Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-09-29

Sammanträde 2011-09-29

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av
Marjo Tuomi, förvaltning Läs mer...ens demensvårdsutvecklare med tema "Att leva tills man dör" - Hur bör dagens demensvård se ut?

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post:
registrator.ostermalm@stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Remissärenden

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Stockholms miljöprogram 2012-2015.

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till reviderade riktlinjer för familjevård för barn och ungdomar. Dnr 2011-530-1.5.1.

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Rebecca Adami m fl (MP) om riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp.

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag på ersättningsmodell i vård- och omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen.

12 Svar på remis från kommunstyrelsen om förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015. Dnr 2011-579-1.5.1.

13 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i Mickes Café Kommanditbolag, Magasin 5, Frihamnen. Dnr 2011-563-1.5.2.

14 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i Thelins konditori, Erik Dahlbergsallén. Dnr 2011-613-1.5.2.

Svar på skrivelser

15 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP). Dnr 2011-285-1.1.

16 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP). Dnr 2011-558-1.1.

Anmälningsärenden

17 Anmälan av överenskommelse om samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, landstinget och kriminalvården avseende personer med psykisk funktionsnedsättning och /eller missbruksproblematik.

18 Anmälan av överenskommelse om samordning av personliga ombud i stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm.

20 Anmälan av Förvaltningsrättens i Stockholm dom avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen. Dnr 2011-490-1.4.

21 Anmälan av protokoll 2011-09-19 från pensionärsrådet på Östermalm.

22 Anmälan av protokoll 2011-09-15 från handikapprådet.

23 Anmälan av promemoria 2011-09-29 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

24 Anmälan av promemoria 2011-09-29 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

25 Information från stadsdelsdirektören.

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken.

28 Tilldelningsbeslut i upphandling av hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckningar.

Dnr 2011-414-2.2.2.
Omedelbar justering

29 Anmälan av protokoll 2011-09-15 från sociala delegationen.

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (M) och vice ordförande Stefan Nilsson (MP)
uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 5 oktober 2011.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 25 augusti justerades den 31 augusti 2011.

§2 Svar på medborgarförslag

Dnr 2011-337-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-19 med förslag till svar på medborgarförslag om ”ett program mot mobbning”.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

§3 Tertialrapport 2 Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr 2011-603-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-20 med förslag till tertialrapport 2 – 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till
  kommunstyrelsen.
 2. Nämnden begär omslutningsförändringar om 8,2 mnkr hos
  kommunstyrelsen.
 3. Nämnden begär 0,4 mnkr hos kommunstyrelsen för avveckling
  av förskolelokaler i kvarteret Krubban.
 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) enligt följande; stadsdelsförvaltningen kommer i allt väsentligt uppfylla Kommunfullmäktiges tre inriktningsmål för 2011 inom ramen för given budget vilket är glädjande.

Detta har skett genom ett kompetent och målmedvetet arbete inom

förvaltningen. Det är också glädjande att förvaltningen inom budget lyckats

genomföra ett antal nysatsningar som satt guldkant på tillvaron för många

Östermalmsbor.

Undantag för måluppfyllelsen gäller tyvärr mål 1.2 ”Invånare i Stockholm skall vara eller bli självförsörjande”. Detta beror på dels på det allvarliga

ekonomiska läget såväl i Europa och USA och som hastigt får återverkningar även på den svenska konjunkturen vilket även medför att hittillsvarande in-satserna med Jobbtorg inte gett tillräcklig effekt. SDF visar en oroväckande ökning av antalet ärenden för hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd. Snittet för 2010 var 181 ärenden mot perioden januari – juni 2011 209 ärenden.

Antalet ärenden har blivit mer komplicerade än tidigare och andelen med långvarigt bistånd ökar. För personer som står långt från arbetsmarknaden och med socialmedicinska hinder är enligt förvaltningen Jobbtorgen inget alternativ. Dessa blir därför kvar som bidragstagare över lång tid och ett ansvar för stadsdelsförvaltningen. De ärenden som nu under året kommer in till förvaltningen har ej förutsättningar att gå till Jobbtorgen direkt utan här fordras ett mellanled i form av Jobbtorg resurs. Alliansen anser därför att Arbetsmarknadsnämnden bör tilldela förvaltningen betydligt fler Jobbtorg resursplatser.

I samband med behandling av T 1:an – där förvaltningen inte ansåg att SDF:s egna arbetsmarknadsinsatser var tillräckliga - vidtogs därför ett antal åtgärder

- Förstärkning av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i egen regi (ARIRE) med två arbetskonsulter för att hantera den ökade målgrupp som inte jobbtorgen arbetar med. Detta innebär en fördubbling av hit-tillsvarande insatser, 4 konsulter arbetar nu mot 48 krävande klienter

- Tecknade avtal med START om aktiveringsplatser, fem stycken har avtalats

- Start av en systematisk ärendegenomgång av extern konsult för att kvalitetssäkra arbetet

I Tertialrapport 2 skriver förvaltningen att man hoppas kunna visa resultat i samband med verksamhetsberättelse 2011. Eftersom arbetslinjen är en för oss prioriterad fråga vill vi gärna ha en kontinuerlig avrapportering under hösten av vilket resultat dessa insatser gör och att förvaltningen snarast återkommer om behov föreligger av ytterligare insatser.


Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; den moderatledda majoritetens nedskärningar visar sig på flera områden och allra mest i omsorgen om de mest utsatta, exempelvis barn i familjer med stora sociala problem och personer med funktionsnedsättningar.

Andelen genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom social-psykiatrin och omsorgen om äldre och funktionsnedsatta är en viktig indikator och antalet genomförandeplaner behöver öka. Att ha en detaljerad genomförandeplan med allt man behöver av hjälp och stöd har stor betydelse för att uppföljningen av bistånd, vård och omsorg fungerar och för att varje person ska kunna bevaka sina rättigheter. Det behövs även en förbättring när det
gäller delaktigheten i utformningen av de beviljade insatserna.

Större resurser behöver läggas på utvecklingen mot att Östermalm ska kunna bli en hållbar stadsdel. Kunskapen från arbetet med att planera och bygga Norra Djurgårdsstaden bör tas tillvara och användas som vägledning i arbetet med att göra Östermalm till en så miljövänlig och hållbar stadsdel som
möjligt.

Ett område där Östermalm ligger i framkant är andelen ekologiska livsmedel, som är relativt hög jämfört med andra stadsdelar, med ungefär 27 procent ekologisk livsmedel. Generellt är ett rimligt krav en andel på 40 procent ekologiska livsmedel för stadsdelens förskolor. Ekologisk mat är bra för
miljön och för barnens hälsa.

Flyttningen av Lotsen till Norrmalm var ett onödigt och olyckligt beslut. Mycket talar för att många av de personer som nu finns på Lotsen inte kommer att gå till Norrmalm, eftersom närhet och kontinuitet är så viktigt för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Bryggan är en väldigt viktig öppenverksamhet för hemlösa och det är nödvändigt att verksamheten får fortsätta med samma förutsättningar som nu.


Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)

enligt följande;

Allmänt
Vi anser att utöver de ansvarsområden som stadsdelsnämnderna har idag ska till dessa även föras ansvaret för grundskolan, barmarks- och vinterväghållning samt ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Likaså anser vi att
ansvaret för de enskilda förskolorna ska tillföras stadsdelsnämnderna. Det är därutöver viktigt att stadsdelsnämnden arbetar med att fördjupa demokratin, uppmuntra engagemang och skapa fora för dialog med medborgarna.

Vårdnadsbidraget har aldrig varit en succé för borgerliga alliansen och så är inte fallet i år heller. Få vårdnadshavare utnyttjar denna möjlighet och
resurserna skulle i stället kunna användas till att öka personaltätheten inom förskolan.

Sammanslagningen Lotsen-Balder på Norrmalm var ett olyckligt beslut som vi motsatte oss. Det kan komma att innebära att de personer som nu finns på Lotsen inte kommer att gå till Norrmalm på grund av att närhet är viktigt. Att skära ner på resurser för människor med psykisk ohälsa är därför synnerligen anmärkningsvärt.

När det gäller Bryggans verksamhet är det absolut nödvändigt att verksam-heten får möjlighet att fortsätta på Östermalm.

Ungdomsverksamheten behöver utöver de satsningar som planeras förstärkas med ett Ungdomens Hus i anslutning till skate-, basket-, fotbolls- och
isbanorna i Humlegården.

Barn och unga

När det gäller förskolan är det angeläget att ytterligare minska barngruppernas storlek och samtidigt öka antalet personal per grupp. Av Kf:s mål framgår att barngruppernas storlek ska minska, dock ej hur mycket.

Det är också nödvändigt att de enskilt drivna förskolorna ansluter sig.

Äldreomsorg
För äldreomsorgen som har ett överskott finns behov av ytterligare resurser för uppföljning och utvärdering liksom när det gäller planering för morgon-dagens äldreomsorg. Därutöver skulle bemanningen inom vård- och omsorgsboenden kunna utökas. Av rapporten framgår att inga brukarundersökningar har genomförts men inga klagomål har inkommit. Därav dras slutsatsen att målet har goda möjligheter att uppnås. Att inga klagomål har inkommit
behöver inte innebära att verksamheten är tillfyllest.

Socialtjänsten
När det gäller det ökade behovet av försörjningsstöd, visar det att den borgerliga regeringens försämringar för dem som redan har det dåligt ställt slår
igenom allt mer. Kostnaderna för försörjningsstöd och den tidigare chock-höjningen av arbetslöshetskassans avgifter resulterade i att väldigt många människor lämnade A-kassan. Att Jobbtorgen inte kan ta emot personer som inte har tillräcklig arbetsförmåga är anmärkningsvärt. Därtill att stadsdelen inte har tillräckliga insatser tyder på att insatserna borde utökas inte minskas. Andelen genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom social-psykiatrin uppfylls inte. Det är givetvis viktigt att metoder utvecklas så antalet genomförda planer ökar.

Ungdomsmottagningen
Målet att andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningen ska öka uppfylls inte. Det är viktigt att mottagningen har verksamheter som tilltalar killar och att man bör överväga om ”killmottagningen” ska återinföras.

