Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-06-14

Sammanträde 2012-06-14

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Dnr 2012-375-2.1.

3 Inriktningsärende om uppförande av förskola i Hus 11, Norra Djurgårdsstaden.

4 Redovisning av 2011 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre. Dnr 2010-626-2.1.

Remissärenden

5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer. Dnr 2012-311-1.5.1.

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till organisatorisk placering av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Dnr 2012-312-1.5.1.

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till förändring av resursfördelnings-system för ekonomiskt bistånd. Dnr 2012-313-1.5.1.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion om bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan. Dnr 2012-349-1.5.3.

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016. Dnr 2012-327-1.5.1.

11 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Ladugårdsgärdet 1:8 i stadsdelen Ladugårdsgärdet. Dnr 2012-379-1.5.3.

12 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang CafeL21, Löjtnantsgatan21. Dnr 2012-367-1.5.2.

14 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S). Dnr 2012-303-1.1.

Anmälningsärenden

15 Anmälan av månadsrapport maj 2012. Dnr 2012-161-1.2.1.

16 Anmälan av protokoll 2012-05-16 från rådet för funktionshinderfrågor.

17 Anmälan av protokoll 2012-06-04 från pensionärsrådet på Östermalm.

18 Anmälan av promemoria 2012-06-14 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

19 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

21 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen. Dnr 2012-357-2.2.1.

23 Yttrande enligt 4 kap 10 § 1 st föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

24 Anmälan av protokoll 2012-05-31 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Ordförande Therese Carlborg (M) och vice ordförande Stefan
    Nilsson (MP) uppdras att justera dagens protokoll.

  2. Protokollet justeras den 20 juni 2012.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 24 maj

justerades den 30 maj 2012.
§2 Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel

Dnr 2012-375-2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-25 angående

ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Östermalms stadsdelsnämnd ansöker tillsammans, med stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Norrmalm, om utvecklingsmedel om 1420000 kronor från Socialstyrelsen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M), leda-moten Berit Snapp (C) och tjänstgörande ersättaren Catrin Tetzell (FP) enligt följande; våld i nära relationer är ett stort problem som vi ständigt ska arbeta vidare med. Ofta är det kvinnor som utsätts för våld, men även män utsätts för våld i nära relationer och det är viktigt att ta i beaktande inför det fortsatta arbetet. Både kvinnor, män och barn behöver olika typer av hjälp och stöd i krissituationer, något vi hoppas kommer att tydliggöras ytterligare i det

kommande utvecklingsarbetet.

Vi vill betona hur viktigt stödet till barn som upplever/har upplevt våld i en nära relation är. Vi är glada över hur förvaltningen beskriver att arbetet med barn ska fortgå. Alliansen välkomnar det särskilda arbete som Stockholms stad gör för utsatta barn i arbetet med barnahus i Stockholm. Ett projekt

mellan Stockholms stad, Stockholms läns landting, polisen och åklagarmyndigheten.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), leda-möterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V)
enligt följande; förra året anmäldes 28 000 fall av misshandel mot kvinnor. Bara var tredje kommun följde systematiskt upp sina insatser för våldsutsatta kvinnor under 2011. Det visar Socialstyrelsens jämförelse på området. Den uteblivna uppföljningen kan få ödesdigra konsekvenser för kvinnorna och barnen. Rapporten visar också att Östermalm är en stadsdel som arbetar systematiskt med uppföljning, vilket är mycket glädjande.

Barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj behöver särskilt stöd och möjlighet att tala med någon utomstående om sina upplevelser. Att i ansökan även fokusera på barnen som upplevt våld i nära relationer är därför särskilt angeläget. Det är viktigt att - när projektet slutförts - det finns medel som gör det möjligt att fortsatta det påbörjade arbetet.


