Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-03-15

Sammanträde 2012-03-15

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Bordlagt ärende

2 Svar på medborgarförslag om "ett levande Humlan." Dnr 2011-875-1.2.4.

Medborgarförslag

3 Svar på medborgarförslag om "rundskridskobanan på Gärdet!" Dnr 2012-125-1.2.4.

4 Svar på medborgarförslag om "våld i nära relationer". Dnr 2012-8-1.2.4.

6 Ansökan om medel för utökad bemanning för äldre med demenssjukdom på Dianagården. Dnr 2011-958-2.1.

7 Fortsatt uppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

8 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (SoL). Dnr 2012-130-2.1.1.

10 Upprustning av Blanchegatan i Tessinparkens norra del. Dnr 2012- 182-3.1.

Remissärenden

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten. Dnr 2012-49-1.5.1.

12 Yttrande till trafikkontoret om förslag till Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 - en strategisk inriktning för storstadsgator i världsklass.

13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Stettin 7 m.m. i stadsdelen Ladugårdsgärdet (Sandhamnsgatan/Lindarängsvägen). Dnr 2012-77-1.5.3.

14 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om Fördjupat program för Södra Värtahamnen, del av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Dnr 2012-73-1.5.3.

15 Yttrande till Kungliga Djurgårdens Förvaltning genom WSP Environmental, om förtydligande av kompostering på del av fastigheten Norra Djurgården 1:1.

16 Yttrande till AB Fortum Värme om utökning av tillståndsgiven muddring i Energihamnen vid Värtaverket i anslutning till planerad pir. Dnr 2012-151-1.4.

18 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

19 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Ett Hem, Sköldungagatan 2. Dnr 2012-68-1.5.2.

20 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Café Birger no 76, Birger Jarlsgatan 76. Dnr 2012-94-1.5.2.

21 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Spritmuseum, Djurgårdsvägen 38. Dnr 2012-154-1.5.2.

22 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Cavale Vinbar, Narvavägen 32. Dnr 2012-163-1.5.2.

23 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Koh Phangan Östermalm, Nybrogatan 8. Dnr 2012-170-1.5.2.

Svar på skrivelser

24 Svar på skrivelse från ordförande Johan Sjölin m fl (M). Dnr 2011-840-1.1.

25 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S). Dnr 2011-951-1.1.

26 Anmälan av granskningsrapport avseende ekonomiskt bistånd på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Dnr 2012-157-1.6.

27 Anmälan av Socialstyrelsens beslut avseende genomförd inspektion vid Kampementets vård- och omsorgsboende. Dnr 2012-27-1.4.

28 Anmälan av revisionsrapport (Nr 2) om "Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen. Dnr 2012-90-1.4.

29 Anmälan av stadsrevisionens revisionsplan 2012. Dnr 2012-178-1.6.

30 Anmälan av återrapportering till Socialstyrelsen av projekt (Kvinnofrid) som beviljades utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Dnr 2012-152-1.6.

31 Anmälan av Previas hörselundersökning 2011 för personal inom Östermalms förskoleverksamhet. Dnr 2012-191-2.4.

32 Anmälan av protokoll 2012-03-01 från rådet för funktionshinderfrågor.

33 Anmälan av protokoll 2011-03-05 från pensionärsrådet på Östermalm.

34 Anmälan av promemoria 2012-03-15 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

35 Anmälan av månadsrapport februari 2012. Dnr 2012-161-1.2.1.

36 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

38 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken.

39 Anmälan av protokoll 2012-02-02, 2012-02-21 och 2012-03-01 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Therese Carlborg (M) och ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 21 mars 2012.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 9 februari justerades den 15 februari 2012.

§2 Bordlagt ärende angående svar på medborgarförslag om ”ett levande Humlan”

Dnr 2011-875-1.2.4.

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2012-01-30 med förslag till svar på medborgar-förslag om att utveckla Humlegården till en aktivitetspark med syfte att öka tryggheten och skapa fler mötesplatser.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M) och ledamoten Mark Klamberg (FP) enligt följande; hur kan vi skapa säkra och trevliga platser på Östermalm där människor vill vara? Förslagsställarna tar upp en för Östermalm mycket viktig fråga och beskriver Humlegården som exempel på en park som idag ses som otrygg och osäker under främst kvällstid och under de mörka årstiderna. Genom fler aktiviteter och människor i rörelse menar förslagsställarna att vi kan öka både tryggheten och trivseln och vi från Alliansens sida håller med.