Upphandlingar och utmaningar/avknoppningar
Alliansen har som överordnad princip att alla kommunala verksamheter som inte är ren myndighetsutövning ska drivas av privata entreprenörer oavsett om verksamheten är omtyckt eller ej. Det är inte bara en dålig princip, det leder också till att man aldrig kan uppnå den valfrihet som man talar så högt om. Verktyg i denna strävan är utmaning tidigare avknoppning och upphandling enligt den s.k. aktivitetsplanen. Utmaningen/avknoppningen som metod har visat sig strida mot formella regler och både den och aktivitetsplanen bör omedelbart skrinläggas. Nämnden bör i stället verka för att återupprätta den mångfald mellan olika typer av utövare – egenregi, ideella och privata
utförare – som har funnits tidigare och arbeta metodiskt med förbättringar inom detta system.

Det är värt att beakta att en nyligen genomförd undersökning visar bland annat att drygt hälften av dem som är 77 år eller äldre saknar de förmågor som behövs för att kunna göra rationella val. Men de som har förmågan att välja uppfyller inte kraven för att få äldreomsorg.

§4 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende 2011

Dnr 2011-143-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-08 med förslag till kvalitets- och avtalsuppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreliggande kvalitets- och avtalsuppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; Miljöpartiet har nyligen (daterad 110919) lämnat in skrivelse om Linnégården, sedan en rad anställda beskrivit missförhållanden på boendet.

I skrivelsen föreslår vi att förvaltningen gör en översyn av hur Linnégården fungerar och redovisar för nämnden vilka åtgärder som vidtas för att garantera en god arbetsmiljö och en god omsorg om de äldre på boendet.

§5 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Dianagårdens vård- och omsorgsboende 2011

Dnr 2011-144-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-08 med förslag till kvalitets- och avtalsuppföljning av Dianagårdens vård- och omsorgsboende 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreliggande kvalitets- och avtalsuppföljning av

Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

§6 Återrapportering av vidtagna förbättringsåtgärder vid vård- och omsorgsboenden samt sommaruppföljning 2011

Dnr 2011-551-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-08-29 med förslag till återrapportering av vidtagna förbättringsåtgärder vid vård- och omsorgs-boenden samt sommaruppföljning 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner återrapporteringen och lägger den till handlingarna.

§7 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från RSMHs lokalförening Carpe Diem

Dnr 2011-491-5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-19 med förslag till svar på ansökan från RSMHs (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) lokalförening Carpe Diem om föreningsbidrag.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stödjer vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Johan Sjölin (M), Erik Hafström (M), Pia Helleday (M), Lotta Juul Martin-Löf (M), Johanna Sjö (M), Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C).

Nej-röster avgavs av Stefan Nilsson (MP), Maria Antonsson (MP), Birgit Marklund Beijer (S), Magnus Lingen (S), Berit Nyberg (S) och Milly Namiro Darlson (S).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvaltningens förslag

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar RSMHs lokalförening Carpe Diem bidrag med 15 tkr för perioden 2011-10-01 - 2012-09-30.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten

Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bevilja RMSH:s lokalförening Carpe Diem på Östermalm projektbidrag med 45 000 kr.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; nämnden har i sin verksamhetsplan avsatt 14 miljoner kronor till kultur och ett av nämndens mål är att invånare på Östermalm ska uppleva en rik, varierad och tillgänglig kultur och fritid. En stor del av Carpe Diems verksamhet är kulturverksamhet. Även - och kanske i synnerhet - personer med psykisk funktionsnedsättning har behov av kulturella upplevelser; musik, böcker, konst m.m., som betyder mycket för livskvaliteten. Beloppet föreningen ansöker om är blygsamt och bör beviljas i sin helhet.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; det är ytterst angeläget att RSMH lokalförening Carpe Diem åter kommer igång med sin verksamhet på Östermalm. Vi var starkt emot Lotsens flytt till Norrmalm eftersom närhet är viktigt för dessa människor.

Nu är det möjligt för Östermalm att till en del gottgöra för den förlusten och bevilja sökt bidrag.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Stockholms stads miljöprogram 2012-2015

Dnr 2011-478-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-19 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om Stockholms stads miljöprogram 2012-2015.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis bifalla förvaltningens förslag samt

att därutöver anföra:

Programmet har för låg ambitionsnivå för att på allvar styra Stockholm mot att bli en hållbar storstad. Ett av många exempel är målet om att varje stockholmare ska släppa ut max 3,0 ton koldioxid per år till 2015, trots att det är långt över vad som kan kallas en hållbar nivå. Vi måste ner till 2,0 koldioxid till 2015 för att vara en hållbar stad.

Svenskarnas matkonsumtion står för nästan 1/3 av vår totala klimatpåverkan och då ter sig målet om att 25 procent av de livsmedel staden köper in ska vara ekologiska, som mycket lågt hållet. Minst 40 procent ekologiska livsmedel är Miljöpartiet de grönas ambition. I Köpenhamns kommun är målsättningen 90 procent ekologiskt till 2015 och man ligger i dagsläget på 65 procent. Då vårt val av mat har så stor inverkan på vår miljö, kan man också ställa sig undrande till att man i programmet inte nämner något om klimatsmart mat – (förutom ekologiskt) mindre kött, närodlat och årstidsbetingat.

Svår implementering i de upphandlade verksamheterna

Ett stort problem och utmaning för de kommunala nämnderna är att implementera miljöprogrammet i alla de verksamheter som upphandlats eller ska upphandlas, då många av åtgärderna inte kan ställas som ”ska-krav”, p.g.a EU:s regelverk. I dagsläget drivs de kommunala verksamheterna till stor del på entreprenad och det är stor risk att implementeringen av miljöprogrammet omöjliggörs i dessa verksamheter.