§3 Ny förskola i Norra Djurgårdsstaden – hus 11 i Gasverksområdet

Dnr 2012-371-2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-06-01med förslag till

ny förskola i Norra Djurgårdsstaden – hus 11 i Gasverksområdet.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens

förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut


Nämnden uppdrar till förvaltningen att fullfölja planeringen av förskola i

Hus 11 i Gasverksområdet, Norra Djurgårdsstaden.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att förorda alternativ 2.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att nämnden avslår förvaltningens förslag till beslut samt

att verksamhet som kan komma i fråga i byggnaden endast får vara av den art att den inte kräver ombyggnad vare sig invändigt eller utvändigt och att den tillgodoser stockholmares och turisters behov av kultur- natur- och rekreationsvärden samt

att i övrigt anföra följande:

Jag förordar inte att en förskola inrättas i denna enligt kulturminneslagen byggnadsminnesklassade fastighet inom riksintresset Stockholms innerstad och understryker de kulturhistoriska hänsyn som lagen kräver.

Kulturklassificeringar avser generellt hela fastigheten och gäller både in- och utvändigt i byggnaderna. En förskoleverksamhet skulle kräva ombyggnation, vilket skulle förvanska byggnaden.

Det är bra att Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret arbetar med att se över vilka verksamheter som kan få finnas i Gasverksområdets olika unika byggnader framöver, men även Kulturförvaltningen måste involveras med sin särskilda kompetens när det gäller kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Ett föredömligt exempel är Karlstad kommun som sedan förra året arbetar med en kulturmiljöstrategi som vägleder när det gäller kulturmiljöfrågorna, hur de ska hanteras i både plan- och bygglovsärenden. Bland annat handlar det om att sakkunnig om kulturvärden enligt PBL kallas in i ärenden som

detta och att utredningar genomförs. Det handlar också om att alla handläggare arbetar på samma sätt med frågorna, att det finns klara rutiner.

Närheten till Nationalstadsparken måste beaktas. Också bebyggelse utanför Nationalstadsparken kan stå i strid med lagens intentioner om den förminskar upplevelsen av den historiska miljön eller på annat sätt skadar den. Bestämmelserna för parken utgår från att det finns så kallade buffertzoner tänkta som övergångszoner till den urbana miljön och dessa skall ligga utanför själva parken. Gasverksområdet är ett industrihistoriskt mycket märkligt område. Det är ett av de viktigaste verken för genombrottet för modern svensk arkitektur och för dess arkitekt Ferdinand Boberg. Det ambitiösa bevarandet av

gasverksområdets byggnader är därför oundvikligt. Den historiska miljön får inte ha senare epoker i blickfånget. Den ska ha sin egen berättelse och hänsyn ska tas till den verksamhet som en gång fanns på platsen och vad denna

lämnat efter sig. Därför ska den verksamhet som i dag kan komma i fråga vara kulturbevarande och på något sätt ha anknytning till den verksamhet som

bedrivits i miljön i historisk tid. Vi föreslår därför att verksamhet som kan komma ifråga tillgodoser stockholmares och turisters behov av kultur- natur- och rekreationsvärden.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; Gasverksområdet kommer utbyggt att bli ett kulturellt centrum för den nya Norra Djurgårdsstaden och en unik miljö med närhet till idrott, lek och utbildning för våra förskolebarn. En förskola i hus 11 är med sin tillgång till en rejäl gård för utevistelse ett glädjande tillskott för barnen i området.

Hus 11 är en av många vackra tegelbyggnader i Gasverksområdet som vi

måste slå vakt kring. Två alternativ föreligger, varav alternativ 1 innebär en påbyggnad. Enligt vår uppfattning förordas alternativ 2 utgående från den befintliga byggnaden i nuvarande skepnad och dess stora kulturvärden.


§4 Redovisning av 2011 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg för äldre

Dnr 2010-626-2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-30 med förslag till

redovisning av 2011 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg för äldre.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av 2011 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg för äldre och översänder den till Socialstyrelsen.


§5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om organisatorisk placering av heminstruktörer

Dnr 2012-311-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-06-01 med förslag

till svar på remiss från kommunstyrelsen om organisatorisk placering av heminstruktörer.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens

förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens

förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att som svar på remissen anföra följande:

Flera av de av de förslag Miljöpartiet lagt om heminstruktörer har nu hörsammats. Miljöpartiet har varit pådrivande för att det ska tas fram nya riktlinjer som tydligt talar om när personer med syn- och/eller hörselnedsättningar har rätt till hjälp av heminstruktör. Det är inte rimligt att det i några stadsdelar, men inte i andra, har funnits åldersgränser så att personer under 65 år inte haft rätt till insats. Likaså har det i vissa stadsdelar varit en

begränsning så att personer med enbart hörselnedsättning inte inkluderats i rätten att kunna få heminstruktör.