Den senaste tidens våldsbrott och rån i parken anser vi vara helt oacceptabla. Fler människor i rörelse skapar självklart en trygghet och vi ser gärna att förvaltningen men även allmänheten tittar på tänkbara aktiviteter som kan skapa en trivsam park även på tider då inte solen lyser på oss.

En park är till för alla och skall självklart utnyttjas av människor. Om det innebär att t.ex. gräset blir slitet så måste vi vara beredda på att underhålla sådant som drabbas av slitage och här får inte ”bevarandet” blint prioriteras framför säkerheten. Parken har ändrat skepnad många gånger under århundraden och det finns inget som säger att den just nu måste bevaras intakt i alla sina delar bara för att den ser ut som den gör just nu. Vi är inte främmande för att parken (och även andra parker) utvecklas med tiden liksom staden i övrigt. Det är viktigt att all förnyelse och utveckling i historiska miljöer sker med varsam hand. Humlegården är historisk mark sedan 1200-talet och här har kungar och drottningar de senaste århundradena låtit bygga både örtträdgårdar, paviljonger, teatrar, djurpark och värdshus. Med det menar vi att vi återigen mycket väl kan se över parkens nyttjande om den idag upplevs som otrygg och riskabel att vistas i. En djurpark eller ens nya stora hus är förstås inte aktuella, men i övrigt ser vi att både nyttan, trivseln och därmed också säkerheten kan ökas genom att parken verksamhetsmässigt utvecklas.

Och varför inte börja med det som redan finns. Här finns idag ett par mindre restauranger, lek- och idrottsytor för barn och unga, nyligen fanns skridsko-bana och mycket öppna ytor finns för aktiviteter av olika slag. Låt oss titta på möjligheterna att utveckla dessa och utnyttja parken med sådant som drar till sig människor under ordnade former och gärna på tider då parken idag känns otrygg. Och självklart ser vi också en väl tilltagen parkbelysning som central för att skapa trygga gångvägar efter mörkrets inbrott.

Alliansen i nämnden har tidigare tagit initiativ till att få in verksamhet i bl.a. huset vid Engelbrektsgatan. Här hoppas vi på aktiviteter främst för ungdomar och tänker oss huset som bas för stadsdelens fältassistenter och andra aktörer som verkar för ungdomar. De små barnen har sin parklek i övre delen och de lite äldre barnen och ungdomarna har sin bollplan, skatepark och andra aktiviteter i anslutning till (och snart förhoppningsvis även i) huset vid

Engelbrektsgatan. Det jobbar vi aktivt för att utveckla – för ett säkrare Humlegården.

§3 Svar på medborgarförslag om rundskridskobana på Gärdet

Dnr 2012-125-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-20 med förslag till svar på medborgarförslag om rundskridskobana på Gärdet.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

2. Nämnden överlämnar utlåtandet till idrottsnämnden.

§4 Svar på medborgarförslag som rör våld i nära relationer

Dnr 2012-8-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-24 med förslag till svar på medborgarförslag som rör våld i nära relationer.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

§5 Ansökan om medel för utökad bemanning för äldre med demenssjukdom på Dianagården

Dnr 2011-958-2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-02 med förslag att ansöka om medel för utökad bemanning för äldre med demenssjukdom på Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens ansökan om medel
  för utökad bemanning 2012 om 0,65 årsarbetare motsvarande
  ca 280000 kr på Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§6 Fortsatt uppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2012-66-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-06 med redovisning av fortsatt uppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner den fortsatta uppföljningen av Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; den extra avtalsuppföljning som förvaltningen och äldreförvaltningen genomfört visar att brister på Linnégården fortfarande kvarstår.

Det gäller t.ex. schemaläggning, ”egentid” och social dokumentation, iordningställandet av lokaler har tagit extremt lång tid, vilket gör att entreprenören inte uppfyller gjorda åtaganden avseende omsorg och service.

Vitesförelägganden är endast en temporär handling så bristerna måste nu avhjälpas med det snaraste.

§7 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (SoL)

Dnr 2012-130-2.1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-20 med förslag till gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt SoL.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av
  enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) för Stockholms stad.