Avsaknad av kemikaliepolicy

Många av riktlinjerna i programmet är väldigt svagt tecknade. Exempelvis avsnitt 2 ”Giftfria varor och byggnader”, som handlar om att minska användningen av kemikalier. Delmål 2.1: ”staden ska köpa in varor som är miljö-mässigt hållbara och därigenom minska spridningen av farliga ämnen i

Stockholm”. I dagsläget är kemikalieanvändningen näst intill oreglerad. Det finns över 100 000 kemikalier i omlopp och det finns inga krav på märkning av kemikalier i varor.

Det här är ett gigantiskt problem. Hur ska nämnder och styrelser veta vilka datorer, däck, textilier, kontorsmöbler m.m som inte innehåller exempelvis; bromerade flamskyddsmedel, ftalater, eller andra skadliga kemikalier? Inte ens Kemikalieinspektionen har en sådan förteckning.

Staden behöver utarbeta en tydlig och detaljerad kemikaliepolicy som bör omfatta allt från hur vi renar dagvatten och snö från kemikalier till hur vi

säkrar att inte bibliotekens kvitton innehåller bisfenol A, samt se över möjligheten att bygga upp en databas med miljömässigt hållbara varor/leverantörer för att underlätta för nämnder och styrelser.

Nanoproblematiken glömd i miljöprogrammet

Nano-material omfattas överhuvudtaget inte av miljöprogrammet, vilket ter sig märkligt, då forskning visar att nano-partiklar tar sig igenom hjärn- och blodbarriären, vilket kan utgöra ett minst lika stort problem som de kemikalier som omnämns i programmet. I dagsläget finns heller inget märkningstvång på nanoprodukter, varken livsmedel, livsmedelsförpackningar, kosmetikaprodukter, tyger, vitvaror eller andra varugrupper.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) enligt följande; med Norra
Djurgårdsstadens ambitiösa miljöprogram visar Stockholm att vi vill fortsätta att vara Europas miljöhuvudstad även in i framtiden. I Norra Djurgårdsstaden sätter Stockholms stad, näringsliv och akademi gemensamtupp tuffa miljömål. Genom att satsa på miljöteknik i världsklass kommer de medverkande

Stockholmsföretagen få en hel stadsdel att visa upp för utländska investerare och kunder, vilket ger Stockholm konkurrensfördelar och säkrar framtida gröna jobb.

Norra Djurgårdsstaden har satt upp ett ambitiöst mål om att minska koldioxid-utsläppen genom programmet ”Hållbar stadsutveckling”.

Vi vill betona att samtidigt som Norra Djurgårdsstaden miljöarbete blir tufft, måste dess invånare genom fria val kunna leva efter principen ”lätt att göra rätt” i sin vardag. Vi inom alliansen vill underlätta för cykling, kollektivtrafik som använder förnyelsebar energi samt användningen av hybridbilar. Det finns redan laddstolpar för elbilar i området och vi kommer att fortsätta bygga ut antalet laddstolpar. Vi tittar också på hur vi kan minska energiförbrukningen i fastigheterna.

Vi hoppas därför att goda erfarenheter från den nya stadsdelen kommer att komma stadsdelens övriga invånare till nytta både när det gäller grund-läggande lösningar och för mer ”avancerade” lösningar.

Vi ser med spänning fram emot att få se tillämpningen av det uttänkta sättet att som individ kunna leva miljövänligt i en stadsmiljö och förutsätter att de lösningar och funktioner som tas fram är av den individuella typen snarare än den kollektiva.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande;

Grunden för en socialdemokratisk hållbar miljöpolitik för Östermalm är att

* Värna det ekologiska systemet – djur, natur och ekosystemtjänsterna
* Värna människors rätt till liv, hälsa och naturupplevelser

Därtill ska miljösociala konsekvenser vara hållbara såsom

* Solidaritet – också mellan generationer
* Demokrati – marknadskrafterna får inte styra

Därför vill vi socialdemokrater:

* Hålla en hög miljöambition inom staden som tydligt visar att de före- slagna miljökraven ligger i världsklass.
* Skapa möjligheter för en miljövänlig livsstil
* Miljövänlig upprustning - När befintliga bostadsområden rustas upp ska de rustas med en miljöprofil. Även driften och avfallshanteringen måste miljöanpassas.
* Jobba för storskaliga lösningar som minskar klimatpåverkan
* Minska konsumtionen

Miljöeffektiva transporter

* Transporter på väg bör ersättas med kollektiva transporter
* Gynna mindre miljöfarliga fordon
* Cykeltrafikenbörbyggasutochbyggas ihopmed cykel-
nätetihelalänet
* Gatornaska rymma cykelbanor
* Byggautinfartsparkeringarnaochkopplaihop cykel-
statio nertilldessa
* Bygga ut cykelnätet med olika bredd för olika cykeltyper
* Trängselavgifterbörbli enregionalfråga.

