av parkskötsel

2008-82-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-08 med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av parkskötsel, Östermalm.

§20 Särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-05 med förslag att utse särskilt förordnad vårdnadshavare för NN enligt 6 kap 9 § för-äldrabalken.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förordar att XX utses som särskilt förordnad vårdnadshavare för NN enligt 6 kap 9 § föräldrabalken, då det är förenligt för NNs bästa.

 2. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till Stockholms tingsrätt för kännedom.

§21 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-06 angående XX och YY, då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä -07) begärt stadsdels-nämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

 2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§22 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2008-02-07 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av delegationsbeslut

2008-27-299

Anmäldes förteckning 2008-02-11 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§24 Information från stadsdelsdirektören

Äldreomsorgens budget

Göran Månsson påpekar med anledning av att bokslutet för 2007 visade på underskott inom hemtjänst att en rad åtgärder är planerade för att komma tillrätta med det, såsom att varje biståndshandläggare får en budget som följs upp veckovis och att enheten delas upp med två chefer.

Äldreomsorgsinspektörens rapport

I äldreomsorgsinspektörens rapport som nyligen skickats ut har13 goda exempel lämnats varav fyra finns inom Östermalm; Kattrumpstullens och Dianagårdens vård- och omsorgsboende, Bo Bergmansgatans dagverksamhet och Karlaplans hemtjänst!

Gärdets Vårdcentral har nyligen flyttat in i entréplanet på Sandhamns-gatan 4.

Anhörigträffar

Som tidigare meddelats pågår anhörigträffar med anledning av den före-stående driftsupphandlingen av Kattrumpstullens-, Rios- och Dianagårdens vård- och omsorgsboenden. Göran Månsson och äldreomsorgschefen

Marianne Snell håller anhörigträffarna per våningsplan. Träffarna på Kattrumpstullen är avklarade, Rio pågår och sedan kvarstår Dianagården.

Fältöverstens terrassplan

Med anledning av problem för boende med ungdomars tillhåll och skade-görelse på terassplanet på Fältöversten under kvällar och helger har ett möte anordnats med deltagare från bl a polis, väktare, fältassistenter, boende, socialtjänsten fastighetsägare, McDonald`s. En rad förslag på åtgärder ska prövas som kom fram vid mötet.

Samarbete med landstinget

En tredje träff mellan presidierna i innerstadens stadsdelsnämnder och sjukvårdsstyrelsen Mitt (Stockholms stad och Ekerö kommun) ägde rum i förra veckan med missbruksfrågor och socialpsykiatri som teman. Nästa möte äger rum den 19 maj och har då äldreomsorgsfrågor på agendan.

Brukarenkät

Var tredje år görs en central undersökning via brukarenkät till förskolorna i staden. En särstudie för Östermalm beräknas vara klar i maj.

Vårdnadsbidrag

Stadsdelsnämnden kommer att få förslag på riktlinjer för vårdnadsbidraget på remiss. Vårdnadsbidraget införs 1 juli 2008.

§25 Övriga frågor

Kulturpengar

Mats Claesson, chef för programområdet Barn och Ungdom, besvarade fråga från ordförande Helena Bonnier (m) om att förskolornas kulturpengar numera är utlagda till förskolorna.

Samrådsmöte med citypolisen

Inger Outzen, chef för programområdet socialtjänsten, rapporterade från ett samrådsmöte med citypolisen som bl a tagit upp polisens brottsförebyggande arbete, en ny organisation för personskyddet, förberedelser av ungdomsarbetet inför Valborgsfirandet.

Antilangningskampanj

Inger Outzen besvarade vidare frågor från Vice ordförande Rolf Lindell (s) om antilangningskampanj inför Valborg och skolavslutningar samt om farorna med studentekipagens flak.

El-kostnad

Marianne Snell, äldreomsorgschef, meddelade på fråga från ledamoten Berit Nyberg (s) att el-kostnaden för boende på Linnégårdens vård-och omsorgsboende inte ingår i hyran.

Nybyggnationen på Kampementsgatan

Vid nämndens sammanträde i december 2007 lämnade en enig nämnd svar på medborgarförslag om att de inte stödjer stadsbyggnadskontorets förslag att uppföra sju stadsvillor på Kampementsgatan. På förslag från vice ord-förande Rolf Lindell (s) beslöt nämnden att uppdra åt presidiet att överlämna detta protokollsutdrag till stadsbyggnadsnämnden och exploaterings-nämnden.

Förvaltningens reception

På fråga från vice ordförande Rolf Lindell (s) uppgav stadsdelsdirektör Göran Månsson att det är av säkerhetsskäl som receptionsdisken i förvaltningens reception på Karlavägen 104 inte kan göras höj- och sänkbar.

Upprop och närvaroregistrering

Ordförande Helena Bonnier (m) informerade om att en av besökarna vid nämndens sammanträde föreslagit att uppropet borde göras med handuppräckning för att allmänheten ska kunna sätta samman namn med person.

Namnskyltarna är svåra att läsa på långt håll.

§26 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) angående fritidsverksamhet för Östermalms ungdomar

2008-136-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse med förslag att ”undersöka möjligheten att anordna ungdomsverksamhet i f.d. Swartlings ridskola.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§27 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om andelen förskollärare

2008-138-000

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag ”att öka andelen förskollärare genom att vidareutbilda redan anställd personal.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§28 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om barngruppernas storlek

2008-137-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse angående storleken på förskolornas barngrupper inom Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.