 1. Nämnden ger Leif Fransson, administrativ chef på socialförvalt-ningen eller den han i sitt ställe förordnar, fullmakt att å nämndens vägnar företräda stadsdelsförvaltningen i medbestämmandeför-handlingar.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Upprustning av Blanchegatans del i Tessinparken

Dnr 2012-182-3.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-06 angående upprustning av Blanchegatan i Tessinparkens norra del.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner program och genomförande av upprustningen av Blanchegatans del i Tessinparken.

2. Nämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta beslut i
genomförandeskedet inom godkänd budget för projektet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; vi ser mycket positivt till att Blanchegatan blir mer användarvänlig både för stora och små besökare samt att parken äntligen ”knyts ihop”. Vi skulle dock önska att något/några av de nyplanterade träden är fruktträd och att några av buskarna är bärbuskar. Om det skulle resultera i extra skötsel, så skulle förslagsvis parkleken eller närliggande förskola eller skola tillfrågas om de skulle vilja vara ”faddrar” åt fruktträd och bärbuskar.

I dagsläget används den avstängda delen av Blanchegatan av cyklister som behöver korsa parken. Vi vill därför att förvaltningen tydliggör för gående och cyklister hur man ska dela på utrymmet, för att undvika onödiga konflikter.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om översyn av ersättningssystemet för hemtjänsten

Dnr 2012-49-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-01 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om översyn av ersättningssystemet för hemtjänsten.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Berit Bornecrantz Dias (V) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att förslaget till nytt ersättningssystem inom hemtjänsten arbetas om utifrån nedan angivna förutsättningar :

Dagens hemtjänstorganisation är ett rent skräckexempel på ”valfrihetsbyråkrati”. I Stockholms stad finns över 130 hemtjänstutförare, och antalet växer hela tiden. Östermalms stadsdelsförvaltning har ansvar för 17 stycken, varav en i egen regi, som på grund av konkurrensen hotas av att inte kunna hålla samma höga kvalitet och måste göra nedskärningar.

Som konsekvens krävs en alltmer omfattande administration kring denna hemtjänstorganisation och likaledes omfattande diskussioner om ersättningar. Systemet som det fungerar är en stressfaktor för de äldre som omöjligt kan göra ett rationellt val mellan alla hemtjänstutförare. Om hemtjänsten inte fungerar har den enskilde ”valt fel” och måste göra ett nytt val. Ansvaret flyttas till den enskilde som måste göra ”rätt val” för att söka få god kvalitet på tjänsterna.

Hela hemtjänsten måste ses över med syfte att:

- Skapa en bättre samordning i hemtjänsten. Restiden från en brukare till en annan måste minimeras för att brukarna verkligen ska få del av de insatser de har beviljats.

- Kompetens och adekvat utbildning hos hemtjänstpersonalen måste premieras. Det är farligt att ha en enhetstaxa som ger utföraren den högsta vinsten när personal med lägsta lön anlitas.

- Det är helt oacceptabelt att anslaget räknas utifrån att bara 81 % av alla beviljade insatser blir utförda. Målet måste självklart vara att
100 % blir utfört.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; Det nuvarande systemet för ersättning till hemtjänstutförarna har svagheter. Därför välkomnar vi den översyn som nu gjorts och förslaget till nytt ersättningssystem.

De hittillsvarande ersättningsnivåerna visar sig vara för låga, något som haft negativa effekter för både kvaliteten i omsorgen om de äldre och för vårdpersonalens arbetsmiljö. Även modellens otydlighet har medfört svårigheter för såväl utförare som biståndshandläggare och har bidragit till att uppföljningen inte kunnat bli tillräckligt noggrann.

Det föreslagna nya systemet, som mer liknar dem som tillämpas i andra kommuner, fokuserar på den hemtjänst som faktiskt utförs. Det blir tydligare för alla berörda vad som beslutats och vad som utförts. En ny teknisk lösning för rapportering kommer att innebära en säkrare uppföljning. Det är dock viktigt att i uppföljningen inte enbart fokusera på antalet utförda timmar utan att även på att följa upp kvaliteten i omsorgen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)
enligt följande; vi instämmer i det förslag till beslut som (S) och (V) lämnade i Äldrenämnden 2011-12-13 enligt följande: ”Ersättningssystemet för hemtjänsten har varit i behov av en översyn. Vi har bedömt att den biståndsbedömda tiden inte har motsvarat de biståndsbedömda insatserna. Nu har man konstaterat att ersättningarna är för låga. Ersättningarna är så låga att seriösa utförare inte vill fortsätta att bedriva hemtjänst. Ramböll kritiserar hårt de låga ersättningsnivåerna i sin rapport och menar att nivåerna är så låga att utförarnas tidsredovisning kan ifrågasättas. Konsulten har utgått från att
utförarnas uppgifter är korrekta men att det finns en del som tyder på att
antagandet är orimligt.

