Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-09-18

Sammanträde 2008-09-18

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 00 med förvaltningens genomgång av finansborg Läs mer...arrådets förslag till budget för 2009 och inriktning för 2010 och 2011.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Svar på medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag (3 st) om kosten för äldres hälsa.

3 A Bidrag till utomstående organisation; Hjorthagens Ungdomsgård.

Remissärenden

4 Svar på remiss från kommunstyrelsen på "Betänkandet Värdigt liv i äldreomsorgen."

5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion 2008:18 om ungdomsparlamentets motion angående rasism. Dnr 2008-588-006.

6 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående överklagande av Östermalms stadsdelsnämnds beslut att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för 2007.

7 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering i restaurang Jakthornet, Fiskartorpsvägen 20. Dnr 2008-667-507.

8 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Nox Restaurang, Grev Turegatan 30.

Svar på skrivelser

9 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl. Dnr 2008-76-000.

10 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp).

11 Anmälan av promemoria 2008-09-18 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

12 Anmälan av promemoria 2008-09-18 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

13 Anmälan av protokoll 2008-09-08 från pensionärsrådet på Östermalm.

14 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

16 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2008-27-299.

17 Anmälan av protokoll 2008-09-11 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 24 september 2008.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 28 augusti justerades den 3 september 2008.

§2 Svar på medborgarförslag om kosten för äldres hälsa

Dnr 2007-836-008, 2008-482-002, 2008-672-002

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-10 med förslag till svar på tre medborgarförslag om kosten för äldres hälsa.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslagen anses besvarade med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att medborgarförslagen anses besvarade med följande tillägg:

1. Förslag dnr 2008-672-002

Glutamat är ett exitotoxin som förutom att det självt gör skada även banar väg för andra neurotoxiska ämnen in i hjärnan. En lång rad forskare och läkare misstänker att Glutamat som tillsätts i mat kan ge hjärnskador och bland annat ge upphov till ökad aptit, fetma och demenssjukdomar. Barn och äldre personer har ett relativt sett sämre skydd av hjärnan och är därför känsligare för såväl exitotoxiner som andra neurologiska gifter.

Livsmedelsverket säger att små doser av den fristående tillsatsen är oskadliga, men med den ökande aptiten för mat som innehåller Glutamatet, genereras högre doser. Island är ett föregångsland där man tagit forskningen till sig och infört Glutamat-märkning. Det är därför värt att undersöka hur man snarast kan undvika mat med tillsats av Glutamat inom alla verksamheter, inte minst äldreomsorg och förskolor.

2. Förslag dnr 2007-836-008
Per-Ola Larsson pekar på att erfarenhet från olika håll i landet ger vid känna att det är billigare och miljövänligare att laga maten i egen regi då det inte kräver långväga mattransporter. Förhållandena i olika kommuner är naturligtvis mycket olika, men diskussionen kring matens kvalitet rör ofta närheten till tillverkningen. Det är ett tidsenligt förslag som staden bör utreda närmare. Ett sätt vore att ta hänsyn till denna aspekt i kommande ramavtal.

När det gäller nuvarande situation bör nämnd och förvaltningsledning på lämpligt sätt ges möjlighet att pröva den mat som serveras, eftersom diskussionen på äldreomsorgens förtroenderåd m.m. ofta kretsar kring matens kvalitet.

§3 Tertialrapport 2 -2008

Dnr 2008-752-100

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-12 med förslag till tertialrapport 2 Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att avveckla resultatenheterna Rio vård- och omsorgsboende, Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende samt Gärdets gruppbostäder eftersom
  enheterna efter upphandling under hösten kommer att drivas av externa entreprenörer och att resultatenheternas resultat tillfaller nämnden
  innevarande år.