Giftfria varor och byggnader

* I stället för 25 %ekologiskmat–ska kravettill skolor, förskolormed flera som finansieras med offentligamedelvara25%ekologiska
varor
* Flerfamiljshus ska prioriteras-passivhusskabyggasförframtiden
* Flerfamiljshus ska värmas upp medsolvärme
* Ökaprocentenekologiskalivsmedelistadensoffentligaupphand- lingar
* Införa skattereduktionfördesomsatsarpåattbyggamiljövänligt
* Införa tävlingarmellan olikabostadsbolagnär det gäller att produ-
cera miljövänligt
* Gassomproducerasavmatavfall ska användas till uppvärmning
* Merinformationomhurmanlämnarifrånsigmatavfall

Hållbar energianvändning

Vid nyproduktion:

* Se till att det byggs miljöstationer i anslutning till nya områden
* Kollektivtrafiken byggs ut till nya områden
* Förskola, skola med fleraligger i anslutning till nya områden så att färdvägarna inte blir långa
* Fönster bör vara täta
* Införa ett elsystemsompremierardesomspararpåenergin
* Fånerenergiförbrukningenmerän10procent
* Bygga solcellerisöderläge
* Prioriterautbyggnadenavfjärrvärme
* Vidmarkanvisninganvändafjärrvärmeanslutning.

Miljöeffektiv avfallshantering

* att Stockholm ska bli ett “Fair Trade City”
* att återinföra miljökriteriet i den offentliga upphandlingen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Socialdemokraterna sätter alltid sätter människor i centrum och för att förebygga miljöproblem på våra arbetsplatser i staden vill vi att all verksamhet ska ha en metod för systematiskt miljöarbete till exempel SAM i vården; Medi-SAM o.s.v.

Senior alert är ett unikt kvalitetsregister. Det vänder sig till allasom bedriver vård och omsorg ochyrkesgrupper som vill arbeta förebyggande på ett systematiskt sätt. Senior alert stärker det tvärprofessionella arbetssättet och bidrar till utveckling av den vårdpreventiva processen för de äldre.

Klimatrådgivningtillmedborgarna

Socialdemokraterna vill att miljöfrågor blir en medborgarfråga och att det satsas på klimatrådgivning till medborgarnaomhurhushålleniStockholm kan bli så ekologiskthållbarasommöjligt.

Vattenkvalitén

DetärviktigtattStockholmfortsätteratt satsa på att förbättra kvaliteten i stadenssjöarochvattendrag samt att övervakning av miljötillståndet i luft, mark och vatten sker samt att biologisk mångfald upprätthålls.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen angående förslag till förändrade riktlinjer för familjevård för barn och ungdom

Dnr 2011-530-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-09 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen angående förslag till förändrade riktlinjer för familjevård för barn och ungdom.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom förvaltningens remissvar men vill lyfta fram barnens och ursprungsfamiljens behov av familjeterapeutiskt stöd. Om det ska vara möjligt för familjehemsplacerade barn att kunna återförenas med sin ursprungsfamilj måste det vara psykosocialt genomförbart. Att hjälpa barnet att upprätthålla kontakt med släktingar, syskon och vänner är av största vikt för barnets hälsa.

Vi saknar även förtydligande vad gäller familjehemmets stöd i form av professionella samtal, både inom den egna familjen (familjehemmet) och med det placerade barnet i familjehemmet. Familjehemmets stödbehov kan vara stort och det är ofta eftersatt i dagens system.

Det är viktigt att familjehemsplacerade barn har rätt till en ”egen” socialsekreterare som enbart ser till barnets bästa, för att undvika lojalitetskonflikt när samma socialsekreterare ansvarar för både barnets vård och samtidigt familjehemmets handledning och ekonomiska ersättning. Det blir då mycket lättare att fånga upp signaler från barnet om det inte har det bra. Något som också bör övervägas är att barn som familjehemsplaceras tilldelas ett juridiskt
ombud, en oberoende part som inte är knuten till förvaltningen.

Vi vill även belysa vikten av en jämn könsfördelning bland familjevårdsinspektörerna för att i största möjligaste mån kunna möta de behov som finns hos de familjehemsplacerade barnen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)

enligt följande; det är mycket bra att barnperspektivet förstärks i riktlinjerna. Med den kunskap vi har fått genom Vanvårdsutredningen är vi skyldiga att till det yttersta av vår förmåga säkerställa att placerade barn och ungdomar blir väl omhändertagna.

Skarpare riktlinjer räcker dock inte, utan det måste också tillföras mer resurser för att socialtjänsten ska kunna leva upp till de utökade arbetsuppgifterna, till exempel att göra minst fyra besök om året i familjehemmet. Vi utgår från att staden planerar för en utökad besöksfrekvens redan i år, och att mer pengar också skjuts till innevarande år.

Vi kan också se behov av nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd till följd av förvaltningens förslag att det vid placeringar av äldre barn bör övervägas om de ska få tillgång till dator med internetuppkoppling. Självfallet har barn i samhällsvård ibland behov av mer än andra barn, men dator i hemmet för att klara skolan är nog lika viktigt oavsett hemförhållanden.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Rebecca Adami m fl (MP) om riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp

Dnr 2011-578-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-09 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Rebecca Adami m fl (MP) om riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att tillstyrka motionen samt

att därutöver anföra följande:

Riksorganisationen mot sexuella övergrepp (HOPP) kommer regelbundet i kontakt med många män som utsatts för sexuella övergrepp. I Stockholms stad finns inte ett enda skyddat boende för pojkar och män som utsatts för sexuella övergrepp, förutom RFSL som enbart erbjuder skyddat boende för de män som söker sig till RFSL. BRÅ:s statistik om antalet anmälda sexuella övergrepp säger mycket lite om hur många som faktiskt utsätts, eftersom det finns en stark social tabu för män att anmäla den typen av brott. Det får inte vara så att en grupp människor blir diskriminerade, vilket man kan säga är fallet när pojkar och män som utsatts inte har någonstans att vända sig. Detta blir ännu tydligare då kvinnor som söker sig till kvinnojourer inte får ta med sina pojkar och det inte finns någon jourverksamhet för pojkar och män som utsätts för sexuella övergrepp.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla motionen och därutöver anföra följande.