Underlaget bör omarbetas och det är svårt att se konsekvenserna av beslutet och det finns heller ingen beskrivning av konsekvenserna.

Det anges i ärendet att ersättningen ska täcka kringtid. Men det är viktigt att få reda på hur tiden kan användas i praktiken. Kommer utförarna fortsättningsvis att använda GPS för att bestämma gångtiden? Kommer gångtiden även i fortsättningen att inkräkta på tiden hos den äldre? Därtill finns det ingen beskrivning om hur hemtjänstens schablontider påverkas. Gäller tiderna för insatserna som äldrenämnden tidigare har beslutat om? Vi anser att även översyn av de tiderna bör infogas i ärendet.”

På Östermalm hade 36% valt kommunal hemtjänst mot 64% som valt privat hemtjänst. De privata utförarna är många till antalet med hemvist runt om i staden. Detta innebär långa resor vilket inte direkt gagnar miljön om utförarna använder bil.

§10 Yttrande till trafikkontoret om förslag till framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030

Dnr 2011-976-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-05 med förslag till yttrande till trafikkontoret om förslag till framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 – en strategisk inriktning för storstadsgator i världsklass.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till trafikkontoret.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit

Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt
att i övrigt anföra följande:

När det gäller framkomlighetsstrategin har förvaltningen en bra passus om sambandet mellan stadens trafik på gatorna och de regionala sambanden. Förvaltningen skriver att "det ärönskvärt att Stockholms stad i sitt framtagande av Framkomlighetsstrategin samordnar sig med närliggande kommuner för att säkerställa att regionen arbetar mot samma mål. Storstockholms Lokaltrafik (SL) har bjudit in staden till information om remiss för Stockholms läns
regionala trafikförsörjningsprogram, som kommer bli ett viktigt dokument för den regionala samordningen och det är viktigt att strategin stäms av mot
denna".

Om inte pendeltåg och tunnelbana som bas i trafiksystemet fungerar kan man inte klara av en bra framkomlighet på stadens gator, eftersom så många har staden, inte minst innerstaden, som arbetsplats. Det är därför viktigt att stomnätet för kollektivtrafiken får sin bas i tunnelbanan som sedan kompletteras med buss-och/eller spårvagnstrafik beroende på underlag och ekonomi. Satsning på utbyggnad av tunnelbanan och kollektivtrafik på vatten är viktiga delar att lyfta fram.

I bilagan förslag till handlingsplan bör när det gäller cykeltrafiken även tas med behovet av bra belysning på cykelvägar och en fungerande skyltning.

Utbyggnad av lånecykelsystemet bör även innefatta tre-hjulingar för att öka tillgängligheten. Cyklar på tre hjul gör det lättare för personer med funktionsnedsättning att ta sig fram.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; Stockholm behöver som region utveckla och samordna kollektiv-trafiken. Biltrafik ökar bullernivåerna och är utrymmeskrävande. Byggandet av motorleder i och kring Stockholm har negativ miljöpåverkan. Trängsel-skatten så som den var utformad under försöksperioden 2006 hade en mycket positiv inverkan på Stockholms innerstad, som blev tystare och gav mindre stresspåverkan, men därefter, sedan trängselskatten blev avdragsgill för näringsidkare, har bilåkandet också genom den ökade genomfarten på tidigare avspärrade gator blivit närmast outhärdlig.

En mycket viktig faktor när det gäller tillgängligheten till arbete, kultur, service och bostad är att kollektivtrafiken är kostnadsfri för resenärerna. Det finns både ekonomiska och miljömässiga vinster med det. Dagens höga priser för SL-biljetter verkar hindrande för resande med kollektivtrafiken. Bilresandet har blivit mer attraktivt i och med de ökande priserna på SL-biljetter. Rörligheten i regionen har minskat i takt med den successiva höjningen av biljettpriserna. Som konsekvens minskar konsumtionen och utbytet mellan stadsdelarna och kommunerna. Det finns exempelvis skolbarn i ytterområdena som aldrig besökt Stockholms innerstad.