Enligt förslaget tas nu åldersgränserna bort, så att även personer mellan 20 och 65 år omfattas. Dessutom kommer både personer med synnedsättning och hörselnedsättning och kombinationer av dessa två kan ha rätt till heminstruktör. Dessutom kommer bedömningarna att bli mer likvärdiga över

staden. Möjligen är det tveksamt om just tre regioner, och inte fyra med två i södra staden, är den bästa indelningen. Att både lokalkännedom och specialisering möjliggörs är dock bra. Däremot är det allvarligt att boende i vård- och omsorgsboende fortfarande inte omfattas av rätten till heminstruktör. Det är inte tillräckligt att heminstruktörernas arbetsuppgifter i vård- och omsorgsboenden enbart ska gå ut på att utbilda och informera personal.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; vi ser positivt på de förbättringar som föreslås i remissen när det gäller åldersgränser och uppdrag att ge service till både syn- och hörselskadade, eftersom det inte råder likvärdighet i staden. Ensamarbetet har också ökat till följd av en minskning av antalet heminstruktörer. Det är därför nödvändigt att heminstruktörerna får möjlighet till ökat kollegialt

samarbete.

Det är tänkbart att med de förbättringar som föreslås av åldersgränser och arbetsuppgifter och med ökad information om servicen kan det behöva

anställas flera heminstruktörer i staden än idag. Däremot är vi tveksamma om det är nödvändigt med en regionalisering. Även med en lokal organisation bör heminstruktörerna kunna samverka regionalt.

Vi ser inte att förvaltningens heminstruktör förändras markant med en

regionalisering. Vi kan därför inte se några uppenbara fördelar med en

regionalisering, annat än att det innebär ytterligare en avlövning av stadsdelsnämnderna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; Vänsterpartiet ser, liksom förvaltningen, det som positivt att

heminstruktörerna finns inom den lokala verksamheten för att lätt komma i

kontakt med ett stort antal äldre som bor på Östermalm och även med den lokala hemtjänsten. Det skulle sannolikt inte bli någon förbättring med en regionalisering för vår stadsdel. Det är att föredra att närheten till brukarna kvarstår.

Vi ser positivt på de förbättringar som föreslås i remissen utifrån hela

stadens perspektiv, när det gäller åldersgränser och uppdrag att ge service till både syn- och hörselskadade, eftersom det inte råder likvärdighet i

staden. En ytterligare förbättring vore om äldre i omsorgsboenden också fick träffa heminstruktörer direkt, och inte vara beroende av att personalen på boendet har ett fungerande samarbete med instruktörerna.

Ensamarbetet har ökat till följd av en minskning av antalet heminstruktörer. Det är tänkbart att med de förbättringar som föreslås det kommer att behöva anställas flera heminstruktörer. Däremot är vi tveksamma till om det är

nödvändigt med en regionalisering. Även med en lokal organisation bör heminstruktörerna kunna samverka regionalt i likhet med MAS:arna. Vi kan därför inte se några uppenbara fördelar med en regionalisering, tvärtom skulle det innebära en fortsatt avlövning av stadsdelsnämnderna.


§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om organisatorisk placering av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dnr 2012-312-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-06-01 med förslag

till svar på remiss från kommunstyrelsen om organisatorisk placering av

av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; det är av största vikt att rollerna för MAS och MAR förtydligas i stadens organisation. Idag ser det lite olika ut och det råder även

delade meningar om vilka befogenheter MAS och MAR har. Inte minst

händelserna på Koppargården är exempel på detta. Vi stödjer förvaltningens förslag om en fortsatt lokal organisering. Det är viktigare att tydliggöra

rollerna för MAS och MAR än att genomföra en ändrad organisation av funktionerna. Var i stadsdelsnämndernas organisation MAS och MAR ska vara placerade är en av de frågor som behöver förtydligas. Det är viktigt att MAS och MAR är fristående, vilket innebär att de bör vara direkt underställda stadsdels-direktören och att MAS finns med som föredragande i stadsdelsnämnden. MAS och MAR ska alltid kunna rapportera direkt till nämnden.