 3. Hos kommunstyrelsen begärs att få göra omslutningsförändringar om 6,4 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

 4. Stadsdelsnämnden godkänner ökning av förskolepeng till 77 % av schablonen från 2008-07-01

 5. Stadsdelsnämnden godkänner nya underhållsåtgärder för förbättringar i Östermalmsparker om ca 4,5 mnkr.

 6. Stadsdelsnämnden godkänner inköp av nya sängar inom vård- och omsorgsboenden om ca 4 mnkr.

 7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), leda-möterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd) enligt följande; förvaltningens gedigna handhavande med verksamhets- och ekonomistyrning gör att vi nu kan satsa extra resurser på stadsdelens ungdomar. Vi ser allvarligt på resultatet från stockholmsenkäten där bland annat våra ungdomars alkoholvanor har undersökts. Nu tar vi därför ett samlat grepp med både förebyggande aktiviteter och andra satsningar riktade direkt mot ungdomar.

Vi utökar öppettiderna på ungdomscaféerna i stadsdelen och satsar på en skateboardramp i Hjorthagen.

När det gäller den förebyggande verksamheten återkommer vi även till den i nästa nämnd då vi bland annat behandlar ansökan från föräldravandrarna samt ser över resurserna till fältassistenterna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; det är bra att man kan prognostisera en budget i balans. Det är också bra att förvaltningen ökar öppethållandet av våra två ungdomscaféer.

Det finns fortfarande oklarheter som behöver redas ut när det gäller administration och effektivitet av det nya valfrihetssystemet och av vårdnadsbidraget som efterfrågas av väldigt få familjer.

Ett allvarligt problem är den ökande användningen av alkohol och droger bland ungdomar. Det har varit en negativ utveckling under flera år nu. Vi förväntar oss att förvaltningen återkommer med ett förslag till program för analys, diskussion och åtgärder kring denna alarmerande utveckling.

Omsorgen om funktionsnedsatta är en av nämnden viktigaste ansvars-områden. Mot bakgrund av att man kan förvänta sig ett positivt budgetutfall och att detta område väntas visa ett överskott med 3,0 miljoner kronor, anser vi att det finns utrymme för ytterligare insatser för de funktionsnedsatta och vi förväntar oss ett förslag för sådana insatser från förvaltningen.

§4 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från föreningen Hjorthagens ungdomsgård

Dnr 2008-753-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-30 med förslag till svar på ansökan från föreningen Hjorthagens ungdomsgård om verk-samhetsbidrag.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande Helena Bonnier (m) begärde fem minuters ajournering.

Då sammanträdet återupptogs efter ajourneringen drog ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd) tillbaka sitt tidigare yrkande med anledning av ny information i ärendet och yrkade i stället bifall till förvaltningens förslag.

Nämnden hade sålunda beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att ge 220 tkr i bidrag till Hjorthagens Ungdomsgård för verksamhetsåret 2008.

 2. Nämnden beslutar att bidra med 75 tkr till delfinansiering av byggandet av en ny skateboardramp i anslutning till Hjorthagens Ungdomsgård.

§5 Svar på remiss från kommunstyrelsen på Betänkande av Värdighetsutredningen

Dnr 2008-597-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-27 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen på betänkandet ”Värdigt liv i äldreomsorgen”.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun- styrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; vi håller med förvaltningen att utredningen utgör ett bra underlag för de värderingar och det förhållningssätt som ska gälla i äldreomsorgen. Vi tycker att förslaget om ett nationellt instrument för biståndsbedömning är bra. Genom ett sådant instrument kan likvärdiga bedömningar över landet uppnås, oberoende av en kommuns eller nämnds ekonomiska situation.

Vi ställer oss naturligtvis helt bakom ambitionen att äldre människor med hjälp av äldreomsorgen ska ha ett gott liv utifrån sin personlighet och identitet. Att utveckla en särskild värdighetsgaranti kan vara ett bra sätt i arbetet för att förverkliga en sådan ambition. Samtidigt instämmer vi i lokala pensionärsrådets kommentar om det negativa i att det överhuvudtaget ska behöva finnas en värdegaranti för de äldre. Vår förhoppning är att en sådan värdighetsgaranti inte blir för allmän, utan också kan fungera som hjälpmedel för att utveckla operativa insatser för att nå målet. Dock är det knappast möjligt att lagstiftningsvägen kommendera fram en viss människosyn eller önskvärda attityder till äldre och åldrande och vi ställer oss mycket tvekande till lagstiftning om skadeståndsliknande ersättning till enskild person. De resurser som finns anser vi ska användas till att bedriva en god verksamhet.

