Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-09-30

Sammanträde 2010-09-30

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med utställning och presentation av satsninga Läs mer...r på äldres hälsa och kvalitet inom
äldreomsorgen t.ex. vårdhundar.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post:
registrator@stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

3 Kvalitets- och avtalsuppföljningar av Linnégårdens och Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboenden. Dnr 2010-607-1.2.1.

4 Ansökan om stimulansmedel för insatser för vård och omsorg om äldre personer 2010. Dnr 2010-626-2.1.

5 Förlängning av avtal för utryckning på trygghetslarm samt hemtjänst nattetid.

6 Anläggande av utomhusgym på Östermalm. Dnr 2010-230-5.

7 Stadsdelsförvaltningens medverkan i stadens program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Dnr 2010-231-1.1.

Remissärenden

8 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Borgarskolan 2, vid Karlavägen 10 - Kungstensgatan 2. Dnr 2010-637-1.5.3.

9 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i restaurang Noppe, Ingmar Bergmansgatan 1.

Anmälningsärenden

10 Anmälan av protokoll 2010-05-06, 2010-08-17 och 2010-09-15 från handikapprådet på Östermalm.

11 Anmälan av protokoll 2010-09-20 från pensionärsrådet på Östermalm.

12 Anmälan av promemoria 2010-09-30 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

13 Anmälan av promemoria 2010-09-30 förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

14 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

16 Anmälan av Justitieombudsmannens (JO) beslut. Dnr 2009-350-503, 2009-351-503.

17 Anmälan av protokoll 2010-09-16 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 5 oktober 2010.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 26 augusti justerades den 2 september 2010.

§2 Tertialrapport 2 – Östermalm

Dnr 2010-640-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-09-23 med förslag till tertialrapport 2 – 2010.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) bifall till för-valtningens förslag med tillägg att aktivitetsplanen utgår och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till
  kommunstyrelsen.
 2. Nämnden begär 227 tkr hos kommunstyrelsen för tomgångshyror på Rio servicehus under omvandlingen till trygghetsboende.
 3. Nämnden begär omslutningsförändring hos kommunstyrelsen för ökade kostnader och intäkter om 2,0 mnkr.
 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att resultatenheten
  Rio servicehus upphör som resultatenhet 2010-12-31 och att
  resultatet belastar 2010 års bokslut.
 5. Nämnden godkänner i tertialrapporten gjorda omdisponeringar av
  investeringsmedel inom Parkmiljön.
 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla förvaltningens förslag med följande tillägg;
7. Aktivitetsplanen, dvs. planen för fortsatt konkurrensutsättning av vissa verksamheter, utgår.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamoten Britt Westerlind (kd) och tjänstgörande ersättaren Jörgen Eriksson (fp) enligt följande; via media presenterade Alliansen i juni 2010 en idé om att flytta fältassistenternas kontor från Ruddammen till Humlegårdens byggnad vid Engelbrektsgatan. En sådan central placering skulle kunna innebära en betydligt bättre arbetssituation för våra fältassistenter. Om utrymme och möjligheter finns, ser vi gärna att även Föräldravandrarna kan husera i samma hus, vilket skulle kunna innebära goda möjligheter till synergier. Den nu rustade skatparken liksom bollplanen utgör idag en naturlig samlingsplats för många av stadsdelens ungdomar. På så sätt med vuxen närvaro, skapar vi en ännu tryggare miljö för våra unga på framförallt kvällstid.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

om verklig valfrihet skulle råda borde de som redan har avtal om servicehusboende, och som även i fortsättningen vill bo med sådana villkor i stället för att övergå till upplåtelseformen trygghetsboende, ha möjlighet att bo kvar och inte tvingas bort till ett servicehus någon annanstans i staden. Det förhastade sätt på vilket alliansen har drivit igenom övergången till trygghetsboende, trots de vallöften man gav vid förra valrörelsen, inskränker inte bara valfri-heten utan visar sig också orsaka stora merkostnader genom att många lägenheter tomställs.

Tertialrapporten visar vidare att den konkurrensutsättning som alliansen

driver igenom av rent ideologiska skäl leder till stora merkostnader för den övertalighet som uppkommer. Detta, samt osäkerheten om hur den ekono-miska utvecklingen kan förväntas bli gör det angeläget att den s.k. aktivitetsplanen, dvs. utförsäljningen av stadens olika verksamheter, dras tillbaka.

Vidare är det sagt att s.k. avknoppningar ska upphöra, eftersom de strider mot gällande regelsystem.

Strategiska frågor för stadsdelen framöver är förskolans, äldreomsorgens och socialpsykiatrins utveckling, aktiviteter för ungdomar samt trafikens utveckling i anslutning till Norra Djurgårdsstadens framväxt.