Sexuella övergrepp mot barn har fått en ökad uppmärksamhet under senare år. Fortfarande är dock kunskaper om omfattningen begränsad och insatserna när det gäller pojkar få. Kompetensen hos berörda sociala myndigheter, polis och i barnomsorg och skola måste därför utökas. En genomlysning av omfattningen av sexuella övergrepp mot pojkar, utbildningsinsatser för anställda vid ansvariga myndigheter samt riktade insatser att stödja pojkar som utsatts för övergrepp enligt motionärernas förslag är därför angeläget.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till ersättningsmodell för vård- och omsorgs-boende i samband med införande av en utvidgad parboendegaranti i staden

Dnr 2011-577-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-21 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; det är mycket glädjande att denna fråga nu löses, så att par ska

kunna få bo tillsammans även där bara den ena partnern har behov av vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. Frågan om parboendegaranti var, bl. a. på Miljöpartiets initiativ, uppe för omröstning i kommunfullmäktige redan i juni 2010. Den borgerliga majoriteten röstade då ner vårt förslag att i riktlinjerna för äldreomsorgen skriva in rätten för par att bo ihop på vård- och omsorgsboende. Det är mycket positivt att frågan om denna rätt nu äntligen förverkligas.

I förvaltningens förslag till tjänsteutlåtande föreslås möjligheten att ta ut en mindre avgift från den medflyttande utöver kostnaden för mat och hyra. Det skulle kunna vara befogat så länge det inte är på en nivå som begränsar den ekonomiska möjligheten att bo ihop. Samtidigt menar vi att den medflyttande inte bara ska ses som en kostnad utan också en tillgång, eftersom han/hon bidrar till visst stöd i omsorgen av sin partner och social samvaro, något som tyvärr ofta inte hinns med i tillräklig omfattning av personalen. Detta kan också vara positivt för övriga boende.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)

enligt följande; det är mycket positivt att Stockholm äntligen har kommit så långt att äldre gifta par får rätt att bo tillsammans livet ut. Det finns dock delar i förslaget som förvaltningen tar upp som behöver tydliggöras. Det råder också vissa oklarheter kring hur den medflyttandes hyra i det ordinarie boendet ska ersättas.

§12 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015

Dnr 2011-579-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-15 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till Biblioteksplan 3.0 – en strategisk plan för Stockholms bibliotek 2011-2015.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i Mickes Café Kommanditbolag

Dnr 2011-563-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-01 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i Mickes Café Kommanditbolag, Magasin 5 Frihamnen, 102 46 Stockholm (dnr 9.1.1-06471/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Mickes Café Kommanditbolag, c/o Ideström, Norr Mälarstrand 90, 112 35 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i Mickes Café Kommanditbolag måndag till söndag kl 11.00 – 21.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till social-nämnden/tillståndsenheten.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i Thelins Konditori

Dnr 2011-613-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-13 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i Thelins Konditori, Erik Dahlbergsallén 2, 115 20 Stockholm

(dnr 9.1.1-06926/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Primera AB, Box 8115, 104 20 Stockholm bör utifrån en social
bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i restaurang
och på uteservering på Thelins Konditori (ED) måndag till söndag
kl 11.00 – 19.30.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till social-nämnden/tillståndsenheten.

§15 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om webb- TV-sända nämndsammanträden.

Dnr 2011-285-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-12 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om webb- TV-sända nämndsammanträden.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att eget (M) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår frågan om webbsändning och anser att genomförandet av förslaget i nuvarande budget inte är aktuell.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla skrivelsen,

att fr. o. m. december 2011 sända nämndens sammanträden via

webb-TVsamt

att i övrigt anföra följande:

Kostnaden för att sända nämndens sammanträden via webb-TV ska ses som en investering i lokal demokrati; dvs i ökad information, insyn och möjlighet till deltagande. Mycket få medborgare; i genomsnitt 5-10 personer per gång följer nämndens sammanträden på plats. Genom att kunna se samman-trädena direkt hemma på datorn och också i efterhand kunna se debatter i de ärenden man är intresserad av ökar möjligheten för väldigt många att följa den lokala politiken.

Nämndens sammanträden bör börja sändas fr. o. m. december i år, dvs det sammanträde då budget och verksamhetsplan för 2012 behandlas. Förutom

att ses direkt ska det gå enkelt att kunna se varje ärende separat på

nämndens/förvaltningens hemsida, på samma sätt som det idag går att se fullmäktiges sammanträden i efterhand.

Reservation. Mot nämndens beslut reserverade sig ledamoten Birgit

Marklund Beijer m fl (S); vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi

yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)

enligt följande; vi instämmer med miljöpartiet att inspelningen av alla sammanträden skulle förstärka den lokala demokratin. Vi anser emellertid inte att det är nödvändigt att sända alla sammanträden live. Det som är nödvändigt är att materialet finns tillgängligt överhuvudtaget. Man skulle kunna dra jämförelse mellan SVT via TV:n, dvs. livesändningar och SVT play, där materialet finns tillgängligt efter livesändningen. Det verkar finnas en tendens att tillgänglighet till materialet är viktigare än att sända live.