Vidare anser vi att den kommunala MAS:en även ska ansvara för de privata verksamheterna. 

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; Vänsterpartiet håller med förvaltningen om att det är av största vikt att MAS och MAR’s roller förtydligas i organisationen. Det ser lite olika ut och det råder även lite olika meningar i staden vilka befogenheter i organisationen MAS och MAR har. Inte minst debaclen vid Koppargården är ett exempel på detta. Entreprenörer och privata vårdgivare som driver äldreboende har egen MAS funktion med ansvar enligt 24 § HSL. Uppföljning av hälso- och sjukvårdskvalitet åligger dock stadsdelsnämnderna som utsett MAS och MAR med sjukvårdskompetens att följa upp verksamheterna i både egen och annan regi. Vänsterpartiet menar att det är viktigare att tydliggöra MAS och MAR’s roller än att genomföra en organisationsförändring av deras lokalisering. Var i stadsdelsnämndens organisation MAS finns är en av de saker som bör förtydligas. Vänsterpartiet menar också att det är viktigt att MAS är fristående, direkt underställd stadsdelsdirektören, och att MAS finns med som föredragande i stadsdelsnämnden. MAS och MAR ska alltid kunna rapportera direkt till nämnden.


§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till förändring av resursfördelningssystem för ekonomiskt bistånd

Dnr 2012-313-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-06-01 med förslag

till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till förändring av

resursfördelningssystem för ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; vi delar förvaltningens analys om bristerna i det remitterade förslaget till nytt resursfördelningssystem och att modellen därmed måste arbetas om. Det nya förslaget kommer att ge Östermalm en minskad budgettilldelning för ekonomiskt bistånd med 10 %. Detta är inte acceptabelt.

Prognosen för Östermalm pekar redan idag med nuvarande tilldelning mot ett stort underskott. Med det nya förslaget skulle underskottet öka till

6 miljoner. När det gäller den föreslagna attraktionsvariabeln som mått på vilken hjälp som kan fås är den mer differentierad i förslaget än vad nuvarande modell ger och det gäller framför allt nämnderna på Östermalm och Södermalm.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; jag instämmer med förvaltningen som anser att resursfördelningssystemet måste ta större hänsyn till andelen långtidsarbetslösa, att defini-tionen på markvärdet bör omdefinieras och att fastigheter som har ombildats från allmännyttan ska fortsätta att räknas som allmännyttiga under fortsatt fem år efter försäljningen för att motverka felaktig bedömning av mark-värdet.

Enligt Swecos (f d Utrednings- och statistikkontoret) analys har risken ökat betydligt de senaste åren för arbetslösa att hamna i en situation då man är hänvisad till ekonomiskt bistånd. Utifrån markvärdet skulle boende i allmännyttan vara den högsta riskfaktorn. På Östermalm har vi ju nästan ingen allmännytta, men ändå ökar utbetalningarna av ekonomiskt bistånd.

Förslaget verkar baseras på schablonmässiga antaganden. I stort sett hela beståndet av allmännytta i stadsdelen har sålts och de som framför allt

berikat sig på dessa är få och äger privata fastighetsbolag och bor statistiskt sett inte på Östermalm. Enligt SCB:s statistik för 2011 äger den rikaste hundradelen (=1 %) av Sveriges befolkning, totalt ca 90.000 personer 32 % av den totala svenska förmögenheten (hela 8.100.000 personer (=90%) delar på 29 %). Det är i egnahemskommunerna Danderyd och Täby de med mest finansiella tillgångar, fastigheter och bostadsrätter bor.

Allmännyttiga hyresrätter har blivit privata hyresrätter. Det som byggts är till största delen bostadsrätter, som det redan finns överskott på då priserna är höga i förhållande till invånarnas inkomster och de hyresrätter som planeras stå klara om några år i Hjorthagen är uppenbarligen tänkta för hushåll med relativt höga inkomster.

Fastighetsägarna har begärt 6,9 % i hyreshöjning i det privata beståndet för 2012. En så hög höjning ovanpå de redan alltför höga hyrorna på Östermalm bör föranleda oro för att vräkningar och utgifter för försörjningsstöd ska öka.