Genom att se till att kollektivtrafiken är tillgänglig och passerar nära bostäder, service och butiker förenklas stadslivet. Men exempelvis resandet mellan flygplatserna nära Stockholm och city är i dagsläget förenat med olägenheter ovärdiga en huvudstad “i världsklass”. Arlanda Express är på grund av det höga biljettpriset inte det självklara valet trots att det borde vara det med tanke på att det är det snabbaste sättet att ta sig mellan Arlanda och Central-stationen. Privatiseringen av flygbussarna till företaget Veolia har medfört att bussarna är omoderna och inte trafikerar under dygnets alla timmar. De servar märkligt nog inte varje inkommande flyg. Inkommande resenärer under natten är hänvisade till taxi med avreglerad prissättning, vilket givit att en taxiresa mellan Arlanda och Stockholm kostat så mycket som 37.000 kr. Det är inte precis det välkomnande vi vill att turister från utlandet ska få!

§11 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Stettin 7

Dnr 2012-77-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-20 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Stettin 7 m.m. i stadsdelen Ladugårdsgärdet, Sandhamnsgatan/Lindarängsvägen

(S-Dp 2011-00131).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) lämnade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

Nämnden beslutar

att delvis bifalla förvaltningens förslag samt

att därutöver anföra:

Den arkitektoniska idén med att huset har varierande höjd och inslag av trä i fasaden samt grönskande terrasser ställer vi oss positiva till. Vi anser dock att det presenterade förslaget bör vara något lägre än intilliggande bebyggelse.

Både Sportfältet och Ladugårdsgärdet är mycket väl använda rekreations- och strövområden och byggs Stettin 7 enligt liggande förslag förstörs utblicken från Borgen och Ladugårdsgärdet. Dessa riksintressen måste gå i första hand och är lagskyddade mot den här typen av överdriven exploatering. Byggnaden kommer att upplevas som en barriär och i allra högsta grad skada den natur- och kulturhistoriska upplevelsen av området. Höjden på byggnaden behöver sänkas avsevärt för att kunna smälta in i omgivningen och inte förstöra sikt-linjen från Borgen med omnejd.

Alla de träd som tas bort längs med Sandhamnsgatan i samband med exploateringen bör kompenseras, men det är otydligt i underlaget om så är fallet. Det bör konkretiseras hur det ska göras.

Ett parkeringstal på 1,0 uppmuntrar till bilägande och bilåkande, i motsats till ambitionerna i Norra djurgårdsstaden och den nya framkomlighetsstrategin. En nyexploatering av detta slag, ett stenkast från Nationalstadsparken, bör omfattas av samma krav som de senare byggetapperna av Norra Djurgårds-staden.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt
att därutöver anföra följande:

Vi instämmer i det som skönhetsrådet skriver angående Stettin 7 att det finns det fem värden för Gärdets identitet: 1. Kaknästornet 2. Borgen 3. Drottningbergets silhuett 4. det storskaliga landskapet 5. fasader, taklinjer och gaturum. Man säger att det i nuvarande skick skulle behövas en mellanskala som bryter ner det stora elementet som volymen utgör för att det ska bli ett respektfullt möte med det historiska landskapet. Byggnadens lägsta terrass är tillgänglig för allmänheten men resterande är bara för de boende. Skönhets-rådet beklagar också att man inte utvecklat byggnadens sammanhang till stadsutvecklingsområdet.

Stadsbyggnadskontoret har sammanställt Bjarke Ingels Groups 12 stycken förslag och visserligen är det förslag som valts ut för samråd något tillvänt mot Borgen, Kaknästornet och Gärdet men upplevs genom sitt stängda kvarter både alltför slutet och påträngande. Man tvingas passera runt hela kvarteret eftersom det inte finns någon genomgång. Kvarteret behöver brytas upp, så som i exempelvis förslag nummer 3 av 12 (se bilaga). Det känns lättare och luftigare därför att man kan passera genom. Det är inbjudande, vilket är i linje med vårt stora, gemensamma rekreationsområde Gärdet.

Syftet verkar i nuvarande form vara att skapa en avstängdhet och privat sfär för bostadsrättsinnehavare. Hyresrätten har fått stryka på foten i alltför stor utsträckning i Stockholms innerstad och vi föreslår därför att Stettin 7 upplåts i sin helhet för allmännyttiga hyresrätter, vilket skulle passa bra in i sammanhanget.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)
enligt följande; BIG:s förslag i kv. Stettin skiljer sig markant från övrig
bebyggelse. En viss nedbantning vore därför bra.

