Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-01-21

Sammanträde 2010-01-21

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

3 Verksamhetsbidrag till utomstående organisation; Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm.

4 Införande av ParaGå, mobilt IT-stöd inom hemtjänsten.

5 Rio trygghetsboende - lägesrapport.

Remissärenden

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Terese Lindberg (s) om elförbrukningsmätare.

7 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering vid Stockholms Stadion/ Gropen vid hörnet Valhallavägen/Lidingö-vägen.

9 Svar på remiss från Justitieombudsmannen (JO).

Anmälningsärenden

10 Anmälan av stadsrevisionens rapport (nr 14); "Är stadens integrerade ledningssystem, ILS, ett effektivt system för ledning, styrning och uppföljning?"

11 Anmälan av stadsrevisionens rapport (nr 15) om "Stadens upphandlingsverksamhet".

12 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings beslut, SKLs styrelse, att avslå ansökan om utvecklingsmedel till jämställdhetsprojektet "Spelar kön någon roll för hur mycket socialbidrag jag beviljas?"

13 Anmälan av protokoll 2010-01-11 från pensionärsrådet på Östermalm.

14 Anmälan av promemoria 2010-01-21 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

15 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

17 Anmälan av protokoll 2010-01-14 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s)
uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 27 januari 2010.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 17 december justerades den 22 december 2009 och protokollet från sammanträdet den 4 januari justerades den 4 januari 2010.

§2 Föreningsbidrag inom äldreomsorgen

Dnr 2009-920-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-01-11 med förslag till svar på ansökningar från utomstående organisationer om föreningsbidrag inom äldreomsorgen för 2010.

Under överläggning i ärendet yrkade ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) på återremiss av ärendet för ytterligare översyn av regelverket för föreningsbidrag.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare översyn av regelverket för förenings-bidrag.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; vi från

alliansens sida är mycket glada över de viktiga insatser som görs av föreningar inom äldreomsorgen. Dessa insatser utgör ett fantastiskt komplement till stadsdelsförvaltningens egna och verkar förebyggande på ett sätt som är utmärkt.

I samband med framtagandet med den nya policyn för bidrag till föreningar var aldrig avsikten att föreningar med eget kapital skulle straffas för att de skötte sin ekonomi, men däremot att det vid bidragsbedömningen i vissa fall skulle kunna vara lämpligt att beakta ett eventuellt eget kapital. Förvaltningens förslag till beslut är knivskarp där vi menade att policyn skulle ge anledning till reflexion. När vi nu för första gången ser hur de nya riktlinjerna slår i praktiken föreslår vi en uppmjukning så att de inte slår lika hårt.

Nämnden har alltså inte varit tydlig nog i sin policy, vilket nu får till följd att regelverket inte fungerar på det sätt vi avsåg. Med anledning av detta åter-remitterar vi ärendet för att återigen se över regelverket och för att ansökningarna ska behandlas på ett för föreningarna mer positivt sätt.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

föreningslivet har i det svenska samhället traditionellt en utomordentligt stor betydelse. Av detta skäl ges i många fall bidrag till deras verksamhet. När det nu visar sig att alliansen inte vetat om vad man har beslutat om tidigare har vi ingen anledning att motsätta oss en återremiss. Förhoppningsvis kan man då komma fram till ett mera underbyggt beslutsförslag.

§3 Verksamhetsbidrag till utomstående organisation; Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm

Dnr 2009-920-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-01-08 med förslag till svar på ansökan från Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm om verksamhetsbidrag för 2010.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller ansökan från Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm och beviljar 120000 kr i bidrag för år 2010.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; vi från alliansens sida är mycket glada över de viktiga insatser som görs av föreningar inom äldreomsorgen. Dessa insatser utgör ett fantastiskt komplement till stadsdelsförvaltningens egna och verkar förebyggande på ett sätt som är utmärkt.

I samband med framtagandet med den nya policyn för bidrag till föreningar var det aldrig avsikten att föreningar med eget kapital skulle straffas för att de skötte sin ekonomi, men däremot att det i vissa fall skulle kunna vara lämpligt att beakta ett eventuellt eget kapital.

Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm är en fantastisk tillgång för stadsdelens innevånare och berikar oerhört. Föreningen bör därför få den summa de ansökt om.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

föreningslivet har i det svenska samhället traditionellt en utomordentligt stor betydelse. Av detta skäl ges i många fall bidrag till deras verksamhet. När det nu visar sig att alliansen inte vetat om vad man har beslutat om tidigare och som bidrag vill ge Väntjänsten vad man har ansökt om, har vi ingen anledning att motsätta oss detta. Förhoppningsvis kan man senare återkomma med ett mera underbyggt beslutsförslag när det gäller bidragen till utomstående organisationer.

§4 Införande av ParaGå, mobilt IT-stöd inom hemtjänsten

Dnr 2010-9-2.5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-01-11 med förslag att införa ett mobilt IT-baserat uppföljningssystem inom hemtjänsten, ParaGå.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) på bordläggning av ärendet till nästa sammanträde.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§5 Rio trygghetsboende - lägesrapport

Dnr 2010-10-7.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-01-13 med en lägesrapport avseende Rio trygghetsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. En mer detaljerad genomförandeplan för Rio trygghetsboende
  utformas under vintern/våren i samråd med Micasa Fastigheter i Stockholm AB och bifogas tertialrapport 1(stadsdelsnämndens sammanträde 2010-05-20).

 2. Hyreskontraktet med Stockholms stads bolag Micasa Fastigheter i Stockholm AB avseende servicehuset sägs upp med anledning av
  att fastigheten är under omstrukturering till trygghetsboende.

 3. Det inflyttningsstopp som stadsdelsnämnden tidigare godkänt
  förlängs t o m 2010-12-31.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

det är synd att det som nu benämns trygghetsboende har stressats fram i staden, delvis innan statsmakterna har fastställt formerna för verksamheten med oklarhet i definitioner m.m. som följd. En förklaring till detta kan vara att alliansen under den förra valrörelsen lovade att servicehusen skulle finnas kvar. När man nu går ifrån detta vallöfte så blir det naturligtvis bråttom om man vill verka handlingskraftig under mandatperioden. En följd av detta är att det fortfarande saknas konsekvensbeskrivningar av att samtliga servicehus i staden ska läggas ner. Detta leder till oro hos många äldre.

Trygghetsboenden kan dock komma att fungera som ett bra komplement till befintliga boenden, särskilt om man ser dem som den typ av boende som servicehusen ursprungligen skulle vara, med gemensamma aktiviteter, aktivering och måltider. Dessa goda intentioner övergavs successivt. Det är därför viktigt att det visas hur de tänkta kollektiva samverkansformerna ska finnas kvar för framtiden och inte gå samma öde till mötes som servicehusen.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om elförbrukningsmätare

Dnr 2009-923-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-01-12 med förslag till svar på motion av Terese Lindberg (s) om att införa ett system för utlåning av elförbrukningsmätare och yttertermometrar.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att tillstyrka motionen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

som förvaltningen framhåller skulle förslaget om elmätare kunna underlätta för den enskilde att spara på el. Många hushåll skulle tjäna ekonomiskt på att byta ut gamla hushållsmaskiner mot nya, och det skulle också ge positiva energi- och miljömässiga effekter i ett samhällsperspektiv.

§7 Yttrande till Socialstyrelsen efter tillsyn av socialtjänstens missbruksvård

Dnr 2009-508-502

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-01-11 med förslag till redovisning till Socialstyrelsen efter tillsyn av socialtjänstens missbruksvård.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Socialstyrelsen.

§8 Svar på remiss från Justitieombudsmannen (JO)

Dnr 2009-951-503

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-01-08 med förslag till svar på JOs begäran om utredning och yttrande om frågan om de rättsliga förutsättningarna för hembesök inom ramen för en utredning om rätten till försörjningsstöd.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen från Justitieombudsmannen (JO)

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Per Hamnström (v) enligt följande;

Östermalms stadsdelsförvaltning påstår att ta emot försörjningsstöd är frivilligt. En förutsättning för att få försörjningsstöd är att personen ifråga saknar all annan form av försörjning för sitt uppehälle. Det vill säga om man mister sitt försörjningsstöd så saknas medel för att betala mat, hyra osv.