Vi anser också att den lokala demokratin inte kommer att förstärkas just därför att alla sammanträden finns inspelade men att det finns ett stort behov av att materialet finns tillgängligt i forum där folk kan dela och kommentera materialet. Det finns samtidigt ett behov av att material finns tillgängligt via sociala medier, framförallt sajter som YouTube och Facebook. Sådana sajter erbjuder gratis uppladdningar.

Man kan fråga sig om det finns ett behov av en särskild hög kvalité på inspelningarna. YouTube och Facebook har ändrat spelreglerna vad det gäller efterfrågan av hög kvalité på videoinspelningar. Dåligt ljud kan alltid ersättas av undertexter osv. Vi menar inte att man ska sträva efter dåligkvalitet - tvärtom - tillgänglighet till materialet för medborgarna via sociala medier är det som ska prioriteras.

§16 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om lokalt stadsmiljöråd

Dnr 2011-558-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-21 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) med förslag att inrätta ett stadsmiljöråd för Östermalm.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att eget (M) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avslår förslaget att inrätta ett stadsmiljöråd.

 2. Nämnden anför därutöver att det redan idag finns ett helhetsper-spektiv i stadsutvecklingsfrågor för Stockholms Stad. Ett gott
  exempel på hur vi i stadsdelen kan påverka utvecklingen är att
  genom de öppna samråd som ofta sker vid större stadsutvecklingsfrågor, medverka och lämna synpunkter. Dessutom anser vi det vara upp till varje politiskt parti att bevaka frågor inom dessa områden genom de centrala nämnderna om man vill komma in tidigare i
  processen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla skrivelsen samt

att därutöver anföra följande:

Det är viktigt att medborgarna får möjlighet att påverka tidigt i besluts-processen. Det ger bättre lösningar, samtidigt som ett ökat demokratiska deltagande har ett stort egenvärde.

Planering av områden görs numera alltför ofta utan helhetsperspektiv.

Östermalm kommer framöver att få mycket nya innevånare; det behövs nya bostäder, som ska koordineras med arbetsplatser, skolor, daghem, äldre-boenden, parker, kollektiva trafiklösningar m. m.

Ett lokalt stadsmiljöråd på Östermalm, bestående av stadsdelsnämndens politiker och intresserad allmänhet, skulle fylla en viktig funktion i plan-processen. Det skulle kunna fånga upp goda idéer och samtidigt innebära en förbättrad möjlighet att diskutera ett områdes utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.

Reservation. Mot nämndens beslut reserverade sig ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S); vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; vi instämmer med miljöpartiet i att det finns ett behov av att demokratisera utvecklingen av Östermalms stadsdel. Vi anser också att

Östermalms stadsdelsnämnd har ett ansvar att skapa dialog med medborgarna. Idag skapas inte den dialogen tillräckligt jämfört med det som är möjligt. Vi ställer oss dock tveksamma till att ett råd skapas men att fortsatt demokratisering av stadens funktioner är önskvärt och nödvändigt.

Dialog kan skapas på olika sätt och ta olika form och kan utvecklas vidare. Dagens teknik möjliggör att vi kan skapa, utvärdera och genomföra ambitiösa projekt i direkt kontakt med medborgare i varje del av utvecklingen.

Östermalms stadsdel bör vara en föregångare och sträva efter bättre dialog, dialog som tar olika former och dialog i varje del av Östermalms miljöutveckling. Olika sätt att demokratisera utvecklingen av Östermalm bör undersökas samt att inkludera medborgarna i planeringen och genomförandet av stadsdelens utveckling.

§17 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson (MP) om Linnégården

Dnr 2011-634-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-28 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson (MP) om ”missförhållanden på Linnégården”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§18 Anmälan av överenskommelse om samverkan mellan stadsdelsförvaltningar, landstinget och kriminalvården

Dnr 2011-596-1.2.5.

Anmäldes överenskommelse daterad maj 2011 om samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm samt Beroendecentrum Stockholm, Norra Stockholms psykiatri, Habilitering & Hälsa och kriminalvården (frivården Stockholm).

Stadsdelsnämndens beslut

Överenskommelsen läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)

enligt följande; att man utvecklar samverkan mellan kommun och landsting rörande ansvaret för medborgares rättighet till goda insatser för personer med psykiska funktionshinder och/eller missbruksproblematik tycker vi behövs och är välkommet.

Vi tycker det är problematiskt hur lite det fokuseras på, att även personer med psykiska funktionshinder och/eller missbruksproblematik borde ha rätt till att få stöd och insatser som leder till arbete inom den reguljära arbetsmarknaden med kollektivavtalsenliga löner, med eller utan lönebidrag till arbetsgivaren. Att få känna sig behövd av samhället genom ett riktigt arbete är lika viktigt för dessa personer som för alla andra medborgare. Det skulle leda till en större livskvalitet.

Det räcker inte att enbart fokusera på praktikplatser och påhittade jobb, i de fall dessa personer får någon form av sysselsättning genom kommunen. Istället borde stadsdelen t.ex. genom att utveckla projekt såsom ARIRE-projektet med specialistkompetens inom psykiatrin eller missbruksproblematiken ta ett större ansvar.