Det är vidare bra att det skett en omvandling från kontor till bostäder utmed Sandhamnsgatan mot sportfältet. Bättre med bostäder här än nere i själva hamnområdet, där tåg- och båttrafik riskerar att bli störande för de boende även om man bygger en ny pir och lägger båtarna litet längre ut.

Eftersom ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter är väldigt stor på

Östermalm är det angeläget att de bostäder som byggs i kv. Stettin 7 upplåts som hyresrätter.

§12 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om fördjupat program för Södra Värtahamnen

Dnr 2012-73-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-22 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om fördjupat program för Södra Värtahamnen, del av utvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden

(Dp 2009-19210-53).

Under överläggning av ärendet yrkade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) bifall till förvaltningens förslag och anmälde ett särskilt uttalande.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag och anmälde ett annat gemensamt särkilt uttalande.

Vice ordförande Stefan Nilsson (MP) begärde fem minuters ajournering.

Då ärende återupptogs efter ajourneringen ställde ordförande proposition på förvaltningens förslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; Stockholm är i ett skriande behov av bostäder. Vi skulle därför vilja att området Södra Värtahamnen har lika mycket bostäder som arbetsplatser. Det nuvarande förslaget om 1000-1200 bostäder och 20 000 nya arbetsplatser, tycker vi är en mycket olycklig prioritering. Dessutom blir ett bostadsområde med så stor andel kontor otryggt och dött under kvällar och helger.

Noteras bör att många av de närliggande kontorshusen, bl.a. längs med

Sandhamnsgatan, de senare åren gjorts om till bostäder, därför ter sig denna prioritering än märkligare.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S)
och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; vi vill understryka förvalt-ningens farhågor om att den höga exploateringsgraden gör det svårt att uppnå de mål som stadsutvecklingsområdets miljöprogram anger för grönskan i området, ekologiskt, biologiskt och funktionsmässigt. Ju fler bostäder desto större parkytor krävs. Finlandsparken bör utvecklas till en stadsdelspark med bevarat ekbestånd.

Att trafiken primärt ska handla om gång, cykel och kollektivtrafik - både på land och på vatten - och sekundärt om personbilstrafik, ser vi som tidsenligt och framtidsinriktat.

§13 Yttrande till Kungliga Djurgårdens Förvaltning om förtydligande av kompostering på del av fastigheten Norra Djurgården 1:1

Dnr 2012-142-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-24 med förslag till yttrande till Kungliga Djurgårdens Förvaltning genom WSP Environ-mental om förtydligande kring samråd om kompostering på del av fastigheten Norra Djurgården 1:1.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Kungliga Djurgårdens Förvaltning genom WSP Environmental.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Yttrande till AB Fortum Värme om utökning av tillståndsgiven muddring i Energihamnen

Dnr 2012-151-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-01 med förslag till yttrande till AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad om utökning av tillståndsgiven muddring i Energihamnen vid Värtaverket i anslutning till planerad pir.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till AB Fortum Värme.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 2012-120-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-07 med förslag till yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm (Mål nr 7021-11) med anledning av en inkommen överklagan av nämndens beslut 2011-03-17 § 2; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen. Beslutet gällde revidering av delegationsordningen.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


§17 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Ett Hem

Dnr 2012-68-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-13 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Ett Hem, Sköldungagatan 2, 114 27 Stockholm

(dnr 9.1-00129/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ett Hem Sverige AB, c/o Jeanette Mix, Bragevägen 4, 114 26 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten dagligen få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker i restaurang Ett Hem kl 11.00 – 02.00 och på uteserveringen kl 11.00 – 01.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden (tillståndsenheten).


§18 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Café Birger no 76

Dnr 2012-94-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-13 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Café Birger no 76, Birger Jarlsgatan 76, 114 20 Stockholm (dnr 9.1-00265/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Eva Ålund, Café och Trädgård, Grönsiskevägen 8, 135 68 Tyresö bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten måndag till söndag få servera spritdrycker, vin,
stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker inomhus och på uteserveringen vid Café Birger no 76 kl 11.00 – 21.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till Socialnämnden (tillståndsenheten).

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på Spritmuseum

Dnr 2012-154-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-27 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd på Spritmuseum, Djurgårdsvägen 38, 115 21 Stockholm (dnr 9.1.1-9952/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Spritköket AB, Killingevägen 22, 181 65 Lidingö bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag inomhus och på uteserveringen vid Spritmuseum
kl 11.00 – 01.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden (tillståndsenheten).