§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion om bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan

Dnr 2012-349-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-29 med förslag

till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Åke Askensten (MP) om bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; denna motion gör oss påminda om det stora engagemang som visades för att bevara TV-eken. Ett engagemang som tyvärr varken hörsammades av den moderatledda majoriteten i trafik- och renhållningsnämnden eller i kommunfullmäktige. Det mest anmärkningsvärda är att inga initiativ togs från trafik- och renhållningsnämnden för att finna andra

lösningar än att jämna trädet med marken, trots en rad förslag både från

allmänheten och politiker och uppmaning från Östermalmsstadsdelsnämnd.

I efterdyningarna av fällningen har trafik- och renhållningsnämnden återigen inte brytt sig om Östermalms stadsdelsnämnds beslut då man på sitt sammanträde den 24 maj beslutade att inte återplantera en ek på refugen i gatans mitt.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; först sökte man till varje pris undvika inblandning av stadsdelsnämnd och förvaltning (all kommunikation skulle ske via Trafikkontoret) och runt eken sattes bara upp en lapp där det stod att trädet måste fällas. Det gavs ingen öppning för dialog, vare sig med allmänheten eller sakkunniga.
Sedan gjordes allt för att fällningen skulle genomföras. Engagemanget hos allmänheten nonchalerades och till och med förlöjligades ibland. Trots

vetskapen om att arborister på frivillig väg genomförde långt mer avancerade utredningar om ekens status än vad Trafikkontoret någonsin låtit göras, brydde sig kontoret inte om dessa aktiviteter, utan påskyndade istället

fällningen. Särskilt anmärkningsvärt är att den norske konsult som anlitades inte ansåg att ekeninnebar någonakut risk. Det fanns alltså tid att avvakta kompletterande information.
Trafikkontorets agerande stred både mot andan i förvaltningslagen när det gäller "myndigheternas serviceskyldighet" och "allmänna krav på handläggningen av ärenden" (§§ 4 - 7) samt stadens egna kommunikationsregler.

Dessutom bara några timmar efter attbåde trafik- och renhållningsnämnden och stadsdelsnämnden hade haft omfattande diskussioner i frågan vilket kan kallas för bristande respekt för de demokratiska beslutsformerna.


§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Dnr 2012-327-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-24 med förslag

till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till trygghets- och

säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens

förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig

mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att som remissvar i huvudsak använda förvaltningens förslag samt

att i övrigt anföra följande:

Trygghets- och säkerhetsprogrammet saknar konkreta uppgifter om hur man planerar för och avser hantera ett ev. kärnkraftshaveri i Stockholms närområde. Kärnkraftverket Forsmark är beläget endast 15 mil från Stockholm. Om en olycka inom dess verksamhet inträffar är det hot som människa och miljö utsätts för av sådan dignitet att omfattande insatser skulle behövas. Vi efterfrågar en redogörelse för hur man i trygghets- och säkerhetsprogrammet anser att denna fråga hanteras.

Vidare ser vi gärna att man utreder hur man med hjälp av tekniska hjälp-medel och sociala medier kan förbättra spridning av information vid all-varligare olyckor i specifika områden. Förslagsvis skulle man kunna se över möjligheten att kommunicera via sms för ett effektivt och snabbt informationsflöde.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; jag instämmer i förvaltningens svar och betonar att programmet blir tämligen verkningslöst inom stora sektorer som äldreomsorgen, för-skolan, skolan och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, där allt mer konkurrensutsätts och drivs privat. Att offentlighetsprincipen inte gäller för privat verksamhet är till exempel en uppenbar säkerhetsrisk.

Man kan exempelvis också fundera på hur man på mest verkningsfulla sätt aktivt förebygger brott. Vänsterpartiet anser att det mest socialt och ekonomiskt hållbara sättet att proaktivt arbeta för säkerhet och trygghet är att

inrikta mot ett integrerat, jämlikt och jämställt samhälle. Snabbt har äldreomsorgsboenden, bostadsområden och skolor segregerats och uppdelningen

i ett "vi och dom", som nu görs, i "Gated Communities" och ”problemom-råden” dit ambulansen inte kommer lika fort, har förvärrat situationen.