En aktuell stickprovsgranskning av stadens revisionskontor visar att det är mycket angeläget med en förbättring av äldreomsorgen. Granskningen, som utförts inom stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör och

Södermalm, visar en generell brist på social stimulans och sociala aktiviteter inom vård- och omsorgsboendena för äldre. Revisionskontoret pekar på att det finns ett gap mellan de politiska ambitionerna och verkligheten för de äldre på stadens vård- och omsorgsboenden. Avsaknaden av ett meningsfullt innehåll i vardagen är påtaglig i flera av de granskade boendena. Måltiderna, utevistelser och sociala aktiviteter är några av de saker som brister.

Vi anser i likhet med förvaltningen att en grundförutsättning för att kunna bedriva en god äldreomsorg är tillräcklig bemanning, tillräckliga resurser och ökad utbildning. En annan förutsättning är att staden slår vakt om sina möjligheter till tillsyn över äldreomsorgen och inte försämrar den genom att av ideologiska skäl privatisera all verksamhet. Oavsett kommunal eller privat bedriven äldreomsorg ska äldre kunna känna sig trygga med att verksamheten håller en hög kvalitet och har tillräckliga resurser för en god verksamhet.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ungdomsparlamentets motion angående rasism

Dnr 2008-588-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-11 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion 2008:18 av Abdo

Goriya m fl (s) om ungdomsparlamentets motion angående rasism.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett
förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla motionen samt

att godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), leda-möterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd) enligt följande; rasism skall bekämpas på alla nivåer i samhället. Vi har alla både ansvar och möjlighet att deltaga med olika förebyggande insatser. Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till beslut innebärande att Kommunfullmäktige endast ges i uppdrag att bereda motionen samt att därutöver kostnadsberäkning av förslaget om stödfamilj görs.

Därutöver vill vi framhålla de utomordentliga insatser som olika frivillig-organisationer kan göra minst lika bra som kommunala utförare. Det visar sig ofta att den förankring som dessa organisationer har utgör ytterligare ett steg i integrationsarbetet.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) med instämmande av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; bland alla de angelägna punkter som ungdomsparlamentet vill att kommunfullmäktige tar ställning till är det som särskilt kommer att vara avgörande för en framgångsrik integration i samhället mellan personer med olika bakgrund socialt och kulturellt i vilken grad vi kan utplana bostadssegregationen. Denna fråga bör ges företräde framför de andra om en begränsning blir aktuell.

§7 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län

Dnr 2008-257-503

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-22 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Målnr 5073-08) angående överklagande av Östermalms stadsdelsnämnds beslut 2008-02-14 § 2 att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för år 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsrätten i Stockholms län.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i restaurang Jakthornet

Dnr 2008-667-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-18 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i restaurang Jakthornet, Fiskartorpsvägen 20,114 33 Stockholm

(Sot dnr 19-2008-03034).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Kandic Stamenko, Blommensbergsvägen 140, 51 Hägersten, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att i restaurang Jakthornet till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker inomhus klockan 11.00 - 01.00 och på uteserveringen klockan 11.00 - 00.00 samt till slutna sällskap klockan 11.00 - 03.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§9 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Nox Restaurang

Dnr 2008-707-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-26 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Nox Restaurang, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm (Sot dnr 05-2008-03105).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Nox Restaurant & Cocktailbar AB, Box 5243, 102 45 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inomhus på Nox Restaurang till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 11.00-03.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att Nox Restaurant & Cocktailbar AB, Box 5243, 102 45 Stockholm, bör utifrån en social bedömning under en prövotid beviljas tillstånd att
inomhus på Nox Restaurant, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm, till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker kl. 11.00 - 03.00 samt

att nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; närpolisens avstyrkan av en utökad serveringstid med hänvisning till risken för ordningsproblem och fylleri i ett område med många bostäder i närmiljön motiverar en prövotid.