§20 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på Cavále Vinbar

Dnr 2012-163-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-01 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd på restaurang Cavále Vinbar, Narvavägen 32, 115 32 Stockholm (dnr 9.1-0473/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Cavále Vinbar AB, Narvavägen 32, 115 22 Stockholm, bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att dagligen till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker inomhus kl 11.00 – 23.00 och på uteserveringen kl 11.00 -22.00 vid restaurang Cavále Vinbar.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till Tillståndsenheten/ Socialnämnden.

§21 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i restaurang Koh Phangan Östermalm

Dnr 2012-170-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-01 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Koh Phangan Östermalm, Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm (dnr 9.1-04857/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Koh Phangan Östermalm AB, Gamla Uppsala, 754 40 Uppsala bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera dagligen spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker i restaurang Koh Phangan Östermalm inomhus kl 11.00 -01.00 och på uteserveringen kl 11.00 – 22.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socilnämnden (tillståndsenheten).

§22 Svar på skrivelse från dåvarande ordförande Johan Sjölin (M) m fl om trygghet på Östermalm

Dnr 2011-840-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-07 med förslag till svar på skrivelse från dåvarande ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) om att öka trygg-heten för de som vistas på gator, torg och i parker på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§23 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ”vinster inom äldreomsorgen”

Dnr 2011-951-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-07 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om vinster inom äldreomsorgen.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)
med instämmande av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; svaret på skrivelsen visar tydligt att Attendo Sverige AB och Carema Äldre-omsorg gör enorma vinster inom respektive bolag. Tyvärr går det inte att utläsa ur bolagens årsredovisningar hur stora vinster som härrörs från de äldreboenden som Attendo respektive Carema driver på Östermalm.

Siffror som andra tagit fram pekar emellertid på stora summor som personerna bakom till exempel Carema tjänar. Carema har flera olika delägare. En av dem är riskkapitalbolaget KKR. Ägarna bakom KKR har således kunnat ta ut stora pengar på sin verksamhet. Några av dess delägare har kunnat plocka ut totalt 620 miljoner kronor var förra året, enligt dokument från den amerikanska finansinspektionen.

Det är så att säga stora summor som vårdbolagen har kunnat profitera på välfärden.

§24 Anmälan av granskningsrapport

Dnr 2012-157-1.6.

Anmäldes socialförvaltningens (avdelningen för stadsövergripande sociala frågor) granskningsrapport daterad december 2011 avseende ekonomiskt bistånd på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm.

Socialnämnden beslöt 2012-02-23 att godkänna socialtjänstinspektörernas granskningsrapport.

Stadsdelsnämndens beslut

Granskningsrapporten läggs till handlingarna.

§25 Anmälan av Socialstyrelsens beslut

Dnr 2012-27-1.4.

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2012-02-29 (dnr 9.1-37155/2011) avseende genomförd inspektion den 1 december 2011 vid Kampementets vård- och omsorgsboende med Attendo Care AB/StockholmsGeriatriken som vård-givare/huvudman.

Ärendet gällde verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen och patient-säkerhetslagen. Attendo Care AB/StockholmsGeriatrikens redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Socialstyrelsens senast 23 april 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§26 Anmälan av revisionsrapport om styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen

Dnr 2012-90-1.4.

Anmäldes stadsrevisionens rapport (Nr 2) om styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen.

Revisionskontoret har granskat hur stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby och Norrmalm styr, följer upp och kontrollerar att äldre på externt drivna vård- och omsorgsboenden får de insatser som beviljats och att de erbjuds en god och säker hälso- och sjukvård samt rehabilitering.

Stadsdelsnämndens beslut

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

§27 Anmälan av stadsrevisionens revisionsplan 2012

Dnr 2012-178-1.6.

Anmäldes stadsrevisionens revisionsplan 2012 för Stockolms stad.

Revisorerna ska varje år pröva om verksamheten inom kommunstyrelsen och nämnder sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

I revisionsplanen redovisas granskningens innehåll och omfattning.
Granskningsarbetet avseende år 2012 genomförs under tiden 1 april 2012 – 31 mars 2013. Revisionsplanen bygger på en riskbedömning.

Stadsdelsnämndens beslut

Revisionsplanen läggs till handlingarna.

§28 Anmälan av återrapportering till Socialstyrelsen

Dnr 2012-152-1.6.