§10 Yttrande till revisionskontoret över årsrapport 2011

Dnr 2012-253-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-15 med förslag

till yttrande till revisionskontoret över årsrapport 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Stockholms stads revisorer.


§11 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Ladugårdsgärdet 1:8 m.fl.

Dnr 2012-379-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-29 med förslag

till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för

Ladugårdsgärdet 1:8 m.fl. i stadsdelen Ladugårdsgärdet. AB Storstockholms Lokaltrafik har inkommit med en planbeställning i syfte att upphäva plan-bestämmelser för att möjliggöra för ny spårväg, Spårväg City sträckan

Djurgårdsbron – Frihamnen. (S-Dp 2012-05055-54).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens

förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens

förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att besvara remissen med följande:

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att detaljplanen för området längs med Lindarängsvägen upphävs. Bakgrunden är att järnvägsplanen för ny spårväg, Spårväg City, strider mot delar av gällande detaljplaner.

Detta kommer resultera i att i stort sett alla träd runt kvarteret Stettin 7 försvinner. Träden; lönn, alm och kastanj som står längs med Lindarängsvägen och som i planärendet för Stettin 7 skulle bevaras och binda ihop området med Nationalstadsparken, försvinner i det framlagda förslaget. I det planärendet (Stettin 7) skulle man även ta ned träden längs med Sandhamnsgatan som vetter mot Nationalstadsparken. Vi finner detta mycket beklagligt och vill att man finner en annan lösning än att avverka dessa träd. Därutöver anser vi att förslaget inte får innebära att en framtida östlig vägförbindelse kommer till stånd.


§12 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang CafeL21

Dnr 2012-367-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-23 med förslag

till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i

restaurang CafeL21, Löjtnantsgatan 21, 115 50 Stockholm

(dnr 9.1-06843/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. DirectQuality i Stockholm AB, 169 64 Solna bör uti­från en
social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i restaurang CafeL21 och på dess uteservering
kl 11.00 – 22.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden

(tillståndsenheten).

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad


§13 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om utskick av nämnd-handlingar

Dnr 2012-303-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-29 med förslag

till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om möjligheten till utskick av handlingar till stadsdelsnämndens möten tidigare än vad som görs idag.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V)
enligt följande; svaret på skrivelsen angående utskick av handlingar är inte helt tillfredsställande. Som angavs i skrivelsen skickas handlingar till andra stadsdelsnämnders möten ut i ett tidigare skede än vad som är fallet för
Östermalms stadsdelsnämnd.

Enligt det nya systemet skulle handlingarna inte läggas ut tidigare vilket borde vara fallet.

§14 Anmälan av månadsrapport maj 2012

Dnr 2012-161-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 maj 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

§17 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2012-06-14 med förteckning över inkomna brev,

medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; det har inkommit två intressanta medborgarförslag rörande området kring Stureplan vars förslag är att Östermalm ska utgöra en grön förebild. Vi glädjer oss åt det engagemang som dessa medborgarförslag visar på och

ställer oss bakom flera av de idéer som presenteras. Bland annat tycker vi att trafiksituationen på och runt Stureplan bör ses över och förbättras genom dubbdäcksförbud och ökad plats åt fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Detta är en av Stockholms mest välkända platser och det opersonliga trafik-kaos som möter besökare från andra orter är inte representativt för Stockholm i övrigt. Ett trivsammare och tillgängligare Stureplan skulle gynna såväl

fastboende som besökare i Stockholm.

Vidare tycker vi att en grön Svamp skulle kunna vara ett bra sätt att åskådliggöra det gröna arbete och den ambition som drivs inom staden idag. Vi föreslår att förvaltningen ser över möjligheten att försköna Svampen och omkringliggande väggar med gröna växter samt tar till sig av medborgarnas önskemål om ett grönare och trevligare Stureplan.


§18 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård och boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (SoL)

Dnr 2012-357-2.2.1.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-25 med förslag till

förfrågningsunderlag för upphandling av enstaka platser för vuxna på

hem för vård och boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (SoL).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård och boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453).

2. Stadsdelnämnden ger i uppdrag åt förvaltningschefen vid socialförvaltningen att för nämndens räkning fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare.