Det skulle vara önskvärt att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan var en del i överenskommelsen om samverkan för att säkerställa att den enskilda medborgaren inte hamnar mellan stolarna i stödet på vägen till ett reguljärt arbete.

Arbete åt alla, borde även innefatta medborgare med funktionshinder.

§19 Anmälan av överenskommelse om samordning av personliga ombud

Dnr 2011-600-6.

Anmäldes överenskommelse daterad 2011-09-09 om samordning av personliga ombud i stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Överenskommelsen läggs till handlingarna.

§20 Anmälan av hemtjänstuppföljningar inom äldreomsorgen

Dnr 2011-138-1.2.1.

Anmäldes uppföljningar som genomförts i enlighet med stadens uppföljningsmodell på Finsk Hemtjänst FSB, Silverkatten HB, HOME´s Hemtjänst och omsorg i Stockholm AB och Aleris hemtjänst Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Uppföljningarna läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; av de nu genomförda uppföljningarna inom äldreomsorgen framgår inte hur stor andel av personalen som har heltidsanställning. Det hade onekligen varit intressant att få detta redovisat.

Det hade varit önskvärt att Östermalms stadsdelsnämnd, oavsett driftsform, vid kommande upphandlingar hade kunnat kräva att den anställda personalen kunde få rätt till heltid men att deltid givetvis är en självvald möjlighet för den anställde. Detta skulle göra det lättare för den anställde att klara sig på ett jobb samt ge förutsättningar för högre kompetens och kontinuitet bland personalen.

§21 Anmälan av Förvaltningsrättens i Stockholm dom

Dnr 2011-490-1.4.

Anmäldes Förvaltningsrättens i Stockholm dom 2011-09-12

(Målnr 13573-11)avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Överklagan av Östermalms stadsdelsnämnds beslut 2011-06-16 § 16 att lägga handikapprådets protokoll 2011-05-31 till handlingarna.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§25 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2011-09-29 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ledamoten Maria Antonsson (MP) och ersättaren Fredrik Boeke (S) anmäls till konferensen ”Forum för giftfri miljö 2011” den 17 november 2011.

2. Promemorian läggs i övrigt till handlingarna.

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-21 om barnet XX redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den

påbörjade faderskapsutredningen för NNs son, eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskaps-frågan för XX.

Anvisning hur man överklagar

§27 Tilldelningsbeslut i upphandling av hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckningar

Dnr 2011-414-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänstutlåtande 2011-09-20 med förslag till tilldelningsbeslut av hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckningar.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden antar det anbud som lämnats av Olivia hemtjänst AB (org.nr 556511-7677) och uppdrar till stadsdelsdirektören att teckna avtal med företaget.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2011-09-15 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§29 Information från stadsdelsdirektören

Rapport från skolinspektionen

Skolinspektionens rapport från granskningen av stadens förskoleverksamhet är klar. Skolinspektionen har i sin rapport lämnat några påpekanden som alla stadsdelsförvaltningar bör utveckla.

Medborgarundersökning

Stadsbyggnadsnämnden har genomfört en underökning per stadsdelsområde och frågat medborgarna vad de anser om sin stadsmiljö. På Östermalm uttryckte de som deltog i undersökningen att de var mycket nöjda med sin stadsmiljö i sin helhet bl.a. med klottersaneringen, möjlighet till spontanidrott, tillgänglighet.

Besök av oppositionsborgarråd

Tisdagen den 27 september besökte oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S)

förvaltningen och förvaltningsledningen. Besöket avslutades med studiebesök på Bryggan, en verksamhet på Körsbärsvägen för hemlösa som drivs av organisationen Convictus.

Upphandlingskurs

Förvaltningen anordnar en halvdags utbildningstillfälle den 27 oktober för nämndens ledamöter och ersättare i upphandling (lagen om offentlig upphandling - LOU). Ett detaljerat program kommer senare.

Kommunalisering av sjukvård i hemmet

Det pågår en utredning med en politiskt tillsatt styrgrupp med representanter från landstinget och länets kommuner om kommunalisering av sjukvård i

hemmet. Tre olika alternativ finns med minimialternativet basal hemsjukvård, och sedan ett mellan- och ett maxalternativ som innehåller mer verksamhet .

Driftstart tidigast år 2015.

Studiebesök på Råsunda

Göran Månsson deltog tillsammans med bl a förvaltningens fältassistenter på fotbollsderbyt AIK-Djurgården för att få en egen bild av hur supporters agerade i samband med matchen.

Företagsgruppen Värtan

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) är inbjuden till Företagsgruppens möte

den 11 oktober 2011 då de känner stark oro för att tidsplanen för Spårvägs City till Norra Djurgårdsstaden är försenad. Göran Månsson och ersättaren Erik

Hafström (M) kommer också att delta.

Förskoleundersökningen 2011

Göran Månsson delade ut Förskoleunderökningen 2011 för Östermalms stadsdelsförvaltning som är en kvalitetsmätning i stadens förskolor/familjedaghem.

§30 Övriga frågor

Rapporter

Ledamoten Berit Nyberg (S) och ersättaren Kitty Ericsson (M) rapporterade från förtroenderådet på Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) och ersättarna Thomas Linn (M) och Andrea Ström (M) rapporterade i sin tur från Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

§31 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ”belysningen på cykelbanor”

Dnr 2011-655-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse med förslag att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kartlägga om belysning på Östermalms cykelbanor saknas.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.