Anmäldes Norrmalms stadsdelsförvaltnings återrapportering till Socialstyrelsen av projektet Kvinnofrid i samverkan inom Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Projektet beviljades utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§29 Anmälan av hörselundersökningar för personal inom förskoleverksamheten

Dnr 2012-191-2.4.

Anmäldes Previas rapport daterad 2011-12-05 över genomförda hörsel-undersökningar 2011 för personal inom Östermalms förskoleverksamhet. Syftet med undersökningen var att tidigt upptäcka hörselnedsättningar, att bevara hörseln och förebygga att skadan försämras.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M) och ledamoten Mark Klamberg (FP) med instämmande av vice ordförande

Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; ljudmiljön är viktig både för barn och vuxna i förskolan. Det är bra att undersökningar genomförs som kan visa på behov av förbättringar av ljudmiljön men också av situationen för den personal som av olika anledningar har bekymmer med sin hörsel.

I själva verksamheten är givetvis lokaler och material viktiga i det före-byggande arbetet, men framförallt är det centralt med den pedagogiska insatsen så att alla inblandade lär sig agera på ett ljudmiljöfrämjande sätt.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det är bra att hörselundersökningar inom förskolan genomförs på Östermalm eftersom det inom förskolan ofta rapporteras om ökade problem med störande och hälsoskadligt buller. Mycket pekar mot att den höga ljudnivån spelar stor roll för hur personalen mår visar forskningen, vilket också nämns i rapporten.

Slammer, skrik, leksaker med mera ger en komplex och jobbig ljudbild. Decibelvärdena kan ligga inom tillåtna gränsvärden, men de många plötsliga ljuden tröttar. I rapporten finns inget angett om hur barngruppernas storlek påverkar ljudnivån, men att den har betydelse torde finnas med i bilden.

§32 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2012-03-15 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§33 Anmälan av månadsrapport februari 2012

Dnr 2012-161-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 29 februari 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

§34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-02-15 om barnet NN redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XXs son eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskaps-frågan för NN.

Anvisning hur man överklagar

§35 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-02-02, 2012-02-21 och 2012-03-01 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§36 Information från stadsdelsdirektören

Referensgrupp för Norra Djurgårdsstaden

Det finns en referensgrupp för Norra Djurgårdsstaden med representanter från stadsdelsnämnden. Ersättaren Thomas Linn (M) ingår och en ny person bör utses i istället för Therese Carlborg (M) som avgår per den 15 mars 2012.

Moderaternas plats lämnas vakant till dess att nytt namn rapporterats in till förvaltningen. Tid för nästa möte i referensgruppen är 21 april kl 16.00 i Innovation.

Hjorthagens bibliotek

Kulturdirektör Berit Svedberg har meddelat att det finns planer på att flytta biblioteket i Hjorthagen till Gasverksområdet för att forma ett kulturcentrum i det nya bostadsområdet. Ärendet behandlas av kulturnämnden den 22 mars 2012.

Seminarium på Nordbygg

Norra Djurgårdsstaden ställer ut på Nordbygg på Stockholmsmässan i Älvsjö 20-23 mars 2012. Torsdagen den 22 mars kl 13.00-17.00 arrangeras ett seminarium om hållbar stadsutveckling samt ett seminarium om Gasverket i Hjorthagen – försäljning, omvandling, framtid. Även det är på torsdagen den 22 mars, men på förmiddagen kl 09.00-11.00. Inga avgifter. Intresserade att delta kan vända sig till nämndsekreteraren för anmälan.

TV-eken

Trafikkontoret har lämnat en tjänstemannaremiss för hur platsen på Oxenstiernsgatan, där den s.k. TV-eken stod, ska iordningsställas. Nämnden kommer att få ärendet på remiss till aprilsammanträdet.

§37 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (M) om återvinningsstationer

Dnr 2012-224-7.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om ”fler återvinningsstationer.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§38 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ekonomiskt bistånd

Dnr 2012-157-1.6.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om ”granskningsrapporten avseende ekonomiskt bistånd.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§39 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om Dianagården

Dnr 2012-225-2.3.4.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om ”konsekvenser för personalen på Dianagården vid DigniCarés konkurs.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§40 Skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om äldreomsorgen

Dnr 2012-223-1.1.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) överlämnade en skrivelse om ”fördjupat svar gällande Vinster inom äldreomsorgen på Östermalm.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.