När det gäller barngruppernas storlek anser vi att målet måste vara att söka minska ytterligare. Bästa sättet att öka kvaliteten i barnomsorgen är att öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek. Minskad gruppstorlek har stor betydelse för att dämpa ljudvolymen som annars kan vara så hög att den kan ge upphov till hörselskador.

Äldreomsorgen måste få mer resurser. Om de boende ska kunna få en god omsorg, med bl.a. god mat och ökade möjligheter till utevistelse, krävs mer personal än vad man f.n. räknar med. Detta måste ske med reguljära medel, alltså utöver de stimulansmedel som Socialstyrelsen står för.

Sedan länge har resurserna för socialpsykiatrin varit otillräckliga. Här behövs både mer resurser och nytänkande i verksamheten.

I Humlegården finns som vi sedan länge fört fram goda möjligheter att skapa ett Ungdomens Hus i anslutning till de skate- och bollbanor som började

anläggas under vår majoritetsperiod. Här kan med fördel stadsdelens fält-assistenter få ett nytt och mer centralt beläget kontor.

Norra Djurgårdsstaden är ett viktigt och spännande projekt som ska byggas med bästa möjliga miljö- och energiprestanda. Centralt för hela Östermalm blir hur transporterna anordnas. De kollektiva förbindelserna, med spårvagn, tunnelbana och bussar, måste högprioriteras. Den planerade spårvägsför-bindelsen bör redan från det att inflyttningen börjar ha en dragning i området. Det är också angeläget att hålla öppet för en eventuell framtida kollektivtrafik på Värtabanan.

§3 Kvalitets- och avtalsuppföljningar av Linnégårdens och Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboenden

Dnr 2010-641-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-09-21 angående kvalitets- och avtalsuppföljningar av Linnégårdens och Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboenden 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens kvalitets- och avtalsuppföljningar av Linnégårdens och Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboenden 2010.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

i rapporten rörande kvalitets- och avtalsuppföljningen på Linnégårdens vård- och omsorgsboende kommenteras genomförandeplanerna. De var inte tillfredsställande vid inspektionen 2009 och under det år som gått har man inte lyckats klara av planer för samtliga boende. Det sägs också att flera av planerna är mer av karaktären schablonmässiga beskrivningar.

Det mest oroande är dock kommentaren om att nästan alla saknar beskrivning av insatser nattetid. Det är på natten då personalstyrkan är starkt reducerad, som det är av stor vikt att personalen känner till de behov som en enskild äldre kan ha. Lite längre fram i rapporten påpekas också att Linnégården har flera vakanta tjänster och att detta påverkar bemanningen nattetid.

Nu byter Linnégården entreprenör. Vårdpersonalen kommer troligen till stor del att vara densamma medan ledningspersonalen blir ny. De ska snabbt sätta sig in i de boendes behov för att kunna göra en god personalplanering. Då är det viktigt att de har information om i vilken utsträckning de insatser som föreskrivs finns med i genomförandeplanerna.

Det är alltså viktigt att tillfredställande genomförandeplaner tas fram. Saknar den nya entreprenören goda grundförutsättningar för att ge en god omsorg är det de boende som drabbas.

§4 Ansökan hos Socialstyrelsen om stimulansmedel inom vård och omsorg om äldre personer

Dnr 2010-626-2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-09-24 med förslag

att hos Socialstyrelsen ansöka om stimulansmedel för insatser för vård och omsorg om äldre personer 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner ansökan om stimulansmedel i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

§5 Förlängning av avtal för utryckning på trygghetslarm samt hemtjänst nattetid

Dnr 2007-267-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-09-21med förslag

att förlänga avtalet med Attendo Care AB för utryckning på trygghetslarm samt hemtjänst nattetid.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förlänger avtalet med Attendo Care AB för tiden
  2010-11-01 – 2011-10-31 omfattande utryckning på trygghetslarm samt hemtjänst nattetid inom den kommunala hemtjänsten.

 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtalet.

§6 Anläggande av ett utomhusgym på Gärdet

Dnr 2010-230-5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-09-27 med förslag att låta uppföra en utomhusgymanläggning på allmän parkmark inom det område på Gärdet som kallas för Sportfältet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner planeringen och till detta tjänsteutlåtande bifogade avtalsförslag.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) med instämmande

av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamoten Britt Westerlind (kd) och tjänstgörande ersättaren Jörgen Eriksson (fp) enligt följande; ett utomhusgym kommer att passa bra på Sportfältet.

Det är viktigt att en eventuell reklamplats vid anläggningen anpassas till de krav på utformning som platsen kräver; Sportfältet är ju en del av Kungliga

Nationalstadsparken. Akustiska anläggningar och elektroniska bildskärmar kan exempelvis inte accepteras.