§10 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl ”med anledning av misstänkta ekonomiska oegentligheter vid enskilt drivna verksamheter”

Dnr 2008-76-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-10 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ”med anledning av misstänkta ekonomiska oegentligheter vid enskilt drivna verksamheter.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§11 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om biogas av matrester

Dnr 2008-564-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-10 med förslag till svar på skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om att ”sortera ut matavfall till biogasproduktion.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§13 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2008-09-18 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ersättaren Ulla-Liza Blom (s) anmäls till konferensen ”Onödig ohälsa – hälsa hos personer med funktionsnedsättning den 9 oktober 2008 (kurs nr 1).

2. Anmälan läggs i övrigt till handlingarna.

§15 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2008-27-299

Anmäldes förteckning 2008-09-09 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Förvaltningen uppdras att återkomma med ytterligare information i ärendena under punkterna 1 och 3-8.

 2. Förteckningen läggs i övrigt till handlingarna.

§16 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2008-09-11 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§17 Information från stadsdelsdirektören

Serveringstillstånd

Göran Månsson kommenterade kort de två förteckningarna över aktuella serveringstillstånd på Östermalm som delats ut. Den ena förteckningen är sorterad på restaurangens namn och den andra på adresser.

Trygghetsvandring

En trygghetsvandring liknande den som gjordes vid Ryttarstadion i mars är planerad att denna gång genomföras på Gärdet. Syftet är att under ett kvällsbesök se över belysning, buskar m.m. Trygghetsvandringen på Gärdet sker tisdagen den 14 oktober med start kl 19.00 med deltagare från bl a polis, fastighetsägare, stadsdelsnämnden och förvaltningens tjänstemän.

Upphandlingar av vård- och omsorgsboenden

Röda Korset tog i måndags den 15 september över driften av Kattrumps-tullens vård- och omsorgsboende och avtal är nu tecknat med Digni Care som tar över driften av Di­a­nagården från och med den 1 november.

Avtal med Röda Korset som tilldelats Rio vård- och omsorgsboende är ännu inte tecknat och därmed finns det idag inget fastställt tillträdesdatum.

Upphandling/avknoppning av Gärdets gruppbostäder

AB Amygdalus utsågs i juni som utförare av verksamhetsdriften av Gärdets gruppbostäder, dagliga verksamhet samt stöd i eget boende från och med 2008-10-01. Amygdalus är en s k av­knopp­ning av den nuvarande chefen Maria Sjöberg Hasselmark. Länsstyrelsen har i beslut 2008-09-04 med stöd av 23 § LSS beviljat den dagliga verksamheten samt stöd i eget boende och fyra av fem av Gärdets gruppbostäder tillstånd att bedriva enskild verksamhet. Det finns sålunda ännu inget beslut från länsstyrelsen då det gäller ett av gruppboendena.

Miljöprofilområde

Norra Djurgårdsstaden är i Stockholms stads budget 2008 utpekad som ett särskilt miljöprofilområde. En miljögrupp har bildats i vilken Göran Månsson tillsammans med andra förvaltningschefer utgör en styrgrupp och Anders Lindgren, chef för parkmiljögruppen norra innerstaden, ingår i sekretariatet som ska komma med ett programförslag.

Hyror

Göran Månsson har väckt en diskussion hos exploateringskontoret om det är möjligt med en klausul redan i markanvisningar till byggandet av nyproduktion om högsta hyror. Det kan vara en möjlig väg till ac­cep­tab­la hyror för oss i stadsdelsförvaltningarna, då vi sedan ska förhyra lokaler till förskolor, gruppbostäder, äldreboenden m.m.

Möte med Direktpress

Förvaltningsledningarna i innerstaden var inbjudna till ett möte med Di­rekt­press (bl a lokaltidningarna Ös­termalmsnytt och Mitt i Östermalm) fredagen den 12 september. Vid mötet kom man överens om att insändare som rör vår verksamhet ska vi i fortsättningen ges möjlighet att besvara eller bemöta direkt.