Att då hänvisa till försörjningsstödets frivillighet visar på en okänslighet inför den svåra situation som de som uppbär försörjningsstöd befinner sig i.

§9 Anmälan av stadsrevisionens revisionsrapport (nr 14)

Dnr 2009-992-102

Anmäldes stadsrevisionens rapport ”Är stadens integrerade ledningssystem, ILS, ett effektivt system för ledning, styrning och uppföljning?”

Stadsdelsnämndens beslut

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

§10 Anmälan av stadsrevisionens revisionsrapport (nr 15)

Dnr 2009-991-102

Anmäldes stadsrevisionens rapport om ”Stadens upphandlingsverksamhet”.

Stadsdelsnämndens beslut

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

§11 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings beslut på ansökan för jämställdhetsintegrerade verksamheter

Dnr 2009-591-504

Anmäldes Sveriges Kommuner och Landstings beslut, SKLs styrelse, att avslå Östermalms stadsdelsförvaltnings ansökan om utvecklingsmedel till jämställdhetsprojektet ”Spelar kön någon roll för hur mycket socialbidrag jag beviljas?”

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§13 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2010-01-21 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2010-01-14 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§15 Yttrande till Regeringsrätten

Dnr 2010-76-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-01-19 med förslag till yttrande till Regeringsrätten angående bistånd enligt socialtjänstlagen avseende XX och YY.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar föreliggande yttrande till Regeringsrätten.

2. Stadsdelsnämnden ger stadsledningskontorets (SLK) juridiska avdelning fullmakt att vidareutveckla stadsdelsnämndens yttrande och föra dess talan i Regeringsrätten.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Information från stadsdelsdirektören

Årsredovisningen 2009

Årsredovisningen för år 2009 föreläggs nämnden i sin helhet för beslut vid nästa sammanträde. Stadsdelsdirektör Göran Månsson redogjorde översiktligt för sifferbokslutet. Stadsdelsnämnden kommer att redovisa ett överskott på 17,4 mnkr.

Disco på Stockholms Stadion

Som en satsning på ungdomsfrågorna anordnar stadsdelsförvaltningen en tillställning fredagen den 12 februari för de ungdomar som går i årskurs 8, 9 och första året på gymnasiet. Det blir disco i lokaler på Stockholms Stadion och även andra stadsdelsnämnder är välkomna att delta i begränsad omfattning med sina ungdomar under förutsättning att även deras fältassistenter deltar.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Påminnelse om Brottsförebyggande rådets utbildningsdag den 26 januari 2010. Nämndens ledamöter och ersättare har bjudits in att delta under förmiddagens programpunkt.

Kick-off konferens

Den 2-3 februari anordnas en kick-off-konferens för miljöprofileringen av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden på hotell Ariadne med deltagande av kronprinsessan Victoria samt finansborgarrådet Sten Nordin (m), miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (m) och stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (m). Parkmiljögruppen Norra innerstaden, presidiet och berörda från förvaltningen är inbjudna.

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Representanter från GIH på Lidingövägen 1 har i veckan kontaktat Göran Månsson och informerat om sina planer att lägga in praktik i sina kursplaner. Det skulle innebära att elever från GIH i sin utbildning skulle kunna hjälpa äldre- och funktionshindrade med olika träningsprogram för det fysiska och psykiska välbefinnandet. Förvaltningen ställer sig positiv till GIHs planer.

§17 Övriga frågor

Dnr 2010-71-1.6.

Skrivelse till Posten Norden

Utdelades skrivelse undertecknad av ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) med rubriken ”Posten måste ta samhällsansvar” med anledning av att boende med postnummer 115 38 fått meddelande från posten om att paket m.m. i fortsättningen ska hämtas hos nya Ica Kvantum nere i hamnområdet. Skrivelsen expedierades 2010-01-15 till vd Lars G Nordström, Posten Norden.