§7 Stadsdelsförvaltningens medverkan i stadens program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

Dnr 2010-231-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-09-27 med förslag till plan för stadsdelsförvaltningens medverkan i stadens program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner planeringen enligt detta tjänsteutlåtande.

§8 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Borgarskolan 2

Dnr 2010-637-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-09-14 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Borgarskolan 2 vid Karlavägen 10 – Kungstensgatan 2, Östermalm . Fastigheten avstyckades 2002 från Borgarskolan och omfattar den östra delen av bebyggelsen (S-Dp 2010-05869-54).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§9 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering i restaurang Noppe

Dnr 2010-619-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-09-07 med förslag till yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om utökad serveringstid i restaurang Noppe, Ingmar Bergmans gata 1, 114 34 Stockholm (SAN dnr 9.3.81-00377/2010).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Noppe Bar & Restaurang AB, Ingmar Bergmans gata 1, 114 34 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till slutet sällskap, i restaurang Noppe, måndag till söndag få servera sprit, starköl och vin klockan 11.00 – 03.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2010-09-30 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av Justitieombudsmannens beslut

Dnr 2009-350-503, 2009-351-503

Anmäldes Justitieombudsmannens (JO) beslut med anledning av två JO-anmälningar mot förvaltningens information i brev till samtliga bidragstagare inom Socialtjänstens enhet för försörjningsstöd.

JO uppmanar nämnden, såvida den inte redan har gjort det, se till att det görs en översyn av det aktuella informationsbrevet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2010-09-16 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§16 Information från stadsdelsdirektören

Norra Djurgårdsstaden

 • Torsdag den 7 oktober 2010 kl 14.00 anordnar Företagargruppen för Norra Djurgårdsstaden Business Event på hotell Ariadne.
 • Inflyttningen i Norra Djurgårdsstaden är planerad enligt följande:
  Etapp 1 Norra oktober 2012

Etapp 1 Västra 2015-2016

Etapp 2 2016

 • Eventuellt kommer Svenska Amerikalinjens gamla, men vackra fartyg ”Kungsholm” att nyttjas som studentbostäder.
 • En ny skola är under planering i Norra Djurgårdsstaden.

Anhörigdag

Lördagen den 9 oktober 2010 kl 09.30-16.00 är det ”En dag för anhöriga” i Stockholms stadshus med föreläsningar om demens, stroke, hjälpmedel, anhörigas hälsa m.m.. Tonvikten ligger på anhöriga till äldre. Arrangörer är bl a Stockholms anhörigkonsulenter, Stockholms läns landsting.

Workshop om våld

Förvaltningens enhet Fält & Prevention inom avdelningen Barn och Ungdom anordnar en workshop om våldet och dess konsekvenser måndagen den 8 november 2010 kl 13.00 -17.00. Rädda barnen deltar om våld i hemmet, ProgramSupporter om fotbollsvåldet, kurator Josef Elveskog om våldsporno-grafi och kronofogden informerar om skuldsättning och skadeståndsproblematik. Plats: Princess Hall, Dag Hammarskjölds väg 14. Anmälan senast 1 november till annci.hofstrom@stockholm.se

Trygghetsvandring

Fredagen den 24 september 2010 genomförde förvaltningen tillsammans med bl a 4-5 förtroendevalda i stadsdelsnämnden och polisen en trygghetsvandring på Stureplan kl 24.00 - 02.30.

Lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Vid senaste mötet med lokala BRÅ den 22 september 2010 deltog ordförande i föreningen Fastighetsägarna. Temat för mötet var lägenhetsinbrott. Fastighetsägarna behöver tänka på att ordna med bättre skalskydd, påminna om vikten av grannsamverkan, byta portkoder oftare, se över utebelysning m.m.

Valaffischer

Parkingenjör Magnus Björkman, Parkmiljögruppen norra innerstaden, påminde de lokala politikerna om att uppmana sina respektive politiska organisationer att ombesörja att valaffischer som finns kvar efter riksdagsvalet den 19 september tas bort.

§17 Övriga frågor

Rapporter

Ersättaren Solveig Holmgren (s) rapporterade från förtroenderådena vid Dianagårdens och Linnégårdens vård- och omsorgsboende och ersättaren Magnus Lingen (s) rapporterade från Rio vård- och omsorgsboende.

Ersättaren Solveig Holmgren (s) rapporterade från halvdagskonferensen på temat demokrati som ägde rum den 28 september 2010 i Garnisonen, Karlavägen 100.

Nämndens frågestund

Ledamoten Berit Nyberg (s) påtalade vikten av att allmänheten alltid ges till-fälle att ställa sina frågor till nämnden vid frågestunden för allmänheten som inleder nämndsammanträdena. Ibland har de olika temana – hur intressanta de än varit – enligt Beit Nyberg (s) fått ta för stor del av den avsatta tiden för allmänhetens frågor.