§18 Övriga frågor

Rapporter från förtroenderåd

Ordförande Helena Bonnier (m) och ersättare Ulla-Liza Blom (s) rapporte-rade från deltagandet vid förtroenderådet vid Linnégården, ersättarna Marie Schött (m) och Magnus Lingen (s) rapporterade från Körsbärsgården respektive Rio servicehus.

Östermalms föreningsråd

Magnus Lingen (s), som sitter i styrelsen för Östermalms föreningsråd, informerade om att den ekonomiska situationen för föreningsrådet är ”förtvivlad”. Föreningsrådet har fått avslag på ansökan om verksamhets-bidrag från kulturnämnden. Magnus Lingen uppgav att föreningsrådet har stor betydelse för föreningslivet på Östermalm genom att hyra ut mötes-lokaler.

Överlämnandet av Kattrumpstullen

Helena Bonnier (m), Ulla-Liza Blom (s) och ersättare Kitty Ericsson (m) rapporterade från deltagandet den 15 september vid överlämnandet av driften av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende till entreprenören Röda Korset.

Träfflokalen Lotsen

Anna-Lena Christensson Österberg, chef för socialtjänsten, besvarade vice ordförande Rolf Lindells (s) muntliga frågor från förra nämndsammanträdet angående träfflokalen Lotsen enligt följande;

Vilken typ av personal (utbildning m.m.) avser RSMH att anställa vid träff-lokalen? ? Båda två som arbetar på Lotsen för närvarande stannar kvar året ut medan RSMH i dagsläget pratar om att efter årsskiftet behålla en av de två. I övrigt är det RSMHs val av för verksamheten lämpliga personer som till exempel kan vara brukare.

Hur ser besöksfrekvensen ut jämfört med tidigare lokalisering på Riddargatan? Besöksfrekvensen under perioden 11/8-11/9 2007 var 20,4/dag och i år 11,4/dag. Anledningen till lägre besöksfrekvens i år torde vara flytten till Banérgatan då kurser för de besökande inte kommit igång under september månad vilket de gjort tidigare år samt färre öppna dagar.

Kan RSMH göra det möjligt med gemensam matlagning och lunch för besökarna på det nya stället? Syftet har inte varit att behålla betoningen på mat, utan att få besökarna att delta i mer utåtriktade aktiviteter. Enklare förtäring kommer att gå att ordna även i denna lokal.

Hur avser RSMH förbättra tillgängligheten till källarlokalen? Källarlokalen är bara att se som en bonuslokal. Verksamheten ska pågå på markplanet och källarlokalen är lämplig lokal till förvaring av material eller eventuellt för filmvisning. I det fall det ska vara filmvisning vilket RSMH har pratat om för de yngre besökarna kan det endast vara gående personer. Den nödutgång som finns i källarlokalen leder ut i garaget och sedan är det en alltför brant backe för att kunna rulla upp någon rullstol. Det finns ingen möjlighet för någon rullstolsburen att komma ned för den böjda trätrappan som finns i lokalen.

Den förra hyresgästen använde källardelen som förråd.

Miljöstationerna

Ledamoten Berit Nyberg (s) framförde att det i Hjorthagen saknades telefonnummer dit man kan ringa då det visar sig att miljöstationen är överfull och behöver tömmas. Enligt Magnus Björkman, parkmiljögruppen norra innerstaden, ska det finnas servicenummer på varje miljöstation.

§19 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om elförbrukningen inom förvaltningen

Dnr 2008-776-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse med förslag att ”förvaltningen tar fram årsförbrukningen av el för ett par år bakåt samt om det finns fortsatta effektiviseringar på elområdet.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

Irëne tog tillsammans upp trfar uc on har såhdli

§20 Skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) om bostäder

Dnr 2008-775-000

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse om ”bostäder för de mest behövande i stadsdelen.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.