3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningschefen vid socialförvaltningen i uppdrag att:

* å nämndens vägnar besluta om partsbyte, d.v.s. parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på annan utförare samt under- teckna avtal om partsbyte.
* å nämndens vägnar besluta om förlängning, uppsägning samt mindre justeringar av avtal.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


§20 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-05-31 om XX och YY

redovisades.

Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över deras ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt
yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.


§21 Anmälan av protokoll

Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-05-31 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§22 Information från stadsdelsdirektören

Uppdatering av nämndaffischen

Affischen där alla nämndledamöter presenteras med foto och kontaktuppgifter behöver uppdateras. Förvaltningens informatör Sandra Lind kommer att maila

ut två tider för fotografering. Pass 1: måndag den 18 juni. Pass 2: onsdagen den 20 juni. Båda dagarna kl 15-18. Plats Garnisonen, Karlavägen 104.

Sjuksköterskebemanningen under sommaren

Eva Frunk Lind, chefen för stadens äldreförvaltning, har skickat ut rekommen-dationer att stadsdelsförvaltningarna ska försöka tillmötesgå entreprenörerna för vård- och omsorgsboendena då det gäller deras önskan att få gå ned lite i bemanningen av sjuksköterskor under sommaren. Det gäller särskilt under juli månad då det är som svårast att rekrytera sjuksköterskor. För Östermalm berörs Röda Korset, Attendo och Carema Care. Om förvaltningen förhandlat med

utföraren att minska på bemanningen under sommaren efter genomförd

konsekvens- och riskbedömning ska minskad kostnad för entreprenören

regleras efteråt.

Stockholms Hamn AB

Helena Bonnier, ordförande i Stockholms Hamn, inbjuder stadsdelsnämnden

till ett möte för att informera om många av de åtgärder som Stockholms Hamn planerar för i Värtahamnen. Tid: måndagen den 20 augusti kl 18.00, Magasin 2

i Frihamnen. Påminnelse kommer.

Nedre Nybrogatan

Stadsdelsnämnden har tidigare i skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden framfört att det inte fungerar med gågatan vid Nybrogatans nedre del då gång-trafikanterna får trängas med varudistributionen per bil/lastbilar. Trafikkontoret har nu arbetat fram ett åtgärdsförslag för Nybrogatan.

Spårväg City

Avdelningschef Britt Mattsson meddelade att planeringen av spårvägen

behandlas i en kommande järnvägsplan för Spårväg City sträckan

Djurgårdsbron – Frihamnen. Planen ställs ut i höst i Tekniska nämndhuset.

Upphandling av nytt kostavtal

Avdelningschef Marianne Snell meddelade att till nämndens sammanträde i augusti kommer ett upphandlingsärende om kosten för vård- och omsorgs-boendet Dianagården. Nuvarande kostavtalet går ut 2013-01-01. Marianne Snell önskar en referensgrupp från nämnden. Nämnden beslöt att 3 deltagare från majoritetspartierna och 2 från oppositionen ska ingå. Namn meddelas till nämndsekreteraren senast måndagen den 18 juni och därefter kontaktas

referensgruppen om tid för första mötet.

§23 Övriga frågor

Tessinparken

Chefen för parkmiljöavdelningen Britt Mattsson besvarade fråga från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om vårens och sommarens blomning i Tessinparken av tulpaner, rosor etc.

På fråga från ledamoten Maria Antonsson (MP) meddelade Britt Mattsson att huset vid plaskdammen är en permanent byggnad (teknikhus).

Nämndens frågestund

Ledamoten Berit Nyberg (S) framförde att hon tycker att frågestunden före nämndsammanträdet främst ska ge medborgarna möjlighet att ställa frågor till nämnden och att olika föredragningar ska stå tillbaka om det finns många frågor från medborgarna, alternativt förlänga frågestunden.

§24 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om discgolfbana

Dnr 2012-407-1.6.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om

anläggande av discgolfbana på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.


§25 Skrivelse från ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) om promenader för personer inom äldreomsorgen

Dnr 2012-408-7.

Ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om

”rätt till promenader för personer inom äldreomsorgen”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.


§26 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om trädkarta

Dnr 2012-409-3.2.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om

att upprätta en trädkarta med beskrivning av träden på Östermalm, en s.k. ”en upplevelsekalender”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.